Rozhodnutí UOHS 1611


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S003/99
Instance I.
Věc
Národní divadlo moravskoslezské Divadlo Antonína Dvořáka - rekonstrukce a přístavba
Účastníci Město Ostrava
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 05.03.1999
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-1611.html
Rozhodnutí
        
Č.j.: S 3/99-150/292/99-jl V Brně dne 12. února 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.1.1999 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. po přezkoumání návrhu společnosti IPS a. s., Kubánské nám. 11/1391, 100 05 Praha 10, zastoupené Ing. Zdeňkem Burdou, předsedou představenstva a generálním ředitelem IPS a. s., na přezkoumání rozhodnutí zadavatele města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, zastoupeného Ing. Evženem Tošenovským, primátorem města Ostravy, ze dne 8.1.1999, o námitkách proti jeho rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 8.12.1998 v obchodní veřejné soutěži "Národní divadlo moravskoslezské Divadlo Antonína Dvořáka rekonstrukce a přístavba", oznámenému uchazečům dopisem ze dne 22.12.1998, vyhlášené podle zákona č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů v Obchodním věstníku č. 28/98 ze dne 15.7.1998 pod zn. 058244-28/98, jejíž podmínky byly změněny v Obchodním věstníku č. 36/98 ze dne 9.9.1998 pod zn. 062549-36/98, rozhodl takto: Návrh společnosti IPS a. s., Kubánské nám. 11/1391, 100 05 Praha 10, ze dne 18.1.1999 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele města Ostravy o námitkách ze dne 8.1.1999 se podle § 57 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb. ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. odmítá. O d ů v o d n ě n í Město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, zastoupené Ing. Evženem Tošenovským, primátorem města Ostravy (dále jen "zadavatel"), vyhlásilo v Obchodním věstníku č. 28/98 ze dne 15.7.1998 pod zn. 058244-28/98, podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen "zákon"), obchodní veřejnou soutěž "Národní divadlo moravskoslezské Divadlo Antonína Dvořáka  rekonstrukce a přístavba", jejíž podmínky byly změněny v Obchodním věstníku č. 36/98 ze dne 9.9.1998 pod zn. 062549-36/98 (dále jen "soutěž"). V podmínkách soutěže byl uveden tento způsob hodnocení nabídek: Hodnocení nabídek bude provedeno bodovým systémem s pomocí více kritérií. Kritéria hodnocení jsou uvedena v sestupném váhovém pořadí, které jim zadavatel přisuzuje. Jako nejvhodnější nabídka bude vyhodnocena ta, která získá nejvyšší počet bodů dle níže uvedených kritérií: Vyhodnocení předpokladů čl. IV., bod 2, 5, 6 a 7, Nabídková cena zpracovaná dle čl.VI., Vyhodnocení předpokladů čl. IV., bod 3 a 4, Harmonogram výstavby a plán organizace výstavby, Celková výhodnost návrhu smlouvy (např. záruka na provedené dílo). Z protokolu o otevírání obálek ze dne 19.10.1998 vyplývá, že zadavatel do konce soutěžní lhůty obdržel pět nabídek a že žádná nabídka nebyla komisí pro otevírání obálek vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 3.11.1998 vyplývá, že při posuzování nabídek podle § 34 zákona komise pro posouzení a hodnocení nabídek nenavrhla zadavateli k vyřazení žádnou nabídku. Z uvedené zprávy dále vyplývá, že komise stanovila následující pořadí nabídek uchazečů, které zadavatel akceptoval a o výběru nejvhodnější nabídky rozhodl takto: Stavos Stavba a. s. IPS a. s., Bytostav Poruba a. s., Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, oznámenému uchazečům dopisem ze dne 22.12.1998, podala společnost IPS a. s., dopisem ze dne 29.12.1998 námitky, které zadavatel obdržel dne 30.12.1998 a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti podle § 56 zákona nevyhověl, což společnosti IPS a. s., oznámil dopisem ze dne 8.1.1999, který uchazeč obdržel dne 11.1.1999. Vzhledem k tomu, že společnost IPS a. s., nepovažovala rozhodnutí zadavatele o námitkách za správné, podala dopisem ze dne 18.1.1999 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") obdržel výše uvedený návrh dne 19.1.1999. Tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu. Podle § 58 zákona účastníky tohoto řízení jsou: Město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, zastoupené Ing. Evženem Tošenovským, primátorem města Ostravy, IPS a. s., Kubánské nám. 11/1391, 100 05 Praha 10, zastoupená Ing. Zdeňkem Burdou, předsedou představenstva a generálním ředitelem IPS a. s., Stavos Stavba a. s., Mitušova č. 25, 705 00 Ostrava Hrabůvka, zastoupená Ing. Oldřichem Flašou, předsedou představenstva a ředitelem a. s., Bytostav Poruba a. s., Dělnická 382, 708 00 Ostrava  Poruba, zastoupená Ing. Pavlem Ševčíkem, členem představenstva a. s. K případu orgán dohledu uvádí následující skutečnosti. Podle § 57 odst. 2 zákona "Návrhse podává ve dvojím vyhotovení do sedmi dnů od doručení rozhodnutí zadavatele;jedno vyhotovení zasílá uchazeč orgánu dohledu a jedno zadavateli. V návrhu musí být uvedeno, kdo jej podává, proti kterému úkonu zadavatele směřuje, v čem je spatřováno porušení zákona a čeho se uchazeč domáhá. Součástí návrhu je i přesné označení a adresa zadavatele a doklad o složení uvolněné jistoty (§ 25 odst. 7 zákona). Návrh, který nemá tyto náležitosti, musí orgán dohledu odmítnout". Z dokumentace o zadání veřejné zakázky orgán dohledu zjistil, že zadavatel přezkoumal námitky společnosti IPS a. s., proti svému rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 8.12.1998, oznámenému uchazečům dopisem ze dne 22.12.1998, a těmto námitkám nevyhověl. Rozhodnutí o výsledku přezkoumávání námitek zadavatel sdělil společnosti IPS a. s., dopisem ze dne 8.1.1999, který tato společnost převzala podle doručenky dne 11.1.1999. Návrh společnosti IPS a. s., obdržel orgán dohledu dne 19.1.1999, zadavatel dne 20.1.1999 a orgán dohledu konstatuje, že uvedená společnost nedodržela zákonem stanovenou lhůtu pro podání návrhu, neboť návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách se podle § 57 odst. 2 zákona "podává ve dvojím vyhotovení do sedmi dnů od doručení rozhodnutí zadavatele; jedno vyhotovení zasílá uchazeč orgánu dohledu a jedno zadavateli". Z uvedeného vyplývá, že příslušný návrh musí být doručen v zákonem stanovené lhůtě na obě zákonem určená místa. V daném případě byl posledním dnem pro podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách 18. leden 1999. Pro úplnost orgán dohledu konstatuje, že jak lhůta pro podání návrhu podle posledně citovaného ustanovení zákona, tak i lhůta pro podání námitek (§ 55 zákona), je lhůtou hmotněprávní, tzn. příslušné podání uchazeče musí být příslušnému adresátovi doručeno nejpozději v poslední den lhůty. Nepostačí v tento den příslušné podání podat k poštovní přepravě, popřípadě je podat k poštovní přepravě i dříve a spoléhat se, že bude nejpozději v poslední den lhůty poštou příslušnému adresátovi doručeno. Vzhledem k tomu, že návrh společnosti IPS a. s. nebyl podán v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, musí jej orgán dohledu podle § 57 odst. 2 zákona odmítnout. Z tohoto důvodu také orgán dohledu nevyměřil společnosti IPS a. s. podle § 6 odst. 2 zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů správní poplatek stanovený podle položky 62 písm. b) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 368/1992 Sb. Orgán dohledu, v jehož kompetenci je přezkoumávání všech úkonů zadavatele, přezkoumal dokumentaci o zadání veřejné zakázky včetně nabídek všech uchazečů o veřejnou zakázku, nezjistil skutečnosti, které by ho vedly k zahájení správního řízení z vlastního podnětu, a na základě všech popsaných skutečností rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Alena Weignerová místopředsedkyně ÚOHS pro úsek dohledu nad zadáváním veřejných zakázek Obdrží: Město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IPS a. s., Kubánské nám. 11/1391, 100 05 Praha 10 Stavos Stavba a. s., Mitušova č. 25, 705 00 Ostrava Hrabůvka Bytostav Poruba a. s., Dělnická 382, 708 00 Ostrava  Poruba

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/1611
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 302 lidí darovalo 824 670 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy