Rozhodnutí UOHS 1537


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S093/99
Instance I.
Věc
servis kopírovacích strojů, náhradních dílů a xerografického papíru
Účastníci město Brno
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 21.08.1999
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-1537.html
Rozhodnutí
        
Č.j.: S 93/99-150/1901/99-On V Brně dne 2. srpna 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 1. července 1999 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele - město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, zastoupené RNDr. Petrem Duchoněm, primátorem města - učiněných při výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na "servis kopírovacích strojů, náhradních dílů a xerografického papíru" zadávané podle § 49 odst. 1 citovaného zákona o zadávání veřejných zakázek formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky ze dne 18. 3. 1999, rozhodl takto: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutí zadavatele města Brna ze dne 29. 4. 1999 o výběru nejvhodnější nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce podle § 59 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek rušía zadavateli ukládá provést nové zadání veřejné zakázky, a to do dvou měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. O d ů v o d n ě n í Město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, zastoupené RNDr. Petrem Duchoněm, primátorem města (dále jen "zadavatel") odeslalo výzvu na veřejnou zakázku na "servis kopírovacích strojů, náhradních dílů a xerografického papíru" (dále jen "výzva") zadávanou podle § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen "zákon"), dne 18. 3. 1999. Jako kritéria hodnocení nabídek zadavatel v podmínkách výzvy uvedl: cena oprav/hodinová sazba včetně DPH, cena xerografického papíru za 1000 ks včetně DPH, zabezpečení servisu na všechny typy kopírovacích strojů uvedených v příloze, dodávka originálních dílů dle typů kopírek (ceník dodavatele), rychlost dodávek zboží, termín zajištění opravy po ohlášení, celková výhodnost nabídky, reference. Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel šest nabídek. Podle "zápisu o otevírání obálek s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku" ze dne 7. 4. 1999 všechny nabídky vyhověly kontrole úplnosti a byly postoupeny k dalšímu posouzení a hodnocení. Podle zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek posoudila nabídkovou cenu uchazeče pana Pavla Hajzlera, nar. dne 19. 6. 1957, bytem Prušánecká 6, 628 00 Brno, podnikajícího pod obchodním jménem REPROSERVIS (dále jen "REPROSERVIS") jako mimořádně nízkou a zadavatel si ve smyslu § 36 zákona vyžádal dopisem ze dne 8. 4. 1999 její zdůvodnění. REPROSERVIS ve stanovené lhůtě mimořádně nízkou nabídkovou cenu zdůvodnil a komise pro posouzení a hodnocení nabídek shledala důvody mimořádně nízké nabídkové ceny za objektivně prokázané a nabídku zařadila do dalšího hodnocení. Na základě posouzení nabídek z hlediska obsahového splnění podmínek soutěže navrhla komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadavateli vyřadit nabídky tří uchazečů pro nesplnění kvalifikačních předpokladů a nesplnění obsahových podmínek zadání. Zadavatel v souladu s doporučením komise vyloučil příslušné uchazeče a své rozhodnutí jim oznámil dopisy s doručenkou ze dne 22. 4. 1999, ve kterých je poučil o možnosti podat proti jeho rozhodnutí námitky k zadavateli do sedmi dnů od doručení rozhodnutí. Žádný z vyloučených uchazečů však svého práva nevyužil a námitky proti rozhodnutí o vyloučení nepodal. Podle výsledků hodnocení sestavila komise pro posouzení a hodnocení nabídek následující pořadí nabídek: na prvním místě: REPROSERVIS, na druhém místě: TOP SERVIS, s. r. o., Bednářova 26, 619 00 Brno (dále jen "TOP SERVIS"), na třetím místě: ALTROTEC s. r. o., Chudobova 31, 615 00 Brno. Zadavatel v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek rozhodl dne 29. 4. 1999 o nejvhodnější nabídce a své rozhodnutí oznámil všem hodnoceným uchazečům dopisem s doručenkou ze dne 30. 4. 1999, ve kterém uchazeče poučil o možnosti podat proti rozhodnutí námitky do sedmi dnů od doručení rozhodnutí. Uchazeč TOP SERVIS podal proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky námitky. Statutární orgán zadavatele po přezkoumání námitkám nevyhověl a své rozhodnutí č.j.: KP/642/99 oznámil uchazeči dopisem s doručenkou ze dne 21. 5. 1999, ve kterém ho poučil o možnosti podat do sedmi dnů od doručení rozhodnutí o námitkách návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele u orgánu dohledu. Jmenovaný uchazeč podal dopisem ze dne 31. 5. 1999 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách, který orgán dohledu v samostatném správním řízení podle § 57 odst. 2 zákona rozhodnutím č.j.: S 71/99-150/1564/99-On ze dne 1. 7. 1999 odmítl. Protože orgán dohledu zjistil v postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky nedostatky, zahájil dne 1. 7. 1999 z vlastního podnětu správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí a úkonů zadavatele. Oznámení o zahájení řízení odeslal orgán dohledu dne 1. 7. 1999 pod č.j. S 93/99-150/1565/99-On, ve kterém specifikoval zjištěné nedostatky. Současně orgán dohledu podle § 43 odst. 1 písm. a) správního řádu uložil svým rozhodnutím č.j. S 93/99-150/1566/99-On ze dne 1. 7. 1999 zadavateli jako předběžné opatření nepokračovat v zadávání předmětné veřejné zakázky, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí orgánu dohledu ve věci přezkoumávání rozhodnutí a úkonů zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky. Po lhůtě stanovené orgánem dohledu se k zahájení správního řízení vyjádřil zadavatel. Ve svém vyjádření uvádí, že předmět veřejné zakázky byl definován z hlediska množství, kvality, času i místa plnění dostatečně přesně, když ve výzvě v bodě 1. vymezení plnění veřejné zakázky uvedl, že předmětem plnění je: poskytování servisní činnosti na kopírovací stroje všech typů, které tvoří přílohu Výzvy, dodávka spotřebního materiálu, tonerů a náhradních dílů, nezbytných pro zabezpečení této služby, dodávka xerografického papíru odpovídající kvality, cenová nabídka nejméně dvou typů, především žlutý EURO-OFFICE nebo ekvivalent, popř. recyklovaný papír, vhodný do kopírovacích strojů. A v bodě 2. Doba a místo plnění veřejné zakázky uvedl: "Průběžně od 5/1999 do 12/2001 (max. do vyčerpání finančního limitu 5 mil.) ve všech objektech MMB." Podle § 58 zákona a § 14 odst. 1 správního řádu účastníky správního řízení jsou: Město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, zastoupené RNDr. Petrem Duchoněm, primátorem města, Pan Pavel Hajzler, narozený dne 19. 6. 1957, Prušánecká 6, 628 00 Brno, podnikající pod obchodním jménem Pavel Hajzler -REPROSERVIS, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. TOP SERVIS, s. r. o., Bednářova 26, 619 00 Brno, zastoupená panem Stanislavem Smrčkem a panem Petrem Šebelou, jednateli společnosti. Po prostudování předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky orgán dohledu konstatuje následující skutečnosti: V podmínkách zadání výzvy zadavatel uvedl dobu plnění veřejné zakázky takto: "Průběžně od 5/1999 do 12/2001 (max. do vyčerpání finančního limitu 5 mil.)". Podle § 49 odst. 4 zákona v návaznosti na § 6 odst. 2 písm. b) zákona musí být jedním z kritérií pro hodnocení nabídek nabídková cena, kterou se rozumí podle § 2 písm. g) zákona cena, již uchazeč navrhuje zadavateli za splnění veřejné zakázky ve své nabídce. Zadavatel proto musí vždy stanovit přesný a konkrétní rozsah předmětu plnění veřejné zakázky včetně stanovení počátku a konce doby plnění veřejné zakázky tak, že uvede konkrétní termín nebo uvede, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Tato informace je rozhodující pro zpracování nabídkové ceny. Způsob, jakým zadavatel stanovil v tomto případě dobu plnění, znamená, že uchazeči mohou sice zadavateli navrhnout nabídkovou cenu ve smyslu § 2 písm. g), avšak tato cena bude u všech uchazečů stejná, a to 5 000 000,-- Kč bez DPH. V žádné z předložených nabídek nabídková cena nebyla neuvedena. Uchazeči uváděli pouze jednotkové ceny, a to cenu oprav - hodinová sazba včetně DPH a cenu xerografického papíru za 1 000 ks včetně DPH, které zadavatel uvedl jako kritéria hodnocení nabídek. Tím, že zadavatel nestanovil přesný a konkrétní rozsah předmětu plnění veřejné zakázky, když uvedl, že veřejná zakázka bude trvat až do vyčerpání finančního limitu 5 mil. Kč, neumožnil uchazečům, aby ve svých nabídkách předložili vlastní nabídkové ceny, jelikož všichni uchazeči měli uvedeny jednotkové nabídkové ceny, přičemž konkrétní počet jednotek nebyl zadavatelem předen stanoven, a tedy neumožnil uchazečům předložit nabídkovou cenu ve smyslu § 2 písm. g) zákona. Tím, že nabídková cena, kterou zákon definuje ve svém ustanovení § 2 písm. g), nebyla jedním z kritérií hodnocení nabídek, porušil zadavatel ustanovení § 49 odst. 4 zákona resp. § 6 odst. 2 písm. b) zákona. Po zhodnocení všech důkazů, jak v jejich souvislosti, tak jednotlivě, a s ohledem na precedentní rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. 2R 7a/99-Ku, 2R 7b/99-Ku ze dne 4. 5. 1999 k neurčitě stanovenému rozsahu plnění veřejné zakázky, orgán dohledu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí lze do l5 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Petr Hanák ředitel odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně Obdrží účastníci řízení: Město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, zast. RNDr. Petrem Duchoněm Pan Pavel Hajzler, narozený dne 19. 6. 1957, Prušánecká 6, 628 00 Brno TOP SERVIS, s. r. o., Bednářova 26, 619 00 Brno, zast. panem Stanislavem Smrčkem a panem Petrem Šebelou Zadavatel tedy porušil § 49 odst. 4 zákona tím, že požadavek, který stanovil zadavatel v podmínkách výzvy týkající se doby plnění veřejné zakázky, není dostatečný, neboť jeho důsledkem je nemožnost hodnocení nabídkové ceny ve smyslu § 2 písm. g) zákona.

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/1537
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 385 lidí darovalo 1 021 973 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy