Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 14439


Číslo jednací S0700/2016/VZ-46578/2016/521/OPi
Instance I.
Věc
Logistické služby
Účastníci Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
CEDES Logistik s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 15.12.2016
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14439.html
Rozhodnutí
             
Č. j.: ÚOHS-S0700/2016/VZ-46578/2016/521/OPi Brno: 21. listopadu 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 7. 11. 2016 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou zadavatel – Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČO 25997556, se sídlem Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové, navrhovatel – CEDES Logistik s.r.o., IČO 26420619, se sídlem Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1, ve věci přezkoumání úkonů cit. zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Logistické služby“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 26. 2. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 2. 2016 pod ev. č. zakázky 519424, ve znění oprav uveřejněných dne 18. 4. 2016, 29. 4. 2016, 20. 6. 2016, 8. 7. 2016, 26. 8. 2016 a 27. 9. 2016, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 3. 2016 pod ev. č. 2016/S 045-074231, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 4. 2016 pod ev. č. 2016/S 080-142297, 3. 5. 2016 pod ev. č. 2016/S 086-152461, 24. 6. 2016 pod ev. č. 2016/S 120-213790, 13. 7. 2016 pod ev. č. 2016/S 133-240340, 31. 8. 2016 pod ev. č. 2016/S 167-301141 a 1. 10. 2016 pod ev. č. 2016/S 190-342048, rozhodl takto: Návrh navrhovatele – CEDES Logistik s.r.o., IČO 26420619, se sídlem Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1 – ze dne 7. 11. 2016 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČO 25997556, se sídlem Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Logistické služby“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 26. 2. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 2. 2016 pod ev. č. zakázky 519424, ve znění oprav uveřejněných dne 18. 4. 2016, 29. 4. 2016, 20. 6. 2016, 8. 7. 2016, 26. 8. 2016 a 27. 9. 2016, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 3. 2016 pod ev. č. 2016/S 045-074231, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 4. 2016 pod ev. č. 2016/S 080-142297, 3. 5. 2016 pod ev. č. 2016/S 086-152461, 24. 6. 2016 pod ev. č. 2016/S 120-213790, 13. 7. 2016 pod ev. č. 2016/S 133-240340, 31. 8. 2016 pod ev. č. 2016/S 167-301141 a 1. 10. 2016 pod ev. č. 2016/S 190-342048, se podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť návrh nebyl podán oprávněnou osobou. Odůvodnění I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 1. Odesláním oznámení o zahájení otevřeného řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek zadavatel – Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČO 25997556, se sídlem Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové (dále jen „zadavatel“) – zahájil dne 26. 2. 2016 zadávací řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Logistické služby“. Oznámení o zakázce bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 29. 2. 2016 pod ev. č. zakázky 519424, ve znění oprav uveřejněných dne 18. 4. 2016, 29. 4. 2016, 20. 6. 2016, 8. 7. 2016, 26. 8. 2016 a 27. 9. 2016, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 3. 2016 pod ev. č. 2016/S 045-074231, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 4. 2016 pod ev. č. 2016/S 080-142297, 3. 5. 2016 pod ev. č. 2016/S 086-152461, 24. 6. 2016 pod ev. č. 2016/S 120-213790, 13. 7. 2016 pod ev. č. 2016/S 133-240340, 31. 8. 2016 pod ev. č. 2016/S 167-301141 a 1. 10. 2016 pod ev. č. 2016/S 190-342048 (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dle oznámení o zakázce „logistické služby, jejichž předmětem je správa dodávek zdravotnických výrobků určených pro jednotlivé veřejné zadavatele.“ 3. Podáním ze dne 19. 10. 2016 podal dodavatel – CEDES Logistik s.r.o., IČO 26420619, se sídlem Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – námitky proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky, které byly dodány do datové schránky zadavatele dne 19. 10. 2016 v 16:01:03 hod., přičemž do datové schránky zadavatele se oprávněná osoba přihlásila dne 20. 10. 2016 v 10:02:39 hod. (navrhovatel předmětné námitky zaslal dne 19. 10. 2016 prostřednictvím datové schránky taktéž JUDr. Liborovi Piknovi, advokátovi, ev. č. ČAK 14785, se sídlem Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2, jenž je kontaktní osobou zadavatele), a v nichž namítá následující: Navrhovatel uvádí, že zadavatel v rámci dodatečných informací č. 37 až 49 ze dne 12. 10. 2016 uvedl řadu nových vysvětlujících a doplňujících informací, avšak v rozporu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „zákon č. 137/2006 Sb.“), nepřistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek, k čemuž dodává, že na některé dotazy zadavatel neodpověděl vůbec. Navrhovatel dále namítá skutečnost, že „[z]adávací podmínky uveřejněné na počátku zadávacího řízení neobsahovaly v rozporu s právním řádem informaci o skutečnosti, zda je součástí veřejné zakázky také poskytování logistických služeb u položek zdravotnického materiálu označovaných obecně jako ADR. Tato informace je přitom pro uchazeče zcela zásadní a nezbytná, a to z důvodu, že právní předpisy stanoví speciální požadavky na prostory, kde jsou látky ADR skladovány[,] a na vozidla, kterými jsou tyto látky převáženy.“ Zadavatel sice, dle navrhovatele, následně v rámci dodatečných informací č. 29 uvedl, že předmětem veřejné zakázky je také poskytování logistických služeb u ADR látek, avšak „nespecifikoval, o jaké konkrétní ADR látky se jedná, tak by mohli jednotliví poskytovatelé vyhodnotit skutečnost, zda disponují odpovídajícími kapacitami a veřejnoprávními povoleními pro realizaci veřejné zakázky a také mohli odpovídajícím způsobem připravit a nacenit svoji nabídku.“ Navrhovatel v námitkách taktéž brojí proti smluvnímu ustanovení čl. 4.13 návrhu smlouvy o poskytování logistických služeb týkající se smluvní povinnosti zajistit pojištění svěřeného spotřebního materiálu alespoň proti škodě způsobené ohněm, vodou, nepředvídatelnými nehodami a vandalismem, a dále proti čl. 4.14 návrhu smlouvy o poskytování logistických služeb týkající se povinnosti sledovat exspiraci jednotlivých položek umístěných v konsignačním skladu, který je dle navrhovatele v kombinaci s čl. 7.1 návrhu smlouvy o poskytování logistických služeb diskriminačním. Navrhovatel se rovněž domnívá, že zadavatel nepostupoval v souladu s § 44 odst. 1 zákona, když „neupravil v zadávacích podmínkách (…) nakládání se zdravotnickými zařízení vráceným zdravotnickým materiálem z důvodu jeho vady, a to v případech, kdy zdravotnický materiál má povahu ADR látky nebo látky se zvláštním teplotním režimem, a může tak naplňovat znaky nebezpečného odpadu“, a když „neuvedl v zadávacích podmínkách informaci, zda (a v jakém rozsahu) jsou součástí veřejné zakázky také látky (zdravotnický materiál) se zvláštním teplotním režimem ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., (…) a navazující vyhlášky č. 62/2015 Sb., (…) tak, aby si dodavatelé mohli udělat představu o povinnosti zajištění skladovacích prostor a vozidel způsobilých a povolených pro příslušný zvláštní teplotní režim.“ Navrhovatel je dále přesvědčen, že úprava obsažená v čl. 7.1 návrhu smlouvy o poskytování logistických služeb týkající se odměny poskytovatele včetně její limitace porušuje zásady stanovené v § 6 zákona. Taktéž povinnost stanovenou v čl. 9.3 návrhu smlouvy o poskytování logistických služeb týkající se počátku poskytování logistických činností shledává navrhovatel diskriminační, neboť dle navrhovatele „významně zvýhodňuje společnost NemLog a.s. jako stávajícího poskytovatele, který má konsignační sklad již v provozu a naskladněn, (…).“ V této souvislosti navrhovatel upozorňuje na nadstandardní obchodní a kapitálové propojení společnosti NemLog a.s. a zadavatele. 4. Zadavatel námitky navrhovatele vyhodnotil jako opožděné a nerozhodoval o nich, o čemž navrhovatele vyrozuměl prostřednictvím „Oznámení o vypořádání námitek“ ze dne 25. 10. 2016 doručeným navrhovateli dne 26. 10. 2016. 5. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval vyřízení námitek za učiněné v souladu se zákonem, doručil Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) dne 7. 11. 2016 návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne (dále jen „návrh“), v němž předkládá argumenty obsažené již v námitkách ze dne 19. 10. 2016 (v podrobnostech viz bod 3. odůvodnění tohoto rozhodnutí), jimiž napadá zákonnost zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, a současně Úřad žádá o nařízení předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona s tím, aby Úřad zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení. Navrhovatel v návrhu dále upozorňuje na možné spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) zákona zadavatelem při vyřizování námitek navrhovatele. II. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 6. Podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno dne 7. 11. 2016, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele. 7. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel. 8. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0700/2016/VZ-45380/2016/521/OPi ze dne 10. 11. 2016. 9. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0700/2016/VZ-46415/2016/521/OPi ze dne 21. 11. 2016 Úřad zamítl návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložen zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení. III. ZÁVĚRY ÚŘADU 10. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, zhodnotil veškeré podklady a rozhodl podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona o zamítnutí návrhu navrhovatele, neboť návrh nebyl podán oprávněnou osobou. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti. Relevantní ustanovení zákona 11. Podle § 17 písm. l) zákona se zadávacími podmínkami pro účely tohoto zákona rozumí veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky. 12. Podle § 110 odst. 1 zákona při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“), zadavateli podat zdůvodněné námitky. 13. Podle § 110 odst. 2 zákona lze námitky podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy. 14. Podle § 110 odst. 3 zákona námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. 15. Podle § 110 odst. 7 zákona se námitky podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona. V námitkách podle § 110 odst. 2, 3 a 5 zákona musí být uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky podle § 110 odst. 2 zákona, musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto odstavce zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 114 odst. 2 zákona může stěžovatel podat bez předchozího podání námitek. 16. Podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona Úřad návrh zamítne, pokud návrh nebyl podán oprávněnou osobou. 17. Podle § 18a odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických úkonech“), ministerstvo[1] umožní na žádost fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby dodávání dokumentů z datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby do datové schránky této osoby. 18. Podle § 18a odst. 2 zákona o elektronických úkonech dokument dodaný podle § 18a odst. 1 zákona o elektronických úkonech je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu. Právní posouzení 19. Úřad v první řadě konstatuje, že v případě námitek navrhovatele uvedených v dokumentu „Námitky proti zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku s názvem ‚Logistické služby‘“ ze dne 19. 10. 2016 (viz bod 3. odůvodnění tohoto rozhodnutí) se po obsahové stránce zcela jistě jedná o námitky proti zadávacím podmínkám ve smyslu § 110 odst. 3 zákona, neboť navrhovatel brojí proti skutečnostem obsaženým v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (včetně jejich příloh) a v dodatečných informacích k zadávacím podmínkám. 20. Úřad uvádí, že námitky proti zadávacím podmínkám musí navrhovatel podle § 110 odst. 3 zákona doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. V šetřeném případě byla dle čl. 10 zadávací dokumentace veřejné zakázky ze dne 25. 8. 2016 lhůta pro podání nabídek zadavatelem stanovena na 14. 10. 2016. V souladu se shora uvedeným ustanovením zákona tak byl navrhovatel povinen doručit zadavateli [zadavatel stanovil v čl. 19 zadávací dokumentace veřejné zakázky, že námitky se podávají písemně na adresu zadavatele; je tak nadbytečné zabývat se i skutečností, že navrhovatel zaslal předmětné námitky taktéž JUDr. Liborovi Piknovi (viz bod 3. odůvodnění tohoto rozhodnutí)] námitky proti zadávacím podmínkám do 19. 10. 2016. 21. Úřad na tomto místě opětovně uvádí, že z dokladu o doručení námitek vyplývá, že námitky navrhovatele byly dodány do datové schránky zadavatele dne 19. 10. 2016 v 16:01:03 hod., přičemž z předmětného dokladu je dále zřejmé, že se do datové schránky zadavatele dne 20. 10. 2016 v 10:02:39 hod. přihlásila oprávněná osoba. 22. K uvedenému Úřad podotýká, že podle § 18a odst. 2 zákona o elektronických úkonech dokument dodaný podle § 18a odst. 1 zákona o elektronických dokumentech je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu. 23. Úřad v dalším předesílá, že v režimu § 18a zákona o elektronických úkonech si doručují dokumenty fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby mezi sebou navzájem, přičemž se jedná o soukromoprávní způsob komunikace. Dokumenty doručované v režimu § 18a zákona o elektronických úkonech jsou tedy dokumenty, které obsahují soukromoprávní úkon. Takové dokumenty se podle § 18a odst. 2 zákona o elektronických úkonech považují za doručené okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu. 24. K tomu Úřad doplňuje, že vztah zadavatele a dodavatele/uchazeče o veřejnou zakázku v zadávacím řízení je primárně vztahem soukromoprávním, jak bylo taktéž judikováno v rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 57/2013 – 39 ze dne 7. 8. 2013 nebo č. j. 1 Afs 2/2013 – 46 ze dne 24. 4. 2013. Úkony, které zadavatel a dodavatelé/uchazeči o veřejnou zakázku uskutečňují v průběhu zadávacího řízení, jsou tedy považovány za soukromoprávní úkony. Z uvedeného důvodu tedy mezi soukromoprávní úkony patří i úkon podání námitek stěžovatelem proti úkonu zadavatele. Úřad pro úplnost uvádí, že výše uvedený rozsudek č. j. 1 Afs 2/2013 – 46 ze dne 24. 4. 2013 řeší problematiku doručování stejnopisu návrhu zadavateli, u níž soud dospěl k závěru, že „se při doručování stejnopisu návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele musí aplikovat stejná ustanovení zákona a výkladová pravidla, jako při doručování originálu návrhu ÚOHS.“ S ohledem na zmíněné se Úřad neztotožňuje s tvrzením navrhovatele, že tento závěr lze analogicky použít taktéž pro doručování námitek zadavateli, neboť se vztahuje výlučně na doručování stejnopisu návrhu zadavateli, přičemž doručení návrhu je prvním úkonem v rámci správního řízení (správní řízení je jím zahájeno), tzn. prvním úkonem v rámci veřejného práva, neboť vyvolává přezkum postupu zadavatele ze strany Úřadu. 25. Jestliže stěžovatel doručuje námitky zadavateli prostřednictvím datové schránky, jsou námitky podle § 18a odst. 2 zákona o elektronických úkonech považovány za doručené až okamžikem, kdy se do datové schránky zadavatele přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu. 26. V šetřeném případě navrhovatel dodal námitky do datové schránky zadavatele dne 19. 10. 2016, čili poslední den zákonné lhůty stanovené § 110 odst. 3 zákona. Do datové schránky zadavatele se však oprávněná osoba přihlásila až dne 20. 10. 2016, který je nutné považovat ve smyslu § 18a odst. 2 zákona o elektronických úkonech za den, kdy byly zadavateli námitky doručeny. Z uvedených skutečností je tedy zřejmé, že navrhovatel doručil zadavateli námitky opožděně, neboť námitky byly zadavateli doručeny až 6. den od skončení lhůty pro podání nabídek. Nad rámec uvedeného Úřad doplňuje, že doručit námitky zadavateli lze v souladu s § 148 odst. 2 zákona nejen prostřednictvím systému datových schránek, ale taktéž např. prostřednictvím držitele poštovní licence či osobně, a je tak na dodavateli/uchazeči o veřejnou zakázku, aby zajistil jejich včasné a řádné doručení zadavateli. 27. S ohledem na skutečnost, že dle § 110 odst. 7 zákona je podání námitek řádně a včas podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci, Úřad konstatuje, že navrhovatel nepodal námitky proti zadávacím podmínkám zadavateli včas, a proto není oprávněn podat návrh na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci u Úřadu. 28. Pro úplnost Úřad uvádí, že v šetřeném případě nelze aplikovat ust. § 211 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinného od 1. 10. 2016 (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), jenž stanoví, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta, a to za užití, jak uvádí navrhovatel ve svém návrhu, čl. 40 odst. 6[2] Listiny základních práv a svobod, neboť zmíněná ústavní zásada dopadá (výlučně) na ukládání trestů za trestné činy (přičemž jej je třeba užít i ve vztahu ke správnímu trestání). V šetřeném případě bylo správní řízení zahájeno na základě návrhu navrhovatele, jímž se navrhovatel domáhá uložení nápravného opatření ve smyslu § 118 odst. 1 zákona spočívajícího ve zrušení předmětného zadávacího řízení. Úřad akcentuje, že uložení nápravného opatření nelze vnímat jako opatření trestající povahy, neboť jeho smyslem není potrestat zadavatele, nýbrž napravit vzniklý nezákonný stav. Navíc příznivější normy se použije, je-li to pro pachatele správního deliktu příznivější. Zde však šlo o zcela jinou situaci, a to, že dodavatel (podatel návrhu) – a nikoli zadavatel – nesplnil podmínku včasného doručení námitek zadavateli tak, jak stanovuje zákon. Současně Úřad doplňuje, že v předmětném správním řízení musí Úřad v souladu s § 274 odst. 1 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., neboť se týká zadávacího řízení zadávaného zadavatelem dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dne dnem nabytí účinnosti zákona o zadávání veřejných zakázek. Úřad na tomto místě nezastírá, že diskusi o nutnosti včlenění § 211 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek inicioval, protože tento způsob komunikace považuje za správný, nicméně to nemůže ničeho změnit na tom, že je nutné aplikovat vždy přiléhavě správné normy, a v tomto případě měl dodavatel (podatel návrhu) povinnost postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., přičemž na doručení dopadlo v této věci ustanovení § 18a zákona o elektronických úkonech. 29. S ohledem na vše výše uvedené Úřad rozhodl podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona o zamítnutí návrhu navrhovatele, neboť nebyl podán oprávněnou osobou, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. otisk úředního razítka JUDr. Josef Chýle, Ph.D. místopředseda Obdrží 1. Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové 2. CEDES Logistik s.r.o., Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1 Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy [1] Myšleno Ministerstvo vnitra České republiky – pozn. Úřadu [2] Podle čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod se trestnost činu posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější.

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/14439
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.