Rozhodnutí UOHS 14010


Číslo jednací ÚOHS-S0926/2015/VZ-29004/2016/532/KSt
Instance I.
Věc
Veřejné služby v přepravě cestujících v drážní dopravě na lince R16 Plzeň - Most
Účastníci Česká republika – Ministerstvo dopravy České dráhy, a. s.
GW Train Regio a. s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 05.08.2016
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14010.html
Rozhodnutí
        
Č. j.:ÚOHS-S0926/2015/VZ-29004/2016/532/KSt   18. července 2016     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 25 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v rozhodném znění, ve správním řízení zahájeném dne 17. 12. 2015 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou   objednatel – Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČO 66003008, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, navrhovatel – České dráhy, a. s., IČO 70994226, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 23. 11. 2015 JUDr. Petrou Buzkovou, advokátkou, Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s. r. o., IČO 27635554, se sídlem Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1, vybraný dopravce – GW Train Regio a. s., IČO 28664116, se sídlem U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 4. 1. 2016 JUDr. Jaromírem Bayerem, advokátem, IČO 13494414, se sídlem Jeremiášova 1705/18, 370 01 České Budějovice, ve věci přezkoumání postupu objednatele v nabídkovém řízení „Veřejné služby v přepravě cestujících v drážní dopravě na lince R16 Plzeň - Most“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 5. 2. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 2. 2015 pod ev. č. 507313, vydává toto usnesení:   Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – České dráhy, a. s., IČO 70994226, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 – ze dne 17. 12. 2015 se stala zjevně bezpředmětnou.   Odůvodnění 1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 25 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v rozhodném znění (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad dodržováním postupu objednatele při uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na základě nabídkového řízení, obdržel dne 17. 12. 2015 návrh navrhovatele – České dráhy, a. s., IČO 70994226, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 23. 11. 2015 JUDr. Petrou Buzkovou, advokátkou, Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s. r. o., IČO 27635554, se sídlem Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 17. 12. 2015 na zahájení řízení o přezkoumání postupu objednatele – Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČO 66003008, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (dále jen „objednatel“) – učiněných v nabídkovém řízení „Veřejné služby v přepravě cestujících v drážní dopravě na lince R16 Plzeň - Most“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 5. 2. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 2. 2015 pod ev. č. 507313 (dále jen „nabídkové řízení“). 2.             Dnem 17. 12. 2015, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 26 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů objednatele. 3.             Účastníky správního řízení podle § 29 zákona jsou: objednatel, navrhovatel, vybraný dopravce – GW Train Regio a. s., IČO 28664116, se sídlem U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 4. 1. 2016 JUDr. Jaromírem Bayerem, advokátem, IČO 13494414, se sídlem Jeremiášova 1705/18, 370 01 České Budějovice. 4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0926/2015/VZ-45427/2015/532/KSt dne 18. 12. 2015. 5.             Výrokem I. usnesení č. j. ÚOHS-S0926/2015/VZ-45835/2015/532/KSt ze dne 22. 12. 2015 určil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli podle § 36 odst. 1 správního řádu navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a podle § 36 odst. 2 správního řádu vyjádřit v řízení své stanovisko. Výrokem II. citovaného usnesení Úřad určil objednateli podle § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu k provedení úkonu, a to informování Úřadu o dalších úkonech, které objednatel provede v šetřeném nabídkovém řízení v průběhu správního řízení. 6.             Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0926/2015/VZ-00936/2016/532/KSt ze dne 8. 1. 2016 Úřad uložil objednateli na návrh navrhovatele předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu v šetřeném nabídkovém řízení.  7.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0926/2015/VZ-00070/2016/532/KSt ze dne 8. 1. 2016 Úřad předmětné správní řízení ve věci přezkoumání úkonů objednatele podle § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu přerušil, a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude ukončeno řízení o rozkladu podaném proti rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0585/2015/VZ-37580/2015/532/KSt ze dne 3. 11. 2015, jehož výrokem II. Úřad podle § 31 odst. 1 zákona šetřené nabídkové řízení zrušil. 8.             Oznámením č. j. ÚOHS-S0926/2015/VZ-29003/2016/532/KSt ze dne 13. 7. 2016 oznámil Úřad účastníkům řízení, že ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0926/2016/VZ se pokračuje. Současně Úřad informoval účastníky správního řízení, že dne 30. 6. 2016 nabylo právní moci rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R373/2015/VZ-27027/2016/323/KKř ze dne 29. 6. 2016, kterým bylo ukončeno řízení o rozkladu podaném proti rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0585/2015/VZ-37580/2015/532/KSt ze dne 3. 11. 2015. 9.             Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. 10.         Úřad v šetřené věci uvádí, že správní řízení bylo zahájeno dne 17. 12. 2015 na základě návrhu, kterým se navrhovatel domáhal, aby Úřad zrušil veškeré úkony objednatele v šetřeném nabídkovém řízení spočívající v posouzení a hodnocení nabídek tak, jak jsou zaznamenány ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 10. 11. 2015, a současně aby zrušil i všechny následující úkony učiněné objednatelem v nabídkovém řízení, včetně rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 12. 11. 2015. 11.         V průběhu tohoto správního řízení však Úřad na základě výroku II. rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0585/2015/VZ-37580/2015/532/KSt ze dne 3. 11. 2015, potvrzeného rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R373/2015/VZ-27026/2016/323/KKř ze dne 29. 6. 2016, šetřené nabídkové řízení podle § 31 odst. 1 zákona zrušil. Dne 4. 7. 2016 zadavatel ve Věstníku veřejných zakázek uveřejnil oznámení o zrušení předmětného nabídkového řízení. 12.         Vzhledem k tomu, že se navrhovatel v návrhu domáhal zrušení úkonů zadavatele spočívajících v posouzení a hodnocení nabídek a všech následujících úkonů, včetně rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky, není možné ve správním řízení dosáhnout výsledku, kterého se navrhovatel domáhal, neboť šetřené nabídkové řízení, které mělo být v tomto správním řízení Úřadem přezkoumáno, bylo zrušeno.   13.         Z uvedeného důvodu se návrh navrhovatele stal zjevně bezpředmětným, neboť výsledku správního řízení, kterého se navrhovatel domáhá svým návrhem (tzn. že by v tomto správním řízení Úřad uložil zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, přestože nabídkové řízení bylo zrušeno), nelze dosáhnout, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu. 14.         Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.       otisk úředního razítka     JUDr. Josef Chýle, Ph.D. místopředseda           Obdrží: 1.    Česká republika – Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 2.    JUDr. Petra Buzková, advokátka, Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s. r. o., Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1 3.    JUDr. Jaromír Bayer, advokát, Jeremiášova 1705/18, 370 01 České Budějovice     Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy  

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/14010
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 105 866 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy