Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 1439


Číslo jednací VZ/S003/01-151/913/01-SP
Instance I.
Věc
odbavovatel novojičínské televize
Účastníci město Nový Jičín
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 05.06.2001
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-3876.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-1439.html
Rozhodnutí
             
Č. j. S 3/01-151/913/01-SP V Brně dne 8. března 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 10.1.2001 podle ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., na základě návrhu uchazeče obchodní společnosti Studio CLIPPER v. o. s., se sídlem Varenská 51, Moravská Ostrava, za niž jedná Jaroslav Korytář, společník, ve správním řízení zastoupené na základě generální plné moci ze dne 17.4.2000 Ing. Zdenou Kunčickou, Jarkovská 332/28, Ostrava - Proskovice, ze dne 5.1.2001 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - města Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, PSČ 741 11 Nový Jičín, zastoupené Pavlem Wesselym, starostou - ze dne 20.12.2000 o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na "Odbavovatele novojičínské televize" zadávané výzvou ze dne 10.11.2000 více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 cit. zákona o zadávání veřejných zakázek, rozhodl takto: Zadavatel město Nový Jičín porušil ustanovení § 49 odst. 9 cit. zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť doklady a údaje obsažené v nabídkách nevyhodnotil podle § 2c téhož zákona a nevyloučil uchazeče, který neprokázal kvalifikační předpoklady. Podle § 59 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ruší rozhodnutí zadavatele města Nový Jičín ze dne 7.12.2000 o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné "Odbavovatel novojičínské televize" a zadavateli ukládá provést nový výběr nejvhodnější nabídky, a to do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Odůvodnění Zadavatel - město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, PSČ 741 11 Nový Jičín, zastoupené Pavlem Wesselym, starostou (dále jen "zadavatel") - zaslal deseti zájemcům o veřejnou zakázku výzvu ze dne 10.11.2000 k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb. (dále jen "zákon") ve veřejné zakázce "Odbavovatel novojičínské televize". Ve výzvě byl uveden způsob hodnocení nabídek následovně: "předložené nabídky budou hodnoceny dle ekonomické vhodnosti, bodovým způsobem dle níže uvedených kritérií: rozsah a obsahová náplň vyráběných pořadů a jejich začlenění do vysílacího schématu, technická a funkční charakteristika nabídky, zejména volba nejlepší dostupné technologie, a nabídková cena". Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 6.12.2000 vyplývá, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel tři nabídky. Jako nejvhodnější byla zadavatelem vybrána nabídka uchazeče Tv Beskyd s. r. o., ul. Králova č. 380, PSČ 757 01 Valašské Meziříčí, za niž jednají společně Vladimír Rýdl a Ing. Josef Matocha, jednatelé (dále jen "Tv Beskyd"). Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal uchazeč Studio CLIPPER v. o. s., Varenská 51, Moravská Ostrava, za niž jedná Jaroslav Korytář, společník, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 17.4.2000 Ing. Zdenou Kunčickou, Jarkovská 332/28, Ostrava - Proskovice (dále jen "Studio CLIPPER"), dopisem ze dne 14.12.2000 zadavateli námitky, které zadavatel obdržel dne 18.12.2000 a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl, což uchazeči oznámil podle § 56 odst. 2 zákona dopisem ze dne 20.12.2000, doručeným dne 2.1.2001. Vzhledem k tomu, že uchazeč Studio CLIPPER nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za správné, podal dopisem ze dne 5.1.2001 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"). Orgán dohledu obdržel výše uvedený návrh dne 10.1.2001. Uvedeným dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu. Podle § 58 zákona účastníky tohoto řízení jsou: zadavatel uchazeč Studio CLIPPER uchazeč Tv Beskyd. V návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách uchazeč Studio CLIPPER uvedl, že pokud byla zadavatelem ustanovena komise pro posouzení a hodnocení nabídek, má se její činnost per analogiam řídit ustanovením § 31 až 35 zákona a členové komise nesmí být podjati, i když byla veřejná zakázka zadána podle § 49 odst. 1 zákona, který ustanovení komise pro posouzení a hodnocení nabídek neupravuje. Rozpor s ustanovením zákona uchazeč spatřuje v tom, že členy komise byly osoby, které mají blízký vztah k společníkovi vítězného uchazeče Tv Beskyd, neboť byly členy orgánů tohoto společníka. Uchazeč poukazuje na rozpor s ustanovením § 49 odst. 1 zákona, kdy zadavateli byly doručeny pouze tři nabídky, přičemž zákon požaduje písemnou výzvu učiněnou nejméně pěti zájemcům. Dále uchazeč Studio CLIPPER spatřuje rozpor s ustanovením § 6 odst. 1 a 2 zákona a § 49 odst. 10 zákona v tom, že v rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky není uvedeno podle jakých kritérií zadavatel rozhodoval a na jakém místě se umístnila nabídka uchazeče Studio CLIPPER. Uchazeč se ve svém návrhu "domáhá, aby orgán dohledu rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zrušil a uložil zadavateli provést nový výběr". Zahájení řízení oznámil orgán dohledu účastníkům řízení dopisem č.j. S 3/01-151/434/01-SP ze dne 30.1.2001 a stanovil lhůtu, ve které se účastníci řízení mohli vyjádřit ke skutečnostem, které budou podkladem pro rozhodnutí. Uchazeč Studio CLIPPER na základě platebního výměru ze dne 30.1.2001 uhradil správní poplatek ve výši 16 200,- Kč. K zahájení správního řízení se zadavatel vyjádřil dopisem ze dne 16.1.200, ve kterém konstatuje, že "zadání veřejné zakázky bylo učiněno výzvou více zájemcům dle § 49 odst. 1 zákona 199/1994 Sb. v platném znění. Pro tento typ zadání nejsou ustanovení části druhé cit. zákona, a tedy i § 32 závazná". Dále konstatuje, že "k povinnosti zadavatele dle § 37 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění, umožnit všem uchazečům jejichž nabídky byly posuzovány a hodnoceny nahlédnutí do zprávy o posouzení a hodnocení viz text předcházejícího odstavce. Navrhovatel se v této části vyjadřuje nesprávně, neboť nejdříve požádal telefonicky zadavatele o zaslání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, na základě čehož byl vyzván k osobní návštěvě a při ní mu bylo umožněno do této zprávy nahédnout" (konec citace). Po přezkoumání a zhodnocení všech podkladů konstatuje orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti. Podle § 49 odst. 1 zákona u veřejných zakázek, u kterých výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy bez daně z přidané hodnoty přesáhne 2 500 000,- Kč, jde-li o nemovitost s výjimkou nájmu nebo o soubor strojů nebo zařízení tvořících samostatný funkční celek, a 1 000 000,- Kč v ostatních případech a nepřesahuje částky stanovené v § 3 odst. 2 a 3 zákona, může zadavatel uzavřít smlouvu na podkladě písemné výzvy učiněné nejméně pěti zájemcům. Podle dokumentace předložené orgánu dohledu zadavatelem byla výzva učiněna deseti zájemcům o veřejnou zakázku, z nichž však jen tři podali nabídku. Zákonem stanovený minimální počet vyzvaných zájemců byl ze strany zadavatele dodržen. Při zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona se ustanovení části druhé zákona upravující obchodní veřejnou soutěž (§ 4 až § 48 zákona) použijí pouze tehdy, jestliže na ně výslovně odkazuje ustanovení § 49 zákona. Odkazy na § 31 až 35 zákona, upravující činnost komise pro posouzení a hodnocení nabídek, včetně úpravy zákazu podjatosti členů komise, ustanovení § 49 zákona neobsahuje, a proto jimi zadavatel není vázán. Komisi zřízenou zadavatelem v rámci zadání šetřené veřejné zakázky nelze považovat za komisi pro posouzení a hodnocení nabídek zřízenou dle § 31 zákona. Podle ustanovení § 49 odst. 10 zákona zadavatel provede hodnocení nabídek podle kritérií stanovených ve výzvě způsobem uvedeným v § 6 zákona. Zadavatel je povinen pořídit o posouzení a hodnocení nabídek záznam, ve kterém uvede popis hodnocení a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel oznámí všem uchazečům ve lhůtě stanovené v § 49 odst. 7 zákona a zároveň uchazeče poučí o možnosti podat námitky. V oznámení o výběru nejvhodnější nabídky není zadavatel povinen uvádět kritéria a popis hodnocení nabídek ani pořadí nabídek na dalších místech. Při zadání veřejné zakázky výzvou dle § 49 zákona se rovněž nepoužije ustanovení § 39 zákona upravující náležitosti oznámení o výběru nejvhodnější nabídky u obchodní veřejné soutěže. Nabídka uchazeče Tv Beskyd obsahuje čestné prohlášení ze dne 30.11.2000, v němž uchazeč uvádí, že splňuje kvalifikační předpoklady "dle § 49 zákona č. 199/1994 Sb., ve znění novely č. 148/1995 Sb. a novely č. 39/1998 Sb." a k § 2b odst. 1 písm. f) zákona prohlašuje, že nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Uvedené prohlášení ze dne 30.11.2000 není v souladu s ustanovením § 2b odst. 1 písm. f), jež stanoví, že kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky splňuje uchazeč, který nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Po provedeném řízení orgán dohledu konstatuje, že zadavatel při výběru nejvhodnější nabídky nepostupoval v souladu se zákonem, neboť hodnotil nabídku uchazeče, který neprokázal kvalifikační předpoklady, čímž porušil ustanovení § 49 odst. 9 zákona. Podle § 57 odst. 5 zákona je orgán dohledu oprávněn přezkoumat napadené rozhodnutí v celém rozsahu a není přitom vázán návrhem uchazeče. Orgán dohledu posoudil postup zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky ze všech hledisek a na základě všech zjištěných a uvedených skutečností nařídil zadavateli provedení nového výběru nejvhodnější nabídky, před jehož uskutečněním musí zadavatel provést nové posouzení nabídek z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů a vyloučit uchazeče, který kvalifikační předpoklady nesplňuje. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Petr Hanák ředitel odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně Obdrží účastníci řízení: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, PSČ 741 11 Nový Jičín, zast. Pavlem Wesselym Ing. Zdena Kunčická, Jarkovská 332/28, PSČ 724 00 Ostrava - Proskovice Tv Beskyd s. r. o., ul. Králova č. 380, PSČ 757 01 Valašské Meziříčí, zast. Vladimírem Rýdlem a Ing. Josefem Matochou Na vědomí: Studio CLIPPER v. o. s., Varenská 51, PSČ 702 00 Moravská Ostrava, zast. Jaroslavem Korytářem

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/1439
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.