Rozhodnutí UOHS 13861


Číslo jednací ÚOHS-S0301/2016/VZ-25023/2016/512/VNv
Instance I.
Věc
Zajištění komplexních úklidových služeb pro Ústav pro péči o matku a dítě 2015 II.
Účastníci ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ
GSUS absolutní čistota a.s.
AB Facility Services s.r.o.
AB Facility a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 01.07.2016
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13861.html
Rozhodnutí
        
Č. j.:ÚOHS-S0301/2016/VZ-25023/2016/512/VNv   14. 6. 2016       Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 3. 5. 2016 na návrh z téhož dne, a rozšířeném z moci úřední dne 31. 5. 2016, jehož účastníky jsou   zadavatel – ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ, IČO 00023698, se sídlem Podolské nábřeží 157/36, Praha, navrhovatel – GSUS absolutní čistota a.s., IČO 24666238, se sídlem Příčná 726/20, Rudná, vybraný uchazeč – společnost „CLEANING 2015“ společníků AB Facility Services s.r.o., IČO 28930321, se sídlem U Trezorky 921/2, Praha a AB Facility a.s., IČO 24172413, se sídlem U Trezorky 921/2, Praha, kteří dne 18. 2. 2016 uzavřeli „Smlouvu o společnosti“, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zajištění komplexních úklidových služeb pro Ústav pro péči o matku a dítě 2015 II.“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 31. 12. 2015 pod evidenčním číslem 529446 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 2. 1. 2016 pod ev. č. 2016/S 001-000673, vydává toto usnesení:   Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – GSUS absolutní čistota a.s., IČO 24666238, se sídlem Příčná 726/20, Rudná – ze dne 3. 5. 2016 se stal zjevně bezpředmětným.   Odůvodnění 1.      Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. 5. 2016 návrh navrhovatele – GSUS absolutní čistota a.s., IČO 24666238, se sídlem Příčná 726/20, Rudná (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ, IČO 00023698, se sídlem Podolské nábřeží 157/36, Praha, (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zajištění komplexních úklidových služeb pro Ústav pro péči o matku a dítě 2015 II.“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 31. 12. 2015 pod evidenčním číslem 529446 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 2. 1. 2016 pod ev. č. 2016/S 001-000673. 2.      Dnem 3. 5. 2016, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 3.      Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel, vybraný uchazeč – společnost „CLEANING 2015“ společníků AB Facility Services s.r.o., IČO 28930321, se sídlem U Trezorky 921/2, Praha a AB Facility a.s., IČO 24172413, se sídlem U Trezorky 921/2, Praha, kteří dne 18. 2. 2016 uzavřeli „Smlouvu o společnosti“. 4.      Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem ze dne 5. 5. 2016 č. j. ÚOHS-S0301/2016/VZ-19385/2016/512/VNv. 5.      Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0301/2016/VZ-21871/2016/512/VNv ze dne 20. 5. 2016 Úřad nařídil na návrh navrhovatele zadavateli předběžné opatření spočívající v uložení zákazu uzavřít smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku. 6.      Přípisem č. j. ÚOHS-S0301/2016/VZ-22838/2016/512/VNv ze dne 27. 5. 2016 Úřad vyzval zadavatele k doplnění dokumentace o veřejné zakázce. Požadované doplnění bylo Úřadu zasláno dne 3. 6. 2016. 7.      Přípisem č. j. ÚOHS-S0301/2016/VZ-22742/2016/512/VNv ze dne 31. 5. 2016 seznámil Úřad účastníky řízení s novými skutečnostmi ve správním řízení, a to, že Úřad získal mimo jiné pochybnosti o postupu zadavatele v souladu s § 44 odst. 3 písm. h) zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona při vymezení dílčího hodnotícího kritéria „Kvalita uchazečem zpracované směrnice o provádění úklidu“. 8.      Usnesením č. j. ÚOHS-S0301/2016/VZ-22750/2016/512/VNv ze dne 31. 5. 2016 Úřad stanovil účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko. 9.      Dne 9. 6. 2016 bylo Úřadu doručeno vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, jehož přílohou bylo rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku z důvodu hodného zvláštního zřetele spočívajícího ve skutečnosti, že zadavatel v důsledku vydání předběžného opatření nemůže uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem a v důsledku probíhajícího správního řízení před Úřadem nemůže vyhlásit nové zadávací řízení s totožným předmětem plnění. Zrušení předmětné veřejné zakázky bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 6. 2016. 10.  Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žádost se stala zjevně bezpředmětnou. 11.  Navrhovatel se v návrhu domáhal, aby Úřad zadavateli uložil nápravné opatření ve formě zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 31. 3. 2016, případně celého zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. 12.  S ohledem na skutečnost, že zadavatel zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku zrušil, Úřad konstatuje, že se návrh („žádost“ v terminologii správního řádu) stal zjevně bezpředmětným, neboť již nelze v řízení dosáhnout výsledku řízení v podobě zrušení zadávacího řízení nebo jednotlivého úkonu zadavatele, bylo-li zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku zrušeno. 13.  Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.   Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 117c zákona podává v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.       otisk úředního razítka     JUDr. Josef Chýle, Ph.D. místopředseda         Obdrží: 1.             ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ, Podolské nábřeží 157/36, Praha 2.             GSUS absolutní čistota a.s., Příčná 726/20, Rudná 3.             AB Facility Services s.r.o., U Trezorky 921/2, Praha 4.             AB Facility a.s., U Trezorky 921/2, Praha   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/13861
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 689 lidí darovalo 1 870 377 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy