Rozhodnutí UOHS 14038


Číslo jednací ÚOHS-S0528/2016/VZ-31890/2016/521/OPi
Instance I.
Věc
Sdružené dodávky elektrické energie a zemního plynu 2017 – 2019
Účastníci Česká pošta, s.p.
Pražská plynárenská, a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 19.08.2016
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14038.html
Rozhodnutí
        
Č. j.:ÚOHS-S0528/2016/VZ-31890/2016/521/OPi   2. srpna 2016     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 22. 7. 2016 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou   zadavatel – Česká pošta, s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, navrhovatel – Pražská plynárenská, a.s., IČO 60193492, se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 22. 7. 2016 Mgr. Petrem Kuchařem, advokátem, ev. č. ČAK 09130, se sídlem Na Pankráci 404/30a, 140 00 Praha 4, ve věci veřejné zakázky „Sdružené dodávky elektrické energie a zemního plynu 2017 – 2019“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 5. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 5. 2016 pod ev. č. zakázky 638417, ve znění opravy uveřejněné dne 3. 6. 2016, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 5. 2016 pod ev. č. 2016/S 094-169871, ve znění opravy uveřejněné dne 8. 6. 2016 pod ev. č. 2016/S 109-195480, vydává toto   usnesení: I. Správní řízení ve věci návrhu navrhovatele – Pražská plynárenská, a.s., IČO 60193492, se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – ze dne 22. 7. 2016 na nařízení předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli – Česká pošta, s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 – podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Sdružené dodávky elektrické energie a zemního plynu 2017 – 2019“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 5. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 5. 2016 pod ev. č. zakázky 638417, ve znění opravy uveřejněné dne 3. 6. 2016, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 5. 2016 pod ev. č. 2016/S 094-169871, ve znění opravy uveřejněné dne 8. 6. 2016 pod ev. č. 2016/S 109-195480, se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele, tj. návrh ze dne 22. 7. 2016 na nařízení předběžného opatření, se stala zjevně bezpředmětnou. II. Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – Pražská plynárenská, a.s., IČO 60193492, se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – ze dne 22. 7. 2016 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Česká pošta, s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Sdružené dodávky elektrické energie a zemního plynu 2017 – 2019“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 5. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 5. 2016 pod ev. č. zakázky 638417, ve znění opravy uveřejněné dne 3. 6. 2016, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 5. 2016 pod ev. č. 2016/S 094-169871, ve znění opravy uveřejněné dne 8. 6. 2016 pod ev. č. 2016/S 109-195480, se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele, tj. návrh ze dne 22. 7. 2016 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, se stala zjevně bezpředmětnou.   Odůvodnění 1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, obdržel dne 22. 7. 2016 návrh navrhovatele – Pražská plynárenská, a.s., IČO 60193492, se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 22. 7. 2016 Mgr. Petrem Kuchařem, advokátem, ev. č. ČAK 09130, se sídlem Na Pankráci 404/30a, 140 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká pošta, s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Sdružené dodávky elektrické energie a zemního plynu 2017 – 2019“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 5. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 5. 2016 pod ev. č. zakázky 638417, ve znění opravy uveřejněné dne 3. 6. 2016, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 5. 2016 pod ev. č. 2016/S 094-169871, ve znění opravy uveřejněné dne 8. 6. 2016 pod ev. č. 2016/S 109-195480 (dále jen „veřejná zakázka“). 2.             Dnem 22. 7. 2016, kdy Úřad obdržel návrh, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 3.             Návrh navrhovatele směřuje proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky, které shledává navrhovatel diskriminačními. Navrhovatel pak konkrétně brojí proti široce vymezenému předmětu veřejné zakázky, stanovení požadavku zadavatele na prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona, nevhodnému nastavení hodnotících kritérií pro zadání veřejné zakázky a proti požadavku zadavatele na zajištění náhradních zdrojů elektrické energie, přičemž navrhuje, aby Úřad uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. 4.             Současně s návrhem na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel Úřad požádal o vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona spočívajícího v uložení zákazu zadavateli uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. 5.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel. 6.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0528/2016/VZ-31123/2016/521/OPi ze dne 26. 7. 2016. 7.             Z oznámení o zrušení zadávacího řízení (ev. č. formuláře 7651011038417) uveřejněného dne 29. 7. 2016 ve Věstníku veřejný zakázek vyplývá, že zadavatel předmětné zadávací řízení podle § 84 odst. 3 písm. b) zákona zrušil, neboť v zadávacím řízení byla podána jenom jedna nabídka. K výroku I. usnesení 8.             Podle § 117 odst. 1 zákona může Úřad před vydáním rozhodnutí ve správním řízení zahájeném podle § 113 zákona v rozsahu nezbytně nutném na návrh účastníka řízení nebo z moci úřední k zajištění účelu řízení nařídit zadavateli toto předběžné opatření: a) zakázat uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, nebo b) pozastavit zadávací řízení nebo soutěž o návrh. 9.             Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. 10.         Jelikož v průběhu správního řízení vedeného pod sp. zn. S0528/2016/VZ došlo ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, stal se návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona spočívajícího v uložení zákazu zadavateli uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku zjevně bezpředmětným, neboť v průběhu řízení o žádosti (návrhu navrhovatele) došlo k takové změně okolností (zrušení zadávacího řízení), že rozhodnutí Úřadu o žádosti by již nevyvolalo žádné právní následky (je-li zadávací řízení zrušeno, nemůže být na jeho základě již z povahy věci uzavřena smlouva; rozhodování o případném zákazu uzavření takové smlouvy je tak zcela bezpředmětné). 11.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení ve věci návrhu navrhovatele ze dne 22. 7. 2016 na vydání předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení. K výroku II. usnesení 12.         Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. 13.         Jelikož v průběhu správního řízení vedeného pod sp. zn. S0528/2016/VZ došlo ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, stal se návrh navrhovatele, v němž se domáhal toho, aby Úřad uložil zadavateli nápravné opatření spočívající právě ve zrušení zadávacího řízení, zjevně bezpředmětným, neboť v průběhu řízení o žádosti (návrhu navrhovatele) došlo k takové změně okolností (zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku samotným zadavatelem), že rozhodnutí Úřadu o žádosti (v tom smyslu, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem, či nikoli) by již nemělo pro navrhovatele význam. 14.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení zahájeného na návrh navrhovatele ze dne 22. 7. 2016 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení. Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.       otisk úředního razítka     JUDr. Josef Chýle, Ph.D. místopředseda               Obdrží: 1.             Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 2.             Mgr. Petr Kuchař, advokát, ev. č. ČAK 09130, Na Pankráci 404/30a, 140 00 Praha 4   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/14038
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 266 067 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy