Rozhodnutí UOHS 13946


Číslo jednací ÚOHS-S0821/2015/VZ-41598/2015/533/LMa/HČí
Instance I.
Věc
Služby technickoorganizačního poradce pro ESVZ
Účastníci Česká republika – Ministerstvo dopravy TEMPEST CZECH, s.r.o. Deloitte Advisory s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 11.07.2016
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13947.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-13946.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S0821/2015/VZ-41598/2015/533/LMa/HČí                     Brno: 27. listopadu 2015     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 20. 11. 2015 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou   zadavatel – Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČO 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha - Nové Město navrhovatel – TEMPEST CZECH, s.r.o., IČO 25094670, se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2, vybraný uchazeč – Deloitte Advisory s.r.o., IČO 27582167 se sídlem Karolinská 654/2,186 00 Praha – 8 ve věci návrhu na zákaz plnění smlouvy, kterou dne 6. 10. 2015 uzavřel zadavatel – Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČO 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha - Nové Město – se společností – Deloitte Advisory s.r.o., IČO 27582167 se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha – 8 – na plnění veřejné zakázky „Služby technickoorganizačního poradce pro ESVZ“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění zahájeném na základě výzvy k jednání ze dne 1. 10. 2015 (oznámení o zadání zakázky uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 10. 2015, pod ev. č. 524777 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 21. 10. 2015 pod ev. č. 2015/S 204-371212),   rozhodl takto:   Správní řízeníse podle § 117a písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě podle § 115 odst. 5 citovaného zákona.   Odůvodnění I.               PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 20. 11. 2015 návrh navrhovatele – TEMPEST CZECH, s.r.o., IČO 25094670, se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2 (dále jen „navrhovatel“) – na zákaz plnění smlouvy, kterou dne 6. 10. 2015 uzavřel zadavatel – Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČO 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha - Nové Město (dále jen „zadavatel“) – se společností – Deloitte Advisory s.r.o., IČO 27582167 se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha – 8 (dále jen „vybraný uchazeč“) – na plnění veřejné zakázky „Služby technickoorganizačního poradce pro ESVZ“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění zahájeném na základě výzvy k jednání ze dne 1. 10. 2015 (oznámení o zadání zakázky uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 10. 2015, pod ev. č. 524777 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 21. 10. 2015 pod ev. č. 2015/S 204-371212) (dále jen „veřejná zakázka“). 2.             Dnem 20. 11. 2015, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 3.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel, vybraný uchazeč. 4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S0821/2015/VZ-40641/2015/533/HKu ze dne 23. 11. 2015. II.             ZÁVĚRY ÚŘADU 5.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a splnění zákonných požadavků týkajících se povinnosti složit kauci a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že v souladu s ust. § 115 odst. 5 zákona nebyla ve lhůtě podle § 114 odst. 4 zákona na účet Úřadu připsána kauce ve výši podle ust. § 115 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 117a písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti. 6.             Podle ust. § 114 odst. 2 zákona lze po uzavření smlouvy podat návrh pouze a) proti uzavření smlouvy bez předchozího uveřejnění zadávacího řízení, b) proti porušení zákazu uzavření smlouvy stanovenému tímto zákonem nebo předběžným opatřením podle § 117 odst. 1, nebo c) v případě postupu zadavatele podle § 82 odst. 3. Navrhovatel se může domáhat pouze uložení zákazu plnění smlouvy. 7.             Z dikce § 114 odst. 4, věty druhé, zákona vyplývá, že návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 114 odst. 2 zákona musí být doručen pouze Úřadu, a to do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 147 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení zadávacího řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. 8.             Podle § 115 odst. 1 zákona je s podáním návrhu navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese. 9.             Podle § 115 odst. 5 zákona musí být kauce připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty stanovené podle § 114 odst. 4 nebo 5 zákona pro doručení návrhu Úřadu. 10.         Podle § 117a písm. c) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona. 11.         K uvedenému Úřad dodává, že nesplnění podmínky připsání kauce na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5 zákona nelze nijak zhojit a Úřad je v takovém případě povinen správní řízení zastavit. 12.         Z Věstníku veřejných zakázek vyplývá, že zadavatel uveřejnil oznámení o zadání veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 10. 2015 pod ev. č. 524777 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 21. 10. 2015 pod ev. č. 2015/S 204-371212. Lhůta pro podání návrhu Úřadu tedy činí podle ust. § 114 odst. 4 zákona 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 147 zákona. V šetřeném případě přitom 30 dnů ode dne uveřejnění oznámení o zadání zakázky ve Věstníku veřejných zakázek uplynulo dne 18. 11. 2015 a ode dne uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 11. 2015. 13.         Jak je zřejmé z § 115 odst. 5 zákona, kauce musí být na účet Úřadu připsána nejpozději poslední den lhůty pro doručení návrhu Úřadu. 14.         Úřad návrh navrhovatele obdržel dne 20. 11. 2015. Součástí tohoto návrhu je kopie příkazu k úhradě kauce na účet Úřadu. Úřad ze svých bankovních výpisů zjistil, že kauce byla na účet Úřadu připsána až dne 23. 11. 2015. 15.         Vzhledem k tomu, že návrh na uložení zákazu plnění smlouvy bylo možno podat nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 147 zákona a těchto 30 dnů uplynulo dne 18. 11. 2015 (od data uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek), resp. dne 20. 11. 2015 (od data uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie), je zřejmé, že k připsání kauce nedošlo ve lhůtě pro doručení návrhu Úřadu, tedy nejpozději do 20. 11. 2015. 16.         Jelikož kauce složená navrhovatelem nebyla připsána na účet Úřadu ve lhůtě podle ust. § 115 odst. 5 zákona, rozhodl Úřad o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.   Poučení             Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.     otisk úředního razítka       JUDr. Josef Chýle, Ph.D. místopředseda       Obdrží: 1.             Česká republika – Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha – Nové Město 2.             Deloitte Advisory s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 3.             TEMPEST CZECH, s.r.o., Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2 Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/13946
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 458 lidí darovalo 1 304 524 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy