Rozhodnutí UOHS 13827


Číslo jednací ÚOHS-S0340/2015/VZ-21218/2015/543/EDo
Instance I.
Věc
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dráchov
Účastníci Česká republika-Státní pozemkový úřad GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 17.06.2016
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13840.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13827.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S0340/2015/VZ-21218/2015/543/EDo   4. srpna 2015     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 8.6.2015 na návrh ze dne 5.6.2015, jehož účastníky jsou:   zadavatel – Česká republika-Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor, navrhovatel − GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o., IČO 61682764, se sídlem Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 3.6.2015 Mgr. Jiřím Kokešem, advokátem, ev.č. u ČAK 11680, Na Flusárně 168, 261 01 Příbram III, ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dráchov“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 12.12.2014 a bylo uveřejněno dne 15.12.2014 pod ev.č. 400189 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 18.12.2014 pod evidenčním číslem 2014/S 244-430058,   rozhodl takto:   Návrh ze dne 5.6.2015 navrhovatele – GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o., IČO 61682764, se sídlem Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II – se podle ustanovení § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 citovaného zákona.   Odůvodnění I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 1.             Česká republika-Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor (dále jen „zadavatel“) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), odeslal do Věstníku veřejných zakázek dne 12.12.2014 a uveřejnil dne 15.12.2014 pod ev.č. 400189, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejnil dne 18.12.2014 pod evidenčním číslem 2014/S 244-430058 oznámení o zahájení otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dráchov“ (dále jen „veřejná zakázka“). 2.             V bodě II.1.5) „Stručný popis zakázky“ oznámení o zakázce zadavatel uvedl, že „Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dráchov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí“. 3.             V bodě II.2.1) oznámení o zakázce uvedl zadavatel předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 4 900 000,- Kč bez DPH. 4.             V bodě III.2.1) „Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících“ oznámení o zakázce zadavatel pod nadpisem „Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny“ mimo jiné uvedl: „Profesní kvalifik. předpoklady dle § 54 zákona prokáže dodavatel, který předloží: a)výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání výpis ze živn. rejstříku, nebo živnostenské listy v rozsahu:•živnostenské oprávnění pro obor Projektování pozemkových úprav (živnost volná) a •živn. opr. pro předmět podnikání Výkon zeměměřičských činností. c) doklad osvědčující odbornou způsobilost v rozsahu:•Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav,• Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností  s rozsahem § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 200/1994 Sb.,• osvědčení o autorizaci, pro obor Dopravní stavby, • osvědčení o autorizaci, pro obor Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a • osvědčení o autorizaci k projektování ÚSES.“ 5.             V bodě III.2.3) „Technická způsobilost“ oznámení o zakázce zadavatel pod nadpisem „Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny“ mimo jiné uvedl: „Splnění technických kvalifik. předpokladů dle § 56 zákona prokáže dodavatel: • dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona. Rozsah: Dodavatel předloží seznam techniků či tech. útvarů (příl. č. 12 zad. dok.), jež se budou podílet na plnění veř. zak., bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Způsob prokázání splnění dle § 56 odst. 5 písm. b) zák.: Dodavatel předloží dokumenty, z nichž bude patrné splnění vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. Zadavatel požaduje předložení min. následujících dokumentů: vyplněnou přílohu č. 12 ZD.“ 6.             V bodě III.2.3) „Technická způsobilost“ oznámení o zakázce zadavatel pod nadpisem „Minimální úroveň případně požadovaných standardů“ mimo jiné uvedl: „•• § 56 odst. 5 písm. b) zák. dodavatel splňuje, pokud má k dispozici: •Geodet odpovědný za KoPÚ (opr. geodeti dle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zák.č. 200/1994 Sb., 2 osoby-zastupitelnost).•Projektant odp. za KoPÚ (opr. projektanti poz.úprav dle zák. č. 139/2002 Sb., 2 osoby-zastupitelnost).•Projektant dopravních staveb odp. za KoPÚ. • Projektant vodohosp. staveb odpovědný za KoPÚ. •Projektant ÚSES odpovědný za KoPÚ. •Další osoby, které se budou podílet na zakázce.“ 7.             V zadávací dokumentaci v bodě 6. „PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY“ v odstavci 6.1. „Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona“ zadavatel pod písm. c) uvedl, že splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží dle § 54 písm. d) zákona - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. 8.             Zadavatel dále v zadávací dokumentaci v bodě 6. „PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY“ v odstavci 6.1. „Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona“ uvedl, že dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost dle § 54 písm. d) zákona, předloží: „pravomocné Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, pravomocné Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností udělený dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13 odst 1 písm. a), b), c) zákona č. 200/1994 Sb., osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Dopravní stavby", osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinnéhoinženýrství" („Vodohospodářské stavby"), osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů k projektování USES (Územních systémů ekologické stability).“ 9.             V zadávací dokumentaci v bodě 7. „PROKAZOVÁNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ“ v odstavci 7.2. zadavatel mimo jiné uvedl, že „Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona prokáže dodavatel: dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) zákona: Dodavatel předloží seznam techniků či technických útvarů (příloha č. 12 zadávací dokumentace), jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 5 písm. b)zákona: Dodavatel předloží dokumenty dle předchozího odstavce, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. Zadavatel požaduje předložení min. následujících dokumentů: vyplněnou přílohu č. 12 ZD. Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahusložitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona: Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud má k dispozici pro plnění veřejné zakázky minimálně následující osoby splňující níže uvedené požadavky zadavatele: §    Geodet odpovědný za KoPÚ (oprávnění geodeti dle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 200/1994 Sb., 2 osoby - zastupitelnost). §    Projektant odpovědný za KoPÚ (oprávnění projektanti pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., 2 osoby - zastupitelnost). §    Projektant dopravních staveb odpovědný za KoPÚ. §    Projektant vodohospodářských staveb odpovědný za KoPÚ. §    Projektant ÚSES odpovědný za KoPÚ. §    Další osoby, které se budou podílet na zakázce. Součástí realizačního týmu musí být minimálně osoby, kterými dodavatel prokazuje profesní kvalifikaci (autorizace) a které se budou podílet na plnění VZ. Výše uvedené údaje uvede dodavatel do přílohy č. 12 zadávací dokumentace. Doklad (příloha č. 12 zadávací dokumentace) bude opatřen podpisem statutárního zástupce dodavatele.“ 10.         V příloze č. 12 zadávací dokumentace zadavatel mimo jiné vymezil tabulku „Seznam pracovníků odborných profesí s úředním oprávněním, kteří se budou osobně podílet na plnění veřejné zakázky (realizační tým budou tvořit osoby, kterými dodavatel prokazuje profesní kvalifikační předpoklady)“, z níž je patrné, že první dva řádky této tabulky se týkají požadovaných dvou osob oprávněného geodeta s odbornou způsobilostí „Ověřování výsledků zeměměřičských činností“. 11.         Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 5.2.2015 je zřejmé, že zadavatel obdržel celkem 12 nabídek od 12 uchazečů, mj. rovněž od uchazeče č. 8 – GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o., IČO 61682764, se sídlem Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 3.6.2015 Mgr. Jiřím Kokešem, advokátem, ev.č. u ČAK 11680, Na Flusárně 168, 261 01 Příbram III (dále jen „navrhovatel“). 12.         V „Protokolu o 3 jednání hodnotící komise za účelem posouzení prokázání splnění kvalifikace“ ze dne 5.2.2015 je uvedeno, že při posouzení kvalifikace navrhovatele „hodnotící komise vnabídce nenalezla dva oprávněné geodety dle § 13 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 200/1994, dle požadavku zadavatele. V personálním složení čestného prohlášení, na listu 53 nabídky, má úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností písm. a), b) a c) pouze pan Ing. Vladimír Luks.“ Dále v tomto protokolu hodnotící komise uvedla, žez předložené nabídky zaslané navrhovatelem vyplývá, že uchazeč neprokázal, že k realizaci díla bude mít k dispozici dva oprávněné geodety dle § 13 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 200/1994.Vzhledem k výše uvedenému hodnotící komise nabídku navrhovatele vyřadila pro nesplnění kvalifikace ve smyslu § 60 odst. 1 zákona. 13.         Rozhodnutím ze dne 11.5.2015 zadavatel vyloučil navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení z důvodu neprokázání splnění kvalifikace, neboť v nabídce navrhovatele zadavatel nenalezl dva oprávněné geodety dle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zeměměřičství“), jak požadoval, ale pouze jednoho – Ing. Vladimíra Lukse. 14.         Písemností ze dne 20.5.2015 podal navrhovatel námitky proti rozhodnutí o svém vyloučení ze zadávacího řízení. 15.         Vzhledem k tomu, že zadavatel svým rozhodnutím ze dne 28.5.2015, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, nevyhověl námitkám navrhovatele, podal navrhovatel přípisem ze dne 5.6.2015 návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“), který byl doručen Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) dne 8.6.2015. Dne 8.6.2015, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu též dne 8.6.2015. II. OBSAH NÁVRHU 16.         Navrhovatel v úvodu svého návrhu uvedl, že s rozhodnutím zadavatele o jeho vyloučení ze zadávacího řízení nesouhlasí. 17.         Navrhovatel sdělil, že předložil zadavateli společně s další požadovanou dokumentací i čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů, kdy v rámci seznamu pracovníků odborných profesí s úředním oprávněním, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, uvedl mimo jiné tyto osoby:   Odborná způsobilost Jméno a příjmení Vztah k uchazeči/zájemci Ověřování výsledků Ing. Vladimír Luks Jednatel zeměměřičských činností a, b, c   Ověřování výsledků Ing. Jiří Walenka zaměstnanec zeměměřičských činností a, b   Ověřování výsledků Ing. Štěpán Vondráček zaměstnanec na smlouvu o zeměměřičských činností a, c pracovní činnosti   18.         Navrhovatel se domnívá, že smyslem podmínky uvedené v bodě 7.2. zadávací dokumentace, tedy aby uchazeč prokázal, že má dva oprávněné geodety dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona o zeměměřičství, je jejich vzájemná zastupitelnost. Navrhovatel je přesvědčen, že splnil veškeré kvalifikační předpoklady, neboť má oprávněné geodety, kteří jsou zastupitelní ve všech bodech dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona o zeměměřičství. 19.         K tomuto navrhovatel doplnil, že Ing. Vladimír Luks má dle předloženého čestného prohlášení oprávnění pro ověřování dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. a), b) i c) zákona o zeměměřičství. Ing. Vladimír Luks má tedy oprávnění pro ověřování ve všech požadovaných bodech. Ohledně zastupitelnosti navrhovatel dodává, že co se týče ověřování podle ustanovení §13 odst. 1 písm. a) zákona o zeměměřičství, může být Ing. Luks zastoupen Ing. Jiřím Walenkou i Ing. Štěpánem Vondráčkem. Ohledně ověřování podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o zeměměřičství může být Ing. Luks zastoupen Ing. Jiřím Walenkou. Ohledně ověřování podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona o zeměměřičství může být Ing. Luks zastoupen Ing. Štěpánem Vondráčkem. 20.         Na základě výše uvedených skutečností je tedy navrhovatel přesvědčen, že splnil technické kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 56 odst. 2 písm. b) zákona, neboť splnil požadavek dle zadávací dokumentace, aby měl minimálně a) 2 geodety oprávněné dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona o zeměměřičství, b) 2 geodety oprávněné dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o zeměměřičství, c) 2 geodety oprávněné dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o zeměměřičství. 21.         Navrhovatel se domnívá, že podmínka uvedená v bodě 7.2. zadávací dokumentace umožňuje i výklad jím prosazovaný, tedy že je potřeba, aby uchazeč zajistil zastupitelnost pro každou činnost uvedenou postupně pod písm. a), b) a c) ustanovení § 13 odst. 1 zákona o zeměměřičství, kdy tuto podmínku navrhovatel dle svého mínění splnil. 22.         Navrhovatel je přesvědčen, že zadavatel při posuzování technických kvalifikačních předpokladů pochybil, když přísně formalisticky trval na splnění podmínky, aby uchazeč měl pouze dvě osoby mající vzájemné zastoupení ve všech bodech podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona o zeměměřičství, kdy se navrhovatel domnívá, že nejednoznačně stanovená podmínka uvedená v bodě 7.2. zadávací dokumentace umožňuje, aby uchazeč měl i více osob, pokud budou vzájemně zastupitelné pro každou činnost podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona o zeměměřičství. 23.         Navrhovatel soudí, že zadavatel je povinen již v zadávací dokumentaci podrobně stanovit, jakým způsobem mohou být jednotlivé kvalifikační předpoklady splněny, kdy v daném případě se navrhovatel domnívá, že zadavatel na tuto svou povinnost rezignoval, když podmínku uvedenou v bodě 7.2. stanovil nejednoznačně a sám tak umožnil různý výklad, kdy navrhovatel opakovaně uvádí, že dle něho může být požadavek splněn i tím, že bude mít více geodetů, kteří budou dohromady splňovat zastupitelnost pro všechny činnosti dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona o zeměměřičství. 24.         S ohledem na výše uvedené navrhovatel navrhuje, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele ze dne 11.5.2015 o jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení a aby byl navrhovatel i nadále účasten veřejné zakázky. III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 25.         Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel. Vyjádření zadavatele k návrhu 26.         Dne 17.6.2015 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 16.6.2015, v němž zadavatel konstatuje, že nepožadoval minimálně 2 geodety oprávněné dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona o zeměměřičství, 2 geodety oprávněné dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o zeměměřičství, 2 geodety oprávněné dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o zeměměřičství, ale požadoval 2 osoby s oprávněním dle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zákona o zeměměřičství. Zadávací dokumentace je dle mínění zadavatele srozumitelná, umožňuje jednoznačný výklad a z jejího obsahu jednoznačně vyplývá, že zadavatel požaduje 2 osoby s oprávněním dle § 13 odst. 1 písm. a), i b) i c) zákona o zeměměřičství, když uvedl: „Geodet odpovědný za KoPÚ (oprávnění geodeti dle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 200/1994 Sb., 2 osoby - zastupitelnost)". Zadavatel uvádí, že měl na mysli 2 osoby se vzájemnou zastupitelností, nikoliv tři osoby, a že v bodu 7.2. zadávací dokumentace požadoval tyto výše uvedené údaje (2 osoby) do přílohy č. 12 uvést, nikoliv přílohu upravit na 3 osoby. 27.         Zadavatel má za to, že vyhovění námitce navrhovatele by bylo jednak proti věcnému požadavku zadavatele a také proti ustanovení § 6 odst. 1 zákona, kdy by nebyl dodržen princip rovného zacházení s uchazeči, kteří požadavek zadavatele splnili. Tento požadavek zadavatel neshledává nijak výjimečným, neboť 9 z 12 uchazečů jej dle zadavatele splnilo. 28.         Zadavatel je přesvědčen, že správně konstatoval, že navrhovatel neprokázal, že k realizaci díla bude mít k dispozici dva oprávněné geodety dle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zákona o zeměměřičství a že postupoval správně, když v souladu s § 60 odst. 1 zákona navrhovatele z další účasti v otevřeném zadávacím řízení vyloučil. 29.         Zadavatel zdůraznil, že při volbě požadavku 2 osoby s oprávněním dle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zákona o zeměměřičství vycházel z nutnosti vzájemné provázanosti jednotlivých etap (fakturačních celků) v rámci komplexní pozemkové úpravy, kdy geodetické práce jsou prováděny najednou a výsledky používány v jednotlivých etapách. Ověřovatel – úředně oprávněný zeměměřický inženýr (dál jen „ÚOZI“) – by tak měl kontrolovat a ověřovat práce, které se vzájemně prolínají a doplňují, a pro výsledek komplexní pozemkové úpravy je nezbytná jejich provázanost. 30.         Zadavatel doplnil, že má negativní zkušenosti v případě tří geodetů s kombinací oprávnění, a proto požadavkem dvou osob s oprávněním dle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zákona o zeměměřičství chtěl zajistit hladký průběh plnění smlouvy o dílo, eliminovat případné chyby a jejich následné řešení na katastrálním úřadu. Zadavatel podotkl, že si dle zákona vybral pouze dva technické kvalifikační předpoklady (seznam významných služeb a seznam techniků s vymezením jejich minimální úrovně). Protože se jedná o vysoce odborně náročné dílo, zásadně požaduje jejich splnění. 31.         Zadavatel nepovažuje požadavek na 2 geodety mající oprávnění dle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zákona o zeměměřičství za diskriminační. Jedná se o katastrální území řešené komplexní pozemkovou úpravou (včetně plánu společných zařízení), tzn. že v tomto území budou využity geodetické práce v rozsahu § 13 odst. 1, písm. a), b), c) zákona o zeměměřičství. Zadavatel vzhledem ke složitosti území jak z hlediska geodetického, tak morfologického (pahorkatina) a erozního, požaduje, aby geodetické práce byly prováděny ve vzájemné souvislosti a komplexnosti. Zadavatel rovněž uvedl, že prověřil v rámci vyloučení navrhovatele na stránce Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního databázi ÚOZI platnou ke dni 11.2.2015, z níž vyplývá, že z 2 490 geodetů vlastnících oprávnění, je vlastníkem oprávnění v kombinaci a), b), c) zákona o zeměměřičství 714 ÚOZI, tj. 28,67% z celkového počtu ÚOZI v ČR. Kombinace ÚOZI a), b), c) je dle zadavatele nejčastější kombinace, téměř dvojnásobně častěji se vyskytující než druhá v pořadí kombinace a), b). Požadavek na 2 osoby stejného typu oprávnění je dle zadavatele požadavek minimální, požadovaný pro prostou zastupitelnost. 32.         Závěrem zadavatel konstatuje, že má za to, že postupoval v souladu se zákonem a se zadávací dokumentací a z důvodů uvedených výše předložené námitce navrhovatele nevyhověl. Informace zadavatele o dalších úkonech 33.         Dne 1.7.2015 obdržel Úřad od zadavatele dopis z téhož dne nazvaný „Informace o dalších úkonech“, kde zadavatel sděluje, že nebude provádět žádné další úkony v šetřeném zadávacím řízení. Vlastní průběh správního řízení 34.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č.j. ÚOHS-S0340/2015/VZ-13994/2015/543/EDo dne 15.6.2015. 35.         Úřad usnesením č.j. ÚOHS-S0340/2015/VZ-14744/2015/543/EDo ze dne 18.6.2015 určil účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko. Dále určil Úřad výše specifikovaným usnesením zadavateli lhůtu k podání informace o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení a zaslání příslušné dokumentace o veřejné zakázce, a to nejpozději jeden den po provedení příslušného úkonu. 36.         Usnesením č.j. ÚOHS-S0340/2015/VZ-16499/2015/543/EDo ze dne 2.7.2015 určil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí 37.         Dne 10.7.2015 obdržel Úřad od navrhovatele vyjádření k podkladům rozhodnutí z téhož dne, v němž se i nadále neztotožňuje s rozhodnutím zadavatele o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení a odůvodněním zadavatele, že navrhovatel nesplňuje technický kvalifikační předpoklad k realizaci veřejné zakázky, neboť se domnívá, že podmínky stanovené zadávací dokumentací v bodu 7.2. byly z jeho strany splněny v plném rozsahu, jak vyplývá již z odůvodnění jeho návrhu ze dne 5.6.2015, na který tímto odkazuje. 38.         Před vydáním rozhodnutí ve věci samé by navrhovatel rád zdůraznil, že dle jeho názoru nebyly ze strany zadavatele dány podmínky pro rozhodnutí dle ustanovení § 60 odst. 1 zákona pro jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení a toto rozhodnutí zadavatele shledává navrhovatel jako protizákonné, jímž mu vznikla újma na jeho právech, kdy se nemohl dále účastnit veřejné zakázky, ačkoliv má za to, že splnil veškeré požadavky zadávací dokumentace. 39.         Navrhovatel dále uvádí, že účelem zákona je výběr nejlepší nabídky, tj. buď nabídky s nejnižší cenou, anebo ekonomicky nejvýhodnější nabídky, tj. nabídky nabízející nejhospodárnější řešení, přičemž není rozhodující nejnižší cena. S ohledem na takový účel zákona se navrhovatel domnívá, že jeho vyloučení z účasti na zadávacím řízení směřuje proti naplnění takovéhoto účelu, neboť vyloučením z formálních důvodů blíže rozvedených v návrhu na zahájení řízení zadavatel de facto brání otevřené, transparentní a spravedlivé soutěži, kdy tedy ve své podstatě postupuje v rozporu s účelem zákona, kdy nemůže být díky jeho formalistickému pojetí zadávací dokumentace zaručeno, že bude skutečně vybrána nejvhodnější nabídka. 40.         Dále navrhovatel doplňuje, že již ve svých předchozích podáních upozornil na skutečnost, že podmínky uvedené v zadávací dokumentaci umožňovaly nejednoznačný výklad, kdy se tedy domnívá, že zadavatel porušil ustanovení § 45 odst. 1 zákona, dle kterého mají být charakteristiky a požadavky na dodávky nebo služby stanoveny objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem, kdy toto dle navrhovatele splněno nebylo. 41.         S ohledem na vše dosud v řízení uvedené a na shromážděné důkazy se navrhovatel domnívá, že jeho návrh byl podán důvodně a na tomto tedy i nadále trvá v plném rozsahu. IV. ZÁVĚRY ÚŘADU 42.         Úřad přezkoumal na základě ustanovení § 112 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o šetřené veřejné zakázce a na základě vlastního zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. Posouzení právního postavení zadavatele 43.         Podle § 2 odst. 1 zákona se za zadavatele veřejné zakázky pro účely tohoto zákona považuje veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel. 44.         Ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) zákona je veřejným zadavatelem Česká republika. 45.         Úřad před zahájením správního řízení ověřil, zda byl zadavatel povinen postupovat při zadávání veřejné zakázky podle zákona. 46.         Jak vyplývá z § 1 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o SPÚ“), Státní pozemkový úřad je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Jak vyplývá z § 1 odst. 1 a odst. 4 zákona o SPÚ Státní pozemkový úřad je správní úřad s celostátní působností a je podřízen Ministerstvu zemědělství. 47.         V článku IV. „Právní postavení, působnost a činnosti organizační složky státu“ „Dokladu o zřízení organizační složky státu Státní pozemkový úřad“ ze dne 8.1.2013 je uvedeno, že Státní pozemkový úřad „není právnickou osobou. Tím není dotčena jeho působnost nebo výkon předmětu činnosti podle zvláštních právních předpisů a jeho jednání v těchto případech je jednáním státu.“ 48.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) zákona a tudíž byl povinen postupovat při zadávání předmětné veřejné zakázky podle zákona. Relevantní ustanovení zákona 49.         Dle § 6 odst. 1 zákona zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 50.         Dle § 45 odst. 1 zákona technickými podmínkami se v případě veřejných zakázek na dodávky nebo služby rozumí vymezení charakteristik a požadavků na dodávky nebo služby stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem. 51.         Dle § 50 odst. 1 zákona kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53, b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54, c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a d) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56. 52.         Dle § 50 odst. 2 zákona požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanoví veřejný zadavatel v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. Podrobná specifikace těchto požadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dokumentaci. 53.         Dle § 50 odst. 3 zákona veřejný zadavatel je povinen omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. 54.         Dle § 51 odst. 1 zákona veřejný zadavatel je povinen požadovat prokázání splnění kvalifikace dodavatele, nestanoví-li tento zákon jinak. 55.         Dle § 54 písm. d) zákona splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. 56.         Dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby může veřejný zadavatel požadovat seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. 57.         Jak vyplývá z § 56 odst. 5 zákona, ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům je veřejný zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení a) stanovit rozsah požadovaných informací a dokladů, b) uvést způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů a c) vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky. Relevantní ustanovení zákona o zeměměřičství 58.         Jak vyplývá z § 13 odst. 1 zákona o zeměměřičství, úřední oprávnění se uděluje pro ověřování a) geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přídělového plánu, nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice pozemku, b) dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření předmětů měření, které jsou obsahem základních státních mapových děl, pro potřeby orgánů zeměměřictví a katastru, c) geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení. K výroku rozhodnutí 59.         Úvodem Úřad uvádí, že návrh směřuje proti vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení pro nesplnění kvalifikačního předpokladu. Nejde tedy o řešení výtek navrhovatele vůči kvalifikační dokumentaci. Byť v návrhu též uvádí, že je stanovený kvalifikační předpoklad nejednoznačný, současně uvádí, že je z toho, jak je vymezen, zřejmé, že v čestném prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů tyto předpoklady splnil. Úřad se tak předně zabýval způsobem vymezení předmětného technického kvalifikačního předpokladu zadavatelem a shledal jeho způsob vymezení takovým, že u Úřadu nevzbuzuje pochybnost o jeho srozumitelnosti a jednoznačnosti, a tedy se Úřad nemůže ztotožnit s tvrzením navrhovatele, že zmíněné zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a spočívající v požadavku zadavatele výslovně definovaném jako „oprávnění geodeti dle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zákona o zeměměřičství, 2 osoby – zastupitelnost“ umožňovaly nejednoznačný výklad, naopak Úřad shledává, že zadavatel požadavku ustanovení § 45 odst. 1 zákona dostál. 60.         Úřad konstatuje, že zadavatel tak, jak odpovídá § 50 odst. 2 zákona, stanovil již v oznámení o zahájení zadávacího řízení své požadavky na kvalifikaci, a to ve výše citovaném bodě III.2.1) oznámení o zakázce, kdy v rámci požadavků na profesní kvalifikační předpoklady výslovně uvedl, že požaduje od uchazečů předložení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností  s rozsahem § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zákona o zeměměřičství. V rovněž výše citovaném bodě III.2.3) oznámení o zakázce v rámci technických kvalifikačních předpokladů pak zadavatel uvedl, že požaduje oprávněné geodety dle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zákona o zeměměřičství, v počtu 2 osob se zdůrazněným požadavkem zastupitelnosti. 61.         Úřad dále konstatuje, že předmětný požadavek zadavatel také specifikoval v zadávací dokumentaci, kde v odstavci 6.1. (viz bod 8 odůvodnění rozhodnutí) v souladu s § 54 písm. d) zákona požadoval předložení pravomocného úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zákona o zeměměřičství. Ve výše citovaném bodě 7.2. zadávací dokumentace pak zadavatel v souladu s § 56 odst. 2 písm. b) zákona požadoval seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění zakázky, kteréžto své požadavky zde zadavatel vymezil s ohledem na § 56 odst. 5 písm. a), b), c) zákona s tím, že zde zadavatel opět zopakoval, že po uchazeči ke splnění předmětného technického kvalifikačního předpokladu požaduje, aby měl k dispozici pro plnění veřejné zakázky mimo jiné oprávněného geodeta dle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zákona o zeměměřičství, a to 2 osoby vzájemně zastupitelné. 62.         Úřad upozorňuje, že již z prostého jazykového výkladu požadavku zadavatele formulovaného jako „oprávnění geodeti dle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zákona o zeměměřičství, 2 osoby – zastupitelnost“ je zřejmé, že požadavek zadavatele na osobu geodeta byl takový, aby disponoval všemi třemi oprávněními dle § 13 odst. 1 zákona o zeměměřičství, tedy písm. a), b) i c) tohoto ustanovení, jen tak může být naplněn požadavek zadavatele na jejich plnou vzájemnou zastupitelnost, jelikož zadavatel výslovně požadoval osoby takto kvalifikované dvě. Z formulace zadavatele je nepochybné, že požadoval 2 geodety plně kvalifikované dle písm. a), b) i c) podle § 13 odst. 1 zákona o zeměměřičství. 63.         Úřad nemá pochybnost o odůvodněnosti tohoto požadavku zadavatele, neboť příslušná oprávnění dle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zákona o zeměměřičství týkající se ověřování jednotlivých zeměměřičských podkladů spolu natolik souvisí a na sebe vzájemně navazují, že lze přisvědčit zadavateli, že se tímto požadavkem nedopustil omezení volné soutěže, že se jedná naopak o požadavek odůvodněný s ohledem na výše vymezený předmět veřejné zakázky spočívající ve zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav včetně nezbytných geodetických prací. Je tak zcela legitimní, když zadavatel požaduje pouze osobu oprávněného geodeta s plnou kvalifikací podle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zákona o zeměměřičství, nelze totiž vyloučit situaci, kdy v jeden okamžik při plnění veřejné zakázky bude potřeba ověřování geodetických podkladů podle všech písmen, tedy a), b) i c) zmíněného ustanovení zákona o zeměměřičství. 64.         Vzhledem k tomu, že zadavatel požadoval takto oprávněné geodety v počtu 2, právě z důvodu jejich požadované zastupitelnosti, tak s použitím logického výkladu nelze dojít k jinému závěru než, že požadované zastupitelnosti daných osob lze dosáhnout pouze tehdy, jestliže se u obou z nich budou kumulovat veškerá oprávnění a), b), c) dle zmíněného ustanovení zákona o zeměměřičství. Takový závěr rovněž vyplývá i z výše citované zadavatelem předtištěné tabulky v příloze č. 12 zadávací dokumentace, na kterou zadavatel výslovně odkázal jak v oznámení o zakázce, tak i v zadávací dokumentaci, v níž první dva řádky této tabulky vymezil zadavatel pro požadované dvě osoby oprávněného geodeta s odbornou způsobilostí „Ověřování výsledků zeměměřičských činností“. Uchazeč byl pouze povinen tuto tabulku vyplnit a nic naopak nenasvědčovalo tomu, že by ji měl uchazeč jakkoli jinak upravovat ve smyslu svévolného si přidání dalšího řádku na další osobu geodeta, jak učinil navrhovatel. 65.         Úřad dodává, že i z požadavku zadavatele na dokumenty prokazující, že uchazeč disponuje příslušnými oprávněními v rámci profesních kvalifikačních předpokladů, je zřejmé, že zadavatel požadoval výhradně předložení pravomocného úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zákona o zeměměřičství. Možnost předložení úředního oprávnění geodetů dle jiné kombinace písmen než a), b) a zároveň c) tohoto ustanovení zákona o zeměměřičství v zadávací dokumentaci zadavatel nikde nepřipustil. Navrhovatel si ji tak zřejmě mylně dovodil, aniž by pro svou domněnku měl v zadávací dokumentaci jakoukoli relevantní oporu, čímž jednal navrhovatel mimo rámec zadávacích podmínek jasně nastavených zadavatelem. 66.         Kontrolou nabídky navrhovatele navíc Úřad zjistil, že součástí jeho nabídky bylo pouze úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zákona o zeměměřičství vydané pro Ing. Vladimíra Lukse, kterého navrhovatel uvedl v prvním řádku výše zmiňované tabulky v příloze č. 12 zadávací dokumentace. Pro zbývající dva geodety – jmenovitě Ing. Jiřího Walenku a Ing. Štěpána Vondráčka, které zadavatel uvedl v druhém a (jím samotným přidaném) třetím řádku předmětné tabulky  – v nabídce navrhovatele žádné úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 příslušného písmene zákona o zeměměřičství přiloženo nebylo, čímž byla v tomto bodě nabídka navrhovatele nejednoznačná a zadavatel tak mohl být uveden v omyl, že i zbývající dva geodeti disponují oprávněním dle všech tří písmen uvedeného paragrafu zákona o zeměměřičství. 67.         Konečně Úřad podotýká, že ze zadávací dokumentace rovněž ověřil, že z důvodu nesplnění zadávací podmínky týkající se požadavku zadavatele na 2 zastupitelné geodety oprávněné podle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zákona o zeměměřičství vyloučil zadavatel ze zadávacího řízení kromě navrhovatele rovněž dva další uchazeče, přičemž zbývajících 9 (z celkem 12 uchazečů) této zadávací podmínce dostálo. Vyloučením navrhovatele a dalších dvou uchazečů ze zadávacího řízení tak zadavatel jednal v souladu s § 6 odst. 1 zákona, a to i ve vztahu ke zbývajícím 9 uchazečům, kteří předmětnou zadávací podmínku jednoznačně dodrželi. 68.         Jak vyplývá z § 118 odst. 5 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 zákona. 69.         Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě zadavatel dodržel postup stanovený zákonem a nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 zákona, rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, tedy že návrh navrhovatele zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 zákona.   Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.     otisk úředního razítka     v z. Ing. Petr Vévoda JUDr. Josef Chýle, Ph.D. místopředseda                     Obdrží 1.             Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor 2.             Mgr. Jiří Kokeš, advokát, Na Flusárně 168, 261 01 Příbram III   Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/13827
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 392 lidí darovalo 1 102 366 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy