Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 14156


Číslo jednací ÚOHS-S0448/2016/VZ-32682/2016/523/ASo
Instance I.
Věc
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov – Přímá digitalizace na RTG pracovišti
Účastníci Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
FOMEI a. s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 20.08.2016
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14156.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S0448/2016/VZ-32682/2016/523/ASo   4. srpna 2016     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 16. 6. 2016 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou zadavatel – Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27253236, se sídlem Máchova 400, 256 30 Benešov, navrhovatel – FOMEI a.s., IČO 46504869, se sídlem U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci společností PPS advokáti s.r.o., IČO 27532640, se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov – Přímá digitalizace na RTG pracovišti“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 15. 2. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 2. 2016 pod ev. č. 519839, ve znění oprav uveřejněných dne 2. 3. 2016, dne 18. 3. 2016 a dne 5. 4. 2016, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 20. 2. 2016 pod ev. č. 2016/S 036-057759, ve znění oprav uveřejněných dne 5. 3. 2016 pod ev. č. 2016/S 046-075378, dne 23. 3. 2016 pod ev. č. 2016/S 058-097387 a dne 9. 4. 2016 pod ev. č. 2016/S 070-121839, rozhodl takto: I. Zadavatel – Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27253236, se sídlem Máchova 400, 256 30 Benešov – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov – Přímá digitalizace na RTG pracovišti“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 15. 2. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 2. 2016 pod ev. č. 519839, ve znění oprav uveřejněných dne 2. 3. 2016, dne 18. 3. 2016 a dne 5. 4. 2016, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 20. 2. 2016 pod ev. č. 2016/S 036-057759, ve znění oprav uveřejněných dne 5. 3. 2016 pod ev. č. 2016/S 046-075378, dne 23. 3. 2016 pod ev. č. 2016/S 058-097387 a dne 9. 4. 2016 pod ev. č. 2016/S 070-121839, postup stanovený v § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 76 odst. 6 citovaného zákona, když vyloučil navrhovatele – FOMEI a.s., IČO 46504869, se sídlem U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8 – z další účasti v zadávacím řízení z důvodů, že navrhovatel ve své nabídce na str. 53 – 54 předložil obchodní podmínky, ve kterých omezuje záruční dobu na poskytnutý software, který je součástí předmětu plnění veřejné zakázky, na dobu 1 roku (tj. nabízí zadavateli kratší záruční dobu než je požadována), dále že v obchodních podmínkách uvádí „nástup servisního technika do dvou pracovních dnů od nahlášení závady“, přičemž zadavatel požaduje v odst. 7.1 návrhu kupní smlouvy smluvní podmínku, že „provádění záruční opravy zahájí servisní zaměstnanci prodávajícího nejdéle do 48 hodin od řádného ohlášení závady nebo v prvním pracovním dnu po nahlášení závady (viz čl. VI. odst. 6.3) a zajistí uvedení zařízení do bezchybného provozu“ (tj. v případě ohlášení závady ve dnech pracovního volna nabízí navrhovatel delší čas pro zahájení záruční opravy, než je zadavatelem požadováno), aniž by měl důvody tohoto vyloučení postaveny najisto, tzn. aniž by měl postaveno najisto, zda nabídka navrhovatele vyhověla zadávacím podmínkám, když jeho nabídka obsahovala rozporné údaje, neboť na straně 53 nabídky navrhovatele je uvedeno, že záruka na kompletní zařízení jako celek je v trvání 36 měsíců od termínu předání a převzetí zařízení, s výjimkou software (podpora 12 měsíců), na straně 58 a 60 nabídky navrhovatele (v rámci přílohy č. 2 zadávací dokumentace) je bez dalšího rozdělení uvedeno, že záruka bude poskytnuta v délce 36 měsíců a na straně 41 nabídky navrhovatele (v bodě 6.1. návrhu smlouvy) je uvedeno, že prodávající se zavazuje poskytnout záruku na dodaná zařízení po dobu 36 měsíců (zadavatelem požadovaná záruka je 36 měsíců na celý předmět plnění), a dále na straně 54 nabídky navrhovatele je v rozporu s požadavkem zadavatele uvedeno, že k nástupu servisního technika dojde do dvou pracovních dnů od nahlášení závady a na straně 43 nabídky navrhovatele (v bodě 7.1. návrhu smlouvy) je uvedeno (v souladu s požadavkem zadavatele), že provádění záruční opravy zahájí servisní zaměstnanci prodávajícího nejdéle do 48 hodin od řádného ohlášení závady nebo v prvním pracovním dnu po nahlášení závady, a zadavatel nevyužil institutu písemného vysvětlení nabídky podle § 76 odst. 3 citovaného zákona, ačkoli se v daném případě jednalo o nejasnost již na první pohled zřejmou, lehce popsatelnou a zároveň zřejmě lehce vysvětlitelnou, čímž zároveň porušil zásady transparentnosti a rovného zacházení zakotvené v § 6 odst. 1 citovaného zákona, když ve vztahu k uchazeči AURA Medical s.r.o., IČO 65412559, se sídlem K Verneráku 4, 148 00 Praha 4, institutu vysvětlení nabídky v obdobném případě využil, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. II. Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27253236, se sídlem Máchova 400, 256 30 Benešov  – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší úkony zadavatele provedené v souvislosti s posouzením nabídky navrhovatele – FOMEI a.s., IČO 46504869, se sídlem U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8 – které byly zdokumentovány v protokolu o prvním jednání hodnotící komise ze dne 11. 5. 2016, a všechny následné úkony zadavatele učiněné v otevřeném řízení na veřejnou zakázku „Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov – Přímá digitalizace na RTG pracovišti“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 15. 2. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 2. 2016 pod ev. č. 519839, ve znění oprav uveřejněných dne 2. 3. 2016, dne 18. 3. 2016 a dne 5. 4. 2016, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 20. 2. 2016 pod ev. č. 2016/S 036-057759, ve znění oprav uveřejněných dne 5. 3. 2016 pod ev. č. 2016/S 046-075378, dne 23. 3. 2016 pod ev. č. 2016/S 058-097387 a dne 9. 4. 2016 pod ev. č. 2016/S 070-121839, včetně rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele – FOMEI a.s., IČO 46504869, se sídlem U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8 – z účasti v předmětném zadávacím řízení ze dne 16. 5. 2016 a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 3. 6. 2016. III. Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27253236, se sídlem Máchova 400, 256 30 Benešov – ukládá   uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.   Odůvodnění   I.               PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 1.             Zadavatel – Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27253236, se sídlem Máchova 400, 256 30 Benešov (dále jen „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dne 15. 2. 2016 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov – Přímá digitalizace na RTG pracovišti“, přičemž oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 2. 2016 pod ev. č. 519839, ve znění oprav uveřejněných dne 2. 3. 2016, dne 18. 3. 2016 a dne 5. 4. 2016, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20. 2. 2016 pod ev. č. 2016/S 036-057759, ve znění oprav uveřejněných dne 5. 3. 2016 pod ev. č. 2016/S 046-075378, dne 23. 3. 2016 pod ev. č. 2016/S 058-097387 a dne 9. 4. 2016 pod ev. č. 2016/S 070-121839 (dále jen „veřejná zakázka“). Zadavatel se při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením nechal zastoupit JUDr. Ladislavem Renčem, IČO 66487994, místem podnikání Sulova 1248, 156 00 Praha 5. 2.             V bodě 3. zadávací dokumentace zadavatel uvedl, že předmětem veřejné zakázky „je dodávka a instalace 2 ks vysokofrekvenčních generátorů s expoziční automatikou včetně RTG zářiče a příslušenství, 4 ks detektorů pro přímou digitalizaci včetně příslušenství a 1ks mechanické komponenty - stropní závěs, vertikální stativ, vyšetřovací stůl (dále též ‚zařízení‘). Zařízení je určeno ke zkvalitnění diagnostiky a léčby pacientů s využitím všech dostupných nejmodernějších modalit“. Základním hodnotícím kritériem je dle bodu 13. zadávací dokumentace nejnižší nabídková cena. 3.             V bodě 11. odst. 5 zadávací dokumentace zadavatel uvedl, že „[s]oučástí nabídky musí být vyplněná příloha č. 1 ZD - technická specifikace nabízeného zboží, dokládající splnění technických parametrů požadovaných zadavatelem v ZD, včetně uvedení obchodního názvu a výrobce jednotlivých zařízení. Podrobná technická specifikace bude přílohou č. 1 uzavírané kupní smlouvy“. 4.             Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 11. 4. 2016 vyplývá, že bylo podáno celkem 5 nabídek. Z protokolu o prvním jednání hodnotící komise ze dne 11. 5. 2016 vyplývá, že dvě nabídky byly dle § 76 odst. 1 zákona vyřazeny, přičemž jednou z nich byla i nabídka navrhovatele – FOMEI a.s., IČO 46504869, se sídlem U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci společností PPS advokáti s.r.o., IČO 27532640, se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové (dále jen „navrhovatel“). Jeden z uchazečů – AURA Medical s.r.o., IČO 65412559, se sídlem K Verneráku 4, 148 00 Praha 4 (dále jen „AURA Medical s.r.o.“) – byl dle § 76 odst. 3 zákona požádán o písemné vysvětlení nabídky, neboť nabídka tohoto uchazeče obsahovala rozporné údaje. Z protokolu o posouzení kvalifikace (2. jednání) ze dne 20. 5. 2016 vyplývá, že jeden z uchazečů neprokázal splnění kvalifikace ve stanoveném rozsahu a jeho nabídka byla vyřazena. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 31. 5. 2016 plyne, že hodnoceny byly dvě nabídky, přičemž vybraným uchazečem se stala společnost AZX spol. s.r.o., IČO 60486368, se sídlem Švehlova 36, 102 00 Praha 10 (dále jen „vybraný uchazeč“). 5.             Rozhodnutím zadavatele ze dne 16. 5. 2016 byl navrhovatel vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Důvodem pro vyloučení, který je zachycen v rozhodnutí o vyloučení ze dne 16. 5. 2016 je skutečnost, že navrhovatel ve své nabídce na str. 53 – 54 předložil obchodní podmínky, ve kterých omezuje záruční dobu na poskytnutý software, který je součástí předmětu plnění veřejné zakázky, na dobu 1 roku, tj. nabízí zadavateli kratší záruční dobu než je požadována. Dále zadavatel požaduje v odst. 7.1 návrhu kupní smlouvy smluvní podmínku, že „[p]rovádění záruční opravy zahájí servisní zaměstnanci prodávajícího nejdéle do 48 hodin od řádného ohlášení závady nebo v prvním pracovním dnu po nahlášení závady (viz čl. VI. odst. 6.3) a zajistí uvedení zařízení do bezchybného provozu“, přičemž navrhovatel v obchodních podmínkách uvádí „nástup servisního technika do dvou pracovních dnů od nahlášení závady“, tj. v případě ohlášení závady ve dnech pracovního volna nabízí zadavateli delší čas pro zahájení záruční opravy, než je zadavatelem požadováno. 6.             Proti rozhodnutí o vyloučení podal navrhovatel dopisem ze dne 1. 6. 2016 námitky, které zadavatel obdržel dne 2. 6. 2016 a kterým po přezkoumání jejich obsahu nevyhověl. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nesouhlasil s důvody uvedenými v rozhodnutí zadavatele o námitkách, podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh ze dne 16. 6. 2016na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“). II.             OBSAH NÁVRHU 7.             Návrh směřuje proti rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení dle § 114 odst. 1 písm. c) zákona. 8.             Navrhovatel uvádí, že byl zadavatele vyloučen z důvodu, že se ve své nabídce údajně odchýlil od požadavku zadavatele zakotveného v čl. 7.5 návrhu kupní smlouvy na délku záruční doby 36 měsíců a dále od požadavku zakotveného v čl. 7.1 návrhu kupní smlouvy na zahájení provádění záručních oprav servisními zaměstnanci dodavatele nejdéle do 48 hodin od řádného ohlášení závady nebo v prvním pracovním dnu po nahlášení závady.  9.             K vyloučení navrhovatele došlo, dle jeho názoru, navzdory tomu, že ve své nabídce předložil vzorovou kupní smlouvu, která byla přílohou č. 2 zadávací dokumentace, přičemž tato zadavatelem zpochybněna nebyla. Navrhovatel uvádí, že k závěru o nesplnění zadávacích podmínek dospěl zadavatele na základě listiny na stranách 53 – 54 nabídky navrhovatele, která byla do nabídky vložena nad rámec požadavků zadavatele. 10.         Navrhovatel konstatuje, že nabídkou uchazeče je ve smyslu ust. § 68 zákona návrh na uzavření smlouvy doložen doklady požadovanými zadavatelem v zadávacích podmínkách, přičemž zadavatel je oprávněn přezkoumávat jen dokumenty požadované jím samotným a zákonem. Ve smyslu právě uvedeného se navrhovatel domnívá, že jeho nabídka byla předložena v souladu se zadávacími podmínkami, když obsahovala řádně podepsaný návrh kupní smlouvy v souladu se vzorovou kupní smlouvou dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace a byla dále doplněna o všechny zadavatelem výslovně požadované dokumenty a informace dle zadávacích podmínek. Navrhovatel s odkazem na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S216,224/2010/VZ-12032/2010/510/HOd ze dne 27. 8. 2010 uvádí, že dokument umístěný na stranách 53 – 54 nabídky (obchodní podmínky) byl vytvořen nad rámec požadavků, nebyl navrhovatelem podepsán a není možné dovodit, že by jeho prostřednictvím došlo k úpravě podmínek kupní smlouvy. 11.         Navrhovatel shrnuje, že jeho vyloučení bylo nedůvodné, účelové a nehospodárné, když podle výše nabídkové ceny byla jeho nabídka výhodnější než nabídky, které byly zadavatelem později v zadávacím řízení hodnoceny. 12.         Navrhovatel dále s odkazem na novou právní úpravu účinnou od 1. 10. 2016 uvádí, že v zadávacích řízeních bude možné postupovat tak, že nejprve bude možné provést hodnocení a následně budou odstraňovány případné vady v nabídkách, což by, dle navrhovatele, mělo přispět k tomu, aby nedocházelo k účelovému a čistě formalistickému vylučování výhodných nabídek. 13.         Navrhovatel dále uvádí, že zadavatel v rozhodnutí o námitkách konstruuje další domnělé důvody pro vyloučení nabídky navrhovatele. Tímto důvodem má být nesprávně vyplněná příloha č. 1 zadávací dokumentace, z níž údajně vyplývá požadavek na uvedení obchodních názvů a výrobců všech jednotlivých zařízení specifikovaných dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Navrhovatel s odkazem na charakter přílohy č. 1 zadávací dokumentace (přehledové tabulky) uvádí, že pouze u požadavku v tabulce III je uvedeno „ANO/název“, přičemž v ostatních položkách je zadavatelem požadován jen údaj či interval (hodnota). Navrhovatel tedy uzavírá, že povinnost uvádět název každého nabízeného přístroje či systému ze zadávacích podmínek nevyplývá. Navrhovatel je přesvědčen, že obdobně jako on postupovali i ostatní uchazeči o veřejnou zakázku, přičemž argumenty zadavatele uvedené v rozhodnutí o námitkách, dle navrhovatele, vzbuzují obavu o nedodržení zásad rovného zacházení a transparentnosti. 14.         Navrhovatel závěrem uvádí, že postupem zadavatele došlo k podstatnému ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, neboť jeho nabídka obsahuje nejnižší cenu, čímž navrhovateli vznikla újma spočívající v ušlém zisku, kterého by dosáhl, pokud by plnil předmět veřejné zakázky. Navrhovatel žádá, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení, jakož i rozhodnutí navazující. Současně s podáním návrhu navrhovatel rovněž požádal o vydání předběžného opatření, jímž by byl zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku. III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 15.         Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 16. 6. 2016 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 16.         Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel. 17.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S0448/2016/VZ-25651/2016/523/ASo ze dne 17. 6. 2016. Dokumentaci o veřejné zakázce obdržel Úřad dne 27. 6. 2016. Vyjádření zadavatele k návrhu obdržel Úřad dne 28. 6. 2016. Úřad dále usnesením č. j. ÚOHS-S0448/2016/VZ-27437/2016/523/ASo ze dne 29. 6. 2016 stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o veřejné zakázce, pořízené v souvislosti s provedenými úkony. 18.         Rozhodnutím o předběžném opatření č. j. ÚOHS-S0448/2016/VZ-27759/2016/523/ASo ze dne 1. 7. 2016 Úřad na návrh navrhovatele ze dne 16. 6. 2016 nařídil zadavateli předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. 19.         Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S0448/2016/VZ-29741/2016/523/ASo ze dne 18. 7. 2016 stanovil účastníkům řízení lhůty pro vyjádření k podkladům rozhodnutí. Vyjádření navrhovatele obdržel Úřad dne 25. 7. 2016. Zadavatel v rámci vyjádření ze dne 22. 7. 2016 k podkladům rozhodnutí zaslal toliko přílohu protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 11. 5. 2016, která nebyla, dle jeho sdělení, omylem zaslána současně s dokumentací o veřejné zakázce, a dále pouze stručně sdělil, že již nemá žádná další doplnění k šetřené věci. Nadto Úřad uvádí, že předmětná příloha protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 11. 5. 2016 obsahuje tabulku, v níž jsou zaneseny informace o splnění požadavků zákona a zadavatele v rámci posouzení nabídek, přičemž neobsahuje nové údaje, které by byly rozhodné pro posouzení věci. 20.         Dne 21. 7. 2016 bylo zaměstnancům navrhovatele Ing. Petru Jánskému a Milanu Rejlovi umožněno na základě plných mocí ze dne 20. 7. 2016 nahlížet do správního spisu vedeného pod sp. zn. S0448/2016/VZ. Vyjádření zadavatele k návrhu 21.         Zadavatel předně uvádí, v souvislosti s domnělým dovozováním dalších důvodů pro vyloučení navrhovatele, že část nabídky navrhovatele obsahující obchodní podmínky (str. 53 – 54 nabídky navrhovatele) je nedílnou součástí nabídky obsahující údaje vyžadované zadávacími podmínkami jako povinné s tím, že pokud by tento dokument nebyl součástí nabídky, nesplňovala by tato zadávací podmínky. K odkazu navrhovatele na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S216,224/2010/VZ-12032/2010/510/HOd ze dne 27. 8. 2010 zadavatel uvádí, že jej nepovažuje za případný, neboť v něm bylo rozhodováno o jiném meritu věci. 22.         Zadavatel dále ve svém vyjádření odkázal na argumenty uvedené v rozhodnutí o vyloučení navrhovatele a rozhodnutí o námitkách s tím, že je i nadále přesvědčen, že nabídka navrhovatele nesplnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, a navrhovatel tak byl vyloučen z další účasti v zadávacím řízení oprávněně. Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí 23.         Navrhovatel ve svém vyjádření ze dne 25. 7. 2016 uvádí, že po nahlédnutí do podkladů pro vydání rozhodnutí zjistil další pochybení zadavatele. Navrhovatel poukazuje na skutečnost, že vybraný uchazeč neprokázal technické kvalifikační předpoklady, když nepředložil referenční zakázku, kterou realizoval v posledních třech letech v zadavatelem požadované finanční hodnotě, a dále předložil referenční zakázku, jejímž předmětem byla mimo jiné dodávka sonografického systému, který však není součástí předmětu plnění, resp. není zařízením obdobným předmětu plnění veřejné zakázky, neboť tato zařízení nevyužívají RTG zařízení, pročež, dle navrhovatele, není jasné, kolik ve skutečnosti činila finanční hodnota dodávaných zdravotnických zařízení totožných či obdobných předmětu plnění veřejné zakázky. Tímto nezákonným postupem zadavatel, dle názoru navrhovatele, ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky. Navrhovatel dále uvádí, že zadavatel neposuzoval nabídku vybraného uchazeče nestranně a transparentně, když neřešil rozpory a nejasnosti nabídky vybraného uchazeče, přičemž navrhovatel vyjádřil svou pochybnost, zda nabídka vybraného uchazeče odpovídala zadávacím podmínkám a zda byla následně v celém rozsahu řádně posouzena. 24.         Navrhovatel je dále toho názoru, že zadavatel porušil zásadu rovného zacházení, když některé z uchazečů vyzval k vysvětlení nabídky, ačkoli navrhovateli tuto možnost ve srovnatelné situaci neposkytl. Navrhovatel má tedy za to, že je-li jeden z uchazečů vyzván k písemnému vysvětlení nejasností nabídky, pak při zachování rovných podmínek by měli být vyzváni i případní další uchazeči, v jejichž nabídkách byly zjištěny nejasnosti. 25.         Navrhovatel uvedl, že trvá na svém návrhu a žádá, aby Úřad rozhodl o zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení, jakož i rozhodnutí navazujících, zejména rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU 26.         Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o šetřené veřejné zakázce, stanovisek účastníků řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel v zadávacím řízení nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. K právnímu postavení zadavatele 27.         Podle § 2 odst. 1 zákona se za zadavatele veřejné zakázky považuje veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel. 28.         Podle § 2 odst. 2 zákona je veřejným zadavatelem a.             Česká republika, b.             státní příspěvková organizace, c.              územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, d.             jiná právnická osoba, pokud 1.             byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a 2.             je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu. 29.         Úřad posoudil, zda zadavatel v šetřeném případě spadá do některé z kategorií zadavatelů podle § 2 zákona. 30.         Ze stanov zadavatele - akciové společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, vyplývá, že zadavatel je akciová společnost, jejímž jediným zakladatelem a akcionářem je veřejný zadavatel – Středočeský kraj, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (dále jen „Středočeský kraj“). 31.         Ze stanov dále vyplývá, že zadavatel byl založen Středočeským krajem, který prostřednictvím valné hromady zadavatele jmenuje představenstvo i dozorčí radu zadavatele. 32.         Z článku 1.2. notářského zápisu NZ 1407/2014 sepsaného dne 14. 8. 2014 jménem JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě, se sídlem Husova 4055, 580 01 Havlíčkův Brod, vyplývá, že „[z]akladatel společnosti jako územní samosprávný celek v rámci své povinnosti zajistit svým občanům zdravotní péči, založil tuto společnost mimo jiné k plnění závazku veřejné služby v oblasti poskytování zdravotních služeb, ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a v rozsahu uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami…“. Z uvedeného je dle Úřadu patrno, že není jakýchkoli pochyb o tom, že krajské zdravotnické zařízení – Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje – je provozováno za účelem uspokojování potřeb veřejného zajmu, kterým je ochrana lidského života a zdraví. 33.         Poněvadž zadavatel je právnická osoba, která byla založena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a jiný veřejný zadavatel (Středočeský kraj) volí více než polovinu členů v jejím statutárním a dozorčím orgánu, zadavatel naplňuje definici veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona. Relevantní ustanovení zákona 34.         Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 35.         Podle ust. § 76 odst. 1 zákona hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží. V případě veřejné zakázky na stavební práce, jejíž zadávací dokumentace obsahuje příslušnou dokumentaci podle § 44 odst. 4 písm. a), posoudí hodnotící komise nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. 36.         Podle ust. § 76 odst. 3 zákona může hodnotící komise v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící komise může rovněž požádat o doplnění dokladů podle § 68 odst. 3 zákona. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo které doklady má uchazeč doplnit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení či doklady ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. 37.         Podle § 76 odst. 6 zákona uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. To neplatí, pokud zadavatel postupuje podle § 79 odst. 5 zákona. Vyloučení uchazeče, včetně důvodů vyloučení, zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. Pokud si to veřejný zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil, může ve zjednodušeném podlimitním řízení rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. K posouzení nabídky navrhovatele 38.         Úřad předesílá, že předmětem přezkumu v tomto správním řízení je posouzení, zda zadavatel v šetřeném případě postupoval v souladu se zákonem, když vyloučil navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení z těch důvodů, které uvedl ve svém rozhodnutí ze dne 16. 5. 2016. Úřad v předmětném správním řízení přezkoumával to, zda vyloučení navrhovatele bylo učiněno v souladu se zákonem, resp. zda důvody, o které zadavatel samotné vyloučení opřel, jsou dostatečné. 39.         Obecně lze konstatovat, že v rámci procesu posouzení nabídek je úkolem hodnotící komise přezkoumat jak formální, tak zejména obsahový soulad nabídky (resp. dokumentů předložených jako součást nabídky) se zadávacími podmínkami a zákonnými požadavky. Hodnotící komise v této fázi přezkoumává nejen pouhou fyzickou přítomnost dokumentů v nabídce, ale rovněž obsahovou stránku jednotlivých dokumentů. Jestliže hodnotící komise shledá rozpor některé z nabídek s výše uvedenými požadavky, je povinna takovou nabídku vyřadit, což znamená, že tato nabídka nebude dále posuzována ani hodnocena. Toto pravidlo ale také naopak znamená, že do další fáze zadávacího řízení (hodnocení) může být nabídka propuštěna pouze v případě, že má zadavatel najisto postaveno, že daná nabídka splňuje zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, resp. že se nejedná o nabídku nepřijatelnou podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. V případě, že hodnotící komise shledá v nabídce některého z uchazečů nejasnost, např. ve formě rozporných údajů, nedostatečného popisu některých aspektů nabízeného plnění apod., je oprávněna požádat příslušného uchazeče o písemné vysvětlení jeho nabídky. Hodnotící komise je povinna ve své žádosti o písemné vysvětlení nabídky přesně specifikovat, v čem spočívají nejasnosti nabídky (v čem je komise shledala). 40.         Úřad uvádí, že přestože ustanovení § 76 odst. 3 zákona obsahuje toliko možnost (nikoli povinnost) zadavatele požádat prostřednictvím hodnotící komise uchazeče o písemné vysvětlení nabídky, je nutné zdůraznit, že zadavatel musí mít po podání nabídek najisto postaveno, zda nabídky  vyhovují zadávacím podmínkám a jaké hodnoty mají být v rámci hodnocení nabídek hodnoceny. Z uvedeného lze proto dovodit, že mohou existovat situace, kdy je využití institutu písemného vysvětlení nabídky jedinou možností, jak má zadavatel postupovat, aby měl spolehlivý podklad pro svůj jednoznačný závěr, zda nabídka může být úspěšně posouzena či nikoli. 41.         Krajský soud v Brně ve svém rozsudku č. j. 62 Af 50/2010-104 ze dne 6. 10. 2011 konstatoval, že „je-li veden snahou i přes vysoký stupeň formalismu zadávacích řízení vykládat ZVZ smysluplně, pak musí dospět k závěru, že jde-li o nejasnost, která ve svém důsledku způsobuje, že ani zadavatel si není jistý, v jaké fázi zadávacího řízení se má tato nejasnost projevit, a jde-li zároveň o nejasnost, která už na první pohled vyvolává dojem, že uchazeč se v části své nabídky dopustil chyby, tedy o nejasnost již na první pohled zřejmou, lehce popsatelnou a zároveň zřejmě lehce vysvětlitelnou, pak je namístě zadavateli rezignaci na vyjasnění si takové nejasnosti vytknout. Zadavatel musí mít po podání nabídek najisto postaveno, zda nabídky vyhovují zadávacím podmínkám či nikoli a jaké hodnoty mají být v rámci hodnocení nabídek hodnoceny; zadavatel tedy musí mít spolehlivý podklad pro svůj jednoznačný závěr, zda nabídka může být úspěšně posouzena či nikoli (§ 76 ZVZ) a jak má být hodnocena (§ 79 ZVZ)“. V citovaném rozsudku soud rovněž uvedl, že „[p]řestože spektrum nejasností, na něž dopadá § 76 odst. 3 ZVZ, může být široké, jeho aplikace přichází v úvahu tam, kde zadavateli, jednoduše řečeno, není zřejmé, ‚jak to uchazeč svojí nabídkou konkrétně myslel‘“. 42.         Stěžejným předpokladem pro dodržení výše zmíněného „formalizovaného“ procesu, resp. postupu v souladu se zákonem, je pak dodržení základních zásad zadávacího řízení, které jsou zakotveny v ustanovení § 6 odst. 1 zákona. V šetřeném případě se jeví zásadním pro posouzení dodržení zásady transparentnosti zadávacího řízení a rovněž zásady rovného zacházení. 43.         Úřad k zásadě transparentnosti, vyjádřené v ustanovení § 6 odst. 1 zákona, uvádí, že tato zásada je vedle zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace jednou ze základních zásad, jež musí být zadavatelem bezvýhradně dodržována v celém průběhu zadávacího řízení. Otázkou zásady transparentnosti se ve své judikatorní činnosti již opakovaně zabývaly soudy a taktéž Úřad. Např. v rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 50/2011-72 ze dne 15. 2. 2012 bylo dovozeno, že „[ú]kolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. […] Porušením této zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení.“ S ohledem na výše uvedené závěry vyplývající z judikatury soudů lze konstatovat, že z pohledu dodržení zásady transparentnosti obstojí jedině takové posouzení nabídek, jehož výsledkem bude jednoznačný přezkoumatelný závěr zadavatele o tom, zda nabídka uchazeče zákonné požadavky a požadavky zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách splňuje či nikoli; má-li zadavatel za to, že nabídka tyto požadavky nesplňuje, musí být součástí dokumentace o veřejné zakázce i uvedení konkrétního důvodu a relevantních úvah, kterými byl zadavatel při posuzování nabídky veden (v opačném případě, tedy v situaci, kdy zadavatel shledal, že nabídka jeho požadavky splňuje, musí být tyto důvody a úvahy z dokumentace o veřejné zakázce seznatelné, pokud byla v průběhu posuzování nabídky tato skutečnost relevantním způsobem zpochybněna). 44.         K zásadě rovného zacházení se ve svém rozsudku sp. zn. 5 Afs 131/2007 ze dne 12. 5. 2008 vyjádřil Nejvyšší správní soud, když konstatoval, že „[t]ato zásada v sobě obsahuje rovnost příležitostí všech uchazečů a zadavatel ji musí dodržovat v každé fázi procesu zadávání veřejné zakázky. Jejím cílem je podporovat rozvoj zdravé a účinné hospodářské soutěže mezi subjekty, které se zúčastní řízení o zadání veřejné zakázky, a proto ukládá, aby všichni uchazeči měli při vypracování znění jejich nabídek stejné příležitosti. Předpokládá se tedy, že nabídky všech soutěžitelů podléhají stejným podmínkám. Nelze, při posouzení výše nastolené právní otázky, odhlížet ani od judikatury ESD, z níž vyplývá, že zásada rovného zacházení implikuje povinnost transparentnosti, aby mohlo být ověřeno, zda je tato zásada dodržována. Jejím cílem je v zásadě vyloučit existenci rizika upřednostňování a svévole zadavatele“. K tomu Úřad uvádí, že naplnění zásady rovného zacházení je tedy třeba spatřovat zejména v povinnosti zadavatele zacházet stejným způsobem se všemi dodavateli v rámci celého průběhu zadávacího řízení. 45.         Zadavatel v rozhodnutí o vyloučení navrhovatele uvedl, že „[s]oučástí zadávací dokumentace zakázky je příloha č. 2 – návrh vzorové kupní smlouvy (dále jen ‚KS‘), ve které jsou uvedeny smluvní (obchodní) podmínky vč. platebních a záručních podmínek zadavatele, přičemž sankční a záruční podmínky uvedené ve vzorové KS jsou minimálními podmínkami požadovanými zadavatelem a uchazeč je oprávněn nabídnout zadavateli pouze výhodnější podmínky… Zadavatel v odpovědi na dotaz č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky v rámci poskytnutých dodatečných informací č. 5 sjednotil ve vzorovém návrhu KS délku záruční doby na 36 měsíců… Upravenou přílohu č. 2 zadávací dokumentace – návrh KS zadavatel poskytl jako přílohu dodatečných informací č. 5… Uchazeč ve své nabídce na str. 53 – 54 předložil obchodní podmínky, ve kterých omezuje záruční dobu na poskytnutý software, který je součástí předmětu plnění veřejné zakázky, na dobu 1 roku, tj. nabízí zadavateli kratší, nevýhodnější délku záruční doby. Zadavatel požaduje v odst. 7.1 návrhu kupní smlouvy smluvní podmínku, že ‚[p]rovádění záruční opravy zahájí servisní zaměstnanci prodávajícího nejdéle do 48 hodin od řádného ohlášení závady nebo v prvním pracovním dnu po nahlášení závady (viz čl. VI. odst. 6.3) a zajistí uvedení zařízení do bezchybného provozuˊ. Uchazeč ve svých v obchodních podmínkách uvádí ˏnástup servisního technika do dvou pracovních dnů od nahlášení závady‘, tj. v případě ohlášení závady ve dnech pracovního volna nabízí zadavateli, delší, nevýhodnější čas pro zahájení záruční opravy. Nabídka uchazeče nesplňuje zadávací podmínky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci a komise nabídku uchazeče v souladu s § 76 odst. 1 zákona vyřadila“. 46.         S ohledem na uvedené je nezbytné přezkoumat, zda důvody uvedené zadavatelem v rozhodnutí o vyloučení navrhovatele lze považovat za souladné se zákonem, resp. zda se jedná o oprávněné důvody k vyloučení navrhovatele. 47.         Úřad uvádí, že z nabídky navrhovatele ve vztahu k požadavku na délku záruky vyplývá, že navrhovatel na straně 53 nabídky uvedl, že záruka na kompletní zařízení jako celek je v trvání 36 měsíců od termínu předání a převzetí zařízení, s výjimkou software (podpora 12 měsíců), na straně 58 a 60 nabídky navrhovatele (v rámci přílohy č. 2 zadávací dokumentace) je bez dalšího rozdělení uvedeno, že záruka bude poskytnuta v délce 36 měsíců a na straně 41 nabídky navrhovatele (v bodě 6.1. návrhu smlouvy) je uvedeno, že prodávající se zavazuje poskytnout záruku na dodaná zařízení po dobu 36 měsíců, přičemž zadavatelem požadovaná záruka je 36 měsíců na celý předmět plnění. 48.         Na straně 54 nabídky navrhovatele je v rozporu s požadavkem zadavatele uvedeno, že k nástupu servisního technika dojde do dvou pracovních dnů od nahlášení závady a na straně 43 nabídky navrhovatele (v bodě 7.1. návrhu smlouvy) je uvedeno (v souladu s požadavkem zadavatele), že provádění záruční opravy zahájí servisní zaměstnanci prodávajícího nejdéle do 48 hodin od řádného ohlášení závady nebo v prvním pracovním dnu po nahlášení závady. 49.         Jak již Úřad uvedl výše, zadavatel vyloučil navrhovatele ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění požadavku v zadávací dokumentaci na délku záruky a dále na dobu nástupu servisního zaměstnance k povedení záruční opravy.   50.         S odkazem na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 50/2010-104 ze dne 6. 10. 2011 (viz bod 41. odůvodnění tohoto rozhodnutí) Úřad opětovně konstatuje, že zadavatel musí mít po podání nabídek najisto postaveno, zda nabídky vyhovují zadávacím podmínkám a musí mít rovněž spolehlivý podklad pro svůj jednoznačný závěr, zda nabídka může být úspěšně posouzena či nikoli. 51.         Úřad pochopitelně připouští, že uvedení rozporných údajů v rámci požadavku na délku záruky a na dobu nástupu servisního zaměstnance k povedení záruční opravy v nabídce navrhovatele mohlo, resp. v šetřeném případě nepochybně mělo z pohledu zadavatele evokovat určitou nejasnost ohledně splnění těchto požadavků. Posouzení splnění či nesplnění zadávacích podmínek v rámci zadávacího řízení přitom náleží hodnotící komisi. Z pohledu Úřadu je však v předmětném správním řízení stěžejní posouzení otázky, zda vyloučení navrhovatele, resp. konkrétní důvod, o který zadavatel vyloučení navrhovatele opírá, má oporu ve zjištěných skutečnostech. 52.         Vychází-li Úřad z výše uvedeného, pak musí konstatovat, že zadavatel po podání nabídek neměl postaveno najisto, zda nabídka navrhovatele vyhovuje zadávacím podmínkám či nikoli, resp. zda navrhovatel měl skutečně v úmyslu zapracovat do své nabídky jiné než zadavatelem požadované hodnoty a zadavatel, resp. jím ustavená hodnotící komise tedy neměla „spolehlivý podklad pro svůj jednoznačný závěr, zda nabídka může být úspěšně posouzena či nikoli (§ 76 zákona) a jak má být hodnocena (§ 79 zákona).“ 53.         Jak Úřad připustil výše, při posuzování nabídek může nastat situace, ve které posuzovaný aspekt nabídky vykazuje určitou nejasnost. V takovém případě může komise využít ustanovení § 76 odst. 3 a uchazeče požádat o písemné vysvětlení nabídky. V žádosti komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit. Úřad proto v šetřené věci dospěl k závěru, že vzhledem k výše uvedenému měl zadavatel povinnost si uvedenou nejasnost vyjasnit tak, aby věděl, jak v zadávacím řízení dál v souladu se zákonem postupovat, k čemuž zákon dává oprávnění obsažené v § 76 odst. 3 zákona. 54.         V návaznosti na výše uvedené Úřad opětovně odkazuje na již citovaný rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 50/2011-72 ze dne 15. 2. 2012, ve kterém Krajský soud konstatoval, že „[p]řestože spektrum nejasností, na něž dopadá § 76 odst. 3 ZVZ, může být široké, jeho aplikace přichází v úvahu tam, kde zadavateli, jednoduše řečeno, není zřejmé, ˏjak to uchazeč svojí nabídkou konkrétně myslelˊ“. 55.         Zadavatel s odkazem na informace uvedené v dokumentu umístěném na stranách 53 – 54 nabídky navrhovatele učinil závěr, že nabídka navrhovatele nesplňuje zadávací podmínky, v důsledku čehož bude vyřazena, nicméně z rozhodnutí o vyloučení, jakož ani z dalších listin tvořících dokumentaci o veřejné zakázce nevyplývá, že by se hodnotící komise jakkoli zabývala údaji, které zadavatel uvedl v příloze č. 2 zadávací dokumentace či v závazném návrhu smlouvy, resp. že by se jakkoli vypořádala s rozporností údajů o délce nabízené záruky a době nástupu servisního zaměstnance uvedené v různých částech nabídky. Takový postup zadavatele je možno označit za rozporný se zásadou transparentnosti, neboť činí zadávací řízení hůře kontrolovatelným, vzbuzujícím pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele. Úřad opětovně s odkazem na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 50/2011-72 ze dne 15. 2. 2012 uvádí, že „[ú]kolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. […] Porušením této zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení“.   56.         Navrhovatel ve svém návrhu uvedl, že dokument umístěný na stranách 53 – 54 nabídky (obchodní podmínky) byl vytvořen nad rámec požadavků zadavatele, nebyl navrhovatelem podepsán a není možné dovodit, že by jeho prostřednictvím došlo k úpravě podmínek kupní smlouvy. Úřad se s tímto názorem navrhovatele zcela neztotožňuje, neboť tím, že navrhovatel učinil předmětný dokument součástí své nabídky, byl zadavatel jednoznačně povinen k jeho obsahu přihlížet. Nicméně z rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele vyplývá, že se zadavatel při posuzování nabídky navrhovatele omezil toliko na údaje obsažené v předmětném dokumentu umístněném na stranách 53 – 54 nabídky, přičemž dále nezohlednil informace vyplývající z přílohy č. 1 zadávací dokumentace a ze závazného návrhu smlouvy. Stejně tak jako nelze konstatovat, že by zadavatel k předmětnému dokumentu neměl vůbec přihlédnout, nelze ani tvrdit, že by předmětný dokument měl vyšší vypovídající hodnotu než ostatní listiny, jež jsou součástí nabídky navrhovatele, zejména pak ve vztahu k závaznému návrhu smlouvy. 57.         Úřad se rovněž zabýval otázkou „změny nabídky“ v případě dodatečně podaného vysvětlení dle ustanovení § 76 odst. 3 zákona. Předně Úřad uvádí, že smyslem a účelem ustanovení § 76 odst. 3 zákona je dát hodnotící komisi možnost, aby si v případě potřeby mohla před samotným hodnocením nabídek vyjasnit informace uváděné uchazeči v nabídkách, nikoliv umožnit doplňování či rozšiřování nabídky o nové listiny či informace, které měly být její součástí ve lhůtě pro podání nabídek. 58.         Jak konstatoval Krajský soud v Brně ve shora opakovaně citovaném rozsudku, formalistická a mechanická aplikace zákazu přihlédnutí hodnotící komise k jakýmkoliv opravám a doplňování nabídek, a to i takovým, jimiž by nabídka nebyla fakticky měněna, jako absolutního není vždy na místě. V případě opravy jasné chyby není důvod na pokus o její opravu, nedochází-li k faktické změně nabídky, rezignovat. V této souvislosti je pak povinností zadavatele nechat si vysvětlit nabídku, obsahuje-li nejasnost, která způsobuje, že ani sám zadavatel si není jistý, v jaké fázi zadávacího řízení se má tato nejasnost projevit, a jde-li zároveň o nejasnost, která vyvolává dojem, že uchazeč se v části nabídky dopustil chyby, tedy o nejasnost lehce popsatelnou a zároveň vysoce pravděpodobně vysvětlitelnou. 59.         S ohledem na výše uvedené a vzhledem k tomu, že uvedená nejasnost se žádným způsobem nepromítla do celkové nabídkové ceny, nemohlo objasnění nejasnosti žádným způsobem navrhovatele v zadávacím řízení zvýhodnit, jelikož nemohlo zasáhnout do následného procesu hodnocení nabídek. Úřad konstatuje, že v šetřeném případě bylo na místě, aby si zadavatel uvedenou nejasnost (rozporné údaje v nabídce) nechal navrhovatelem vysvětlit, a tím ji odstranil, jelikož bez vyjasnění údaje o délce nabízené záruky a době nástupu servisního zaměstnance nemůže zadavatel činit další kroky v zadávacím řízení, potažmo nemůže mít najisto postavené, zda nabídka navrhovatele splňuje bez dalšího zadávací podmínky či nikoli, a zda navrhovatel měl být ze zadávacího řízení vylučován. 60.         Z dokumentace o veřejné zakázce, resp. z protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 11. 5. 2016, vyplývá, že zadavatele využil institut vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3 zákona ve vztahu k nabídce uchazeče AURA Medical s.r.o., neboť nabídka tohoto uchazeče obsahovala rozporné údaje. Zadavatel požádal uchazeče AURA Medical s.r.o. o písemné vysvětlení nabídky, neboť v ní shledal dvě nejasnosti. V prvním případě u jednoho technického parametru položky „Detektory“ uchazeč v příloze č. 1 zadávací dokumentace uvedl, že zařízení splňuje požadavek zadavatele na dobu cyklu (minimální/maximální) 6/8 sec., přičemž zadavatel konstatoval, že „v doloženém datasheetu Flat panelu je uvedená hodnota cca 15 vteřin“. Ve druhém případě měl uchazeč doložit skutečnost, „že nabízený flat panel je fixní flat panel (pevně zabudovaný v bucky, integrovaná komunikace s generátorem) a má pevné (nerozpojitelné – bez konektoru) komunikační připojení“, neboť, jak uvedl zadavatel „z doloženého datasheetu výrobku tomu tak není“. 61.         Shledal-li zadavatel v nabídce uchazeče AURA Medical s.r.o. nejasnosti spočívající v uvedení rozporných údajů v rámci jednoho technického požadavku a využil-li postup podle § 76 odst. 3 zákona, tj. vyzval-li tohoto uchazeče k písemnému vysvětlení nabídky, nebyl dán důvod nepostupovat obdobně i v případě navrhovatele, když jeho nabídka obsahovala nejasnost obdobného charakteru. Nad rámec výše uvedeného Úřad uvádí, že zadavatel zvolil postup podle § 76 odst. 3 zákona ve vztahu k nabídce obsahující nejvyšší nabídkovou cenu ze všech podaných nabídek, zatímco tento postup nezvolil ve vztahu k navrhovateli, jehož nabídková cena byla nejnižší, přičemž pouze nabídka uchazeče AURA Medical s.r.o. a nabídka vybraného uchazeče, jehož nabídková cena byla třetí nejnižší, byly dále v zadávacím řízení předmětem hodnocení. Ostatní nabídky byly zadavatelem vyřazeny. 62.         Úřad opětovně uvádí, že zásady zadávacího řízení uvedené v § 6 odst. 1 zákona musí být zadavatelem dodržovány v rámci celého zadávacího řízení. Úřad uvádí, že zadavatel postupoval zcela v rozporu se zásadou rovného zacházení, když dal uchazeči AURA Medical s.r.o. možnost vyjasnit nabídku, zatímco navrhovateli nikoli, neboť ze zásady rovného zacházení vyplývá povinnost zadavatele postupovat vůči všem dodavatelům v rámci celého řízení stejným způsobem. Jak již bylo uvedeno výše, zadavatel se v průběhu zadávacího řízení dostal do situace, kdy s ohledem na předmětnou nejasnost nebyl oprávněn bez dalšího pokračovat v zadávacím řízení, a tedy ani vyloučit navrhovatele ze zadávacího řízení, neboť musí být zcela zřejmé, že důvody vyloučení jsou postaveny najisto (resp. lze s určitostí konstatovat, zda nabídka navrhovatele vyhověla zadávacím podmínkám či nikoli), což se v šetřeném případě nestalo. 63.         S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti nezbývá než uzavřít, že zadavatel v případě šetřené veřejné zakázky nedodržel při zadávání veřejné zakázky postup stanovený v § 76 odst. 1 zákona v návaznosti na § 76 odst. 6 zákona, když vyloučil navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení z důvodů, že navrhovatel ve své nabídce na str. 53 – 54 předložil obchodní podmínky, ve kterých omezuje záruční dobu na poskytnutý software, který je součástí předmětu plnění veřejné zakázky, na dobu 1 roku (tj. nabízí zadavateli kratší záruční dobu než je požadována), dále že v obchodních podmínkách uvádí „nástup servisního technika do dvou pracovních dnů od nahlášení závady“, přičemž zadavatel požaduje v odst. 7.1 návrhu kupní smlouvy smluvní podmínku, že „provádění záruční opravy zahájí servisní zaměstnanci prodávajícího nejdéle do 48 hodin od řádného ohlášení závady nebo v prvním pracovním dnu po nahlášení závady (viz čl. VI. odst. 6.3) a zajistí uvedení zařízení do bezchybného provozu“ (tj. v případě ohlášení závady ve dnech pracovního volna nabízí navrhovatel delší čas pro zahájení záruční opravy, než je zadavatelem požadováno), aniž by měl důvody tohoto vyloučení postaveny najisto, tzn. aniž by měl postaveno najisto, zda nabídka navrhovatele vyhověla zadávacím podmínkám, když jeho nabídka obsahovala rozporné údaje, neboť na straně 53 nabídky navrhovatele je uvedeno, že záruka na kompletní zařízení jako celek je v trvání 36 měsíců od termínu předání a převzetí zařízení, s výjimkou software (podpora 12 měsíců), na straně 58 a 60 nabídky navrhovatele (v rámci přílohy č. 2 zadávací dokumentace) je bez dalšího rozdělení uvedeno, že záruka bude poskytnuta v délce 36 měsíců a na straně 41 nabídky navrhovatele (v bodě 6.1. návrhu smlouvy) je uvedeno, že prodávající se zavazuje poskytnout záruku na dodaná zařízení po dobu 36 měsíců (zadavatelem požadovaná záruka je 36 měsíců na celý předmět plnění), a dále na straně 54 nabídky navrhovatele je v rozporu s požadavkem zadavatele uvedeno, že k nástupu servisního technika dojde do dvou pracovních dnů od nahlášení závady a na straně 43 nabídky navrhovatele (v bodě 7.1. návrhu smlouvy) je uvedeno (v souladu s požadavkem zadavatele), že provádění záruční opravy zahájí servisní zaměstnanci prodávajícího nejdéle do 48 hodin od řádného ohlášení závady nebo v prvním pracovním dnu po nahlášení závady, a zadavatel nevyužil institutu písemného vysvětlení nabídky podle § 76 odst. 3 zákona, ačkoli se v daném případě jednalo o nejasnost již na první pohled zřejmou, lehce popsatelnou a zároveň zřejmě lehce vysvětlitelnou, čímž zároveň porušil zásady transparentnosti a rovného zacházení zakotvené v § 6 odst. 1 zákona, když ve vztahu k uchazeči AURA Medical s.r.o. institutu vysvětlení nabídky v obdobném případě využil, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Nelze totiž vyloučit, že pokud by navrhovatel nebyl v rámci posuzování nabídek ze zadávacího řízení vyloučen, mohla by být jeho nabídka hodnocená z pohledu zadavatele jako nejvhodnější, jelikož z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že nabídka navrhovatele je současně nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou. 64.         S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí. 65.         K námitkám navrhovatele uvedeným ve vyjádření ze dne 25. 7. 2016 (viz bod 23. odůvodnění tohoto rozhodnutí), Úřad s odkazem na § 114 odst. 10 zákona konstatuje, že náležitosti návrhu podle § 114 odstavce 3 věty první a druhé zákona nemohou být dodatečně měněny ani doplňovány; Úřad k takovým změnám a doplněním nepřihlíží. Skutečnosti uvedené ve vyjádření (viz bod 23. odůvodnění tohoto rozhodnutí) tedy představují nepřípustné doplnění návrhu ze dne 16. 6. 2016a Úřad k nim proto ve smyslu § 114 odst. 10 zákona nepřihlíží. V této souvislosti však Úřad současně uvádí, že je na zadavateli, aby v návaznosti na vznesené námitky zvážil další postup v zadávacím řízení tak, aby případně předešel budoucím námitkám, jež v souvislosti s jeho postupem v zadávacím řízení mohou vzniknout. K uložení nápravného opatření 66.         Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele. 67.         Při rozhodování podle ust. § 118 odst. 1 zákona je Úřad povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy protiprávního stavu. 68.         Úřad má za to, že postup zadavatele mohl ve smyslu § 118 odst. 1 zákona ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že pokud by navrhovatel nebyl v rámci posuzování nabídek ze zadávacího řízení vyloučen, mohla být jeho nabídka v další fázi zadávacího řízení hodnocena z pohledu zadavatele jako nejvhodnější, neboť obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, přičemž základním hodnotícím kritériem byla právě nejnižší nabídková cena. 69.         Jelikož zadavatel pochybil při posuzování nabídky navrhovatele, když jej vyloučil z další účasti v zadávacím řízení pro nesplnění zadávacích podmínek, aniž by měl důvody tohoto vyloučení postaveny najisto, zvolil Úřad jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele zrušení úkonů zadavatele vztahujících se k posouzení nabídky navrhovatele, jakož i všech jeho následných úkonů učiněných v předmětném zadávacím řízení, včetně rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze dne 16. 5. 2016 a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 3. 6. 2016. 70.         Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí. K nákladům řízení 71.         Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30.000,- Kč. 72.         Vzhledem k tomu, že ve výroku II. tohoto rozhodnutí uvedené úkony zadavatele Úřad tímto rozhodnutím zrušil, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí. 73.         Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2016000448.   Poučení   Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.   otisk úředního razítka         JUDr. Josef Chýle, Ph.D. místopředseda                                                                                      Obdrží: 1.             Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Máchova 400, 256 30 Benešov 2.             PPS advokáti s.r.o., Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/14156
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy