14867 Rozhodnutí UOHS

Číslo jednací ÚOHS-S0190/2017/VZ-16260/2017/511/KLi
Instance I.
Věc Svoz a likvidace odpadu na území Statutárního města Mladá Boleslav
Účastníci statutární město Mladá Boleslav
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 20.06.2017
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14867.html
Rozhodnutí
              Č. j.:ÚOHS-S0190/2017/VZ-16260/2017/511/KLi


 


Brno: 2. června 2017
 

 
 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve správním řízení zahájeném dne 15. 5. 2017 na návrh ze dne 12. 5. 2017, jehož účastníky jsou 


zadavatel – statutární město Mladá Boleslav, IČO 00238295, se sídlem Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav,


navrhovatel – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 9. 5. 2017 JUDr. Ing. Janem Vychem, ev. č. ČAK 10316, se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha,


ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Svoz a likvidace odpadu na území Statutárního města Mladá Boleslav“ v užším řízení, jehož předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 9. 2. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 2. 2017 pod ev. č. Z2017-003975 ve znění opravy uveřejněné dne 13. 3. 2017 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno pod ev. č. 2017/S 031-055838 ve znění opravy ev. č. 2017/S 052-096533,
vydává toto
usnesení:
 
Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha – vzal dne 24. 5. 2017 svůj návrh ze dne 12. 5. 2017 zpět.
 
Odůvodnění
1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle ustanovení § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, obdržel dne 15. 5. 2017 návrh navrhovatele – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 9. 5. 2017 JUDr. Ing. Janem Vychem, ev. č. ČAK 10316, se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 12. 5. 2017 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – statutární město Mladá Boleslav, IČO 00238295, se sídlem Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „Svoz a likvidace odpadu na území Statutárního města Mladá Boleslav“ v užším řízení, jehož předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 9. 2. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 2. 2017 pod ev. č. Z2017-003975 ve znění opravy uveřejněné dne 13. 3. 2017 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno pod ev. č. 2017/S 031-055838 ve znění opravy ev. č. 2017/S 052-096533 (dále jen „veřejná zakázka“).
2.             Dnem 15. 5. 2017, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů  zadavatele.
3.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:


zadavatel, 


navrhovatel.


4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0190/2017/VZ-15266/2017/511/KLi ze dne 17. 5. 2017. 
5.             Dne 24. 5. 2017 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejné zakázky ze dne 12. 5. 2017.
6.             Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost (návrh) zpět.
7.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 24. 5. 2017 svůj návrh ze dne 12. 5. 2017 zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Poučení
Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.
 
otisk úředního razítka
 
 
JUDr. Josef Chýle, Ph.D. 
místopředseda
 
 
 
Obdrží:
1.             statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
2.             JUDr. Ing. Jan Vych, Lazarská 11/6, 120 00 Praha
 
 
Vypraveno dne: 
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
            

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/14867
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 788 250 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy