Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 16411


Číslo jednací ÚOHS-R0192/2019/VZ-32861/2019/322/JSr
Instance II.
Věc
Dodávky dezinfekce pro jihočeské nemocnice
Účastníci Jihočeské nemocnice, a.s.
B. Braun Medical s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16411.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: ÚOHS-R0192/2019/VZ-32861/2019/322/JSr   Brno: 2. prosince 2019     V řízení o rozkladu ze dne 20. 10. 2019 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 21. 10. 2019 zadavatelem – Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804, se sídlem B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, ve správním řízení zastoupený na základě plně moci ze dne 27. 3. 2019 JUDr. Jindřichem Vítkem, Ph.D., advokátem, ev. č. ČAK 09459, se sídlem Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2 proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0028/2019/VZ-27338/2019/532/MOn ze dne 7. 10. 2019 vydanému ve správním řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Dodávky dezinfekce pro jihočeské nemocnice“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 16. 10. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 10. 2018 pod ev. č. Z2018-035760, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 11. 2018, dne 27. 12. 2018, dne 17. 1. 2019, dne 11. 2. 2019, dne 4. 3. 2019, dne 8. 4. 2019, dne 9. 5. 2019 a dne 17. 6. 2019 a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 19. 10. 2018 pod ev. č. 2018/S 202-458586, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 226-517066, dne 22. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 247-568811, dne 17. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 012-023967, dne 12. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 030-067043, dne 5. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 045-102873, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162326, dne 8. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 089-213272, dne 17. 6. 2019 pod ev. č. 2019/S 114-279870, jehož dalším účastníkem je navrhovatel – B. Braun Medical s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 1. 2019 Mgr. Milanem Filípkem, zaměstnancem, jsem podle § 90 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 5 téhož zákona a s § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu rozkladové komise jmenované podle § 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:   Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0028/2019/VZ-27338/2019/532/MOn ze dne 7. 10. 2019   r u š í m   a správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – B. Braun Medical s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 dne 14. 1. 2019 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804, se sídlem B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Dodávky dezinfekce pro jihočeské nemocnice“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 16. 10. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 10. 2018 pod ev. č. Z2018-035760, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 11. 2018, dne 27. 12. 2018, dne 17. 1. 2019, dne 11. 2. 2019, dne 4. 3. 2019, dne 8. 4. 2019, dne 9. 5. 2019 a dne 17. 6. 2019 a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 19. 10. 2018 pod ev. č. 2018/S 202-458586, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 226-517066, dne 22. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 247-568811, dne 17. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 012-023967, dne 12. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 030-067043, dne 5. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 045-102873, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162326, dne 8. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 089-213272, dne 17. 6. 2019 pod ev. č. 2019/S 114-279870,   z a s t a v u j i.   Odůvodnění I.               Správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 1.             Dne 14. 1. 2019 podal navrhovatel – B. Braun Medical s.r.o., IČO 48586285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 1. 1. 2019 Mgr. Milanem Filípkem, zaměstnancem, (dále jen „navrhovatel“) k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), příslušnému podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“[1]) k dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, návrh (dále jen „návrh“) na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804, se sídlem B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, ve správním řízení zastoupený na základě plně moci ze dne 27. 3. 2019 JUDr. Jindřichem Vítkem, Ph.D., advokátem, ev. č. ČAK 09459, se sídlem Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) učiněných při zadávání veřejné zakázky s názvem „Dodávky dezinfekce pro jihočeské nemocnice“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 16. 10. 2018 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 10. 2018 pod ev. č. Z2018-035760, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 11. 2018, dne 27. 12. 2018, dne 17. 1. 2019, dne 11. 2. 2019, dne 4. 3. 2019, dne 8. 4. 2019, dne 9. 5. 2019 a dne 17. 6. 2019 a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 19. 10. 2018 pod ev. č. 2018/S 202-458586, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 11. 2018 pod ev. č. 2018/S 226-517066, dne 22. 12. 2018 pod ev. č. 2018/S 247-568811, dne 17. 1. 2019 pod ev. č. 2019/S 012-023967, dne 12. 2. 2019 pod ev. č. 2019/S 030-067043, dne 5. 3. 2019 pod ev. č. 2019/S 045-102873, dne 8. 4. 2019 pod ev. č. 2019/S 069-162326, dne 8. 5. 2019 pod ev. č. 2019/S 089-213272, dne 17. 6. 2019 pod ev. č. 2019/S 114-279870 (dále jen „veřejná zakázka“). 2.             Navrhovatel v návrhu brojil proti nezákonně nastaveným zadávacím podmínkám. Navrhovatel v návrhu tvrdil, že zadavatel postupoval v rozporu s § 6 odst. 2 zákona, když nerozdělil veřejnou zakázku na části, ačkoliv tak učinit mohl a měl. Zadávací podmínky dle navrhovatele zvýhodňují konkrétního výrobce, jelikož poptává konkrétní unikátní výrobky jediného výrobce s konkrétními parametry, aniž by zadavatel připustil rozdělení veřejné zakázky. Navrhovatel považoval takto nastavené zadávací podmínky za diskriminační, neboť tímto postupem zadavatel zúžil okruh potenciálních dodavatelů, kteří by byli schopni splnit předmět veřejné zakázky jako celek. Dále navrhovatel v návrhu vyjádřil jemu hrozící újmu v podobě zmaření podnikatelské příležitosti a újmu v podobě ušlého zisku, kterého by navrhovatel mohl dosáhnout, pokud by se mohl zadávacího řízení účastnit a jeho nabídka by v něm uspěla. 3.             Dne 1. 3. 2019 Úřad v rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0028/2019/VZ-06238/2019/532/MOn (dále jen „původnírozhodnutí“) ve výroku I. konstatoval, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nedodržel postup stanovený v § 36 odst. 1 zákona, v návaznosti na § 6 odst. 2 zákona tím, že stanovil technické podmínky diskriminačně, čímž způsobil rozpor zadávacích podmínek se zákonem. Výrokem II. původního rozhodnutí Úřad zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku zrušil. Výrokem III. původního rozhodnutí Úřad zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení, a to až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem v předmětné věci. Výrokem IV. původního rozhodnutí Úřad zadavateli uložil uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč 4.             Dne 18. 3. 2019 podal zadavatel Úřadu rozklad proti původnímu rozhodnutí. Zadavatel v rozkladu uvedl, že se Úřad v původním rozhodnutí nedostatečně vypořádal s argumentací zadavatele, přičemž rozhodnutí bylo postaveno na nesprávných zjištěních a nesprávném posouzení, což vede k nezákonnosti rozhodnutí, a jsou tedy dány důvody pro jeho zrušení. 5.             Dne 6. 5. 2019 Úřad obdržel ze strany zadavatele oznámení o úpravě zadávacích podmínek, ve kterém zadavatel uvedl, že změnil znění zadávacích podmínek takovým způsobem, aby zohledňovaly veškeré výhrady Úřadu vyjádřené v původním rozhodnutí. Upravené zadávací podmínky rovněž uveřejnil na svém profilu a prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Ke změně zadávacích podmínek zadavatel přistoupil ještě před uplynutím lhůty pro podání nabídek a zadávací podmínky v novém znění byly tedy nadále adresovány širšímu okruhu potenciálních dodavatelů, kteří by se mohli o veřejnou zakázku ucházet, popřípadě podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebo námitky proti novým zadávacím podmínkám. Zadavatelem provedená změna se tak projevila v tom, že výrok I. původního rozhodnutí ztratil oporu ve skutkovém stavu, neboť nezákonné zadávací podmínky vytýkané výrokem I. již neexistovaly v podobě, v jaké ji Úřad přezkoumával. 6.             Po projednání rozkladu předseda Úřadu výrokem I. rozhodnutí č. j. ÚOHS-R0053/2019/VZ-15243/2019/322/DJa ze dne 3. 6. 2019, který nabyl právní moci téhož dne, původní rozhodnutí Úřadu zrušil a věc vrátil k novému projednání. Výrokem II. téhož rozhodnutí předseda Úřadu uložil předběžné opatření, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení. V odůvodnění rozhodnutí předseda Úřadu mimo jiné uvedl: „Obecně lze říct, že Úřad je ve správním řízení zahájeném na návrh vázán obsahem návrhu navrhovatele, tedy tvrzeními, na jejichž základě navrhovatel spatřuje porušení zákona zadavatelem (…) I když navrhovatel v návrhu namítal i řadu dalších případných pochybení, kterých se dle mínění navrhovatele zadavatel při zadávání veřejná zakázky dopustil, Úřad v nyní posuzovaném případě v souladu se zásadou procesní ekonomie vyčerpal pouze část návrhu, neboť shledal pochybení zadavatele, které je popsáno ve výroku I. napadeného rozhodnutí, pro které mu výrokem II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení. Úřad tak nemusel zkoumat další důvody pro uložení nápravného opatření. Úřad dospěl správně k závěru, že existuje-li alespoň jeden oprávněný důvod pro uložení nápravného opatření, zkoumání dalších důvodů je nadbytečné. V průběhu vedení tohoto správního řízení však zadavatel změnil právě tu část zadávacích podmínek, které byly výrokem I. napadeného rozhodnutí označené jako diskriminační, resp. v rozporu se zákonem. Úřad tak v novém řízení musí posoudit, zda zadavatel přijal opatření k nápravě takovým způsobem, že napravil Úřadem vytýkanou nezákonnost zadávacích podmínek.“ II.             Napadené rozhodnutí 7.             Dne 7. 10. 2019 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0028/2019/VZ-27338/2019/532/MOn (dále jen „napadené rozhodnutí“). 8.             Výrokem I. napadeného rozhodnutí Úřad rozhodl, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupoval v rozporu s § 36 odst. 1 zákona ve spojení s § 6 odst. 2 zákona, když veřejnou zakázku, jejíž předmět plnění spočíval v dodávce osmi kategorií dezinfekcí, nerozdělil na části, ačkoliv to předmět veřejné zakázky umožňuje, a to ani v případě části předmětu plnění – minimálně u položek 2.6, 7.3 a 7.4 vůči nimž stanovil kombinaci specifických parametrů, které splňují výrobky konkrétního výrobce a takto nastavenými zadávacími podmínkami je bezdůvodně zvýhodněn konkrétní výrobce, popř. s ním přímo spolupracující distributoři oproti ostatním dodavatelům působícím na relevantním trhu, přičemž tímto postupem stanovil zadávací podmínky v rozporu se zákonem. 9.             Výrokem II. napadeného rozhodnutí Úřad jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele podle § 263 odst. 3 zákona zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku. 10.         Výrokem III. napadeného rozhodnutí Úřad uložil zadavateli podle § 263 odst. 8 zákona až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pod sp. zn. ÚOHS- S0028/2019/VZ ve věci návrhu navrhovatele zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. 11.         Výrokem IV. napadeného rozhodnutí Úřad uložil zadavateli povinnost podle § 266 odst. 1 zákona v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejné zakázky, uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč. 12.         V odůvodnění napadeného rozhodnutí Úřad především konstatoval, že zadavatel v zadávacích podmínkách fakticky nerozdílně spojil specifické plnění, u kterého prakticky neexistuje soutěž na trhu (případně existuje jen v omezené míře) s plněním, u kterého může efektivní soutěž na trhu proběhnout, což má jednoznačně za následek automatické omezení soutěže v rámci celého zadavatelem poptávaného předmětu veřejné zakázky. Navzdory obecně platné skutečnosti, dle které nemá zadavatel povinnost rozdělit předmět veřejné zakázky na části, pokud se jedná o plnění stejného nebo srovnatelného druhu, pokud nastane situace, v níž zadavatel požaduje obecně plnění, které je na trhu běžné (ve smyslu zdravého konkurenčního prostředí), je nepřijatelné, a tedy i v rozporu se zákonem, aby tato část byla striktně svázána se specifickým plněním. Pokud tedy zadavatel na dodávce specifického produktu trvá z objektivních důvodů a tento produkt nelze obdobným nahradit, je zcela nezbytné, aby zadavatel tuto jedinečnost konkrétního produktu „nepřenesl“ na celý předmět veřejné zakázky, který bude tvořen i z produktů nespecifických. Proto je zcela nezbytné, aby zadavatel toto specifické plnění vyčlenil z celkového předmětu veřejné zakázky. III.           Námitky rozkladu 13.         Dne 21. 10. 2019 obdržel Úřad proti napadenému rozhodnutí rozklad zadavatele ze dne 20. 10. 2019. Ze správního spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo zadavateli doručeno dne 7. 10. 2019. Rozklad byl podán v zákonné lhůtě. 14.         Zadavatel je přesvědčen, že neporušil § 36 odst. 1 zákona ani zásady zadávání veřejné zakázky podle § 6 odst. 2 zákona, a je toho názoru, že napadené rozhodnutí je nesprávné. 15.         Zadavatel brojí proti všem výrokům I. až IV. napadeného rozhodnutí a setrvává na své argumentaci, že nepovažuje žádný z požadovaných produktů za natolik specifický, že by jej byl schopen dodat pouze jeden dodavatel. Zadavatel především upozorňuje na jím tvrzené nedostatky v průzkumu trhu, jenž pro posouzení zákonnosti zadávacích podmínek Úřad provedl. Zadavatel nerozporuje argumentaci Úřadu, že jím stanovené zadávací podmínky na specifické typy přípravků míří ke konkrétním výrobkům konkrétního výrobce. Má však za to, že pokud tyto přípravky jsou distributorům dostupné na trhu, nebyl povinen tyto specifické přípravky vyčlenit z předmětu veřejné zakázky, případně umožnit její dílčí plnění. Závěr rozkladu 16.         Zadavatel navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil Úřadu k novému projednání. IV.          Řízení o rozkladu 17.         Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí o rozkladu. 18.         Navrhovatel se ve stanovené lhůtě k rozkladu zadavatele nevyjádřil. V.            Procesní vývoj během řízení o rozkladu 19.         Dne 22. 10. 2019 Úřad obdržel sdělení zadavatele o provedení úkonu v zadávacím řízení, v němž zadavatel Úřad informoval o tom, že téhož dne zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku. Tuto skutečnost zadavatel Úřadu prokázal Rozhodnutím zadavatele o zrušení zadávacího řízení. Stanovisko předsedy Úřadu 20.         Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise dospěl k následujícímu závěru. 21.         Jelikož jsem v průběhu tohoto řízení o rozkladu zjistil, že ve smyslu § 90 odst. 4 správního řádu ve spojení s § 257 písm. g) zákona nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího jsem napadené rozhodnutí zrušil a správní řízení zastavil. 22.         V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí o rozkladu jsou v podrobnostech rozvedeny důvody, pro které jsem přistoupil ke zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení. VI.          K důvodům zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení 23.         Podle § 152 odst. 5 správního řádu, nevylučuje-li to povaha věci, platí pro řízení o rozkladu ustanovení o odvolání. 24.         Podle § 90 odst. 4 správního řádu, jestliže odvolací správní orgán zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zruší napadené rozhodnutí a řízení zastaví, ledaže jiné rozhodnutí o odvolání může mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků. 25.         Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení. 26.         Úřad zahájil toto správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podle § 249 zákona na základě písemného návrhu navrhovatele. V době podání návrhu bylo cílem navrhovatele zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku pro nezákonně nastavené zadávací podmínky. 27.         V průběhu vedení tohoto správního řízení však došlo ke zrušení zadávacího řízení zadavatelem, a to rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení ze dne 22. 10. 2019, které zadavatel doručil Úřadu téhož dne. Zjištění o zrušení zadávacího řízení jsem taktéž ověřil na profilu zadavatele. V tomto správním řízení tak v průběhu řízení o rozkladu došlo k naplnění zákonem předpokládaného procesního důvodu pro zastavení správního řízení. Po zrušení zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky již nelze dosáhnout cíle, ke kterému návrh směřoval, tj.  zrušení zadávacího řízení pro nezákonně nastavené zadávací podmínky. Nebylo by tedy účelné dále pokračovat ve správním řízení ve věci návrhu o přezkoumání úkonů zadavatele, jehož základní cíl, tj. uložit nápravné opatření, již nemůže být naplněn  (blíže viz. Dvořák, D., Machurek, T., Novotný, P., Šebesta, M. a kolektiv. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 1212-1217. Systém Beck-online). 28.         Skutečnost, že zadavatel zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku, je zákonem předpokládaný procesní důvod pro obligatorní zastavení řízení podle § 257 písm. g) zákona. 29.         Povinností Úřadu vést řízení o přezkoumání úkonů zadavatele i poté, co bylo zrušeno zadávací řízení, se Nejvyšší správní soud zabýval i např. v rozsudku č. j.  5 As 74/2015- 56 ze dne 29. 3. 2016, ve kterém Nejvyšší správní soud dospěl ke stejnému závěru: „Je-li k stěžovateli a) [Úřad, pozn. předsedy Úřadu] podán návrh na přezkum úkonu zadavatele, kterým zadavatel zrušil zadávací řízení, a zruší-li zadavatel tento svůj úkon v průběhu správního řízení vedeného stěžovatelem a), pak odpadl předmět řízení a stěžovatel a) je povinen řízení z procesních důvodů pro zjevnou bezpředmětnost návrhu zastavit podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu. V takovém případě je z povahy věci vyloučen meritorní přezkum. V řízení se proto stěžovatel a) nemůže věcně zabývat jakýmikoliv úkony zadavatele, a to ani dalším případným rozhodnutím zadavatele o zrušení zadávacího řízení.“ Přestože závěry citovaného rozsudku dopadají na právní úpravu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou plně aplikovatelné i za účinnosti zákona. Povinnost Úřadu vést řízení o přezkoumání úkonů zadavatele i poté, co bylo zrušeno zadávací řízení na předmět plnění veřejné zakázky, tj. poté co odpadl předmět řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, by byla konstruována nad rámec platné právní úpravy a zákonem stanovené pravomoci Úřadu. 30.         V přezkoumávané věci by případné rozhodnutí o rozkladu nesplnilo svůj účel, tj. i kdyby bylo možné v rámci tohoto správního řízení docílit pravomocného meritorního výroku Úřadu ve věci návrhu navrhovatele, nemělo by pro navrhovatele význam, neboť již není zadávacího řízení, jež by Úřad podle § 263 odst. 2 zákona mohl svým rozhodnutím zrušit. 31.         Co se týče námitek uvedených v rozkladu zadavatele, konstatuji, že jsem na základě zásady procesní ekonomie nebyl oprávněn se jimi zabývat, neboť je třeba se nejdříve vypořádat s tím, zda je naplněn procesní rámec pro věcný přezkum. To znamená, že nejdříve musí být splněny podmínky, za kterých lze vůbec řízení vést. V předmětné věci však tyto podmínky splněny nebyly, neboť zrušením zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky došlo k odpadnutí předmětu řízení a vznikla tak překážka, kvůli které již Úřad nemůže ve věci rozhodnout. 32.         Podle § 90 odst. 4 správního řádu je odvolací správní orgán povinen v situaci, kdy zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího zrušit napadené rozhodnutí a řízení zastavit. Tím je ze zákona vyloučeno, aby v rámci tohoto řízení o rozkladu došlo k jinak samozřejmému přezkumu souladu napadeného rozhodnutí s právními předpisy a jeho správnosti v rozsahu námitek rozkladu zadavatele podle § 89 odst. 2 správního řádu. 33.         Vzhledem k tomu, že je z obsahu spisu tohoto správního řízení zřejmé, že žádný z účastníků netvrdil ani neprokázal, že by jiné rozhodnutí o rozkladu mohlo mít význam pro náhradu škody nebo pro právní nástupce účastníků nezbývá, než postupem podle § 90 odst. 4 správního řádu napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit. VII.        Závěr 34.         Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, jsem dospěl k závěru, že nastaly podmínky pro zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení. 35.         Vzhledem k výše uvedenému, když jsem shledal důvody, pro které bylo nutno napadené rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno. Poučení Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 152 odst. 5 téhož zákona, nelze dále odvolat.   otisk úředního razítka           Ing. Petr Rafaj předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže       Obdrží 1. JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, ev. č. ČAK 09459, se sídlem Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2 2. B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4   Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy [1]Pokud je v rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného zadávacího řízení, v daném případě ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 zákona v návaznosti na ustanovení § 273 zákona.

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/16411
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy