Rozhodnutí UOHS 14170


Číslo jednací ÚOHS-S0509/2016/KS-32957/2016/840/MWi
Instance I.
Věc
Spojení soutěžitelů REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. / CITY TOWER, a. s.
Účastníci REICO investiční společnost České spořitelny, a. s.
Typ řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí Spojování soutěžitelů (fúze)
Nabytí právní moci 10.08.2016
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14170.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S0509/2016/KS-32957/2016/840/MWi   8. 8. 2016   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0509/2016/KS, zahájeném dne 21.  7. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 2027/79, IČO 27567117, jednající na účet „ČS nemovitostního fondu, otevřeného podílového fondu REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s.“, zastoupeného Mgr. Janem Krákorou, advokátem, se sídlem Praha 1, Revoluční 655/1, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto   rozhodnutí:   Spojení soutěžitelů REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 2027/79, IČO 27567117, jednající na účet „ČS nemovitostního fondu, otevřeného podílového fondu REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s.“, a CITY TOWER, a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČO 27103251, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě „Smlouvy o prodeji a nákupu akcií ve společnosti CITY TOWER, a.s.“, která byla uzavřena dne 15. 7. 2016 mezi společnostmi CITY TOWER Holding a.s., se sídlem Praha, Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČO 02650665, jako prodávajícím, a společností REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. nabýt 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti CITY TOWER, a.s., a získat tak možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona povoluje.   Odůvodnění   1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 2027/79, IČO 27567117, jednající na účet „ČS nemovitostního fondu, otevřeného podílového fondu REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s.“ (dále jen „REICO“), nabýt 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti CITY TOWER, a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, Hvězdova 1716/2b, IČO 27103251 (dále jen „CITY TOWER“), a získat tak možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). 2.             Společnost REICO je součástí podnikatelské skupiny Erste Group, jejíž mateřskou společností je společnost Erste Group bank AG (dále jen „Skupina Erste“). Skupina Erste působí v České republice zejména v oblasti poskytování bankovních služeb a dalších finančních produktů. Společnost REICO je přímo výlučně kontrolována společností Česká spořitelna, a.s. Společnost REICO se na území České republiky zabývá především poskytováním služeb v oblasti investování do nemovitostí, investičních instrumentů na kapitálových trzích a správy majetku ve fondech, které jsou činné v oblastech vlastnictví, provozování a výstavby kancelářských budov a jiných administrativních prostor ve Střední a Východní Evropě. Tato společnost obhospodařuje podílový nemovitostní fond ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s. V oblasti pronájmu nebytových prostor působí ze Skupiny Erste také další společnosti, například Erste Group Immorent ČR s.r.o. či CEE Property Development Portfolio 2 a.s. 3.             Společnost CITY TOWER je před uskutečněním posuzované transakce součástí podnikatelské skupiny PPF a je výlučně kontrolována společností CITY TOWER Holding a.s. Společnost CITY TOWER je vlastníkem administrativní budovy City Tower o podlahové ploše cca 44 000 m², nacházející se na adrese Praha 4 – Nusle, Hvězdova 1716/2b, a zabývá se především pronájmem kancelářských prostor v této budově a jejím provozem. 4.             Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.   Poučení   Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.                                                                             otisk úředního razítka       JUDr. Hynek Brom I. místopředseda Úřadu       Obdrží Mgr. Jan Krákora, advokát Wilson & Partners s.r.o., advokátní kancelář Revoluční 655/1 110 00 Praha 1 IDDS: qtxg6ja     Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy       Právní moc: 10. 8. 2016.

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/14170
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 353 lidí darovalo 981 925 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy