Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 1411


Číslo jednací VZ/S191/00
Instance I.
Věc
PSSZ Praha 9-nákup a rekonstrukce budovy
Účastníci ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 13.02.2001
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-1411.html
Rozhodnutí
             
Č.j.: S 191/2000-151/353/01-MO V Brně dne 24. ledna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 28. 11. 2000 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele - České správy sociálního zabezpečení, Křížová 25, PSČ 225 08 Praha 5, zastoupené Ing. Miroslavem Kaufmanem, náměstkem ředitele - učiněných v průběhu zadávání veřejné zakázky "PSSZ Praha 9-nákup a rekonstrukce budovy", zadané výzvou ze dne 4. 5. 2000 více zájemcům o veřejnou zakázku podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., rozhodl takto: Správní řízení se podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů zastavuje. Odůvodnění Zadavatel Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, PSČ 225 08 Praha 5, zastoupená Ing. Miroslavem Kaufmanem, náměstkem ředitele (dále jen "zadavatel"), zaslal pěti zájemcům o veřejnou zakázku "PSSZ Praha 9-nákup a rekonstrukce budovy" výzvu ze dne 4. 5. 2000 podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen "zákon"). Ve výzvě zadavatel uvedl, že nabídky budou hodnoceny podle šesti kritérií, kterým byly při hodnocení nabídek přiřazeny následující intervaly bodových hodnot: 1 písemné reference o provedených stavbách 15-17 bodů 2 způsob a kvalita navrženého technického řešení 12-14 bodů 3 výše nabídkové ceny 9-11 bodů 4 termín plnění 6-8 bodů 5 záruční doba 3-5 bodů 6 celková vhodnost nabídky 0-2 body Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky vyplývá, že nabídky předložili čtyři uchazeči. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka uchazeče obchodní společnosti STAVBA PRAHA družstvo, Sudoměřská 32, PSČ 130 00 Praha 3 (dále jen "STAVBA PRAHA"), se kterým zadavatel dne 28. 6. 2000 uzavřel smlouvu na plnění předmětné veřejné zakázky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), se v rámci svých kompetencí podle § 52 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., rozhodl přezkoumat z vlastního podnětu veřejnou zakázku "PSSZ Praha 9-nákup a rekonstrukce budovy". Orgán dohledu si vyžádal od zadavatele dokumentaci o zadání veřejné zakázky, a protože získal pochybnosti o správnosti úkonů zadavatele při jejím zadávání, zahájil dne 28. 11. 2000 z vlastního podnětu správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky. Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu zadavateli jako jedinému účastníku správního řízení dopisem č. j. S 191/2000-151/4051/2000-MO ze dne 27. 11. 2000, v němž zadavatele rovněž seznámil s předběžnými výsledky šetření a poskytl mu možnost se k těmto výsledkům vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření. K zahájení správního řízení se zadavatel vyjádřil dopisem ze dne 30. 11. 2000. Zadavatel ve svém vyjádření uvádí, že zdůvodnění orgánu dohledu ke zjištěným skutečnostem je postaveno na chybném výkladu zadavatelem provedeného systému hodnocení. Zadavatel nesouhlasí s tvrzením orgánu dohledu, že zvolený způsob hodnocení není objektivní a považuje jak způsob hodnocení, tak i výsledek hodnocení komise za objektivní. Zadavatel dále konstatuje, že nabídka uchazeče STAVBA PRAHA byla hodnocena komisí jako nejvhodnější v pěti ze šesti kritérií a jen v jednom kritériu byla hodnocena na druhém pořadí. Zadavatel navrhuje, aby orgán dohledu ustanovil v souladu s § 36 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, znalce. Po přezkoumání a zhodnocení všech podkladů uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti. Při hodnocení nabídek podle více kritérií podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel použil kromě výše nabídkové ceny další kritéria, která uvedl v podmínkách výzvy. Způsob hodnocení nabídek zvolený zadavatelem (přiřazení intervalů bodových hodnot stejného rozsahu jednotlivým kritériím) vedl k tomu, že v pěti ze šesti zadavatelem stanovených kritérií obdržela nejvhodnější nabídka přesně o dva body více, než nabídka, která byla v daném kritériu hodnocena nejhůře. Jednotlivá kritéria tak neměla výrazný vliv na celkové hodnocení nabídek. Orgán dohledu je názoru, že větší transparentnosti postupu zadavatele při hodnocení nabídek by napomohlo stanovení zužujícího se intervalu bodového rozpětí od kritéria s největší důležitostí ke kritériím, kterým zadavatel ve výzvě stanovil menší důležitost. Např. kritérium 1: písemné reference o provedených stavbách 40-32 bodů, kritérium 2: způsob a kvalita navrženého technického řešení 31-25 bodů atd. V rámci přezkoumávání dokumentace o zadání veřejné zakázky orgán dohledu provedl kontrolní přepočet bodových ohodnocení nabídek jednotlivých uchazečů, ve kterém zohlednil sestupné pořadí jednotlivých kritérií použitím vah, při kterém dospěl ke stejné nejvhodnější nabídce, která byla vybrána i komisí. Orgán dohledu při posuzování šetřené věci přihlédl ke skutečnosti, že nabídka uchazeče STAVBA PRAHA byla hodnocena komisí jako nejvhodnější v pěti ze šesti kritérií, která by při stanovení vah měla rozhodující význam. Zadavatel jako účastník správního řízení je podle § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oprávněn se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladu i ke způsobu jeho zjištění a podle § 33 odst. 1 cit. zákona navrhovat důkazy. Provádění důkazů přísluší dle § 34 odst. 4 správního řádu správnímu orgánu, který rovněž rozhodne, které důkazy a v jakém rozsahu je třeba k objasnění věci provést. Zadavatel využil svého práva a navrhl orgánu dohledu, aby ustanovil v souladu s § 36 správního řádu znalce. Orgán dohledu rozhodl, že k posouzení věci není třeba přibírat znalce, jelikož znalecký posudek by nepochybně potvrdil skutečnost, že nabídka uchazeče STAVBA PRAHA byla nejvhodnější. Jestliže se zadavatel rozhodne pro způsob hodnocení nabídek pomocí více kritérií, měl by dbát především na vymezení základních, rozhodujících požadavků tak, aby celkový počet kritérií byl přiměřený rozsahu veřejné zakázky a umožňoval přehledné a jednoznačné hodnocení nabídek. Kromě stanovení těchto kritérií musí rozhodnout i o stupni významu každého kritéria s tím, že na prvním místě uvede kritérium s nejvyšším stupněm významu pro splnění veřejné zakázky. Dále mají v sestupném pořadí následovat ostatní kritéria až k poslednímu s nejnižším stupněm významu - § 5 odst. 3 zákona, přičemž musí být zachována sestupná tendence kritérií uvedených v podmínkách zadání veřejné zakázky. Takto stanovené pořadí kritérií hodnocení nabídek je závazné pro další postup zadavatele a rovněž i komise pro posouzení a hodnocení nabídek ustavené zadavatelem. Výsledné pořadí nabídek musí odpovídat výsledku hodnocení nabídek zadavatelem (komisí pro posouzení a hodnocení nabídek) podle kritérií se stanoveným stupněm významu. Pro doplnění orgán dohledu uvádí, že jedním z možných způsobů objektivního vyhodnocení výše nabídkových cen je jejich srovnání podle matematického vzorce: x : y . z kde x označuje nejnižší nabídkovou cenu, y nabídkovou cenu hodnocenou a z maximální počet bodů, kterého lze v rámci daného kritéria dosáhnout. Výsledná hodnota se násobí váhou daného kritéria a pro celkové zhodnocení nabídky sčítá s hodnotami přidělenými nabídce v ostatních kritériích vynásobených vždy odpovídající váhou kritéria. Po posouzení všech výše uvedených skutečností orgán dohledu konstatuje, že v postupu zadavatele neshledal závažná porušení zákona, která by ovlivnila výběr nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "PSSZ Praha 9-nákup a rekonstrukce budovy". S ohledem na všechny zjištěné rozhodné skutečnosti orgán dohledu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Petr Hanák ředitel odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně Obdrží účastník správního řízení: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, PSČ 225 08 Praha 5, zastoupená Ing. Miroslavem Kaufmanem

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/1411
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.