Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 15759


Číslo jednací S0420/2018/VZ-31472/2018/511/THl
Instance I.
Věc
Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVČ a kontrolní činnost - II
Účastníci Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení OKsystem a.s.
Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 24.11.2018
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15759.html
Rozhodnutí
             
Č. j.:ÚOHS-S0420/2018/VZ-31472/2018/511/THl Brno: 7. listopadu 2018 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15. 10. 2018 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou zadavatel – Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 0006963, se sídlem Křížová 1292/25, 150 00 Praha 5, navrhovatel – OKsystem a.s., IČO 27373665, se sídlem Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4, vybraný uchazeč – Atos IT Solutions and Services, s.r.o., IČO 44851391, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVČ a kontrolní činnost - II“ v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 28. 5. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 6. 2015 pod ev. č. zakázky 515087 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 5. 6. 2015 pod č. 2015/S 107-194376, vydává toto usnesení: Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – OKsystem a.s., IČO 27373665, se sídlem Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 – ze dne 15. 10. 2018 se stal zjevně bezpředmětným. Odůvodnění I. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 15. 10. 2018 návrh navrhovatele – OKsystem a.s., IČO 27373665, se sídlem Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 0006963, se sídlem Křížová 1292/25, 150 00 Praha 5 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVČ a kontrolní činnost - II“ v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 28. 5. 2015 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 6. 2015 pod ev. č. zakázky 515087 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 5. 6. 2015 pod č. 2015/S 107-194376 (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Dnem 15. 10. 2018, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení vedené ve věci přezkoumání úkonů zadavatele pod sp. zn. S0420/2018/VZ. 3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel, vybraný uchazeč – Atos IT Solutions and Services, s.r.o., IČO 44851391, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 (dále jen „vybraný uchazeč“). 4. Návrh navrhovatele ze dne 15. 10. 2018 směřuje proti „Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky“ ze dne 5. 9. 2018 (dále jen „rozhodnutí o výběru“), které zadavatel uchazečům oznámil dokumentem “Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ ze dne 5. 9. 2018 (dále jen „oznámení o výběru nabídky“). Podle navrhovatele byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla zákonným způsobem zdůvodněna. Navrhovatel se návrhem domáhá, aby Úřad uložil zadavateli nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí o výběru a všech úkonů zadavatele spojených s posouzením nabídky vybraného uchazeče, a všech následujících úkonů v zadávacím řízení. 5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům oznámením č. j. ÚOHS-S0420/2018/VZ-30346/2018/511/THl ze dne 18. 10. 2018. 6. Dne 25. 10. 2018 Úřad obdržel od zadavatele prostřednictvím datové schránky vyjádření zadavatele k návrhu z téhož dne, prostřednictvím něhož zadavatel informoval Úřad o skutečnosti, že v souladu s § 111 odst. 6 zákona zrušil rozhodnutí o výběru. Současně zadavatel Úřadu v rámci dokumentace o veřejné zakázce zaslal dokument „Opatření k nápravě dle § 111 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.“ ze dne 24. 10. 2018, kde je uvedeno, žezadavatel přijmul opatření k nápravě dle § 111 odst. 6 zákona a zrušil své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 5. 9. 2018 a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5. 9. 2018. Zadavatel uvedeným dokumentem rovněž zrušil i všechny úkony posouzení a hodnocení nabídek s odůvodněním, že proces posouzení nabídek nebyl dle zadavatele zachycen v přezkoumatelném rozsahu, a nepředstavuje tak bezpečně zákonný podklad pro hodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky. II. ZÁVĚRY ÚŘADU 7. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou. 8. Předmět správního řízení je vymezen návrhem na zahájení správního řízení. Návrh navrhovatele ze dne 15. 10. 2018 směřuje proti rozhodnutí o výběru a všem úkonům spojeným s posouzení nabídky vybraného uchazeče, přezkoumávaným úkonem zadavatele v rámci správního řízení tedy je rozhodnutí o výběru. 9. Jelikož z dokumentu „Opatření k nápravě dle § 111 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.“ ze dne 24. 10. 2018 vyplývá, že zadavatel zrušil rozhodnutí o výběru, zprávu o posouzení a hodnocení nabídek jakož i všechny úkony posouzení a hodnocení nabídek (viz bod 6. odůvodnění tohoto usnesení), stal se návrh („žádost“ v terminologii správního řádu) navrhovatele, ve kterém se domáhal, aby Úřad uložil zadavateli nápravné opatření spočívající právě ve zrušení rozhodnutí o výběru ze dne 5. 9. 2018 a všech úkonů spojených s posouzení nabídky vybraného uchazeče, zjevně bezpředmětným, neboť zadavatel sám provedl to, čeho se navrhovatel v rámci svého návrhu domáhal. 10. Úřad proto podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu rozhodl o zastavení řízení zahájeného na návrh navrhovatele ze dne 15. 10. 2018 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněnýchpři zadávání veřejné zakázky, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 11. Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu, ve které jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve smyslu § 36 odst. 1 správního řádu a ve smyslu § 36 odst. 2 správního řádu oprávněni vyjádřit v řízení své stanovisko, jakož ani lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad výše uvedené lhůty účastníkům řízení nestanovil. Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. otisk úředního razítka v z. Mgr. Michal Kobza ředitel Odboru veřejných zakázek I JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně Obdrží: 1. Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 150 00 Praha 5, 2. OKsystem a.s., Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4, 3. Atos IT Solutions and Services, s.r.o., Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/15759
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.