Rozhodnutí UOHS 14972


Číslo jednací ÚOHS-S0365/2017/VZ-26325/2017/521/JRo
Instance I.
Věc
ON Mladá Boleslav – Úklidové služby
Účastníci Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 20.09.2017
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14972.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-S0365/2017/VZ-26325/2017/521/JRo   Brno: 11. září 2017     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání přestupků podle § 268 odst. 1 písm. e) citovaného zákona obviněným Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256456, se sídlem třída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav, v souvislosti se správním řízením vedeným pod sp. zn. S0172/2017/VZ týkajícím se veřejné zakázky „ON Mladá Boleslav – Úklidové služby“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 10. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 10. 2016 pod ev. č. zakázky 481042 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 15. 10. 2016 pod ev. č. 2016/S 200-360998, vydává dle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, tento příkaz: I. Obviněný – Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256456, se sídlem třída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 1 citovaného zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0172/2017/VZ nezaslal dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku „ON Mladá Boleslav – Úklidové služby“ zadávanou v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 10. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 10. 2016 pod ev. č. zakázky 481042 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 15. 10. 2016 pod ev. č. 2016/S 200-360998, ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu navrhovatele – OLMAN SERVICE s.r.o., IČO 26293102, se sídlem Jakuba Obrovského 1389/1b, 635 00 Brno – na zahájení citovaného správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky, ke kterému došlo dne 3. 5. 2017, tedy nejpozději do 15. 5. 2017, ale učinil tak až dne 19. 5. 2017 osobním podáním na podatelnu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. II. Obviněný – Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256456, se sídlem třída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 1 citovaného zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0172/2017/VZ nedoručil vyjádření k návrhu navrhovatele – OLMAN SERVICE s.r.o., IČO 26293102, se sídlem Jakuba Obrovského 1389/1b, 635 00 Brno – na zahájení citovaného správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „ON Mladá Boleslav – Úklidové služby“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 10. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 10. 2016 pod ev. č. zakázky 481042 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 15. 10. 2016 pod ev. č. 2016/S 200-360998, ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu, ke kterému došlo dne 3. 5. 2017, tedy nejpozději do 15. 5. 2017, ale učinil tak až dne 18. 5. 2017. III. Obviněný – Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256456, se sídlem třída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 3 citovaného zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0172/2017/VZ neodeslal textovou část zadávací dokumentace veřejné zakázky „ON Mladá Boleslav – Úklidové služby“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 11. 10. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 10. 2016 pod ev. č. zakázky 481042 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 15. 10. 2016 pod ev. č. 2016/S 200-360998, sestávající z dokumentů: zadávací dokumentace a její přílohy, a to Krycí list nabídky; Prohlášení k základním kvalifikačním a ekonomickým předpokladům; Seznam významných služeb; Specifikace předmětu plnění; Ceník běžného úklidu a Smlouva o poskytování úklidových služeb, a formuláře oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, ale doručil tyto dokumenty Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pouze v listinné podobě.   IV. Za spáchání přestupků uvedených ve výrocích I., II. a III. tohoto příkazu se obviněnému – Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256456, se sídlem třída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav – podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá   pokuta ve výši 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých). Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.   Odůvodnění   1.             Obviněný – Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČO 27256456, se sídlem třída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav (dále „obviněný“ nebo rovněž i „zadavatel“) – zahájil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), dne 11. 10. 2016 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „ON Mladá Boleslav – Úklidové služby“, přičemž toto oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 14. 10. 2016 pod ev. č. zakázky 481042 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 15. 10. 2016 pod ev. č. 2016/S 200-360998 (dále jen „veřejná zakázka“). 2.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 248 odst. 1 zákona příslušný k dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, jakož i projednání přestupků podle tohoto zákona, včetně ukládání pokuty za jejich spáchání, obdržel dne 3. 5. 2017 návrh navrhovatele – OLMAN SERVICE s.r.o., IČO 26293102, se sídlem Jakuba Obrovského 1389/1b, 635 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky. Dne 3. 5. 2017, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Správní řízení bylo Úřadem zaevidováno pod sp. zn. S0172/2017/VZ (dále jen „správní řízení sp. zn. S0172/2017/VZ“). 3.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0172/2017/VZ-14240/2017/521/JRo ze dne 5. 5. 2017, který byl obviněnému doručen téhož dne. V oznámení o zahájení správního řízení Úřad upozornil obviněného, že je dle § 252 odst. 1 zákona povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a společně s tímto vyjádřením zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení. Úřad rovněž upozornil obviněného, že vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu a další podání, zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, je zadavatel podle § 252 odst. 3 zákona povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. 4.             Dne 18. 5. 2017 obdržel Úřad datovou zprávou vyjádření obviněného k obdrženému návrhu, jehož přílohy tvořily: „Interní sdělení ze dne 21. 3. 2017“ a „Interní sdělení ze dne 20. 4. 2017“. 5.             Dne 19. 5. 2017 obviněný doručil na podatelnu Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení v listinné podobě, jejíž obsah tvořily mj. originály nabídek, zadávací dokumentace vč. příloh a další doklady dokumentující průběh zadávacího řízení, vč. rozhodnutí o zrušení předmětného zadávacího řízení. Závěry Úřadu 6.             Úřad konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), lze povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení uložit formou písemného příkazu. Příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. Není-li vydání příkazu prvním úkonem v řízení, nemusí příkaz obsahovat odůvodnění. 7.             Podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o přestupcích“), správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem. Příkazem lze uložit správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty. 8.             Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti. Relevantní ustanovení zákona 9.             Podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona se zadávací dokumentací rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu. 10.         Podle § 212 odst. 1 zákona je zadavatel povinen k odeslání uveřejnění podle tohoto zákona použít formuláře podle přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo formuláře podle prováděcího právního předpisu. Formulář je zadavatel povinen vyplnit způsobem stanoveným prováděcím předpisem. 11.         Podle § 216 odst. 1 zákona je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší. 12.         Podle § 252 odst. 1 zákona je zadavatel povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh. 13.         Podle § 252 odst. 2 zákona lhůta pro vydání rozhodnutí Úřadu počíná běžet od okamžiku doručení vyjádření zadavatele a dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh, popřípadě kopie smlouvy na veřejnou zakázku. Lhůta pro vydání rozhodnutí však nezačne běžet dříve, než dojde k doplnění obecných náležitostí návrhu, označení zadavatele v návrhu a uvedení v návrhu, čeho se navrhovatel domáhá. 14.         Podle § 252 odst. 3 zákona vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu a další podání, zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, je zadavatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Návrh a další podání je navrhovatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Další účastníci řízení jsou povinni odeslat Úřadu svá podání výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. 15.         Podle § 252 odst. 4 zákona je zadavatel povinen odeslat Úřadu části dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh neuvedené v § 252 odst. 3 zákona a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. 16.         Podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3 nebo 4 zákona, § 254 odst. 5 nebo 6 zákona nebo § 258 odst. 1 zákona. K výroku I. tohoto příkazu 17.         V § 252 odst. 1 zákona je zakotvena povinnost zadavatele zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení do 10 dnů ode dne doručení stejnopisu návrhu zadavateli. Uvedenou povinnost má zadavatel v situaci, kdy je u Úřadu podán návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, a Úřad proto musí dokumentaci o zadávacím řízení přezkoumat, aby mohl o návrhu rozhodnout ve lhůtách stanovených v § 71 správního řádu. 18.         Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že nezaslání dokumentace o zadávacím řízení ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona Úřadu podstatně ztěžuje posouzení v návrhu namítaných skutečností a může dokonce posouzení návrhu, resp. meritorní rozhodnutí o návrhu, zcela znemožnit. Skutečnost, zda zadavatel v zadávacím řízení dodržel pravidla stanovená zákonem, lze ze strany Úřadu objektivně ověřit pouze na základě dokumentace o zadávacím řízení. Poskytnutí dokumentace o zadávacím řízení zadavatelem je tedy nezbytným předpokladem pro rozhodnutí ve věci. Přitom je právním řádem obecně kladen akcent na co možná nejrychlejší projednání a vydání rozhodnutí ve věci (k tomu srov. § 71 správního řádu). Poskytnutí zákonem stanovených dokumentů (dokumentace o zadávacím řízení) zadavatelem je tak nezbytným předpokladem pro řádný průběh správního řízení u Úřadu v zákonných lhůtách. 19.         Právě vzhledem k zásadnímu významu dokumentace o zadávacím řízení pro rozhodnutí o návrhu je povinnost zadavatele k zaslání dokumentace o zadávacím řízení Úřadu ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení stejnopisu návrhu stanovena zadavateli přímo zákonem (i ve vztahu k dodržení lhůt dle § 71 správního řádu) a z téhož důvodu je nesplnění této povinnosti obviněným kvalifikováno bez dalšího jako přestupek [§ 268 odst. 1 písm. e) zákona]. Stejnopis návrhu navrhovatele byl obviněnému navrhovatelem dle dodejky datové zprávy dodán (a ve smyslu ust. § 212 odst. 6 zákona tedy i doručen) do datové schránky dne 3. 5. 2017. 20.         Z oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S0172/2017/VZ-14240/2017/521/JRo ze dne 5. 5. 2017 vyplývá, že Úřad poučil obviněného o jeho zákonné povinnosti doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a společně s tímto vyjádřením zaslat dokumentaci o zadávacím řízení, a to způsobem dle § 252 odst. 3 a odst. 4 zákona. Předmětná zákonná lhůta uplynula dne 15. 5. 2017 (pondělí), tj. obviněný měl povinnost zaslat dokumentaci o zadávacím řízení nejpozději dne 15. 5. 2017. V zákonné lhůtě však obviněný dokumentaci o zadávacím řízení nezaslal. 21.         Dne 19. 5. 2017 byla Úřadu obviněným předána na podatelnu Úřadu v listinné podobě dokumentace o zadávacím řízení, jejíž obsah tvořily mj. originály nabídek, zadávací dokumentace vč. příloh a další doklady dokumentující průběh zadávacího řízení, vč. rozhodnutí o zrušení předmětného zadávacího řízení. 22.         Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že v rámci správního řízení zahájeného na návrh ze dne 3. 5. 2017 a vedeného Úřadem pod sp. zn. S0172/2017/VZ nezaslal dle § 252 odst. 1 zákona Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení týkající se předmětné veřejné zakázky ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení stejnopisu návrhu, který byl obviněnému doručen dne 3. 5. 2017, tedy nejpozději dne 15. 5. 2017. S ohledem na tuto skutečnost rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu. K výroku II. tohoto příkazu 23.         V ustanovení § 252 odst. 1 zákona jsou zadavateli uloženy dvě povinnosti vyplývající ze situace, kdy je podán návrh na přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky. Zadavatel je povinen Úřadu ve lhůtě 10 dnů od obdrženého návrhu nejen zaslat dokumentaci o zadávacím řízení (k tomu viz výše k výroku I. tohoto příkazu), ale v uvedené lhůtě rovněž doručit své vyjádření k tomuto návrhu, přičemž tyto dvě povinnosti nelze vzájemně zaměňovat či ztotožňovat. Případné nesplnění každé z těchto zákonem stanovených povinností má za následek spáchání samostatného přestupku. 24.         Stejně jako nezaslání dokumentace o zadávacím řízení ve stanovené lhůtě, tak i nedoručení vyjádření zadavatele k návrhu Úřadu značně ztěžuje výkon dozoru nad dodržováním pravidel stanovených zákonem, neboť v řízení chybí byť i jen základní stanovisko zadavatele ke skutečnostem uvedeným v návrhu. 25.         Z oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S0172/2017/VZ-14240/2017/521/JRo ze dne 5. 5. 2017 vyplývá, že Úřad poučil obviněného o jeho zákonné povinnosti doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a společně s tímto vyjádřením zaslat dokumentaci o zadávacím řízení. Předmětná zákonná lhůta uplynula dne 15. 5. 2017, tj. obviněný měl povinnost doručit své vyjádření Úřadu nejpozději dne 15. 5. 2017. V zákonné lhůtě však obviněný své vyjádření k návrhu navrhovatele nedoručil, ale učinil tak až dne 18. 5. 2017, kdy Úřad prostřednictvím své datové schránky obdržel datovou zprávu s vyjádřením zadavatele ze dne 12. 5. 2017. 26.         Úřad tedy uvádí, že obviněný nesplnil povinnost stanovenou v ust. § 252 odst. 1 zákona, dle níž je Úřadu povinen doručit své vyjádření k obdrženému návrhu, a to do 10 dnů ode dne doručení stejnopisu návrhu zadavateli, který mu byl doručen dne 3. 5. 2017. S ohledem na tuto skutečnost rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu. K výroku III. tohoto příkazu 27.         V ustanovení § 252 odst. 3 zákona je zakotvena povinnost zadavatele zaslat Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu a další podání, zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Ostatní části dokumentace o zadávacím řízení a netextovou část zadávací dokumentace je zadavatel podle § 252 odst. 4 zákona povinen odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. 28.         Podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona se zadávací dokumentací rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu. 29.         Dne 19. 5. 2017 doručil obviněný (z důvodu přezkoumání úkonů zadavatele v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0172/2017/VZ) na podatelnu Úřadu v listinné podobě dokumentaci o zadávacím řízení, jejíž obsah tvořily mj. originály nabídek, zadávací dokumentace vč. příloh (Krycí list nabídky; Prohlášení k základním kvalifikačním a ekonomickým předpokladům; Seznam významných služeb; Specifikace předmětu plnění; Ceník běžného úklidu a Smlouva o poskytování úklidových služeb), formuláře oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie a další doklady dokumentující průběh zadávacího řízení, vč. rozhodnutí o zrušení předmětného zadávacího řízení. 30.         Dne 18. 5. 2017 obdržel Úřad od obviněného datovou zprávu, jež obsahovala „Vyjádření zadavatele k návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele“ a dále přílohy, tj. „Interní sdělení ze dne 21. 3. 2017“ a „Interní sdělení ze dne 20. 4. 2017“. 31.         S ohledem na § 252 odst. 3 zákona Úřad uvádí, že zadavatel je povinen odeslat Úřadu textovou část zadávací dokumentace výhradně v elektronické formě, a to prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. 32.         Vzhledem ke skutečnosti, že v zákonem požadované formě, tj. prostřednictvím datové schránky, odeslal obviněný Úřadu pouze vyjádření k obdrženému návrhu a 2 přílohy v podobě interních sdělení zadavatele (tedy interní komunikaci uskutečněnou v rámci Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.), přičemž textovou část zadávací dokumentace ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona, jak Úřad zjistil z dokumentace o zadávacím řízení doručené Úřadu v listinné podobě dne 19. 5. 2017, která obsahovala mj. právě zadávací dokumentaci a její přílohy, a to Krycí list nabídky; Prohlášení k základním kvalifikačním a ekonomickým předpokladům; Seznam významných služeb; Specifikaci předmětu plnění; Ceník běžného úklidu a Smlouvu o poskytování úklidových služeb, a formuláře oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie, doručil Úřadu pouze v listinné podobě, má Úřad za prokázané, že obviněný neodeslal zadávací dokumentaci (resp. její textovou část, jak vyplývá z obsahu předmětných materiálů) v souladu s ust. § 252 odst. 3 zákona. Úřad uvádí, že nesplnění této povinnosti je bez dalšího kvalifikováno jako přestupek. 33.         Z oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S0172/2017/VZ-14240/2017/521/JRo ze dne 5. 5. 2017 přitom vyplývá, že Úřad poučil obviněného o jeho zákonné povinnosti doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení a společně s tímto vyjádřením zaslat dokumentaci o zadávacím řízení.         Úřad rovněž obviněného poučil o formě zaslání zadávací dokumentace, příp. částí dokumentace o zadávacím řízení, kdy se navíc jedná o jednoznačně zákonem stanovené podmínky kladené na zadavatele v souvislosti se zasíláním dokumentace o zadávacím řízení. Tuto povinnost však obviněný ve vztahu k zaslání textové části zadávací dokumentace nesplnil. 34.         Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 252 odst. 3 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0172/2017/VZ nezaslal textovou část zadávací dokumentace prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, když předmětné části zadávací dokumentace doručil Úřadu pouze v listinné podobě. S ohledem na tuto skutečnost rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto příkazu. K výroku IV. – uložení pokuty 35.         Úřad posoudil postup obviněného a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty, neboť obviněný svým postupem naplnil skutkovou podstatu přestupků podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona. 36.         Podle § 270 odst. 3 zákona ve znění účinném do 30. 6. 2017 odpovědnost za přestupek zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. Podle § 270 zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 činí (objektivní) promlčecí doba taktéž 5 let. 37.         Podle § 31 odst. 1 zákona o přestupcích promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím  po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal. 38.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 270 odst. 3 zákona. Ke spáchání přestupků došlo dne 16. 5. 2017, když obviněný ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona (která skončila dne 15. 5. 2017) neodeslal dokumentaci o zadávacím řízení a nedoručil vyjádření k návrhu, a tedy nesplnil povinnosti dle § 252 odst. 1 zákona (i ve vztahu k povinnosti dle § 252 odst. 3 zákona). Úřad se o spáchání přestupků dozvěděl v souvislosti s vedením správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (obviněného) sp. zn. S0172/2017/VZ, v rámci něhož měl obviněný povinnost zaslat dokumentaci o zadávacím řízení a doručit vyjádření k návrhu Úřadu, a to den následující po dni, kdy obviněnému uplynula lhůta pro zaslání dokumentace a doručení vyjádření, tedy dne 16. 5. 2017. Řízení o přestupcích je zahájeno doručením tohoto příkazu. Z uvedených údajů tedy vyplývá, že odpovědnost obviněného za přestupky nezanikla (ve smyslu § 270 odst. 3 zákona ve znění účinném do 30. 6. 2017), ani neuplynula ve vztahu k projednávaným přestupkům promlčecí doba. 39.         Podle § 41 odst. 1 zákona o přestupcích se za dva nebo více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení uloží správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji trestný. Jsou-li horní hranice sazeb pokut stejné, uloží se správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejzávažnější. 40.         Podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona se za přestupek uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona. 41.         Úřad uvádí, že za přestupky uvedené ve výroku I., II. a III. tohoto příkazu lze obviněnému uložit správní trest pokuty ve stejné výši [stejná horní hranice pokut dle § 268 odst. 2 písm. c) zákona], a je tedy nutné uložit dle § 41 odst. 1 zákona o přestupcích pokutu podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejzávažnější. Úřad uložil pokutu za přestupek uvedený ve výroku I. tohoto příkazu, který posoudil jako nejzávažnější, a to s ohledem na skutečnost, že dokumentace o zadávacím řízení je zcela zásadní a jedinečný podklad pro přezkoumání postupu zadavatele v rámci správního řízení. 42.         Podle § 37 písm. a) a c) zákona o přestupcích se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem. Podle § 38 zákona o přestupcích povaha a závažnost přestupku je dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti cit. ustanovení zákona o přestupcích, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu). 43.         Pokud jde o význam neurčitého právního pojmu „závažnost přestupku“, Úřad dále uvádí, že stupeň společenské škodlivosti přestupku (tedy závažnosti) je dán také konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013). 44.         V rámci posouzení povahy a závažnosti přestupku Úřad konstatuje, že jednáním obviněného nedošlo k zákonem předvídanému postupu podle § 252 odst. 1 zákona, když obviněný nedodržel zákonnou lhůtu pro zaslání dokumentace o zadávacím řízení Úřadu stanovenou citovaným ustanovením zákona (zákonem chráněný zájem). 45.         Jelikož bez dokumentace o zadávacím řízení nemůže Úřad řádně posoudit, zda zadavatel dodržel pravidla stanovená zákonem pro zadání veřejné zakázky, stanovil zákonodárce zadavateli povinnost odeslat dokumentaci v přesně stanovené lhůtě. Pokud zadavatel tuto povinnost nedodrží, následkem je skutečnost, že Úřad má ztíženou možnost věc řádně posoudit a rozhodnout o návrhu ve lhůtách daných v § 71 správního řádu. Uvedený přestupek má proto významný dopad do řádného průběhu správního řízení u Úřadu v zákonných lhůtách a z tohoto hlediska se tak v žádném případě nejedná o přestupek bagatelního charakteru. 46.         Úřad při zvažování výše pokuty tak přihlédl z hlediska následků přestupku ke skutečnosti, že nezasláním dokumentace o zadávacím řízení ve lhůtě dle § 252 odst. 1 zákona obviněný Úřadu ztížil posouzení v návrhu namítaných skutečností a narušil tak řádný průběh správního řízení u Úřadu v zákonných lhůtách, nicméně je v této souvislosti třeba uvést, že vzhledem k délce prodlení se zasláním dokumentace o zadávacím řízení v řádech několika málo dnů (konkrétně 4 dny) byl negativní dopad daného pochybení relativně limitován, což je okolností svědčící pro uložení pokuty spíše při dolní hranici její zákonné sazby. 47.         Co se týká okolností, za kterých byl přestupek uvedený ve výroku I. tohoto příkazu spáchán, Úřad shledal ve smyslu § 40 písm. b) zákona o přestupcích jako přitěžující okolnost spáchání přestupku uvedeného ve výroku II. tohoto příkazu, kde obviněný za téměř totožných skutkových okolností (nedodržení zákonné lhůty pro předložení materiálů Úřadu) svým postupem naplnil skutkovou podstatu stejného přestupku jako ve výroku I. tohoto příkazu. Úřad současně shledal jako přitěžující okolnost rovněž spáchání přestupku uvedeného ve výroku III. tohoto příkazu, kdy obviněný nesplnil zákonnou povinnost zaslat Úřadu zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Při určování výše pokuty přihlédl Úřad ve prospěch obviněného jako k polehčující skutečnosti k tomu, že obviněný dokumentaci o zadávacím řízení Úřadu (byť se zpožděním) nakonec zaslal a nerezignoval tak zcela na povinnost stanovenou mu zákonem v ust. § 252 odst. 1 zákona, v důsledku čehož bylo řádné posouzení postupu zadavatele sice ztíženo, nikoli však zcela znemožněno (k čemuž by došlo v situaci, kdy by obviněný Úřadu dokumentaci nezaslal vůbec). 48.         Při určení výše pokuty Úřad dále přihlédl i k ekonomické situaci obviněného, neboť vychází z maximy, že není přípustné uložit takovou pokutu, která má likvidační charakter v tom smyslu, že by „zmařila“ samu ekonomickou podstatu obviněného. V této souvislosti Úřad přihlédl i k finančním možnostem obviněného a stanovenou pokutu posoudil vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž obviněný disponuje.  Z dokumentu „Výroční zpráva 2015“[1], dostupného na adrese: http://www.klaudianovanemocnice.cz/vyrocni-zpravy-nemocnice/ms-1058/p1=1058, vyplývá, že obviněný hospodařil v roce 2015 s majetkem v řádu stovek milionů korun. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že vyměřenou výši pokuty nelze v tomto případě považovat za likvidační ani za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu obviněného (a v tomto smyslu nespravedlivou). 49.         V souvislosti s právě uvedeným je třeba mít dále na paměti, že pokuta uložená obviněnému za nedodržení pravidel stanovených zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Úřad uvádí, že peněžitá sankce ze své podstaty vždy představuje nepříznivý zásah do majetkové sféry pachatele přestupku, který je spojen s úbytkem finančních prostředků, které mohly být případně investovány jinam. Korektivem tu tedy nemůže být tento nepříznivý zásah samotný, ale až situace, kdy by tento zásah nabyl likvidačního charakteru. Kromě toho se v konečném důsledku nemusí uložená pokuta projevit (výlučně jen) ve sféře obviněného, neboť je na něm, aby případně využil jiné právní nástroje, pomocí kterých je možno uplatnit nárok na náhradu škody proti konkrétním osobám, které zavinily protiprávní stav, jenž vyústil v uložení pokuty. Závěrem tedy Úřad k výši pokuty konstatuje, že uložená pokuta naplňuje dostatečně obě shora zmíněné funkce, aniž by se zároveň jednalo o pokutu likvidační. 50.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto příkazu. 51.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.           Poučení Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.       otisk úředního razítka       JUDr. Josef Chýle, Ph.D. místopředseda             Obdrží: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, třída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy [1] Jež je nejaktuálnějším dokumentem, ze kterého lze zjistit informace ohledně finanční situace zadavatele - pozn. Úřadu

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/14972
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 525 lidí darovalo 1 457 668 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy