Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 14758


Číslo jednací S0120/2017/VZ-12218/2017/541/JCh
Instance I.
Věc
Jímací území Lednice – zvýšení kapacity
Účastníci Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
EUROVIA CS, a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 29.04.2017
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14758.html
Rozhodnutí
             
Č. j.:ÚOHS-S0120/2017/VZ-12218/2017/541/JCh V Brně dne: 12. dubna 2017 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve správním řízení zahájeném dne 27. 3. 2017 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou: zadavatel – Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČO 49455168, se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 1. 11. 2016 společností RTS, a.s., IČO 25533843, se sídlem Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno, navrhovatel – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 6. 3. 2017 Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem odštěpného závodu oblast Čechy západ, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, se sídlem Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň, ve věci přezkumu úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Jímací území Lednice – zvýšení kapacity“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 17. 2. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 20. 2. 2017 pod ev. č. Z2017-004727, ve znění oprav ze dne 9. 3. 2017, ze dne 14. 3. 2017, ze dne 3. 4. 2017 a ze dne 10. 4. 2017, vydává toto usnesení: Správní řízení se podle § 257 písm. i) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zastavuje, neboť zadavatel – Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČO 49455168, se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav – zrušil přezkoumávané úkony spočívající v zadavatelem stanovených původních zadávacích podmínkách ze dne 20. 2. 2017 ve veřejné zakázce „Jímací území Lednice – zvýšení kapacity“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 17. 2. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 20. 2. 2017 pod ev. č. Z2017-004727, ve znění oprav ze dne 9. 3. 2017, ze dne 14. 3. 2017, ze dne 3. 4. 2017 a ze dne 10. 4. 2017. Odůvodnění 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) obdržel dne 27. 3. 2017 návrh navrhovatele – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 6. 3. 2017 Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem odštěpného závodu oblast Čechy západ, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, se sídlem Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČO 49455168, se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 1. 11. 2016 společností RTS, a.s., IČO 25533843, se sídlem Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – při zadávávání veřejné zakázky „Jímací území Lednice – zvýšení kapacity“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 17. 2. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 20. 2. 2017 pod ev. č. Z2017-004727, ve znění oprav ze dne 9. 3. 2017, ze dne 14. 3. 2017, ze dne 3. 4. 2017 a ze dne 10. 4. 2017 (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Úřad obdržel návrh dne 27. 3. 2017 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 3. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou zadavatel, navrhovatel. 4. Úřad v šetřené věci uvádí, že správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno dne 27. 3. 2017 na základě návrhu navrhovatele z téhož dne. Návrh navrhovatele směřuje proti zadávacím podmínkám. Navrhovatel považuje kritéria technické kvalifikace stanovená zadavatelem v bodech 6.1.1.1, 6.1.2.1 a 6.1.2.2 „Svazku 2 – požadavků zadavatele na kvalifikaci“ za nepřiměřená, diskriminační a stanovená v rozporu s § 79 odst. 2 písm. a) a d) zákona. 5. Dle navrhovatele vede přílišná konkretizace referenčních zakázek k neodůvodněnému zúžení soutěže o veřejnou zakázku a k nepřípustné diskriminaci. Navrhovatel má za to, že nadměrnou kumulací a kombinací požadovaných specifických charakteristik referenčních staveb se okruh soutěžitelů omezuje pouze na ty, kteří už obdobná plnění poskytovali. Navrhovatel poukazuje na skutečnost, že dle Věstníku veřejných zakázek a volně dostupných informací na internetu byly „násosky“ od roku 2008 předmětem plnění pouze u šesti zakázek, přičemž jedna z nich neobsahovala požadované vrty a další 3 byly realizovány z jiného materiálu, než zadavatel požaduje. Zadavatelem požadované parametry tak dle navrhovatele splňují pouze zakázky „ÚV Zaječí“ a „ÚV Kančí obora“. Dle navrhovatele tak zadavatel zvýhodňuje některé dodavatele. 6. Dále zadavatel dle navrhovatele stanovil nepřiměřené požadavky na úroveň vzdělání a kvalifikaci osob na pozici „Hlavní stavbyvedoucí“ a „Stavbyvedoucí pro stavební část“, a to v bodě navazujícím na požadavek referenčních staveb, zejména jejich požadovaným počtem a hodnotou. 7. Navrhovatel dále rozporuje tvrzení zadavatele uvedené v rozhodnutí o námitkách ze dne 15. 3. 2017, že jeho námitkám bylo částečně vyhověno tím, že zadavatel ve „vysvětlení kvalifikační dokumentace 3“ ze dne 13. 3. 2017 upustil od požadavků na konkrétní materiál násosek z tvárné litiny (dále jen „TLT“). Navrhovatel dle svého tvrzení v námitkách požadoval, aby zadavatel upustil od požadavku na vybudování či rekonstrukci násosek jako takového. 8. Navrhovatel se domáhá, aby Úřad zrušil zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku. 9. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0120/2017/VZ-10768/2017/541/JCh ze dne 30. 3. 2017. 10. Usnesením č. j. ÚOHS-S0120/2017/VZ-11149/2017/541/JCh ze dne 11. 4. 2017 stanovil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které v průběhu správního řízení provede v šetřeném zadávacím řízení. 11. Zadavatel doručil Úřadu dne 6. 4. 2017 své vyjádření ze dne 31. 3. 2017 k návrhu navrhovatele ze dne 27. 3. 2017, ve kterém uvádí, že požadavky na technickou kvalifikaci odpovídaly předmětu a rozsahu veřejné zakázky. Na základě požadavků tří dodavatelů, přičemž jedním z nich byl navrhovatel, na zmírnění kvalifikačních předpokladů předmětné veřejné zakázky, a s ohledem na pevně určený termín, v němž musí zadavatel poskytovateli dotace předložit výsledky zadávacího řízení, stanovil zadavatel podle svého tvrzení nová kritéria technické kvalifikace, kterými vyhověl požadavkům navrhovatele. Zadavatel proto navrhuje, aby Úřad správní řízení pro bezdůvodnost zastavil. 12. Z obdržené dokumentace Úřad zjistil následující skutečnosti. 13. Zadavatel v bodu 6.1.1.1 „Svazku 2 – požadavků zadavatele na kvalifikaci“ ze dne 20. 2. 2017 (dále jen „původní požadavky zadavatele na kvalifikaci“) požaduje k prokázání technické kvalifikace dodavatele předložit seznam významných stavebních prací poskytnutých za posledních 8 let před zahájením předmětného zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací: „nejméně 1 stavbu (rekonstrukce nebo novostavby), jejíž součástí bylo zkapacitnění jímacího území a v jejímž rámci bylo provedeno nejméně 5 ks jímacích vrtů a vybudování či rekonstrukce násosek z TLT v délce alespoň 1.000 m.“. 14. V bodu 6.1.2.1 původních požadavků zadavatele na kvalifikaci zadavatel v rámci požadavků na osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci požadoval pro pozici „Hlavní stavbyvedoucí“ mj.: „reference o vedení stavby u nejméně 3 zakázek, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce vodovodního řádu ve finančním objemu nejméně 70.000.000,- Kč bez DPH u každé z nich (stavební i technologická část stavby).“. 15. V bodu 6.1.2.2 původních požadavků zadavatele na kvalifikaci zadavatel v rámci požadavků na osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci požadoval pro pozici „Stavbyvedoucí pro stavební část“ mj.: „reference o vedení stavby u nejméně 2 zakázek, jejichž účelem byl odběr, úprava, akumulace nebo doprava a svod pitné vody a kde finanční objem (celé stavby, tj. stavební i technologická část) dosáhl alespoň hodnoty 50 000 000,- Kč bez DPH.“. 16. Dne 31. 3. 2017 uveřejnil zadavatel na svém profilu „Svazek 2 – požadavky zadavatele na kvalifikaci“ (dále jen „nové požadavky zadavatele na kvalifikaci“), kde změnil výše uvedené požadavky na kvalifikaci následujícím způsobem. 17. V bodu 6.1.1 nových požadavků zadavatele na kvalifikaci požaduje zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace dodavatele předložit seznam významných stavebních prací poskytnutých za posledních 8 let před zahájením předmětného zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací: „6.1.1.1 nejméně 2 stavby (rekonstrukce nebo novostavby), jejichž součástí byla dodávka a montáž vodovodního potrubí z TLT o dimenzi nejméně DN 150 v rozsahu alespoň 2.500 m; 6.1.1.2 nejméně 1 stavba, jejíž součástí byla dodávka a instalace (montáž) technologie pro jímání nebo dopravu (strojně technologické vystrojení čerpacích stanic apod.) vody ve finančním objemu technologické části stavby nejméně 4 mil. Kč; 6.1.1.3 nejméně 1 stavba (rekonstrukce nebo novostavba) jejíž součástí bylo provedení nejméně 5 ks jímacích vrtů.“. 18. V bodu 6.1.2.1 nových požadavků zadavatele na kvalifikaci zadavatel v rámci požadavků na osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci požadoval pro pozici „Hlavní stavbyvedoucí“ mj.: „reference o vedení stavby v pozici nejméně stavbyvedoucího u nejméně 1 zakázky, jejímž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce vodovodního řádu ve finančním objemu nejméně 50 000 000,- Kč bez DPH (stavební i technologická část stavby).“. 19. V bodu 6.1.2.2 nových požadavků zadavatele na kvalifikaci zadavatel v rámci požadavků na osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci požadoval pro pozici „Stavbyvedoucí pro stavební část“ mj.: „reference o vedení stavby v pozici nejméně stavbyvedoucího u nejméně 1 zakázky, jejímž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce vodovodního řádu ve finančním objemu nejméně 30 000 000,- Kč bez DPH (stavební i technologická část stavby).“. 20. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že zadavatel stanovením nových požadavků na kvalifikaci v jejich bodu 6.1.1 upustil od požadavku na vybudování či rekonstrukci násosek, resp. upustil od kumulovaných požadavků na jednu referenční zakázku, což bylo předmětem návrhu. Dále zadavatel v bodu 6.1.2.1 a 6.1.2.2 nových požadavků na kvalifikaci u osob v pozici „Hlavní stavbyvedoucí“ a „Stavbyvedoucí pro stavební část“ snížil počet požadovaných referenčních zakázek na jednu a snížil finanční objemy referenčních zakázek, čímž taktéž došlo ke změně v návrhu namítaných skutečností. 21. Podle § 257 písm. i) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil přezkoumávané úkony nebo přijal požadované opatření k nápravě. 22. Z výše uvedeného je zřejmé, že zadavatel uveřejnil dne 20. 2. 2017 původní požadavky na kvalifikaci předmětné veřejné zakázky. Úřad konstatuje, že stanovení zadávacích podmínek je přitom nutno chápat jako úkon zadavatele. Následně zadavatel stanovením nových požadavků na kvalifikaci dne 31. 3. 2017 zrušil původní požadavky na kvalifikaci ze dne 20. 2. 2017. Zadavatel tak stanovením nových požadavků na kvalifikaci dne 31. 3. 2017 zrušil úkon zadavatele spočívající ve stanovení původních požadavků na kvalifikaci ze dne 20. 2. 2017, který byl předmětem přezkumu v předmětném správním řízení na základě návrhu navrhovatele ze dne 27. 3. 2017. 23. Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel zrušil přezkoumávané úkony, rozhodl Úřad usnesením podle § 257 písm. i) zákona o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem. otisk úředního razítka JUDr. Josef Chýle, Ph.D. místopředseda Obdrží: 1. RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno 2. Ing. Zdeněk Novák, EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/14758
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.