Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 16455


Číslo jednací S0004/2019/VZ-29964/2019/511/MMi
Instance I.
Věc
Dodávka datových služeb pro RBP
Účastníci RBP, zdravotní pojišťovna
T-Mobile Czech Republic a.s.
ha-vel internet s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 23.11.2019
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16455.html
Rozhodnutí
                
Č. j.:ÚOHS-S0004/2019/VZ-29964/2019/511/MMi Brno: 6. listopadu 2019 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 31. 12. 2018 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou zadavatel – RBP, zdravotní pojišťovna, IČO 47673036, se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci společností JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s.r.o., IČO 04549431, se sídlem Půtova 1219/3, 110 00 Praha, navrhovatel – T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha, vybraný dodavatel – ha-vel internet s.r.o., IČO 25354973, se sídlem Olešní 587/11a, 712 00 Ostrava, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka datových služeb pro RBP“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 17. 10. 2018 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, vydává toto usnesení: Správní řízení se podle § 257 písm. i) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zastavuje, neboť zadavatel – RBP, zdravotní pojišťovna, IČO 47673036, se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava – „Rozhodnutím o zrušení rozhodnutí o výběru“ ze dne 28. 5. 2019 zrušil přezkoumávaný úkon zadavatele, tj. rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 30. 11. 2018 ve veřejné zakázce „Dodávka datových služeb pro RBP“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 17. 10. 2018 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele. Odůvodnění 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky obdržel dne 31. 12. 2018 návrh navrhovatele – T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – RBP, zdravotní pojišťovna, IČO 47673036, se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava (dále jen „zadavatel“) učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka datových služeb pro RBP“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 17. 10. 2018 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele (dále jen „zadávací řízení“). 2. Dnem obdržení předmětného návrhu bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. S0004/2019/VZ ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. 3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel, vybraný dodavatel – ha-vel internet s.r.o., IČO 25354973, se sídlem Olešní 587/11a, 712 00 Ostrava (dále jen „vybraný dodavatel“). 4. Navrhovatel na úvodní straně návrhu uvádí, že napadá zadávací řízení »na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka datových služeb pro RBP“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení zahájeném prostřednictvím Výzvy k podání nabídek ze dne 17. 10. 2018«. V úvodu části I. návrhu pak uvádí, že »prostřednictvím uveřejnění výzvy k podání nabídek ze dne 17. 10. 2018 zadavatel zahájil zjednodušené podlimitní zadávací řízení na veřejnou zakázku „Dodávka datových služeb pro RBP“«. 5. Navrhovatel v návrhu napadá postup zadavatele při posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů, následný výběr dodavatele a také způsob vyřízení námitek podaných navrhovatelem v zadávacím řízení. Navrhovatel je přesvědčen, že vzhledem k nízké nabídkové ceně je vybraný dodavatel připraven plnit veřejnou zakázku prostřednictvím technologie, jejíž použití je v rozporu s podmínkami zadávací dokumentace, tedy že vybraný dodavatel nesplnil veškeré podmínky stanovené zadávací dokumentací. Dle navrhovatele vybraný dodavatel nesplňuje povolená technická řešení poskytování služby, která je předmětem plnění veřejné zakázky. Navrhovatel spatřuje rozpor postupu zadavatele se zákonem v tom, že zadavatel nedostatečně posoudil splnění podmínek účasti vybraného dodavatele v zadávacím řízení dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zákona a ustanovení § 39 odst. 4 druhá věta zákona a dále v tom, že nevyloučil vybraného dodavatele dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) nebo písm. c) zákona. Dále dle navrhovatele zadavatel postupoval v rozporu s § 245 odst. 1 zákona, když se nedostatečně vypořádal s tvrzeními navrhovatele uvedenými v námitkách proti rozhodnutí o výběru. 6. Navrhovatel se v návrhu domáhá zrušení »Rozhodnutí Zadavatele o výběru dodavatele pro Veřejnou zakázku „Dodávka datových služeb pro RBP“ ze dne 30. 11. 2018« (dále jen „rozhodnutí o výběru“), alternativně zrušení zadávacího řízení. 7. Úřad po obdržení návrhu navrhovatele nahlédl na aktivní profil zadavatele na adrese https://nen.nipez.cz/profil/RBPzadavatel (dále též jen „aktivní profil“), kde byla uveřejněna výzva ze dne 17. 10. 2018 k podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka datových služeb pro RBP“. Z údajů uvedených na profilu zadavatele vyplývá, že tato výzva byla na aktivním profilu uveřejněna dne 25. 10. 2018. Úřad současně v rámci ověřování identifikace zadávacího řízení uvedeného v návrhu zjistil, že ve Věstníku veřejných zakázek je uveden odkaz na neaktivní profil zadavatele, který však po rozkliknutí nesměřuje na tento neaktivní profil, ale pouze na domovskou stránku www.profilzadavatele.cz. Ani v seznamu profilů zadavatelů uvedeném na webové stránce www.profilzadavatele.cz není ve vztahu k zadavateli RBP, zdravotní pojišťovna žádný profil zadavatele uveden. 8. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S0004/2019/VZ-0188/2019/511/MMi ze dne 7. 1. 2019 (dále jen „oznámení o zahájení správního řízení“), ve kterém (s ohledem na skutečnosti popsané v předchozím odstavci) uvedl, že Úřad přezkoumává postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Dodávka datových služeb pro RBP“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 25. 10. 2018 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele. 9. Zadavatel se k návrhu vyjádřil ve svém podání ze dne 10. 1. 2019, které Úřad obdržel téhož dne (dále jen „vyjádření k návrhu“), kde mimo jiné uvádí, že dne 14. 12. 2018 od navrhovatele obdržel námitku proti rozhodnutí o výběru. Ve stejný den byla Úřadu doručena plná moc ze dne 20. 9. 2018, ve které zadavatel zmocnil společnost JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s.r.o. se sídlem Půtova 1219/3, 110 00 Praha k zastupování před Úřadem. 10. Úřad dne 8. 2. 2019 vydal usnesení č. j. ÚOHS-S0004/2019/VZ-03689/2019/511/MMi z téhož dne, kterým účastníkům stanovil lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí. 11. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0004/2019/VZ-04273/2019/511/MMi ze dne 11. 2. 2019, ve znění opravného usnesení č. j. ÚOHS-S0004/2019/VZ-05056/2019/511/MMi ze dne 21. 2. 2019 Úřad rozhodl o nařízení předběžného opatření spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení zahájeném dne 25. 10. 2018. 12. Zadavatel doručil Úřadu dne 23. 2. 2019 přípis označený jako „Stanovisko zadavatele a vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí“ z téhož dne (dále jen „vyjádření k podkladům rozhodnutí“). 13. Zadavatel se ve vyjádření k podkladům rozhodnutí věcně vyjadřoval ke svému postupu v zadávacím řízení a mimo jiné také uvedl, že jeho vyjádření k návrhu se týkalo „veřejné zakázky, kterou zahájil uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 17. 10. 2018“. Zadavatel ve vyjádření k podkladům rozhodnutí dále uvedl, že zadávací řízení k veřejné zakázce „Dodávka datových služeb pro RBP“ dne 25. 10. 2018 nezahájil a že mu v tomto zadávacím řízení nebyly doručeny námitky, ani návrh. Zadavatel také ve vyjádření k podkladům rozhodnutí uvedl, že »dokumentaci k zadávacímu řízení k veřejné zakázce „Dodávka datových služeb pro RBP“ zahájené dne 25. 10. 2018 úřadu nezasílal«. 14. Na základě tvrzení zadavatele uvedeného v jeho vyjádření k podkladům rozhodnutí, podle něhož zadavatel zadávací řízení na zadání veřejné zakázky „Dodávka datových služeb“ zahájil dne 17. 10. 2018 a nikoli dne 25. 10. 2018, Úřad znovu přezkoumal postup zadavatele při zahájení zadávacího řízení a zjistil, že zadavatel dne 17. 10. 2018 uveřejnil na svém profilu http://rbp.profilzadavatele.cz (dále též jen „neaktivní profil“) výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce „Dodávka datových služeb pro RBP“ ze dne 17. 10. 2018. Úřad z Věstníku veřejných zakázek zjistil, že dne 18. 10. 2018 došlo u zadavatele k deaktivaci neaktivního profilu zadavatele. Následně zadavatel dne 25. 10. 2018 uveřejnil výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce „Dodávka datových služeb pro RBP“ ze dne 17. 10. 2018 na svém aktivním profilu. Výzvy uveřejněné na profilech zadavatele nebyly totožné, lišily se v čl. 4.: „Profil zadavatele“. 15. Protože Úřad dospěl k závěru, že postupem popsaným v předchozím bodě odůvodnění tohoto rozhodnutí zadavatel zahájil dvě samostatná zjednodušená podlimitní řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Dodávka datových služeb pro RBP“ (obě tato zadávací řízení byla zahájena uveřejněním výzvy k podání nabídek ze dne 17. 10. 2018) a navrhovatel v návrhu pouze uvedl, že napadá zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku „Dodávka datových služeb pro RBP“ zahájené prostřednictvím výzvy k podání nabídek ze dne 17. 10. 2018, Úřad vyzval navrhovatele usnesením č. j. ÚOHS-S0004/2019/VZ-06255/2019/511/MMi ze dne 1. 3. 2019 k odstranění nedostatku návrhu, konkrétně ke sdělení, úkony kterého zadávacího řízení napadá. 16. Navrhovatel odstranil nedostatek návrhu dne 4. 3. 2019, kdy bylo Úřadu doručeno jeho vyjádření ze dne 4. 3. 2019, ze kterého vyplývá, že jeho návrh směřuje proti zadávacímu řízení zahájenému dne 17. 10. 2018. 17. Úřad svým přípisem č. j. ÚOHS-S0004/2019/VZ-06719/2019/511/MMi ze dne 6. 3. 2019 informoval účastníky správního řízení, že návrh směřuje proti úkonům zadavatele učiněným při zadávání veřejné zakázky „Dodávka datových služeb pro RBP“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 17. 10. 2018 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, a tedy i správní řízení sp. zn. S0004/2019/VZ je vedeno ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v tomto zadávacích řízení. 18. V návaznosti na zjištění uvedená v bodech 14. až 16. odůvodnění tohoto rozhodnutí Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0004/2019/VZ-06945/2019/511/MMi ze dne 8. 3. 2019 nařídil zadavateli a vybranému dodavateli předběžné opatření spočívající v uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení zahájeném dne 17. 10. 2018. 19. Usnesením č. j. ÚOHS-S0004/2019/VZ-07130/2019/511/MMi ze dne 11. 3. 2019 Úřad stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 20. Zadavatel dne 5. 4. 2019 doručil Úřadu přípis označený jako „Námitka podjatosti úředních osob podle § 14 zákona č. 500/2004 Sb.“, ve kterém vznesl námitku podjatosti všech oprávněných úředních osob ve správním řízení sp. zn. S0004/2019/VZ. Zadavatel v odůvodnění námitky podjatosti uvedl mimo jiné, že Úřad »několikrát upozornil na to, že dvě zadávací řízení k veřejné zakázce „Dodávka datových služeb pro RBP“ nezahájil«. 21. Dle § 14 odst. 3 správního řádu o námitce rozhodne bezodkladně usnesením služebně nadřízený úřední osoby nebo ten, kdo má obdobné postavení (dále jen „představený“). 22. Dle § 14 odst. 4 správního řádu do doby, než představený posoudí, zda je úřední osoba vyloučena, a provede potřebné úkony, může tato osoba provádět jen takové úkony, které nesnesou odkladu. 23. O námitce podjatosti jednotlivých úředních osob bylo postupně rozhodováno příslušnými nadřízenými, přičemž poslední z vydaných usnesení o námitce podjatosti úřední osoby nabylo právní moci dne 30. 10. 2019. Do té doby tedy úřední osoby činily jen takové úkony, které nesnesly odkladu, konkrétně Úřad vydal usnesení č. j. ÚOHS-S0004/2019/VZ-12021/2019/511/MMi ze dne 30. 4. 2019, kterým byla zadavateli určena lhůta k odstranění nedostatku podání ze dne 23. 2. 2019 označeného jako „Stanovisko zadavatele a vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí“. Jiné úkony Úřad v rámci správního řízení sp. zn. S0004/2019/VZ do této doby nečinil. 24. Dne 28. 5. 2019 bylo Úřadu doručeno podání označené „Podání informace o dalších úkonech zadavatele“ z téhož dne, ve kterém zadavatel sděluje Úřadu, že zrušil přezkoumávané úkony, a to „posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele“, „hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí (výběr dodavatele)“, „posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny“. Zadavatel dále uvádí, že „jako nápravné opatření zrušil rozhodnutí o výběru“. 25. Dne 30. 5. 2019 bylo Úřadu doručeno podání označené „Stanovisko zadavatele“ z téhož dne, ve kterém zadavatel mimo jiné uvádí, že zrušil „posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele“, „hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí (výběr dodavatele)“, „posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny“, „rozhodnutí o omítnutí námitky“ a „rozhodnutí o výběru“. Zadavatel k tomu dodává, že tak „zrušil všechny úkony, které jsou navrhovatelem v písemném návrhu ze dne 31. 12. 2019 označeny, u kterých navrhovatel spatřuje porušení zákona a které jsou v rámci správního řízení úřadem přezkoumávány“, a navrhuje správní řízení zastavit. 26. Podle § 257 písm. i) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil přezkoumávané úkony nebo přijal požadované opatření k nápravě. 27. Z podání zadavatele popsaných v bodech 24. a 25. odůvodnění tohoto rozhodnutí vyplývá, že zadavatel zrušil rozhodnutí o výběru dodavatele, tj. zrušil úkon, jenž byl předmětem přezkumu v rámci tohoto správního řízení, resp. přijal nápravné opatření, jehož se navrhovatel domáhal svým návrhem ze dne 31. 12. 2018, a že je tedy dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. i) zákona. S ohledem na vznesené námitky podjatosti oprávněných úředních osob však Úřad nemohl rozhodnout o zastavení řízení dříve, než usnesení o námitkách podjatosti nabydou právní moci. Během této doby Úřad obdržel od zadavatele další podání, k nimž považuje za vhodné se nad rámec již výše učiněných závěrů vyjádřit. 28. Dne 26. 8. 2019 bylo Úřadu doručeno podání označené „Stanovisko zadavatele k návrhu stěžovatele do zadávacího řízení 1“ z téhož dne (dále jen „stanovisko“). Zadavatel ve stanovisku uvádí, že obdržel tři nabídky do zadávacího řízení zahájeného dne 25. 10. 2018. Zadavatel dále uvádí, že navrhovatel návrhem napadá zadávací řízení zahájené dne 17. 10. 2018 a že do tohoto zadávacího řízení zadavatel neobdržel žádnou nabídku, že v tomto zadávacím řízení nerozhodl o výběru nejvhodnější nabídky a že v tomto zadávacím řízení neobdržel žádnou námitku. S ohledem na uvedené navrhuje zadavatel správní řízení zastavit, jelikož návrhu nepředcházely námitky navrhovatele a navrhovatel nepřipojil k návrhu doklad o doručení námitek. 29. Podle § 251 odst. 5 zákona mohou účastníci řízení v řízení zahájeném na návrh navrhovat důkazy, uvádět skutečnosti a činit jiné návrhy nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení, nevztahuje-li se na ně omezení podle odstavce 4; k později uvedeným skutečnostem, návrhům důkazů a jiným návrhům Úřad nepřihlíží s výjimkou skutečností, návrhů důkazů a jiných návrhů, jimiž má být zpochybněna věrohodnost podkladů pro vydání rozhodnutí. O podmínkách pro uplatňování návrhů důkazů, nových skutečností a jiných návrhů podle věty první musí být účastníci řízení s výjimkou navrhovatele poučeni v oznámení o zahájení řízení. 30. Podle § 261 odst. 3 zákona Úřad stanoví účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí. Tato lhůta nesmí být kratší než 7 dnů. K pozdějším vyjádřením Úřad nepřihlíží. Ustanovení § 251 odst. 5 části věty první za středníkem se použije obdobně. 31. Úřad usnesením stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí (viz bod 19. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Lhůtu Úřad stanovil v délce 7 dnů od doručení usnesení. Zadavateli bylo usnesení o stanovení lhůty pro vyjádření k podkladům doručeno dne 18. 3. 2019, lhůta pro vyjádření k podkladům tak zadavateli uplynula dne 25. 3. 2019. K vyjádřením zadavatele z jeho stanoviska tedy Úřad uvádí, že tato byla učiněna po uplynutí lhůty pro vyjádření k podkladům rozhodnutí, a proto k nim Úřad v souladu s § 261 odst. 3 zákona nepřihlíží. Nadto se Úřadu tato tvrzení zadavatele jeví jako účelová, když jsou v přímém rozporu s jeho tvrzeními uvedenými ve vyjádření k návrhu, ve kterém uvedl, že dne 14. 12. 2018 od navrhovatele obdržel námitku (viz bod 9. odůvodnění tohoto rozhodnutí), ve vyjádření k podkladům rozhodnutí, ve kterém uvedl, že jeho vyjádření k návrhu se týkalo zadávacího řízení zahájeného dne 17. 10. 2018 a že zadávací řízení dne 25. 10. 2018 nezahájil, a z něhož též plyne, že dokumentace o zadávacím řízení, kterou zadavatel Úřadu zaslal (a která dokumentuje veškeré kroky zadavatele v zadávacím řízení včetně rozhodnutí o výběru a následných námitek navrhovatele) se vztahuje k zadávacímu řízení zahájenému dne 17. 10. 2018 (viz bod 13. odůvodnění tohoto rozhodnutí), jakož i v námitce podjatosti, ve které poukazoval na svá předchozí vyjádření a zdůrazňoval, že dvě zadávací řízení k veřejné zakázce „Dodávka datových služeb pro RBP“ nezahájil (viz bod 20. odůvodnění tohoto rozhodnutí). 32. Dne 25. 10. 2019 bylo Úřadu doručeno podání označené „Sdělení zadavatele“ z téhož dne, ve kterém zadavatel „sděluje, že zrušil zadávací řízení k veřejné zakázce Dodávka datových služeb pro RBP“. Dne 25. 10. 2019 bylo Úřadu dále doručeno podání označené „Oznámení zadavatele o odeslání písemného sdělení o zrušení zadávacího řízení“ z téhož dne, ve kterém zadavatel „oznamuje, že odeslal dodavatelům písemné sdělení o zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce Dodávka datových služeb pro RBP“. 33. Podle § 53 odst. 8 zákona zadavatel oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení uveřejní na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. 34. Zadavatel oznámil zrušení zadávacího řízení Úřadu dne 25. 10. 2019. Za předpokladu, že by zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení téhož dne, by pátý pracovní den, tedy konec lhůty pro uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení na profilu zadavatele, připadl na 4. 11. 2019. Úřad nahlédl dne 5. 11. 2019, tedy šestý pracovní den ode dne, kdy zadavatel Úřadu oznámil zrušení zadávacího řízení, na aktivní i neaktivní profil zadavatele a zjistil, že zadavatel oznámení o zrušení zadávacího řízení neuveřejnil na žádném z těchto profilů. 35. Vzhledem k tomu, že zadavatel ke svým sdělením ze dne 25. 10. 2019 nepřipojil příslušné dokumenty dokumentace o zadávacím řízení (rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, případně samotná písemná sdělení dodavatelům o zrušení zadávacího řízení), kterými by prokázal svá tvrzení, ani ve lhůtě dle § 53 odst. 8 zákona neuveřejnil na profilu zadavatele oznámení o zrušení zadávacího řízení, Úřad k tomuto tvrzení zadavatele nepřihlédl. 36. Úřad uzavírá, že v průběhu správního řízení bylo zjištěno, že zadavatel v průběhu zadávacího řízení zrušil rozhodnutí o výběru dodavatele, tj. zrušil úkon, jenž byl předmětem přezkumu v rámci tohoto správního řízení, resp. přijal nápravné opatření, jehož se navrhovatel domáhal svým návrhem ze dne 31. 12. 2018. Úřad proto rozhodl o zastavení správního řízení podle § 257 písm. i) zákona, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem. otisk úředního razítka v z. Mgr. Michal Kobza JUDr. Eva Kubišová místopředsedkyně Obdrží: 1. JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s. r. o., Půtova 1219/3, 110 00 Praha 2. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 3. ha-vel internet s.r.o., Olešní 587/11a, 712 00 Ostrava Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/16455
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.