Rozhodnutí UOHS 1479


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S063/99
Instance I.
Věc
nákup tonerů a cartridgů proti výběru nejvhodnější nabídky
Účastníci Město Ostrava
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 17.07.1999
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-1479.html
Rozhodnutí
        
Č.j.: S 63/99-150/1492/99-jl V Brně dne 25. června 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20.5.1999 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), o návrhu pana Jiřího Dolejšího, nar. 29.4.1969, podnikajícího pod obchodním jménem Jiří Dolejší  SEKO, Mládí 1120/3, 709 00 Ostrava  Mariánské Hory, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, zastoupeného Ing. Evženem Tošenovským, primátorem města Ostravy, ze dne 11.5.1999 o námitkách ze dne 4.5.1999, proti jeho rozhodnutí ze dne 27.4.1999 o výběru nejvhodnější nabídky, oznámenému panu Jiřímu Dolejšímu dopisem ze dne 28.4.1999, ve veřejné zakázce na "nákup tonerů a cartridgů do kopírovacích strojů v roce 1999 a 2000 v užívání Magistrátu města Ostravy a Městské policie Ostrava", zadávané podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výzvou více zájemcům ze dne 17.3.1999, rozhodl takto: Návrh pana Jiřího Dolejšího ze dne 19.5.1999 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele města Ostravy ze dne 11.5.1999 o námitkách ze dne 4.5.1999 se podle § 57 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb. ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. odmítá. O d ů v o d n ě n í Město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, zastoupené Ing. Evženem Tošenovským, primátorem města Ostravy (dále jen "zadavatel"), zaslalo dne 17.3.1999 písemnou výzvu více zájemcům podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen "zákon") k podání nabídky na veřejnou zakázku "nákup tonerů a cartridgů do kopírovacích strojů v roce 1999 a 2000 v užívání Magistrátu města Ostravy a Městské policie Ostrava" (dále jen "výzva"). V podmínkách výzvy byl uveden tento způsob hodnocení nabídek: Nabídková cena dle čl. II., bod 5., Vyhodnocení čl. II., bod 6, Celková výhodnost návrhu smlouvy. Zadavatel vyzval k podání nabídek devět zájemců o veřejnou zakázku a ve lhůtě pro podání nabídek obdržel nabídky sedmi uchazečů o veřejnou zakázku. Po posouzení a zhodnocení nabídek rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky takto: nejvhodnější nabídku na nákup tonerů a catridgů do kopírovacích strojů značky MINOLTA předložila společnost MINOLTA spol. s r. o., nejvhodnější nabídku na nákup tonerů a catridgů do kopírovacích strojů značky CANON předložila společnost BossCan Ostrava 3C, s. r. o., nejvhodnější nabídku na nákup tonerů a catridgů do kopírovacích strojů značky RICOH předložila společnost RAMA Moravia, s. r. o., nejvhodnější nabídku na nákup tonerů a catridgů do kopírovacích strojů značky TOSHIBA předložila společnost AFROI PLUS, spol. s r. o. Podle § 58 zákona účastníky tohoto řízení jsou: Město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, zastoupené Ing. Evženem Tošenovským, primátorem města Ostravy, Pan Jiří Dolejší, nar. 29.4.1969, podnikající pod obchodním jménem Jiří Dolejší  SEKO, Mládí 1120/3, 709 00 Ostrava  Mariánské Hory, AFROI PLUS, spol. s r. o., Havanská 786, 708 00 Ostrava  Poruba, zastoupená panem Jaromírem Urminským, jednatelem společnosti, BossCan Ostrava 3C, s. r. o., Tyršova 21, 701 00 Ostrava, zastoupená panem Zdeňkem Jurčíkem, jednatelem společnosti, MINOLTA spol. s r. o., Veveří 102, 659 10 Brno, zastoupená Ing. Petrem Kavalírkem, jednatelem společnosti, RAMA Moravia, s. r. o., 28. října 227, 729 00 Ostrava  Mariánské Hory, zastoupená paní Marií Konečnou, jednatelkou společnosti. Dopisem ze dne 10.6.1999 oznámil orgán dohledu účastníkům řízení zahájení správního řízení a rovněž stanovil lhůtu, v níž se k podkladům pro rozhodnutí mohli vyjádřit. Ve stanovené lhůtě se vyjádřila pouze společnost BossCan Ostrava 3C, s. r. o., dopisem ze dne 14.6.1999, v němž apelovala na urychlené vyřízení případu. Ostatní účastníci správního řízení se ve stanovené lhůtě ani později k podkladům pro rozhodnutí nevyjádřili. K případu orgán dohledu uvádí následující skutečnosti. Podle § 57 odst. 2 zákona "Návrhse podává ve dvojím vyhotovení do sedmi dnů od doručení rozhodnutí zadavatele;jedno vyhotovení zasílá uchazeč orgánu dohledu a jedno zadavateli. V návrhu musí být uvedeno, kdo jej podává, proti kterému úkonu zadavatele směřuje, v čem je spatřováno porušení zákona a čeho se uchazeč domáhá. Součástí návrhu je i přesné označení a adresa zadavatele a doklad o složení uvolněné jistoty (§ 25 odst. 7 zákona). Návrh, který nemá tyto náležitosti, musí orgán dohledu odmítnout". Součástí návrhu pana Jiřího Dolejšího nebyl doklad o opětovném složení jistoty, kterou zadavatel panu Jiřímu Dolejšímu uvolnil dne 29.4.1999 v souladu s podmínkami výzvy, neboť jeho nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější. Vzhledem k tomu, že návrh pana Jiřího Dolejšího nebyl podán v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, musí jej orgán dohledu podle § 57 odst. 2 zákona odmítnout. Z tohoto důvodu také orgán dohledu nevyměřil panu Jiřímu Dolejšímu podle § 6 odst. 2 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů správní poplatek stanovený podle položky 62 písm. b) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 368/1992 Sb. Orgán dohledu, v jehož kompetenci je přezkoumávání všech úkonů zadavatele, přezkoumal dokumentaci o zadání veřejné zakázky, nezjistil skutečnosti, které by ho vedly k zahájení správního řízení z vlastního podnětu, a na základě všech popsaných skutečností rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Petr Hanák pověřený řízením odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně Obdrží: Město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, zast. Ing. Evženem Tošenovským Pan Jiří Dolejší  SEKO, Mládí 1120/3, 709 00 Ostrava  Mariánské Hory AFROI PLUS, spol. s r. o., Havanská 786, 708 00 Ostrava  Poruba, zast. panem Jaromírem Urminským BossCan Ostrava 3C, s. r. o., Tyršova 21, 701 00 Ostrava, zast. panem Zdeňkem Jurčíkem, MINOLTA spol. s r. o., Veveří 102, 659 10 Brno, zast. Ing. Petrem Kavalírkem RAMA Moravia, s. r. o., 28. října 227, 729 00 Ostrava  Mariánské Hory, zast. paní Marií Konečnou

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/1479
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 341 lidí darovalo 965 630 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy