15150 Rozhodnutí UOHS

Číslo jednací ÚOHS-R0166/2017/VZ-36553/2017/323/EBr
Instance II.
Věc Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a. s. - 3
Účastníci Dopravní podnik města Olomouce, a. s.
Stadler Bussnang AG
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 15.12.2017
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15150.html
Rozhodnutí
              Č. j.: ÚOHS-R0166/2017/VZ-36553/2017/323/EBr


 


Brno 14. prosince 2017
 
V řízení o rozkladu ze dne 5. 10. 2017 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže téhož dne navrhovatelem – 


Stadler Bussnang AG, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem CH-440.3.000.189-5, se sídlem Ernst-Stadler-Strasse 4, 9565 Bussnang, Švýcarsko, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 29. 7. 2016 Mgr. Tomášem Zachou, advokátem ev. č. ČAK 10038, se sídlem Lazarská 1718/3, 110 00 Praha,


proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0291/2017/VZ-27722/2017/532/KSt ze dne 22. 9. 2017 vydanému ve správním řízení zahájeném na návrh dne 27. 7. 2017 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – 


Dopravní podnik města Olomouce, a. s., IČO 47676639, se sídlem Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, 


učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a. s. - 3“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 4. 2017 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 10. 4. 2017, pod ev. č. Z2017-009128, ve znění oprav uveřejněných dne 27. 4. 2017, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 12. 4. 2017, pod ev. č. 2017/S 072-137847, ve znění oprav uveřejněných dne 27. 4. 2017, pod ev. č. 2017/S 082-159220,
jsem podle § 90 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 257 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise jmenované podle § 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0291/2017/VZ-27722/2017/532/KSt ze dne 22. 9. 2017
 
r u š í m 
 
a správní řízení zahájené na návrh dne 27. 7. 2017, vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0291/2017/VZ ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a. s. - 3“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 4. 2017 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 10. 4. 2017, pod ev. č. Z2017-009128, ve znění oprav uveřejněných dne 27. 4. 2017, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 12. 4. 2017, pod ev. č. 2017/S 072-137847, ve znění oprav uveřejněných dne 27. 4. 2017, pod ev. č. 2017/S 082-159220,
 
z a s t a v u j i .
 

Odůvodnění
I.               Správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
1.             Dne 27. 7. 2017 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“[1]) návrh navrhovatele – Stadler Bussnang AG, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem CH-440.3.000.189-5, se sídlem Ernst-Stadler-Strasse 4, 9565 Bussnang, Švýcarsko, (dále jen „navrhovatel“) na zahájení řízení o přezkoumání úkonů (dále jen „návrh“) zadavatele – Dopravní podnik města Olomouce, a. s., IČO 47676639, se sídlem Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, (dále jen „zadavatel“) učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a. s. - 3“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 4. 2017 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 10. 4. 2017, pod ev. č. Z2017-009128, ve znění oprav uveřejněných dne 27. 4. 2017, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 12. 4. 2017, pod ev. č. 2017/S 072-137847, ve znění oprav uveřejněných dne 27. 4. 2017, pod ev. č. 2017/S 082-159220, (dále jen „veřejná zakázka“).
2.             Návrhem se navrhovatel u Úřadu domáhal, aby bylo zadavateli uloženo změnit zadávací podmínky veřejné zakázky tak, aby dodací lhůta pro první tramvaje činila nejméně 20 měsíců ode dne uzavření smlouvy, eventuálně se navrhovatel domáhal uložení nápravného opatření v podobě zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku. 
3.             Dále navrhovatel doručil Úřadu dne 15. 9. 2017 návrh na vydání předběžného opatření, v němž žádá, aby Úřad zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky. 
4.             Dne 22. 9. 2017 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0291/2017/VZ-27721/2017/532/KSt (dále jen „rozhodnutí o předběžném opatření“), v němž zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření. V odůvodnění rozhodnutí o předběžném opatření Úřad uvedl, že ke dni jeho vydání shromáždil podklady pro vydání rozhodnutí ve věci č. j. ÚOHS-S0291/2017/VZ-27722/2017/532/KSt ze dne 22. 9. 2017 (dále jen „napadené rozhodnutí“) a po jejich posouzení dospěl k závěru, že nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření a návrh navrhovatele je tedy na místě zamítnout. Vzhledem k následnému bezprostřednímu vydání napadeného rozhodnutí tak dle Úřadu nehrozilo, že by mohlo dojít ke zmaření účelu vedeného správního řízení v důsledku nemožnosti uložit nápravné opatření.
5.             Předmětem veřejné zakázky dle bodu II. 1.4) Oznámení o zahájení zadávacího řízení byla: „Úplná, řádná a bezvadná dodávka a uvedení do plného provozu celkem 8 ks nových a nepoužitých (nikoliv repasovaných nebo demo) nízkopodlažních tramvají, bezvýhradně splňujících technické parametry požadované zadavatelem dle zadávací dokumentace; Provedení souvisejících činností; Individuální a komplexní vyzkoušení, zaškolení obsluhy a uvedení dodaných tramvají (vč. veškerého jejich dodaného příslušenství) do plného provozu; Provádění záručního servisu dodaných tramvají (vč. veškerého jejich dodaného příslušenství) v rozsahu smlouvou sjednaném a to po celou dobu trvání 48 měsíční záruční doby; Provádění pozáručního servisu dodaných tramvají (vč. veškerého jejich dodaného příslušenství) v rozsahu servisní smlouvou sjednaném, a to po celou dobu 26 let zbývající životnosti dodaných tramvají.“
6.             Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla dle bodu II. 1.5) Oznámení o zahájení zadávacího řízení 251 800 000 Kč. 
II.             Napadené rozhodnutí
7.             Dne 22. 9. 2017 vydal Úřad, po posouzení toho, co ve správním řízení vyšlo najevo, napadené rozhodnutí, kterým dle § 265 písm. a) zákona zamítl návrh navrhovatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 263 zákona. 
8.             V odůvodnění napadeného rozhodnutí Úřad přistoupil k přezkoumání postupu zadavatele, konkrétně k přezkoumání zadávacích podmínek týkajících se dodací lhůty poptávaných tramvají. 
9.             Úřad konstatoval, že dodávka takového artiklu, jakou jsou tramvaje, spadá do poměrně specifické oblasti a specifického relevantního trhu. Proto za účelem zjištění toho, jakým způsobem funguje příslušný trh a jakým způsobem jednají jednotliví dodavatelé takového zboží, položil Úřad otázky relevantním subjektům, a to zahraničním i vnitrostátním dodavatelům tramvají, Drážnímu úřadu a Výzkumnému ústavu železničnímu, který je akreditovanou zkušební laboratoří v oblasti kolejových vozidel.
10.         Úřadu ze skutečností uvedených ve vyjádřeních relevantních subjektů vyplynulo, že dodací lhůty tramvají tak, jak je stanovil zadavatel v šetřené veřejné zakázce, nejsou reálné na dodání takových tramvají, které nemá dodavatel již ve svém tramvajovém portfoliu, a které odpovídají přibližně technickým parametrům stanoveným zadavatelem v zadávacích podmínkách, resp. že nelze v zadavatelem stanovených dodacích lhůtách dodat takové tramvaje, které je třeba nejprve vyvinout, vyrobit a následně nechat schválit v homologačním procesu a získat povolení pro provoz takového nově vyráběného typu tramvaje od Drážního úřadu k provozu v České republice. 
11.         Úřad však dále uvedl, že předmětem šetřené veřejné zakázky nebyl výzkum a vývoj nového, originálního, dosud nevyráběného typu tramvaje, nýbrž, jak vyplynulo z vyjádření zadavatele, dodávka běžného typu krátké tramvaje, která je v České republice a na Slovensku běžně provozována, přičemž toto tvrzení navrhovatel nijak nerozporoval.
12.         Úřad také zhodnotil, že všichni dodavatelé, jejichž odpovědi obdržel, vyjma společnosti ALSTOM Transport Deutschland GmbH odštěpný závod Česká republika, IČO 04180828, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, uvedli, že je zcela běžné vyvinout určitý základní typ vozidla a podle specifických požadavků objednatele (zadavatele) poté takové vozidlo pouze upravovat tak, aby vyhovělo těmto požadavkům. Úřadu bylo tudíž zřejmé, že téměř všichni výrobci tramvají jsou schopni, a je to v dané oblasti poměrně běžné, předem vyvíjet určité typy tramvají, aby byli připraveni na budoucí poptávku.
13.         Dle názoru Úřadu je tedy zcela na obchodní, popř. podnikatelské strategii toho kterého subjektu, jakým způsobem bude na relevantním trhu postupovat a na kolik bude konkurenceschopný. Zároveň Úřad uvedl, že nelze po zadavateli požadovat, aby při stanovení doby dodání tramvají zohlednil i proces vývoje, výroby a kompletní homologace u Drážního úřadu za účelem schválení nového typu tramvaje, kterou dodavatel dosud nevyrábí.
14.         Na základě těchto a dalších okolností uvedených v napadeném rozhodnutí Úřad konstatoval, že nelze zadavatelem stanovenou dodací lhůtu tramvají v šetřené veřejné zakázce považovat za nepřiměřeně krátkou, tudíž ani za diskriminační. 
15.         Po projednání všech skutečností i okruhů námitek navrhovatele uvedených v jeho vyjádřeních Úřad konstatoval, že v postupu zadavatele při stanovení zadávacích podmínek neshledal rozpor se zákonem, a proto návrh navrhovatele zamítl.
III.           Námitky rozkladu
16.         Dne 5. 10. 2017 obdržel Úřad rozklad navrhovatele z téhož dne proti napadenému rozhodnutí. Tento byl dne 20. 10. 2017 doplněn přípisem navrhovatele z téhož dne. Ze správního spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 22. 9. 2017. Navrhovatel tedy podal rozklad v zákonné lhůtě. 
17.         Navrhovatel je přesvědčen, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy, a to zejména proto, že Úřad zcela nesprávně posoudil meze vůle zadavatele, když diskriminační nastavení zadávacích podmínek nepovažoval za postup odporující § 6 zákona, a to zcela v rozporu s navrhovatelem poukazovanou judikaturou.
18.         Zároveň navrhovatel uvádí, že Úřad postupoval v rozporu s § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), když se odchýlil od ustálené rozhodovací praxe v obdobných věcech (vedených pod sp. zn. ÚOHS-S0461/2016 a sp. zn. ÚOHS-S0462/2016), aniž by tento odklon jakkoli racionálně zdůvodnil.
19.         Závěrem navrhovatel namítá, že Úřad neprovedl veškeré jím navrhované důkazy k prokázání protiprávního jednání zadavatele. Zejména si nevyžádal informace o podaných nabídkách jednotlivých dodavatelů. 
Závěr rozkladu
20.         Navrhovatel navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí změnil tak, že návrhu navrhovatele bude v plném rozsahu vyhověno.
IV.          Další procesní vývoj ve správním řízení
21.         Dne 4. 10. 2017 Úřad obdržel oznámení zadavatele o provedení úkonu v zadávacím řízení, v němž zadavatel Úřad informoval o tom, že téhož dne uzavřel s vybraným uchazečem – Krnovské opravny a strojírny, s.r.o., IČO 46581146, se sídlem Stará Ježnická 1556/1, 794 01 Krnov, (dále jen „vybraný uchazeč“) kupní smlouvu a zároveň servisní smlouvu o provádění servisní činnosti na 5 kusech nízkopodlažních jednosměrných tramvají s jednostranným odbavováním cestujících a na 3 kusech nízkopodlažních jednosměrných tramvajích s oboustranným odbavováním cestujících (dále jen „předmětnésmlouvy“). 
V.            Řízení o rozkladu
22.         Následně předal Úřad podle § 88 odst. 1 správního řádu spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu, přičemž tomuto předání předcházelo neshledání podmínek pro postup podle § 87 správního řádu. 
23.         S ohledem na to, že předmětné smlouvy na plnění veřejné zakázky byly Úřadu doručeny ze strany zadavatele dne 4. 10. 2017, staly se tak součástí správního spisu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S0291/2017/VZ, jakožto podklad pro vydání druhostupňového rozhodnutí. 
24.         Dne 1. 12. 2017 bylo vydáno usnesení č. j. ÚOHS-R0166/2017/VZ-35193/2017/323/EBr, kdy byla všem účastníkům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí
25.         Dne 6. 12. 2017 doručil zadavatel Úřadu své vyjádření k podkladům rozhodnutí, v němž opakovaně uvedl, že dne 4. 10. 2017 uzavřel na základě výsledků zadávacího řízení předmětné smlouvy s vybraným uchazečem. Zadavatel k této skutečnosti dále dodal, že prokazatelně splnil požadavky § 246 odst. 1 písm. d) zákona.
Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí
26.         Dne 11. 12. 2017 doručil navrhovatel Úřadu své vyjádření k podkladům rozhodnutí, v němž krom očekávaného zastavení správního řízení konstatuje také to, že by se Úřad měl obiter dictum vyjádřit k zadavatelem požadovaným dodacím lhůtám. 
Stanovisko předsedy Úřadu
27.         Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení rozhodných skutečností s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru.
28.         Jelikož jsem v průběhu tohoto řízení o rozkladu zjistil, že ve smyslu § 90 odst. 4 správního řádu nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího jsem napadené rozhodnutí zrušil a správní řízení, zahájené na návrh dne 27. 7. 2017, vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0291/2017/VZ ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky, zastavil.
29.         V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí jsou v podrobnostech rozvedeny důvody, pro které jsem přistoupil ke zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení.
VI.          K důvodům zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení řízení
30.         Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.
31.         Podle § 152 odst. 5 správního řádu, nevylučuje-li to povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání.
32.         Podle § 90 odst. 4 správního řádu, jestliže odvolací správní orgán zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví, ledaže jiné rozhodnutí o odvolání může mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků.
33.         Podle § 257 písm. j) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel v průběhu správního řízení uzavřel smlouvu na plnění předmětu přezkoumávané veřejné zakázky.
34.         Správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podle § 249 zákona bylo zahájeno na základě písemného návrhu navrhovatele. V době podání návrhu byla cílem navrhovatele změna zadávacích podmínek veřejné zakázky tak, aby dodací lhůta pro první tramvaje činila nejméně 20 měsíců ode dne uzavření smlouvy, eventuálně zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku. S tímto cílem návrhu navrhovatele, tj. subjektivním kritériem pro definování předmětu správního řízení, se v zásadě kryje význam, který by pro navrhovatele mělo eventuální budoucí rozhodnutí Úřadu. 
35.         V průběhu vedení tohoto správního řízení však došlo k uzavření smluv na předmět veřejné zakázky, čímž bylo zadávací řízení veřejné zakázky skončeno. V tomto správním řízení tak v průběhu řízení o rozkladu došlo k naplnění zákonem předpokládaného procesního důvodu pro zastavení správního řízení. Po uzavření smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky je tedy jasné, že již nelze dosáhnout cíle, ke kterému návrh směřoval. 
36.         I kdyby bylo možné v rámci tohoto správního řízení docílit pravomocného meritorního výroku Úřadu ve věci návrhu navrhovatele, nedošlo by ke změně v právním postavení navrhovatele a rozhodnutí Úřadu o návrhu navrhovatele by pro navrhovatele nemělo význam, neboť naplnění významu navrhovatelem zamýšleného v době podání návrhu by již nebylo objektivně možné. Prvotního cíle, kterého chtěl navrhovatel podáním návrhu dosáhnout (uložení nápravného opatření), tedy již dosáhnout nelze.
37.         Skutečnost, že zadavatel uzavřel smlouvu na veřejnou zakázku, je zákonem předpokládaný procesní důvod pro zastavení řízení podle § 257 písm. j) zákona. 
38.         K povinnosti Úřadu vést řízení o přezkoumání úkonů zadavatele i poté, co byla uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky, tj. poté co odpadl předmět řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, se vyjádřil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 10 As 80/2015 ze dne 3. 12. 2015, v němž uvedl, že „[ú]řad nemá po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku již žádnou pravomoc věcně přezkoumávat zadávací řízení a ukládat případné sankce (s výjimkou uložení sankce za porušení dříve uloženého zákazu uzavření smlouvy). Takový postup by byl nad rámec zákonem svěřené pravomoci Úřadu a tedy nepřípustný.“ Přestože závěry citovaného rozsudku dopadají na právní úpravu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou plně aplikovatelné i za účinnosti zákona. Povinnost Úřadu vést řízení o přezkoumání úkonů zadavatele i poté, co byla uzavřena smlouva na předmět plnění veřejné zakázky, tj. poté co odpadl předmět řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, by byla konstruována nad rámec platné právní úpravy a zákonem stanovené pravomoci Úřadu.
39.         Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku zapříčinilo stav, kdy zanikla možnost Úřadu uložit zadavateli nápravné opatření. V přezkoumávané věci by totiž případné rozhodnutí o rozkladu nesplnilo svůj účel, tj. i kdyby případně byly navrhovatelovy námitky shledány v řízení o rozkladu důvodnými. V takovém případě by totiž Úřad nemohl uložit žádné nápravné opatření v již ukončeném zadávacím řízení veřejné zakázky, tj. vyhovět návrhu navrhovatele, neboť již není zadávacího řízení, jež by Úřad podle § 263 odst. 2 zákona mohl svým rozhodnutím zrušit nebo v rámci kterého by mohl Úřad zrušit jen jednotlivý úkon zadavatele. 
40.         Co se týká námitek uvedených v rozkladu a současně také ve vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí, konstatuji, že jsem nebyl oprávněn se jimi zabývat, neboť je třeba se nejdříve vypořádat s tím, zda je naplněn procesní rámec pro věcný přezkum. To znamená, že nejdříve musí být splněny podmínky, za kterých lze vůbec řízení vést. V předmětné věci však tyto podmínky splněny nebyly, neboť uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky došlo k odpadnutí předmětu řízení a vznikla tak překážka, díky které již Úřad nemůže ve věci rozhodnout. Současně však připomínám, že Úřad v rámci prvostupňového řízení řádně návrh navrhovatele přezkoumal, když dospěl k závěru, že tento není v celém svém rozsahu důvodný.
41.         Podle § 90 odst. 4 správního řádu je odvolací správní orgán povinen v situaci, kdy zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zrušit napadené rozhodnutí a řízení zastavit. Tím je ze zákona vyloučeno, aby v rámci tohoto řízení o rozkladu došlo k jinak samozřejmému přezkumu souladu napadeného rozhodnutí s právními předpisy a jeho správnosti v rozsahu námitek rozkladu zadavatele podle § 89 odst. 2 správního řádu.
42.         Vzhledem k tomu, že je z obsahu spisu tohoto správního řízení zřejmé, že žádný z účastníků netvrdil ani neprokázal, že by jiné rozhodnutí o rozkladu mohlo mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků nezbývá, než postupem podle § 90 odst. 4 správního řádu napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit.
VII.        Závěr
43.         Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, jsem dospěl k závěru, že nastaly podmínky pro zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení.
44.         Vzhledem k výše uvedenému, když jsem shledal důvody, pro které bylo nutno napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
 
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 5 téhož zákona, nelze dále odvolat.
 
otisk úředního razítka
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Rafaj
předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží:
1.             Dopravní podnik města Olomouce, a. s., Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc
2.             Mgr. Tomáš Zacha, ev. č. ČAK 10038, Lazarská 1718/3, 110 00 Praha
 
Vypraveno dne: 
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
 


[1]Pokud je v tomto rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení v daném případě ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 zákona v návaznosti na ustanovení § 273 zákona.


            

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/15150
Popis API

Datové sady nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.