Rozhodnutí UOHS 14487


Číslo jednací ÚOHS-S0655/2016/VZ-48414/2016/522/DMa
Instance I.
Věc
Nemocnice Na Homolce - ZT - vybavení 2. operačního sálu HMOS
Účastníci Nemocnice Na Homolce
Fresenius Kabi s. r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 23.12.2016
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14487.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S0655/2016/VZ-48414/2016/522/DMa   Brno: 7. prosince 2016   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný podle ust. § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14. 10. 2016 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou zadavatel – Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5, navrhovatel – Fresenius Kabi s. r. o., IČO 25135228, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 – Michle, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 13. 10. 2016 Mgr. Jakubem Joskou, advokátem ev. č. ČAK 10304, Advokátní kancelář KF Legal, s. r. o., se sídlem Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání části 9. „Autotransfuzní přístroj (Call saver)“ veřejné zakázky „Nemocnice Na Homolce - ZT - vybavení 2. operačního sálu HMOS“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 6. 6. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 6. 2016 pod ev. č. 632976 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 6. 2016 pod ev. č. 2016/S 112-199698, rozhodl takto: I.   Zadavatel – Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 – nedodržel při zadávání části 9. „Autotransfuzní přístroj (Call saver)“ veřejné zakázky „Nemocnice Na Homolce - ZT - vybavení 2. operačního sálu HMOS“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 6. 6. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 6. 2016 pod ev. č. 632976 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 6. 2016 pod ev. č. 2016/S 112-199698, postup stanovený v § 76 odst. 1, v návaznosti na § 76 odst. 6 ve spojení s § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když rozhodnutím ze dne 10. 8. 2016 vyloučil navrhovatele – Fresenius Kabi s. r. o., IČO 25135228, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 – Michle – z další účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění zadávací podmínky stanovené v čl. 12 bod 4. zadávací dokumentace, neboť navrhovatel v nabídce nepředložil technickou specifikaci dodávaného zařízení podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, která měla tvořit přílohu č. 1 nabídky, ačkoliv navrhovatel určitou technickou specifikaci dodávaného zařízení podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče součástí své nabídky pro část 9. předmětné veřejné zakázky učinil, přičemž z odůvodnění cit. rozhodnutí o vyloučení nevyplývá, že by zadavatel navrhovatelem předloženou technickou specifikaci jakkoliv posuzoval, a zadavatel tedy neměl postaveno na jisto, že nabídka navrhovatele nesplňuje zadávací podmínku v čl. 12 bod 4 zadávací dokumentace, přičemž uvedený postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.  II.  Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle ustanovení § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší úkony zadavatele – Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 – učiněné při zadávání části 9. „Autotransfuzní přístroj (Call saver)“ veřejné zakázky „Nemocnice Na Homolce - ZT - vybavení 2. operačního sálu HMOS“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 6. 6. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 6. 2016 pod ev. č. 632976 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 6. 2016 pod ev. č. 2016/S 112-199698, související s posouzením nabídky navrhovatele – Fresenius Kabi s. r. o., IČO 25135228, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 – Michle – včetně rozhodnutí cit. zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení ze dne 10. 8. 2016 a všechny následující úkony učiněné zadavatelem v předmětném zadávacím řízení včetně oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče BIOMEDICA ČS, s. r. o., IČO 46342907, Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, ze dne 9. 9. 2016.   III.  Podle ustanovení § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 – ukládá:                                       uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).   Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.   Odůvodnění   I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 1.             Zadavatel – Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 (dále jen „zadavatel“) – zahájil dne 6. 6. 2016 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení na část 9. „Autotransfuzní přístroj (Call saver)“ veřejné zakázky „Nemocnice Na Homolce - ZT - vybavení 2. operačního sálu HMOS“ (dále jen „veřejná zakázka“); oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek  dne 7. 6. 2016 pod ev. č. 632976 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 6. 2016 pod ev. č. 2016/S 112-199698 (dále jen „veřejná zakázka“). 2.             Podle oznámení o zakázce uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek je předmětem plnění této veřejné zakázky zajištění dodávky nového nerepasovaného vybavení pro 2. operační sál HMOS v Nemocnici na Homolce, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 – Motol, přičemž předmět veřejné zakázky byl rozdělen na 12 samostatných částí. Předmětem části 9.  „Autotransfuzní přístroj (Call saver)“ je dodávka 1 ks přístroje umožňujícího odsávání krve z operačního pole, který umožňuje její vyčištění a koncentraci tak, aby mohla tato krev být okamžitě na operačním sále vrácena pacientovi, součástí přístroje měla být i elektrická odsávačka. 3.             Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 7 457 600 Kč bez DPH, z toho předpokládaná hodnota části 9 veřejné zakázky činí 790 000 Kč bez DPH. Jako základní hodnotící kritérium pro část 9 veřejné zakázky stanovil zadavatel nejnižší nabídkovou cenu s DPH. 4.             Po posouzení nabídek hodnotící komise dospěla k závěru, že navrhovatel nesplnil v požadovaném rozsahu zadávací podmínky, a proto nabídku navrhovatele vyřadila.  Zadavatel dne 10. 8. 2016 rozhodl o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení.  Rozhodnutí o vyloučení bylo navrhovateli doručeno dne 21. 9. 2016. 5.             Dne 9. 9. 2016 zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče BIOMEDICA  ČS, s. r. o., IČO 46342907, se sídlem Sokolovská  100/94, 186 00 Praha 8 (dále jen „vybraný uchazeč“). Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky navrhovatel obdržel dne 21. 9. 2016. 6.             Dopisem ze dne 23. 9. 2016podal navrhovatel zadavateli námitky proti rozhodnutí o svém vyloučení ze zadávacího řízení, které zadavatel obdržel dne 27. 9. 2016. Zadavatel námitkám nevyhověl rozhodnutím ze dne 5. 10. 2016, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne. 7.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nesouhlasil s důvody uvedenými v rozhodnutí zadavatele o námitkách, podal dne 14. 10. 2016 v rámci podání z téhož dne u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) a návrh na vydání předběžného opatření. II. OBSAH NÁVRHU 8.             Navrhovatel především namítá, že jeho vyloučení ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku je nezákonné. Nabídka navrhovatele vyhovovala veškerým zákonným požadavkům zadavatele uvedeným v zadávacích podmínkách, proto nebyl důvod k tomu, aby hodnotící komise nabídku navrhovatele vyřadila. Navrhovatel je schopen zadavateli poskytnout požadované plnění dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce, odpovídající specifikaci uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Dle navrhovatele zadavatel, resp. hodnotící komise, postupovala v rozporu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona, když vyřadila nabídku navrhovatele, aniž by pro to byly splněny zákonné podmínky. 9.             Navrhovatel uvádí, že zadavatel v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce jakkoli závazně nespecifikoval, jakou formu má mít příloha označená jako Technická specifikace dodávaného zařízení. Zadavatel v zadávací dokumentaci ani neuvedl, že Technická specifikace dodávaného zařízení (v příloze kupní smlouvy pak označeno jako Checklist – technická specifikace dodávaného přístrojového vybavení) musí obsahovat seznam jednotlivých položek pro verifikaci technických údajů požadovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Navrhovatel dále uvádí, že pokud měl zadavatel jakékoliv pochybnosti o tom, že předmět plnění nesplňuje požadavky stanovené zadavatelem v příloze č. 1 zadávací dokumentace, mohl na základě § 76 odst. 3 zákona navrhovatele písemně požádat o vysvětlení jeho nabídky. 10.         Navrhovatel dále poukazuje na odlišné zdůvodnění zadavatele stran vyloučení navrhovatele obsažené v rozhodnutí o vyloučení navrhovatele a v  rozhodnutí o námitkách. Zadavatel nejprve v napadeném rozhodnutí o vyloučení navrhovatele tvrdil, že důvodem vyloučení navrhovatele je, že nesplnil zadávací podmínky tím, že nepředložil podepsanou přílohu č. 1 pro část 9 (Technickou specifikaci dodávaného zboží).  Navrhovatel v podaných námitkách toto tvrzení zadavatele zcela vyvrací, což je zřejmé i z obsahu nabídky navrhovatele, neboť součástí nabídky byla i Technická specifikace dodávaného zboží podepsaná oprávněnou osobou na základě plné moci, a to na listech č. 30 až 35 (včetně) a v pořadí požadovaném zadavatelem v čl. 16 odst. 4 návrhu kupní smlouvy. 11.         Následně zadavatel v rozhodnutí o námitkách tvrdil, že důvodem vyloučení navrhovatele je, že navrhovatel předložil v nabídce pouze produktový list a nepředložil jako přílohu č. 2 kupní smlouvy Checklist – technická specifikace dodávaného přístrojového vybavení, tj. seznam jednotlivých položek pro verifikaci technických údajů požadovaných zadavatelem v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Navrhovatel se tak domnívá, že zadavatel činí svými následujícími úkony, resp. vyjádřením v rozhodnutí o námitkách, napadené rozhodnutí o vyloučení navrhovatele nejednoznačné a zmatečné. V souvislosti s výše uvedeným navrhovatel odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 20. 5. 2014, č. j. 2 Afs 23/2013-39, v němž soud řešil situaci, kdy zadavatel neuvedl důvod pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení zcela jednoznačným a srozumitelným způsobem, ze kterého mj. vyplývá, že uchazeč musí znát v dostatečně podrobné míře důvody, pro které zadavatel postupoval zvoleným způsobem, a musí být objasněno, na čem se nedostatky nabídky zakládají, a to do té míry, aby je uchazeč byl schopen pochopit a mohl s nimi kvalifikovaně polemizovat. Navrhovatel dále odkazuje na rozhodovací praxi Úřadu týkající se neoprávněného rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, ze které vyplývá závěr, že důvody, jež zadavatel uvedl v rozhodnutí o zrušení, nelze nikterak doplňovat např. prostřednictvím rozhodnutí o námitkách směřujících proti zrušení zadávacího řízení či jiným úkonem zadavatele. Navrhovatel se domnívá, že výše uvedené závěry jsou aplikovatelné i na rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče. Navrhovatel se tak domnívá, že zadavatel opakovaně pochybil, když v rozhodnutí o námitkách uvedl zcela nové důvody, které vedly k vyloučení navrhovatele. 12.         Současně navrhovatel namítá skutečnost, že k doručení rozhodnutí o námitkách došlo po více než 40 dnech ode dne jeho přijetí, což v navrhovateli vzbuzuje pochybnosti o transparentnosti zadávacího řízení. 13.         Navrhovatel se následně vyjadřuje k nezákonnosti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Vzhledem k tomu, že nabídka navrhovatele byla hodnotící komisí vyřazena v rozporu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona a navrhovatel byl následně v rozporu se zákonem vyloučen ze zadávacího řízení, má navrhovatel za to, že hodnotící komise měla hodnotit kromě nabídky vybraného uchazeče i nabídku navrhovatele. Vyřazení nabídky navrhovatele představuje nedodržení postupu stanoveného zákonem, který ve svém důsledku bezpochyby podstatně ovlivnil i výběr nejvhodnější nabídky, když cenová nabídka navrhovatele je výrazně nižší než cenová nabídka vybraného uchazeče. 14.         Navrhovatel závěr navrhuje, aby Úřad přezkoumal postup zadavatele v zadávacím řízení k předmětné veřejné zakázce a aby jako opatření k nápravě v souladu s ustanovením § 118 odst. 1 zákona zrušil rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 10. 8. 2016, zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uložil zadavateli nové posouzení a hodnocení nabídky navrhovatele. 15.         Současně s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel podal návrh na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, kterým má Úřad k zajištění účelu zahájeného správního řízení nařídit zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 16.         Dne 14. 10. 2016, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle ust. § 113 zákona ve spojení s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, vedené pod sp. zn. S0655/2016/VZ. 17.         Účastníky správního řízení podle ust. § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel. 18.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0655/2016/VZ-42372/2016/522/DMa ze dne 17. 10. 2016.  19.         Dne 26. 10. 2016 Úřad obdržel vyjádření zadavatele ze dne 21. 10. 2016 k návrhu navrhovatele na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a část dokumentace o veřejné zakázce. 20.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0655/2016/VZ-45167/2016/522/DMa  ze dne 8. 11. 2016 nařídil Úřad zadavateli na návrh navrhovatele předběžné opatření spočívající v uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. 21.         Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S0655/2016/VZ-45351/2016/522/DMa ze dne 9. 11. 2016 stanovil zadavateli lhůtu k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o veřejné zakázce podle ust. § 17 písm. v) zákona, pořízené v souvislosti s provedenými úkony. 22.         Usnesením č. j.  ÚOHS-S0655/2016/VZ-45382/2016/522/DMa ze dne 10. 11. 2016 Úřad určil účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 23.         Dne 18. 11. 2016 Úřad obdržel vyjádření navrhovatele k podkladům pro rozhodnutí ze dne 17. 11. 2016. 24.         Zadavatel se ve lhůtě určené Úřadem již dále nevyjádřil.  Vyjádření zadavatele ze dne 21. 10. 2016 25.         Zadavatel uvádí, že v čl. 12 bod 4 zadávací dokumentace označené jako „Pokyny pro zpracování nabídky“ požadoval mimo jiné předložit technickou specifikaci dodávaného zařízení podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče samostatně pro každou část veřejné zakázky , která bude tvořit přílohu č. 1 smlouvy. Požadovaná technická specifikace předmětu plnění pro část 9 byla stanovena v příloze 1. zadávací dokumentace, ve které byly podrobně uvedeny požadavky zadavatele na pořízení Autotransfúzního přístroje a další požadavky. Součástí zadávací dokumentace byla příloha č. 3, a to vzor smlouvy, přičemž v článku 16 odst. 4 vzoru smlouvy zadavatel stanovil: „Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku Prodávajícího (je-li v něm zapsán) Příloha č. 2: Checklist – technická specifikace dodávaného přístrojového vybavení Příloha č. 3: Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě Příloha č. 4: Doklad osvědčující způsobilost dodavatele k dodání předmětu veřejné zakázky – zdravotnických prostředků dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), které jsou předmětem této veřejné zakázky.“ 26.         Zadavatel připomíná, že uchazeči byli povinni předložit v nabídce takový doklad a informace, ze kterého by bylo zcela zřejmé, že jednotlivé položky a technické aspekty požadované zadavatelem a uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uchazečem nabízeny přístroj splňuje. Navrhovatel předložil v nabídce pouze podepsaný produktový list na str. 30 až 34 nabídky. Na straně 35 nabídky je pak navrhovatelem podepsaná specifikace týkající se promývacích programů. Informace předložené na straně 30 až 35 nabídky nelze v žádném případě považovat za technickou specifikaci dodávaného zařízení podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, která měla tvořit přílohu smlouvy (Checklist). 27.         Dle zadavatele navrhovatel nepředložil v nabídce jako přílohu kupní smlouvy Checklist – Technickou specifikaci dodávaného přístrojového vybavení, tj. seznam jednotlivých položek pro verifikaci technických údajů požadovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zadavatel v této souvislosti uvádí, že v produktovém listě konkrétně nebyly uvedeny údaje týkající se možnosti nastavení vakuové pumpy v rozsahu požadovaném zadavatelem, údaje o možnosti použití citrátové antikoagulace, údaje o požadovaném rozměru koleček, apod. hodnotící komise proto zcela správně uzavřela, že nabízený přístroj nesplňuje požadovanou technickou specifikaci, a uchazeč tak nesplnil zadávací podmínky v požadovaném rozsahu, a to podle čl. 12. bod 4. zadávací dokumentace. Důvodem pro vyřazení nabídky a následné vyloučení stěžovatele z účasti v zadávacím řízení není rozpor mezi číslováním příloh či umístěním příloh kupní smlouvy, jak se navrhovatel mylně domnívá, ale absence zadavatelem požadovaných technických parametrů údajů v nabídce stěžovatele. Zadavatel se domnívá, že pokud je navrhovatel zadavateli schopen poskytnout požadované plnění dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce odpovídající specifikaci uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace, jak tvrdí v návrhu, měl toto své opožděné tvrzení prokázat předložení požadovaného dokladu v nabídce. 28.         Zadavatel odmítá tvrzení navrhovatele uvedené v návrhu, že zadavatel závazně nespecifikoval, jakou formu má mít příloha technická specifikace dodávaného zboží a dále, že zadavatel ani neuvedl, že technická specifikace dodávaného zařízení musí obsahovat seznam jednotlivých položek pro verifikaci technických údajů požadovaných zadavatelem v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zadavatel v kupní smlouvě stanovil, že přílohu č. 2 bude tvořit „Checklist – technická specifikace dodávaného přístrojového vybavení“, přičemž termín „Checklist“ je běžně užívaný termín pro kontrolní seznam, v šetřeném případě seznam jednotlivých položek požadovaných technických parametrů pro jejich verifikaci. Vzhledem k tomu, že hodnotící komise neměla pochybnosti o tom, že nabídka navrhovatele nesplnila zadávací podmínky v požadovaném rozsahu, nemohla postupovat podle § 76 odst. 3 zákona, jak se navrhovatel mylně domnívá, neboť by tak umožnila navrhovateli doplnit či měnit nabídku po lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel současně připomíná, že postup podle § 76 odst. 3 zákonem je právem, nikoliv povinností zadavatele. 29.         Dále zadavatel uvádí, že nesouhlasí se závěry navrhovatele týkajícími se údajného upřesňování důvodů pro vyloučení navrhovatele uváděnými zadavatelem v rozhodnutí o námitkách. Důvodem pro vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení je a zůstává nesplnění zadávacích podmínek tím, že v nabídce navrhovatel nepředložil podepsanou přílohu č. 1 pro část 9., neboť zadavatel v čl. 12. 4. zadávací dokumentace požadoval, aby součástí nabídky byla technická specifikace dodávaného zařízení podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Technická specifikace pak měla být závaznou přílohou kupní smlouvy, označené jako „Checklist – technická specifikace dodávaného přístrojového vybavení“. 30.         Závěrem zadavatel uvádí, že návrh na přezkum postupu zadavatele v předmětném zadávacím řízení je s ohledem na výše uvedené skutečnosti neodůvodněný, a proto zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh podaný navrhovatelem zamítl v plném rozsahu a zahájené správní řízení zastavil. Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí ze dne 17. 11. 2016 31.         Navrhovatel nesouhlasí se zadavatelem, že by jeho nabídka na straně 30 až 35 neobsahovala technickou specifikaci dodávaného přístrojového vybavení ve smyslu přílohy č. 2 návrhu kupní smlouvy, přičemž navrhovatel opakovaně uvádí, že jeho nabídka vyhovovala veškerým zákonným požadavkům a požadavkům zadavatele uvedeným v zadávacích podmínkách, proto nebyl dán důvod k tomu, aby hodnotící komise nabídku navrhovatele vyřadila. Navrhovatel je schopen zadavateli poskytnout požadované plnění dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce, odpovídající specifikaci uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Konstatovaní zadavatele, že přístroj navrhovatele nesplňuje požadovanou technickou specifikaci, nemá dle navrhovatele zadavatel ničím podloženo. 32.         Současně navrhovatel uvádí, že mu nemůže jít k tíži skutečnost, že zadavatel nijak nespecifikoval, jakou formu má mít příloha č. 2 kupní smlouvy – Technická specifikace dodávaného zboží, přičemž zadavatel ani neuvedl, že musí obsahovat seznam jednotlivých položek pro verifikaci technických údajů požadovaných zadavatelem v příloze č. 1 zadávací dokumentace. 33.         Navrhovatel nijak nerozporuje tvrzení zadavatele, že postup podle § 76 odst. 3 zákona je jeho právem, nikoliv povinností, avšak upozorňuje, že pokud hodnotící komise měla jakoukoliv pochybnost o nabízeném plnění, mohla využít právě § 76 odst. 3 zákona. Za situace, kdy zadavatel má zřejmě jiné představy o obsahu přílohy č. 2 kupní smlouvy než měl navrhovatel, by toto navrhovatel považoval za více než vhodné. 34.         Navrhovatel i nadále trvá na tom, že zadavatel pochybil i v tom, že vyloučení navrhovatele zadavatel odůvodnil jinak v rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení ze dne 10. 8. 2016 v rozhodnutí o námitkách ze dne 5. 10. 2016, přičemž v této souvislosti odkazuje na svůj návrh. 35.         Navrhovatel i nadále trvá na tom, že zadavatel postupoval netransparentně, když mu zadavatel doručil rozhodnutí ze dne 10. 8. 2016 po více než 40 dnech ode dne jeho přijetí, ačkoliv jej má doručit bezodkladně. 36.         Navrhovatel ve zbytku odkazuje v plném rozsahu na svůj návrh ze dne 14. 10. 2016 a trvá na něm, přičemž požaduje, aby Úřad v souladu s § 118 odst. 1 zákona zrušil rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení, a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. IV. ZÁVĚRY ÚŘADU 37.         Úřad přezkoumal na základě ustanovení § 112 a násl. zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, stanovisek účastníků řízení, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti. K právnímu postavení zadavatele 38.         Nejprve Úřad ověřil postavení zadavatele podle § 2 zákona.  Podle § 2 odst. 2 zákona je veřejným zadavatelem a)   Česká republika, b)  státní příspěvková organizace, c)   územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, d)   jiná právnická osoba, pokud 1.           byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a 2.           je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu. 39.         Ze zřizovací listiny zadavatele[1], ve znění jejich změn, vyplývá, že zadavatel je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví. 40.         Z uvedeného důvodu naplňuje zadavatel definici veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona a byl při zadávání šetřené veřejné zakázky povinen postupovat podle ustanovení zákona platných pro veřejného zadavatele. Relevantní ustanovení zákona 41.         Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 42.         Podle § 76 odst. 1 zákona hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. 43.         Podle § 76 odst. 6 zákona uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. To neplatí, pokud zadavatel postupuje podle § 79 odst. 5 zákona. Vyloučení uchazeče, včetně důvodů vyloučení, zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. Shrnutí relevantních skutečností vyplývajících z dokumentace o veřejné zakázce 44.         Zadavatel požadoval v čl. 12 zadávací dokumentace „Pokyny pro zpracování nabídky“ předložitv nabídce pod bodem 4. dokument specifikovaný jako: „Technická specifikace dodávaného zařízení podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče – samostatně pro každou část a bude tvořit přílohu č. 1 smlouvy.“ 45.         Jak dále vyplývá z čl. 17  zadávací dokumentace „Přílohy zadávací dokumentace“, tvořila zadávací dokumentaci rovněž příloha č. 1 označená jako „Specifikace plnění pro jednotlivé části“. 46.         Dokument „Příloha č. 1“ k zadávací dokumentaci obsahuje technický popis Autotransfuzního přístroje, který tvoří mimo jiné požadavky na přístrojové vybavení a příslušenství včetně upřesnění minimálních technických hodnot, požadavky související s údržbou a skladováním přístroje, a další požadavky zadavatele. Dokument představuje běžný textový dokument, bez místa určeného k vyplňování údajů a hodnot, případně označení místa podpisu ze strany uchazeče. 47.         Ze zadávací dokumentace následně vyplývá, že Příloha č. 3 zadávací dokumentace je tvořena dokumentem „Smlouva – vzor“, která v čl. 16 „Závěrečná ustanovení“ odst. 4 upravuje, co je nedílnou součástí smlouvy, a to takto: „Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku Prodávajícího (je-li v něm zapsán) Příloha č. 2: Checklist – technická specifikace dodávaného přístrojového vybavení Příloha č. 3: Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě Příloha č. 4: Doklad osvědčující způsobilost dodavatele k dodání předmětu veřejné zakázky – zdravotnických prostředků dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), které jsou předmětem této veřejné zakázky.“ 48.         Navrhovatel ve své nabídce předložil na stranách 30 až 35 informace o nabízeném autotansfúzním přístroji, obsahující zejména údaje: informace pro objednání, portfolio autotransfúze, příslušenství, technická data, informace o výrobě, informace o obchodním zastoupení, výhody práce s přístrojem, přednosti použití technologie, informace o specifických promývacích programech, přičemž strana 35 byla podepsaná oprávněnou osobou. 49.         Zadavatel rozhodnutím ze dne 10. 8. 2016 rozhodl o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, přičemž své rozhodnutí odůvodnil následovně: „Hodnotící komise při posuzování splnění zadávacích podmínek zjistila, že uchazeč Fresenius Kabi s. r. o. nesplnil zadávací podmínky tím, že v nabídce nepředložil podepsanou přílohu č. 1 pro část 9. Zadavatel v části 12. bod 4 zadávací dokumentace požadoval, aby součástí nabídky byla ,Technická specifikace dodávaného zařízení podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče – samostatně pro každou část a bude tvořit přílohu č. 1 smlouvy.' . Uchazeč tuto povinnost nesplnil. Hodnotící komise proto nabídku uchazeče Fresenius Kabi s. r. o. vyřadila v souladu s § 76 odst. 1 zákona.“ Pro úplnost Úřad dodává, že citovaná pasáž představuje rovněž kompletní odůvodnění v rámci rozhodnutí o vyloučení ze dne 10. 8. 2016. Z rozhodnutí o vyloučení tedy nevyplývá jiný důvod, nežli porušení zadávacích podmínek, a to konkrétně čl. 12 bod. 4 zadávací dokumentace z důvodu absence zadavatelem požadované přílohy. 50.         Rozhodnutí o vyloučení bylo navrhovateli doručeno 21. 9. 2016. Dopisem ze dne 23. 9. 2016podal navrhovatel zadavateli námitky proti rozhodnutí o svém vyloučení ze zadávacího řízení, které zadavatel obdržel dne 27. 9. 2016. Ve svých námitkách navrhovatel mimo jiné uvádí, že součástí jeho nabídky (konkrétně na str. 30 – 35) nepochybně byla příloha – technická specifikace dodávaného zařízení, přičemž tato byla rovněž podepsána osobou oprávněnou jednat jménem navrhovatele. Zadavatel námitkám nevyhověl rozhodnutím ze dne 5. 10. 2016, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne. Zadavatel v rozhodnutí o námitkách k vyloučení navrhovatele uvádí následující skutečnosti:  „Zadavatel je toho názoru, že důvody pro vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení jsou opodstatněné a v souladu s ZVZ. Zadavatel dále připomíná, že nabídka firmy stěžovatele neobsahuje jednoznačné potvrzení splnění požadovaných technických požadavků uvedených v příloze č. 1 pro část 9 zadávací dokumentace. Stěžovatel předložil v nabídce pouze produktový list. Stěžovatel v nabídce nepředložil jako přílohu č. 2 kupní smlouvy Checklist – technická specifikace dodávaného přístrojového vybavení, tj. seznam jednotlivých položek pro verifikaci technických údajů požadovaných zadavatelem v příloze č. 1 zadávací dokumentace. V produktovém listě nebyly uvedeny údaje týkající se možnosti nastavení vakuové pumpy v rozsahu požadovaném zadavatelem, údaje o možnosti použití citrátové antikoagulace, údaje o požadovaném rozměru koleček, apod. Hodnotící komise správně uzavřela, že nabízený přístroj nesplňuje požadovanou technickou specifikaci a uchazeč tak nesplnil zadávací podmínky v požadovaném rozsahu, a to podle části 12. Bod 4 zadávací dokumentace. Zadavatel tak uzavírá, že důvodem pro vyřazení nabídky a následné vyloučení stěžovatele z účasti v zadávacím řízení není rozpor mezi číslováním příloh či umístěním příloh kupní smlouvy, jak se stěžovatel mylně domnívá, ale absence zadavatelem požadovaných technických parametrů (údajů) v nabídce stěžovatele.“ Právní posouzení 51.         Jak vyplývá z rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení, konkrétním a jediným důvodem vyloučení navrhovatele je porušení čl. 12 bodu 4 zadávací dokumentace. Konkrétně se tedy Úřad v rámci posouzení zákonnosti postupu zadavatele zabýval zejména posouzením, co je  obsahem zadávacích podmínek, resp. co přesně je  v čl. 12. bod 4 zadávací dokumentace zadavatelem požadováno, a zda měl zadavatel po posouzení nabídky navrhovatele postaveno na jisto, že navrhovatel předmětný požadavek zadávací dokumentace nesplnil, a jaké konkrétní důvody vedou zadavatele k tomuto konstatování, resp. zda tyto důvody mají oporu v zadávacích podmínkách. 52.         Zadavatel v  čl. 12. bod 4 zadávací dokumentace požadoval předložení technické specifikace dodávaného zařízení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a to samostatně pro každou část, přičemž tato technická specifikace měla tvořit přílohu č. 1 smlouvy. Požadavkem zadavatele tedy bylo, aby uchazeči předložili podepsanou technickou specifikaci formou samotného dokumentu. Jak vyplývá z nabídky navrhovatele, konkrétně ze stran č. 30 až 35, navrhovatel tuto povinnost ze svého pohledu splnil tak, že ve své nabídce předložil dokument ve struktuře, kterou považoval za vhodnou, přičemž uvedený dokument byl podepsán osobou oprávněnou jednat jménem navrhovatele, resp. skutečnost, že uvedená osoba má oprávnění jednat jménem navrhovatele, není ze strany zadavatele rozporována. Úřad uvádí, že textový dokument předložený navrhovatelem obsahuje technický popis výrobku, údaje o jeho vlastnostech, příslušenství apod. (viz bod 48. odůvodnění tohoto rozhodnutí).   53.         Úřad předně uvádí, že z odůvodnění rozhodnutí o vyloučení ze dne 10. 8. 2016 lze dovodit, že samotným důvodem pro vyloučení navrhovatele je absence zadavatelem požadovaného dokumentu – technická specifikace dodávaného zařízení, nikoli obsahová nedostatečnost dokumentu, který navrhovatel předložil v rámci své nabídky na str. 30 až 35. Zadavatel se v rámci rozhodnutí o vyloučení nikterak nevyjadřuje k této části nabídky. Z vyjádření zadavatele, jakož i rozhodnutí o námitkách lze dovodit, že zadavatel k tomuto dokumentu při posuzování nabídky navrhovatele nepřihlédl, přičemž v této souvislosti má za to, že jeho požadavek uvedený v čl. 12 bod 4 zadávací dokumentace je nutno interpretovat tím způsobem, že zadavatel v nabídce požadoval předložení vzorového dokumentu – přílohy č. 1 k zadávací dokumentaci (viz bod 46. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Příloha č. 1 zadávací dokumentace se tak v podepsané formě v podstatě měla stát dle zadavatele i přílohou nabídky. 54.         Úřad má nicméně za to, že čl. 12 bod 4 zadávací dokumentace nelze vykládat tímto způsobem. Ze zadávací dokumentace dle Úřadu rozhodně nevyplývá, že uchazeč musí dodržet určitou zadavatelem přesně určenou formu a strukturu technického popisu požadovaného přístroje. Jinými slovy, ze zadávací dokumentace nelze dovodit, že by mělo být povinnosti uchazeče předložit v nabídce podepsaný vzorový textový dokument, který je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zadavatel nikde v zadávací dokumentaci nedefinoval, že příloha – technická specifikace dodávaného zařízení, kterou měli uchazeči s ohledem na čl. 12 bod 4 zadávací dokumentace předložit, musí mít právě tuto závaznou formu, naopak Úřad má za to, že jakékoliv závazné a jednoznačné informace o podobě této přílohy nabídky absentovaly. Pokud tedy navrhovatel předložil v nabídce dokument, ze kterého vyplývá, že jde o technický popis přístroje (viz bod 48. odůvodnění tohoto rozhodnutí), nemůže zadavatel odůvodnit vyloučení navrhovatele poukazem na čl. 12 bod 4 zadávací dokumentace s tím, že nejde o dokument v zadavatelem požadované formě, a tedy že žádný dokument vlastně předložen nebyl, jelikož předmětná zadávací podmínka nikterak nespecifikuje závaznou formu a strukturu požadovaného dokumentu, jak se mylně domnívá zadavatele (viz bod 28. odůvodnění tohoto rozhodnutí). 55.         Úřad v této souvislosti nemůže akceptovat ani poukaz zadavatele, že uvedený výklad by měl vyplývat z ustanovení čl. 16 kupní smlouvy, dle kterého měla být nedílnou součástí smlouvy příloha č. 2 smlouvy – Checklist – technická specifikace dodávaného přístrojového vybavení (viz bod 47. odůvodnění tohoto rozhodnutí), přičemž termín „Checklist“ je dle zadavatele běžně užívaným termínem pro kontrolní seznam jednotlivých položek. Úřad uvádí, že ani požadavky na formu a strukturu „Checklistu“ jako přílohy č. 2 kupní smlouvy nebyly v zadávací dokumentaci nikterak specifikovány, a tedy ani upřesněním prostřednictvím tohoto termínu by nebylo možno jednoznačně dovodit povinnost uchazeče předložit právě vzorový dokument označený jako příloha č. 1 zadávací dokumentace. Úřad v této souvislosti opětovně uvádí, že navrhovatelem předložená textová příloha obsahuje seznam technických specifikací, vlastností přístroje, příslušenství apod. (viz 48. odůvodnění tohoto rozhodnutí), proto nelze říct, že tato příloha obsažena vůbec není. Pakliže zadavatel následně (v rozhodnutí o námitkách) uvádí již konkrétní výhrady – např. absenci informací o vakuové pumpě apod., jedná se již o výhrady, které lze považovat za konkrétní obsahové nedostatky, nicméně nikoliv o prokázání skutečnosti, že dokument absentuje jako celek (podrobně viz dále odůvodnění tohoto rozhodnutí) 56.         Úřad podotýká, že zadavatel je povinen v průběhu celého zadávacího řízení, tedy při všech činnostech souvisejících se zadáváním veřejné zakázky dodržovat základní zásady zadávacího řízení uvedené v § 6 odst. 1 zákona, a to mimo jiné zásadu transparentnosti. Otázkou výkladu zásady transparentnosti se ve své judikatorní činnosti již opakovaně zabývaly soudy a taktéž Úřad ve své rozhodovací praxi. V rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 50/2011-72 ze dne 15. 2. 2012 bylo v této souvislosti dovozeno, že „úkolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. Transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek je nejen podmínkou existence účinné hospodářské soutěže mezi jednotlivými dodavateli v postavení uchazečů, ale také nezbytným předpokladem účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků. Porušením této zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení.“ K dané problematice se vyjádřil rovněž i Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 1 Afs 45/2010-159 ze dne 15. 9. 2010, ve kterém zdůraznil, že požadavek transparentnosti „není splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele.“ Cílem zásady transparentnosti je tedy v zásadě vyloučit existenci rizika upřednostňování a svévole zadavatele. Transparentním postupem je v souladu s citovaným rozsudkem Nejvyššího správního soudu takový postup, který nevzbuzuje pochybnosti o tom, že zadavatel jedná regulérně. 57.         Z citovaných judikatorních závěrů tedy vyplývá, že zadavatel musí postupovat podle předem jasných pravidel, od kterých se nemůže odchýlit, neboť by nedostál požadavku transparentnosti zadávacího řízení. Jestliže bylo požadavkem zadavatele, aby uchazeči předložili technickou specifikaci dodávaného zařízení formou samotného dokumentu, jež měla být podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, přičemž struktura a forma tohoto dokumentu nebyla nikde jednoznačným způsobem výslovně definována, nelze následně požadovat po uchazečích předložení technické specifikace v konkrétní podobě. Jinými slovy řečeno, pokud zadavatel trval na určité struktuře a formě, resp. obsahu daného dokumentu, měl tuto skutečnost jasně uvést v zadávacích podmínkách. 58.         Požadavek na přílohu č. 1 zadávací dokumentace „Specifikace předmětu plnění pro jednotlivé části“ lze vnímat tak, že jde o souhrn technických specifikací a aspektů, které má předmětný výrobek obsahovat, a který měli uchazeči prokázat prostřednictvím určitého, blíže nespecifikovaného dokumentu v nabídce. To, že tedy uchazeč předložil dokument ve struktuře a formě, kterou zadavatel původně nepředpokládal v zadávací dokumentaci, ale ani nezapověděl, nemůže jít k tíži uchazeče, a v šetřeném případě nemůže být ani samo o sobě porušením čl. 12. bod 4 zadávací dokumentace. Jestliže uchazeč v nabídce předložil dokument, který z jeho pohledu lze považovat za technickou specifikaci dodávaného zařízení, bylo povinnosti zadavatele zabývat se věcným obsahem tohoto dokumentu. Z rozhodnutí o vyloučení nicméně nevyplývá, že by z pohledu zadavatele měla být problematická právě obsahová náležitost tohoto dokumentu, když zadavatel v této souvislosti neprezentuje žádné konkrétní výhrady. Úřad připomíná, že jediným důvodem pro vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení je dle odůvodnění rozhodnutí o vyloučení pouze nesplnění čl. 12 bod 4 zadávací dokumentace, které zadavatel odůvodňuje absencí technické specifikace dodávaného zařízení v nabídce navrhovatele. 59.         Zadavatel následně v rozhodnutí o námitkách, potažmo v rámci svého vyjádření k návrhu na zahájení správního řízení mimo další argumenty dovozuje, že v navrhovatelem předložené technické specifikaci absentují konkrétní údaje jako možnost nastavení vakuové pumpy v rozsahu požadovaném zadavatelem, údaje o možnosti použití citrátové antikoagulace apod. (viz body  27. a 50. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Zadavatel dále ve svém vyjádření k návrhu na zahájení správního řízení uvádí, že důvodem pro vyloučení je tedy „absence zadavatelem požadovaných technických parametrů údajů v nabídce stěžovatele“. Úřad má nicméně za to, že toto dodatečné upřesnění, resp. tyto zadavatelem uváděné technické aspekty nemají oporu v původním odůvodnění rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze dne 10. 8. 2016 (srov. bod. 49. odůvodnění tohoto rozhodnutí) a svědčí naopak o nekonzistentnosti zadavatelem uváděných argumentů. Úřad v této souvislosti uvádí, že navrhovatel jako uchazeč v zadáváním řízení neměl z rozhodnutí o jeho vyloučení jakékoliv povědomí o nesplnění konkrétních technických specifik požadovaného přístroje, resp. o tom, že z dokumentů předložených navrhovatelem tyto konkrétní údaje nevyplývají, a proto tyto skutečnosti nemohl ani nikterak rozporovat. 60.         Úřad s ohledem na závěry vyplývající mimo jiné z výše citované judikatury Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu uvádí, že vědomost o pravých důvodech vyloučení uchazeče ze strany zadavatele lze bezpochyby považovat za nezbytný předpoklad, na kterém je nutné trvat, aby byl naplněn požadavek zásady transparentnosti zadávacího řízení. Důvody, které svědčí pro vyloučení uchazeče, musí být koncipovány jednoznačným a nezaměnitelným způsobem, přičemž zadavatel na těchto důvodech musí bezvýhradně trvat a být je schopen obhájit i při využití opravných prostředků uchazeče. Není akceptovatelný takový postup, kdy zadavatel vědom si svého nedostatečného odůvodnění rozhodnutí o vyloučení, resp. skutečnosti, že není schopen jednoznačně vyvrátit argumenty stěžovatele, uvede „pro jistotu“ v rámci rozhodnutí o námitkách další důvody, které nelze považovat za pouhé vyjasnění již uvedených skutečností. Takový postup nelze považovat za transparentní, jelikož stěžovateli je v této souvislosti odepřeno právo na podání námitek proti těmto novým skutečnostem. Uchazeč musí znát důvody, pro které zadavatel postupoval určitým způsobem v dostatečné míře podrobnosti tak, aby byl schopen proti těmto důvodům brojit jednoznačnými námitkami. Pokud tedy zadavatel v rozhodnutí o vyloučení uvádí, že důvodem je nepředložení požadované přílohy jako celku, a tedy nesplnění zadávací podmínky, přičemž z nabídky vyplývá, že určitá příloha předložena byla, a až následně v rozhodnutí o námitkách, potažmo v řízení před Úřadem zadavatele poukazuje na konkrétní obsahové nedostatky předložené přílohy, nelze takový potup považovat za transparentní, jelikož jde o nové skutečnosti a důvody pro vyloučení. 61.         Úřad v této souvislosti příkladně uvádí, že zcela nepochybně by nebylo možné akceptovat takovou situaci, kdy uchazeč předloží v nabídce osvědčení o realizaci určité referenční zakázky za účelem prokázání technického kvalifikačního předpokladu a zadavatel tohoto uchazeče vyloučí s odůvodněním, že součástí nabídky není zadavatelem požadované osvědčení, a až následně v reakci na námitky uvede konkrétní důvody, proč nepovažuje osvědčení předložené uchazečem, resp. prokázání kvalifikace za dostatečné (například s odůvodněním, že z osvědčení nevyplývá splnění zadavatelem požadované minimální úrovně daného kvalifikačního předpokladu). 62.         Úřad tedy uzavírá, že pokud měl zadavatel za to, že z přiložené nabídky, resp. přílohy nabídky navrhovatele nebylo možné identifikovat potřebné obsahové náležitosti, tedy konkrétní informace týkající semožnosti nastavení vakuové pumpy v rozsahu požadovaném zadavatelem, údaje o možnosti použití citrátové antikoagulace, údaje o požadovaném rozměru koleček, tak jak zadavatel uvedl v rozhodnutí o námitkách, bylo na zadavateli, aby tyto důvody formuloval již v rozhodnutí o vyloučení a čelil tak případným věcným námitkám navrhovatele. Pokud tedy bylo skutečným důvodem vyloučení navrhovatele obsahová nedostatečnost předloženého dokumentu, resp. nesplnění konkrétních technických specifik dodávaného přístroje, je na zadavateli, aby tyto důvody uvedl jednoznačným a nezaměnitelným způsobem v rozhodnutí o vyloučení. 63.         Úřad v této souvislosti proto jasně konstatuje, že nijak nepředjímá, zda nabídka navrhovatele splňuje zadávací podmínky, neboť nosným důvodem pro závěr, že zadavatel porušil zákon, je toliko skutečnost, že důvod pro vyloučení navrhovatele, jak jej zadavatel formuloval ve svém rozhodnutí, tedy zjednodušeně řečeno absence určitého dokumentu v nabídce navrhovatele, nemůže obstát. 64.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel při zadávání veřejné zakázky postup stanovený v § 76 odst. 1, v návaznosti na § 76 odst. 6 ve spojení s § 6 odst. 1 zákona, když rozhodnutím ze dne 10. 8. 2016 vyloučil navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění zadávací podmínky stanovené v čl. 12 bod 4. zadávací dokumentace, neboť navrhovatel v nabídce nepředložil technickou specifikaci dodávaného zařízení podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, která měla tvořit přílohu č. 1 nabídky, ačkoliv navrhovatel určitou technickou specifikaci dodávaného zařízení podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče součástí své nabídky učinil, přičemž z odůvodnění předmětného rozhodnutí o vyloučení nevyplývá, že by zadavatel navrhovatelem předloženou technickou specifikaci jakkoliv posuzoval, a zadavatel tedy neměl postaveno na jisto, že nabídka navrhovatele nesplňuje zadávací podmínku v čl. 12 bod 4 zadávací dokumentace, přičemž uvedený postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky (viz dále odůvodnění tohoto rozhodnutí), a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. V. ULOŽENÍ NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ 65.         Podle ustanovení § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele. 66.         Úřad má za to, že postup zadavatele mohl ve smyslu § 118 odst. 1 zákona ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť lze potvrdit, že v případě nevyřazení nabídky navrhovatele a jeho nevyloučení z další účasti v zadávacím řízení mohla být nabídka navrhovatele vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a zadavatel by následně mohl rozhodnout o výběru nabídky navrhovatele coby nejvhodnější nabídky. O uvedeném svědčí skutečnost, že výše nabídkové ceny navrhovatele je nižší než nabídka vybraného uchazeče (nabídková cena vybraného uchazeče činí 860 000 Kč bez DPH a nabídková cena navrhovatele 650 000 Kč bez DPH), přičemž hodnotícím kritériem v konkrétním případě byla právě nejnižší nabídková cena (viz bod 3. odůvodnění tohoto rozhodnutí) 67.         Při rozhodování podle ustanovení § 118 zákona je Úřad povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy protiprávního stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. 68.         Vzhledem k tomu, že zadavatel nedodržel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky, když pochybil při úkonech souvisejících s posouzením nabídky navrhovatele, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a smlouva na veřejnou zakázku doposud nebyla uzavřena, Úřad musel zrušit úkony zadavatele související s posouzením nabídky navrhovatele včetně rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení ze dne 10. 8. 2016, a všechny následující úkony učiněné zadavatelem v předmětném zadávacím řízení včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 9. 9. 2016. VI. NÁKLADY ŘÍZENÍ 69.         Podle ust. § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle ust. § 118 odst. 1 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle ust. § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30.000,- Kč. 70.         Vzhledem k tomu, že ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad zrušil úkony zadavatele, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně č. 19-24825621/0710, variabilní symbol 2016000655.    Poučení   Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.     otisk úředního razítka     JUDr. Josef Chýle, Ph.D. místopředseda     Obdrží 1.             Mgr. Jakub Joska, Advokátní kancelář KF Legal, s. r. o., Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 2.             Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5   Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy [1]  Dostupné na https://www.homolka.cz/public/data/files/zrizovaci_listina_NNH_2016.pdf -pozn. Úřadu  

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/14487
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 525 lidí darovalo 1 455 918 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy