Rozhodnutí UOHS 14725


Číslo jednací ÚOHS-S0074/2017/VZ-08712/2017/511/SVá
Instance I.
Věc
Údržba ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR II.
Účastníci ČEPS, a.s.
KHL-EKO, a.s.
3 star activity hotels, a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 04.04.2017
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14725.html
Rozhodnutí
        
Č. j.:ÚOHS-S0074/2017/VZ-08712/2017/511/SVá   Brno: 16. března 2017     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 16. 2. 2017 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou zadavatel – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha 10, navrhovatel o      KHL-EKO, a.s., IČO 26160277, se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov, o      3 star activity hotels, a.s., IČO 25036904, se sídlem Dobrovského 553/8, 170 00 Praha 7, které za účelem společné účasti v zadávacím řízení uzavřely dne 11. 10. 2016 společenskou smlouvu o vzniku společnosti „ČEPS KHL-EKO & POVRCHOVÁ DŮLNÍ 2016“, ve správním řízení zastoupen Mgr. Martinem Horákem, advokátem ev. č. ČAK 13970, IČO 48191892, se sídlem Jandova 208/8, 190 00 Praha 9 na základě plné moci ze dne 27. 1. 2017, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Údržba ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR II.“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 9. 2016 pod ev. č. zakázky 645914 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 9. 2016 pod ev. č. 2016/S 180-324269, vydává toto usnesení:   I. Správní řízení vedené o návrhu navrhovatele – KHL-EKO, a.s., IČO 26160277, se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov a 3 star activity hotels, a.s., IČO 25036904, se sídlem Dobrovského 553/8, 170 00 Praha 7, které za účelem společné účasti v zadávacím řízení uzavřely dne 11. 10. 2016 společenskou smlouvu o vzniku společnosti „ČEPS KHL-EKO & POVRCHOVÁ DŮLNÍ 2016“ – ze dne 16. 2. 2017 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha 10 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Údržba ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR II.“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 9. 2016 pod ev. č. zakázky 645914 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 9. 2016 pod ev. č. 2016/S 180-324269, se v části týkající se části „Východ – údržba OPV oblast 2“ uvedené veřejné zakázky podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele se v této části stal zjevně bezpředmětným. II. Správní řízení vedené o návrhu navrhovatele – KHL-EKO, a.s., IČO 26160277, se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov a 3 star activity hotels, a.s., IČO 25036904, se sídlem Dobrovského 553/8, 170 00 Praha 7, které za účelem společné účasti v zadávacím řízení uzavřely dne 11. 10. 2016 společenskou smlouvu o vzniku společnosti „ČEPS KHL-EKO & POVRCHOVÁ DŮLNÍ 2016“ – ze dne 16. 2. 2017 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha 10 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Údržba ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR II.“ v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 9. 2016 pod ev. č. zakázky 645914 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 9. 2016 pod ev. č. 2016/S 180-324269, se v části týkající se části „Východ – údržba OPV oblast 3“ uvedené veřejné zakázky podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele se v této části stal zjevně bezpředmětným.   Odůvodnění I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 1.             Zadavatel – ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha 10 (dále jen „zadavatel“) – zahájil dne 13. 9. 2016 zadávací řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Údržba ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR II.“ v jednacím řízení s uveřejnění, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 13. 9. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 9. 2016 pod ev. č. zakázky 645914 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. 9. 2016 pod ev. č. 2016/S 180-324269 (dále jen „veřejná zakázka“). 2.             Předmětem veřejné zakázky dle „KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE č. 2016100113“ (dále jen „kvalifikační dokumentace“) jsou služby spočívající v „odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR“. 3.             Z oznámení o zakázce uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek vyplývá, že zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 10 částí; vymezení a názvy jednotlivých částí veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 3 kvalifikační dokumentace. Z kvalifikační dokumentace dále vyplývá, že každý z dodavatelů byl oprávněn podat nabídku maximálně na 3 části veřejné zakázky. 4.             Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že navrhovatel – KHL-EKO, a.s., IČO 26160277, se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov a 3 star activity hotels, a.s., (dříve Povrchová důlní, a.s.), IČO 25036904, se sídlem Dobrovského 553/8, 170 00 Praha 7, které za účelem společné účasti v zadávacím řízení uzavřely dne 11. 10. 2016 společenskou smlouvu o vzniku společnosti „ČEPS KHL-EKO & POVRCHOVÁ DŮLNÍ 2016“, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 27. 1. 2017 Mgr. Martinem Horákem, advokátem ev. č. ČAK 13970, IČO 48191892, se sídlem Jandova 208/8, 190 00 Praha 9 (dále jen „navrhovatel“) – podal žádost o účast v zadávacím řízení na část „Východ – údržba OPV oblast 2“ a část „Východ – údržba OPV oblast 3“ veřejné zakázky. 5.             Dne 10. 1. 2017 zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku s odůvodněním, že navrhovatel neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů požadovaných v části A bodu 4.1 kvalifikační dokumentace. Společně s oznámením rozhodnutí o vyloučení navrhovatele zadavatel navrhovateli sdělil, že navrhovatel z tohoto důvodu nebude vyzván k podání nabídky. 6.             Dne 27. 1. 2017 navrhovatel podal námitky proti rozhodnutí zadavatele ze dne 10. 1. 2017 o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení. Dne 6. 2. 2017 zadavatel rozhodl o námitkách navrhovatele ze dne 27. 1. 2017 tak, že jim nevyhověl. 7.             Jelikož navrhovatel považoval rozhodnutí zadavatele ze dne 10. 1. 2017 o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení a rozhodnutí zadavatele ze dne 6. 2. 2017 za učiněná v rozporu se zákonem, podal dne 16. 2. 2017 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).   II. ŘÍZENÍ PŘED ÚŘADEM 8.             Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) dne 16. 2. 2017, kdy Úřad obdržel uvedený návrh navrhovatele z téhož dne. 9.             Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel. 10.         Oznámením o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S0074/2017/VZ-06582/2017/511/SVá ze dne 25. 2. 2017 Úřad uvědomil o zahájení řízení všechny jemu známé účastníky. Současně Úřad zadavatele upozornil na jeho povinnost zaslat Úřadu v zákonné lhůtě své vyjádření k obdrženému návrhu a dokumentaci o veřejné zakázce a dále účastníky upozornil na existenci zákonné lhůty, ve které mohou navrhovat důkazy, uvádět skutečnosti a činit jiné návrhy. 11.         Dne 27. 2. 2017 Úřad obdržel vyjádření zadavatele k návrhu, ve kterém zadavatel uvedl, že dne 27. 2. 2017 rozhodl o zrušení zadávacího řízení na části „Východ – údržba OPV oblast 2“ a „Východ – údržba OPV oblast 3“ veřejné zakázky. Současně zadavatel přiložil rozhodnutí ze dne 27. 2. 2017, kterým podle ustanovení § 84 odst. 5 zákona zrušil zadávací řízení na část „Východ – údržba OPV oblast 2“ a část „Východ – údržba OPV oblast 3“ veřejné zakázky, neboť dospěl k závěru o potenciální nejednoznačnosti pojmu „distribuční soustava“ užitého v kvalifikační dokumentaci k veřejné zakázce.   III. ZÁVĚRY ÚŘADU 12.         Správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podle § 113 zákona bylo zahájeno dne 16. 2. 2017 doručením návrhu navrhovatele z téhož dne. Návrhem se navrhovatel domáhal uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 zákona v podobě zrušení rozhodnutí zadavatele ze dne 10. 1. 2017 o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zrušení rozhodnutí zadavatele ze dne 6. 2. 2017 o námitkách navrhovatele. 13.         Zadavatel ve správním řízení doložil, že dne 27. 2. 2017 rozhodl o zrušení zadávacího řízení na část „Východ – údržba OPV oblast 2“ a část „Východ – údržba OPV oblast 3“ veřejné zakázky, tedy na obě části veřejné zakázky, ve vztahu k nimž navrhovatel podal žádost o účast v zadávacím řízení. 14.         Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žádost se stala zjevně bezpředmětnou. 15.         V šetřeném případě zrušením zadávacího řízení na shora specifikované dvě části veřejné zakázky nastal stav, kdy uložení nápravného opatření, kterého se navrhovatel v návrhu domáhal (tj. zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení a zrušení rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele), ve vztahu k těmto částem veřejné zakázky již nepřipadá v úvahu.  V průběhu řízení o žádosti (návrhu) navrhovatele tedy došlo k takové změně okolností (zrušení zadávacího řízení na předmětné části veřejné zakázky samotným zadavatelem), že rozhodnutí Úřadu o žádosti v tom smyslu, zda zadavatel postupoval (v nyní již zrušeném zadávacím řízení) v souladu se zákonem či nikoliv, by již nemělo pro navrhovatele význam. 16.         Návrh se tak v průběhu řízení stal ve vztahu ke dvěma částem veřejné zakázky (část „Východ – údržba OPV oblast 2“ a část „Východ – údržba OPV oblast 3“) zjevně bezpředmětným, neboť po zrušení zadávacího řízení na tyto části veřejné zakázky již nelze dosáhnout cíle, ke kterému návrh směřoval, tj. zrušení rozhodnutí zadavatele ze dne 10. 1. 2017 o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení a zrušení rozhodnutí zadavatele ze dne 6. 2. 2017 o námitkách navrhovatele nápravným opatřením ze strany Úřadu. Úřad proto rozhodl usnesením podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení té části správního řízení zahájeného na základě návrhu navrhovatele ze dne 16. 2. 2017, která se týká zadávacího řízení na části „Východ – údržba OPV oblast 2“ a „Východ – údržba OPV oblast 3“ veřejné zakázky tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto usnesení. Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.     otisk úředního razítka         JUDr. Josef Chýle, Ph.D. místopředseda           Obdrží: 1.             ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha 10 2.             Mgr. Martin Horák, advokátní kancelář STRÁNSKÝ & PARTNEŘI, Jandova 208/8, 190 00 Praha     Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy  

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/14725
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy