Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 14490


Číslo jednací ÚOHS-R120/2016/HS-44810/2016/310/HBa
Instance II.
Věc
Možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění do 31. 12. 2005 a možného porušení článku 81 Smlouvy o založení Evropského společenství
Účastníci ŠKODA TRANSPORTATION a. s.
BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY S. p. A.
Typ řízení Dohody
Typ rozhodnutí Dohody
Nabytí právní moci 08.11.2016
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14489.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14490.html
Rozhodnutí
        
Č. j.:ÚOHS-R120/2016/HS-44810/2016/310/HBa   Brno7. listopadu 2016   V řízení o rozkladu, který proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, č. j. ÚOHS-S62/2005/HS-13895/2016/851/TKu ze dne 4. 4. 2016, podal účastník řízení ŠKODA TRANSPORTATION a. s., IČO 626 23 753, se sídlem Plzeň, Emila Škody 2922/1, PSČ 301 00, zastoupený advokátní kanceláří Pokorný, Wagner & partneři, s. r. o., IČO 242 25 029, se sídlem Praha 1, Karolíny Světlé 301/8, PSČ 110 00, kde dalším účastníkem řízení je společnost BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY S. p. A., se sídlem Vado Ligure (SV), Via Tecnomasio 2, CAP 17047, Italská republika, v registru firem pod č. 00839490158, zastoupená JUDr. Vladimírou Glatzovou advokátkou, advokátní kancelář Glatzová & Co., s. r. o., se sídlem Praha, Husova 5, PSČ 110 00, jsem podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řádu vydal toto rozhodnutí:   Řízení o rozkladu proti usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS- S62/2005/HS-13895/2016/851/TKu ze dne 4. 4. 2016 se dle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení zastavuje.   Odůvodnění   I.               Napadené rozhodnutí 1.      Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“) vydal dne 4. 4. 2016 rozhodnutí, č. j. ÚOHS-S62/2005-13895/2016/851/TKu (dále též „napadené rozhodnutí“), kterým správní řízení sp. zn. S62/2005 (dále též „správní řízení“), jehož účastníky jsou společnost ŠKODA TRANSPORTATION a. s., se sídlem Plzeň, Emila Škody 2922/1, IČO 626 23 753 (dále též „ŠT“) a společnost BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY S. p. A., se sídlem Vado Ligure (SV), Via Tecnomasio 2, CAP 17074, Italská republika, v registru firem pod č. 00839490158 (dále též „BT“) vedené ve věci možného porušení § 3 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), a možného porušení čl. 81 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále též „Smlouva ES“) dle ustanovení § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále též „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů, zastavil pro uplynutí zákonné subjektivní lhůty.   II.             Rozklad  2.      Proti napadenému rozhodnutí podal rozklad účastník řízení ŠT, přičemž se rozkladem domáhá zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci k dalšímu řízení. Společnost BT rozklad nepodala.   3.      Účastník řízení ŠT v rozkladu namítá, že Úřad věc nesprávně právně zhodnotil, čímž porušil ustanovení § 3 odst. 1 správního řádu, § 3 odst. 1 zákona a čl. 81 Smlouvy ES (nyní čl. 101 SFEU) a § 22 odst. 5 zákona v příslušném znění. Účastník řízení ŠT namítá, že zastavení řízení je nesprávné, nelogické a vychází z nesprávných skutkových a právních závěrů a je i v rozporu se základním účelem a posláním fungování Úřadu jako orgánu dohledu nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže. Judikatura i rozhodovací praxe dle ŠT dlouhodobě považují dohody narušující soutěž dle ustanovení § 3 a násl. zákona za pokračující správní delikt. Subjektivní a objektivní lhůta vyplývající z § 22 odst. 5 zákona ve znění do 31. 12. 2005 nemůže začít běžet, dokud nedojde k ukončení pokračujícího správního deliktu. Společnost BT prostřednictvím obchodního soudu ve Vídni uplatňuje vůči ŠT nárok na úhradu licenčních poplatků i za část roku 2009 a za roky 2010 – 2014. Společnost BT tak do dnešního dne vyžaduje plnění vzniklá na základě licenční smlouvy.   4.      Licenční smlouva mezi stranami je schopná narušit soutěž, neboť má negativní dopad na parametry soutěže, jako jsou cena, kvalita, množství, divergence produktů, inovace, atd. Licenční smlouva obsahuje celou řadu protisoutěžních ustanovení, z nichž některá mají povahu tzv. tvrdých omezení. Protiprávní stav představující porušení hospodářské soutěže a omezení konkurenčního prostředí na trhu multisystémových lokomotiv, který vznikl na základě omezení vyvíjet, nabízet a účastnit se výběrového řízení na vymezeném území s lokomotivami nevyužívajícími licencovanou technologii a zákaz používání jiného know-how má pokračující charakter, neboť i přes vypovězení smlouvy společností ŠT, společnost BT považuje smlouvu za platnou a plnění dlouhodobě vymáhá. Protisoutěžní dopady, přinejmenším potenciál pro narušení soutěže dosud přetrvávají a lhůty k uložení pokuty tak dosud nemohly začít běžet.   5.      Úřad nesprávně vykládá, co se rozumí „ukončením jednání“ ve smyslu Leniency programu 2001 a ukončení deliktu ve smyslu judikatury k ustanovení § 22 odst. 5 zákona v příslušném znění. Předpokladem využití Leniency programu 2001 je ukončení deliktního jednání účastníkem, který se o program shovívavosti uchází. Nijak se však logicky netýká dalších účastníků kartelové dohody, kteří bez ohledu na využití programu shovívavosti mohou nadále jednat ve vzájemné shodě a narušovat, i jen potencionálně hospodářskou soutěž. Rozhodnutí je rovněž nepřezkoumatelné, neboť se těmito argumenty ŠT Úřad nezabýval.   6.      Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2015, č. j. 8 Afs 25/2012-351 nelze na tuto věc aplikovat, naopak z něj lze a contrario dovodit, že obsahuje-li zákon možnost zákazu jednání do budoucna obsaženou v § 7, pak nelze řízení pro nemožnost uložit pokutu zastavit, nýbrž je nutno zabývat se vinou účastníků řízení a uložit zákaz jednání do budoucna coby opatření k nápravě důsledků deliktního jednání. Úřad má na základě § 7 odst. 1 zákona povinnost deklarovat uzavření zakázané dohody a tuto dohodu, resp. takové nezákonné jednání do budoucna zakázat, a to dle názoru ŠT bez ohledu na to, zda lhůty dle § 22 odst. 5 zákona uplynuly či nikoli.   7.      Nesprávné právní hodnocení věci vychází z neúplně zjištěného skutkového stavu v rozporu s ustanovením § 3 odst. 4 správního řádu, resp. nesprávných skutkových závěrů, v některých aspektech je napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné.   8.      V řízení byly porušeny základní zásady správního řízení – Úřad měl věc detailně právně posoudit i v odůvodnění rozhodnutí o zastavení správního řízení. O předběžné otázce si měl Úřad udělat úsudek sám a nenechat v důsledku vlastní pasivity dospět řízení tak daleko, aby došlo k prekluzi lhůt dle § 22 odst. 5 zákona.   9.      Účastník řízení ŠT tak trvá na tom, že smlouvu je nutno považovat za platnou, plnění na jejím základě jsou dlouhodobě vymáhána, proto má dohoda stále protisoutěžní dopady, přinejmenším potenciál narušovat hospodářskou soutěž přetrvává. Smlouva je tak zakázaná a neplatná, správní řízení v předmětné věci nelze zastavit, neboť se jedná o pokračující delikt. I pokud by lhůty uplynuly, je třeba delikt konstatovat a zakázat další porušování zákona dle § 7 odst. 1 zákona.   10.  Z těchto důvodů účastník řízení ŠT navrhuje, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno a věc vrácena orgánu prvého stupně k dalšímu řízení.   Vyjádření k rozkladu  11.  Podáním ze dne 6. 5. 2016 se k rozkladu vyjádřil účastník řízení BT. Konstatoval, že napadené rozhodnutí je správné a zákonné. Smlouva neporušuje pravidla hospodářské soutěže. Nebylo prokázáno žádné protisoutěžní jednání. I pokud by takové jednání prokázáno bylo, bylo ke dni podání žádosti o leniency ukončeno. Proto již uplynuly lhůty k jeho postihu. Z těchto důvodů navrhl BT rozklad zamítnout.   III.           Řízení o rozkladu  12.  Napadené rozhodnutí bylo společnosti ŠKODA doručeno dne 5. 4. 2016, rozklad datovaný dnem 19. 4. 2016 byl podán dne 20. 4. 2016, tedy jde o rozklad včasný.   13.  Správní orgán prvního stupně neshledal důvody pro postup podle ustanovení § 57 odst. 1 správního řádu, a proto v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 správního řádu předal spis orgánu rozhodujícímu o rozkladu.  IV.          Zpětvzetí rozkladu  14.  Dne 22. 9. 2016 bylo Úřadu doručeno faxové podání účastníka řízení ŠT datované téhož dne. Faxové podání bylo následujícího dne doplněno podáním listinným. Obsahem tohoto podání je zpětvzetí rozkladu účastníka řízení ŠT v plném rozsahu, a to bez bližší specifikace důvodů.   15.  V případě zpětvzetí rozkladu postupuje správní orgán podle § 30 správního řádu. Podle tohoto ustanovení správní orgán zastaví řízení, vzal-li účastník návrh na jeho zahájení zpět a souhlasí-li s tím ostatní účastníci řízení, nebo odpadl-li důvod řízení zahájeného z podnětu správního orgánu.  16.  Podáním ze dne 30. 10. 2016 vyslovil se zastavením řízení souhlas účastník řízení BT.   17.  Je-li rozklad vzat zpět a současně je-li ze strany druhého účastníka udělen souhlas se zastavením řízení o rozkladu, jsou splněny zákonné podmínky pro zastavení řízení dle § 30 správního řádu.   18.  V souladu s výše citovanou právní úpravou a po projednání věci rozkladovou komisí a na její návrh jsem proto rozhodl o zastavení řízení, neboť pro tento postup byly splněny všechny zákonné podmínky.   Poučení   Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle ustanovení § 61 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu dále odvolat.     otisk úředního razítka       Ing. Petr Rafaj  předseda   Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže       Obdrží:  1.             Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s. r. o., Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1  2.             JUDr. Vladimíra Glatzová, advokátka, advokátní kancelář Glatzová & Co., s. r. o., Husova 5, 110 00 Praha 1     Vypraveno dne:   viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy              

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/14490
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy