Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 16811


Číslo jednací S0060/2019/KS-29502/2019/840/JMě
Instance I.
Věc
Spojení soutěžitelů VIAMILK CZ / Morava, mlékařské odbytové družstvo
Účastníci VIAMILK CZ Morava, mlékařské odbytové družstvo
Typ řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí Spojování soutěžitelů (fúze)
Nabytí právní moci 14.11.2019
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-16811.html
Rozhodnutí
                
Č. j.:ÚOHS-S0060/2019/KS-29502/2019/840/JMě Brno 29. 10. 2019 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0060/2019/KS, zahájeném dne 14. 2. 2019 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníků řízení, družstev VIAMILK CZ družstvo, se sídlem Hradec Králové, Slezské Předměstí, Zemědělská 897/5, IČO 64259439, a Morava, mlékařské odbytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sokolská 130/1, IČO 60742780, zastoupených JUDr. Jiřím Všetečkou, advokátem, se sídlem Hradec Králové, Orlická 163, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto ROZHODNUTÍ: Spojení soutěžitelů VIAMILK CZ družstvo, se sídlem Hradec Králové, Slezské Předměstí, Zemědělská 897/5, IČO 64259439, na straně jedné, a Morava, mlékařské odbytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sokolská 130/1, IČO 60742780, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě „Smlouvy o spolupráci“, jež byla dne 16. 10. 2018 uzavřena mezi účastníky řízení a jež byla následně schválena usnesením členské schůze VIAMILK CZ družstvo, konané dne 15. 11. 2018, a usnesením členské schůze Morava, mlékařské odbytové družstvo, konané dne 28. 11. 2018, v jejímž důsledku má dojít ke sloučení družstev VIAMILK CZ družstvo a Morava, mlékařské odbytové družstvo, do jednoho družstva nástupnického, se dle § 16 odst. 2 a 5 téhož zákona POVOLUJE. Odůvodnění 1. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV02352413 dne 18. 2. 2019. Současně byla tato skutečnost zveřejněna i na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad na základě výše uvedeného zveřejnění žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel. 2. Dne 20. 2. 2019 vyzval Úřad účastníky řízení, družstva VIAMILK CZ družstvo, se sídlem Hradec Králové, Slezské Předměstí, Zemědělská 897/5, IČO 64259439 (dále jen „VIAMILK“), a Morava, mlékařské odbytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sokolská 130/1, IČO 60742780 (dále jen „Morava“),[1]k doplnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů (Výzvou k doplnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů č. j.: ÚOHS-S0060/2019/KS-05266/2019/840/JMě, jež byla Navrhovatelům doručena dne 21. 2. 2019). Doplnění informací od Účastníků řízení pod č. j.: ÚOHS-S0060/2019/KS-10022/2019/840 obdržel Úřad dne 8. 4. 2019. 3. Předmětné správní řízení bylo zahájeno dne 14. 2. 2019. Přitom dle § 16 odst. 6 zákona platí, že doba ode dne doručení takové výzvy účastníkovi řízení do dne, kdy účastník řízení uvede další skutečnosti nezbytné pro vydání rozhodnutí o povolení spojení, se do lhůt pro vydání rozhodnutí nezapočítává. Konec 30denní lhůty pro vydání rozhodnutí či pro oznámení o pokračování v řízení byl proto prodloužen o 46 dní, tedy z 16. 3. 2019 na 1. 5. 2019. 4. Úřad v průběhu správního řízení oslovil za účelem získání informací potřebných k náležitému zjištění skutkového stavu týkajícího se soutěžního prostředí ve spojením dotčené oblasti vybrané soutěžitele zabývající se obchodováním se syrovým kravským mlékem a současně vybrané soutěžitele, kteří odebírají syrové kravské mléko od spojujících se soutěžitelů, s výzvou k poskytnutí podkladů a informací týkajících se dopadů předmětného spojení na jejich podnikání a na hospodářskou soutěž jako takovou.[2] 5. S ohledem na skutečnost, že z informací obdržených v tzv. první fázi správního řízení Úřad vyvodil, že navrhované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže, odeslal dne 29. 4. 2019 Účastníkům řízení Oznámení o pokračování v řízení (č. j.: ÚOHS-S0060/2019/KS-11935/2019/840/JMě), jež jim bylo téhož dne doručeno. 6. Úřad si následně vyžádal informace od Navrhovatelů, a to na základě Výzvy k doplnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů č. j.: ÚOHS-S0060/2019/KS-1463/2019/840/JMě ze dne 27. 5. 2019, jež jim byla téhož dne doručena,[3] a od některých odběratelů Účastníků řízení.[4] Dále si Úřad vyžádal na základě výzvy č. j.: ÚOHS-S0060/2019/KS-15315/2019/840/ASm ze dne 3. 6. 2019, jež byla téhož dne doručena, informace od Státního zemědělského intervenčního fondu, od nějž Úřad požadované informace obdržel dne 12. 6. 2019.[5] 7. Na základě nutnosti získání dalších informací si Úřad vyžádal od Účastníků řízení doplňující informace Výzvou k doplnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů č. j.: ÚOHS-S0060/2019/KS-25098/2019/840/JMě ze dne 11. 9. 2019, jež jim byla téhož dne doručena, na kterou obdržel Úřad odpověď dne 19. 9. 2019.[6] 8. Opět, s ohledem na skutečnost, že dle § 16 odst. 6 zákona platí, že doba ode dne doručení takové výzvy účastníkovi řízení do dne, kdy účastník řízení uvede další skutečnosti nezbytné pro vydání rozhodnutí o povolení spojení, se do lhůt pro vydání rozhodnutí nezapočítává, konec pětiměsíční lhůty pro vydání rozhodnutí byl proto prodloužen o 59 dní, tedy z 1. 9. 2019 na 27. 10. 2019, resp. 29. 10. 2019, neboť den 27. 10. 2019 připadá na neděli a 28. 10. 2019 na státní svátek.[7] 9. Při posuzování navrhované transakce vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající posuzované spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčených oblastí. Úřad rovněž vycházel z vyjádření a stanovisek subjektů, jež byly v rámci předmětného správního řízení Úřadem osloveny. I. Notifikační podmínky 10. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě „Smlouvy o spolupráci“, jež byla dne 16. 10. 2018 uzavřena mezi Účastníky řízení a jež byla následně schválena usnesením členské schůze VIAMILK, konané dne 15. 11. 2018, a usnesením členské schůze Morava, konané dne 28. 11. 2018,av jejímž důsledku má dojít ke sloučení družstev VIAMILK a Morava do jednoho družstva nástupnického, jímž se má stát družstvo VIAMILK. V důsledku výše popsané transakce má dojít ke spojení soutěžitelů fúzí ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona. 11. Celkový čistý obrat za poslední ukončené účetní období dosažený na území České republiky družstvem VIAMILK přesáhl 2 miliardy Kč, družstvo Morava dosáhlo za poslední ukončené účetní období na území České republiky celkového čistého obratu vyššího 3,5 miliard Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že celkový čistý obrat dosažený na území České republiky oběma spojujícími se soutěžiteli je vyšší než 1,5 miliardy Kč a oba dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je splněna rovněž podmínka obratu podle § 13 písm. a) zákona. Z těchto důvodů podléhá navrhované spojení soutěžitelů povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů 12. Družstvo VIAMILK bylo založeno jako společenství neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob z odvětví zemědělství, a to za účelem soustředění nabídky a vzájemné podpory svých členů při soustředění nabídky a uvádění jejich výrobků na trh, a to konkrétně v odvětví mléka a mléčných výrobků a v odvětví hovězího a telecího masa. Družstvo VIAMILK působí prostřednictvím svých členů na území krajů Středočeského (včetně Hlavního města Prahy), Jihočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického a Kraje Vysočina. 13. Družstvo Morava bylo založeno jako společenství neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob z odvětví zemědělství, a to za účelem podnikání a zajišťování hospodářských nebo jiných potřeb svých členů, jehož cílem je zejména zajištění odbytu produkce členů družstva a posílení vlivu producentů mléka a stability výroby mléka. Družstvo Morava působí prostřednictvím svých členů na území krajů Středočeského (včetně Hlavního města Prahy), Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Královéhradeckého, Pardubického, Kraje Vysočina, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského. III. Relevantní trhy 14. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. 15. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 1 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozují fúzující soutěžitelé a z nich pak zejména na ty, které se překrývají nebo na sebe vertikálně navazují. III.1 Vymezení relevantního trhu z hlediska produktového 16. Z výše uvedených popisů aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že jejich činnosti se na území České republiky překrývají v oblasti obchodování se syrovým kravským mlékem (dále také „SKM“, resp. „obchodování se SKM“ či „prodej SKM“). Družstvo VIAMILK působí na území České republiky navíc v oblasti prodeje hovězího masa. 17. Účastníci řízení navrhli vymezit relevantní trh z hlediska produktového jako trh obchodování se syrovým kravským mlékem. 18. Ve své předchozí rozhodovací praxi rozlišoval Úřad při vymezování produktového relevantního trhu v oblasti mléka mezi produkcí syrového kravského mléka, jeho výkupem a výrobou a prodejem mléka a mléčných produktů ze strany mlékárenských společností.[8] Oba spojující se soutěžitelé působí v oblasti obchodování se syrovým kravským mlékem, když zajišťují prodej mléka, vyprodukovaného jednotlivými zemědělci náležícími do družstev spojujících se soutěžitelů, odběratelům syrového kravského mléka, jimiž jsou mlékárenské společnosti. Úřad tedy pro účely posouzení dopadů navrhovaného spojení soutěžitelů vymezil relevantní trh z hlediska produktového jako trh obchodování se syrovým kravským mlékem. III.2 Vymezení relevantního trhu z hlediska geografického 19. Co se týče geografického vymezení relevantního trhu, je jím dle Účastníků řízení území celé České republiky. 20. Pokud jde o geografické vymezení relevantního trhu, Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi v rámci kontroly spojování soutěžitelů v oblasti obchodování se syrovým kravským mlékem[9] vymezil jako geograficky relevantní trh celou Českou republiku, avšak současně uvedl, že by bylo možné uvažovat rovněž o vymezení geografického trhu územím užším než je území celého státu. V takovém případě by geografický relevantní trh měl být tvořen územím působnosti daného výkupce mléka, resp. umístěním konkrétních kapacit na zpracování syrového kravského mléka, obvykle tedy územím jednotlivých krajů České republiky.[10] 21. Úřad tedy pro účely prvotní analýzy dopadů navrhované transakce, prováděné v první fázi správního řízení, vzal v potaz postavení spojujících se soutěžitelů jak na trhu prodeje syrového kravského mléka v České republice, tak na všech jeho subtrzích potenciálně vymezených územím jednotlivých krajů České republiky, v nichž je aktivní alespoň jeden ze spojujících se soutěžitelů. 22. V detailní analýze dopadů navrhovaného spojení soutěžitelů se pak Úřad zabýval otázkou, z jaké vzdálenosti svážejí odběratelé SKM, neboť z provedeného šetření bylo zjištěno, že jsou to právě tito, kdo zajišťuje svoz syrového kravského mléka od prvovýrobce ke zpracovateli. V souvislosti s tím Úřad oslovil všechny odběratele spojujících se soutěžitelů, jimiž jsou zpracovatelé syrového kravského mléka,[11] a zjišťoval, z jaké dojezdové vzdálenosti je pro tyto zpracovatele mléka dovoz syrového kravského mléka rentabilní. Většina odběratelů spojujících se soutěžitelů identifikovala vzdálenost 100 a více km (11 ze 16 subjektů, jež se k dané problematice vyjádřily), přičemž však poukazovala na skutečnost, že při odpovědi na předmětnou otázku hraje roli rovněž množství přepravovaného mléka, kdy při větším množství je rentabilní jeho dovoz na větší vzdálenosti. Jeden odběratel uvedl jako rentabilní pro svoz syrového kravského mléka dokonce vzdálenost 200 km. 23. Menší část odběratelů spojujících se soutěžitelů (5 ze 16), kteří se k dané otázce vyjádřili, konstatovala, že efektivní přepravní vzdálenost pro SKM je nižší než 100 km, když jeden odběratel dokonce uvedl vzdálenost 10 km. V tomto případě však odběratel syrového kravského mléka spíše identifikoval vzdálenost, z níž v současné době SKM skutečně dováží. 24. Z odpovědí odběratelů spojujících se soutěžitelů, jež jsou shrnuty v Tabulce č. 1, vyplynulo, že průměrná efektivní vzdálenost pro svoz syrového kravského mléka je cca 100 km, pokud by nebyla brána v potaz odpověď odběratele, který jako rentabilní identifikoval vzdálenost pouze 10 km, pak by tato průměrná efektivní vzdálenost byla cca 110 km. Tabulka č. 1: Vzdálenost rentability svozu SKM Km 10 40 50 80 100 110 120 140 150 200 Počet odpovědí 1 1 2 1 3 1 2 1 3 1 25. Na základě provedené analýzy se pak Úřad při hodnocení dopadů posuzovaného spojení zaměřil na okruhy o velikosti 100 km kolem jednotlivých zpracovatelů syrového kravského mléka (tedy o velikosti zjištěné průměrné efektivní vzdálenosti pro svoz syrového kravského mléka) a dále na okruhy o velikosti 120 km[12] kolem jednotlivých zpracovatelů SKM. V každém z těchto okruhů pak Úřad posuzoval potenciální tržní podíly spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů. 26. V souvislosti se shora uvedeným tedy Úřad v posuzovaném případě považoval z hlediska geografického za možné relevantní trhy: - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od Polabských mlékáren (dále jen „Okruh POLABSKÉ MLÉKÁRNY I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od Polabských mlékáren (dále jen „Okruh POLABSKÉ MLÉKÁRNY II“), - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od mlékárny NIVA (dále jen „Okruh NIVA I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od mlékárny NIVA (dále jen „Okruh NIVA II“), - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od Mlékárny Klatovy (dále jen „Okruh Mlékárna Klatovy I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od Mlékárny Klatovy (dále jen „Okruh Mlékárna Klatovy II“), - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od Mlékárny Olešnice (dále jen „Okruh Mlékárna Olešnice I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od Mlékárny Olešnice (dále jen „Okruh Mlékárna Olešnice II“), - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od Bohušovické mlékárny (dále jen „Okruh Bohušovická mlékárna I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od Bohušovické mlékárny (dále jen „Okruh Bohušovická mlékárna II“), - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od Choceňské mlékárny (dále jen „Okruh Choceňská mlékárna I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od Choceňské mlékárny (dále jen „Okruh Choceňská mlékárna II“), - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od mlékárny Moravia Lacto (dále jen „Okruh Moravia Lacto I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od mlékárny Moravia Lacto (dále jen „Okruh Moravia Lacto II“), - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od mlékárny Yog (dále jen „Okruh Yog I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od mlékárny Yog (dále jen „Okruh Yog II“), - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od Jaroměřické mlékárny (dále jen „Okruh Jaroměřická mlékárna I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od Jaroměřické mlékárny (dále jen „Okruh Jaroměřická mlékárna II“), - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od Mlékárny Polná (dále jen „Okruh Mlékárna Polná I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od Mlékárny Polná (dále jen „Okruh Mlékárna Polná II“), - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od mlékárny BOHEMILK (dále jen „Okruh BOHEMILK I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od mlékárny BOHEMILK (dále jen „Okruh BOHEMILK II“), - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od Mlékárny Stříbro (dále jen „Okruh Mlékárna Stříbro I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od Mlékárny Stříbro (dále jen „Okruh Mlékárna Stříbro II“), - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od mlékárny LACRUM (dále jen „Okruh LACRUM I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od mlékárny LACRUM (dále jen „Okruh LACRUM II“), - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od mlékárny FARMA RODINY NĚMCOVY (dále jen „Okruh FARMA RODINY NĚMCOVY I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od mlékárny FARMA RODINY NĚMCOVY (dále jen „Okruh FARMA RODINY NĚMCOVY II“), - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od mlékárny HOLLANDIA (dále jen „Okruh HOLLANDIA I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od mlékárny HOLLANDIA (dále jen „Okruh HOLLANDIA II“), - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od Mlékárny Pragolaktos (dále jen „Okruh Pragolaktos I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od Mlékárny Pragolaktos (dále jen „Okruh Pragolaktos II“), - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od Mlékárny Hlinsko (dále jen „Okruh Mlékárna Hlinsko I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od Mlékárny Hlinsko (dále jen „Okruh Mlékárna Hlinsko II“), - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od mlékárny Brazzale (dále jen „Okruh Brazzale I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od mlékárny Brazzale (dále jen „Okruh Brazzale II“), - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od mlékárny Savencia Fromage v Sedlčanech (dále jen „Okruh Savencia Sedlčany I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od mlékárny Savencia Fromage v Sedlčanech (dále jen „Okruh Savencia Sedlčany II“), - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od mlékárny Savencia Fromage v Přibyslavi (dále jen „Okruh Savencia Přibyslav I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od mlékárny Savencia Fromage v Přibyslavi (dále jen „Okruh Savencia Přibyslav II“), - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od mlékárny Savencia Fromage v Hodoníně (dále jen „Okruh Savencia Hodonín I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od mlékárny Savencia Fromage v Hodoníně (dále jen „Okruh Savencia Hodonín II“), - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od mlékárny NET PLASY (dále jen „Okruh NET PLASY I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od mlékárny NET PLASY (dále jen „Okruh NET PLASY II“), - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od mlékárny OLMA (dále jen „Okruh OLMA I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od mlékárny OLMA (dále jen „Okruh OLMA II“), - Okruh odpovídající 100km dojezdové vzdálenosti od mlékárny AGRICOL (dále jen „Okruh AGRICOL I“), - Okruh odpovídající 120km dojezdové vzdálenosti od mlékárny AGRICOL (dále jen „Okruh AGRICOL II“). 27. Nicméně s ohledem na skutečnost, že navrhovaná transakce nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při jakékoli v úvahu připadající definici geografického relevantního trhu, může zůstat odpověď na otázku vymezení relevantního trhu otevřená. IV. Dopady spojení IV.1 Úvod 28. Kritéria, podle kterých Úřad zkoumá, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích, jsou stanovena v § 17 zákona. V souladu s § 17 odst. 1 zákona v jednotlivých případech spojení soutěžitelů Úřad posuzuje kritéria, kterými jsou zejména potřeba zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, struktura všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářská a finanční síla, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. 29. Při hodnocení dopadů posuzovaných případů spojení soutěžitelů Úřad podpůrně přihlíží k pravidlům stanoveným Evropskou komisí (dále jen „Komise“) v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení podle Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále jen „Pokyny pro posuzování horizontálních spojení“).[13] 30. Základní představu o struktuře trhu a konkurenčním významu spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů poskytují tržní podíly na relevantním trhu a úroveň jeho koncentrace. 31. Pokud jde o velikost tržních podílů, jestliže společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak.[14] 32. V případě hodnocení struktury trhu Úřad podpůrně používá ukazatel míry celkové úrovně koncentrace trhu, jež je vyjádřena tzv. Herfindahl-Hirschmanovým indexem (HHI), jenž se vypočítává jako součet čtverců jednotlivých tržních podílů všech soutěžitelů na trhu. Zatímco absolutní úroveň HHI poskytuje prvotní údaj o konkurenčním tlaku na trhu po spojení, změna HHI (tzv. Delta) je užitečným ukazatelem změny úrovně koncentrace trhu přímo vyvolané spojením. Problémy v oblasti hospodářské soutěže při posuzování horizontálních spojení pravděpodobně nevyvstanou na trhu s hodnotou HHI po spojení pod 1000 bodů, ani v případě spojení s hodnotou HHI po spojení mezi 1000 a 2000 a Delta pod 250, resp. v případě spojení s výší HHI po spojení nad 2000 a Delta pod 150.[15] To neplatí v případě existence zvláštních okolností, např. v podobě jednoho nebo více z těchto faktorů: spojení se účastní potenciální zájemce o vstup na trh nebo soutěžitel s malým podílem na trhu, na který ale nedávno vstoupil; jedna nebo více spojujících se stran jsou významnými inovátory, jejichž metody se nepromítají do podílů na trhu; existuje významné vlastnictví podílů mezi účastníky trhu; jeden ze spojujících se podniků je soutěžitel typu maverick[16] s vysokou pravděpodobností narušení koordinovaného chování; existují známky minulé nebo pokračující koordinace nebo usnadňujících postupů, anebo jedna ze spojujících se stran má před spojením 50% nebo větší podíl na trhu.[17] IV.2 Struktura relevantních trhů IV.2.1 Metodika výpočtu 33. Pro zjištění struktury trhu, jež je jedním ze základních ukazatelů vypovídajících o stavu konkurenčního prostředí, je nezbytné co nejpřesněji stanovit jeho celkovou velikost. Při určování celkové velikosti jednotlivých výše věcně a geograficky vymezených relevantních trhů v oblasti prodeje syrového kravského mléka Úřad vycházel z údajů o velikosti prodejů jednotlivých zemědělských prvovýrobců (producentů) syrového kravského mléka za období let 2018 a 2017, kteří se nacházeli v odpovídající dojezdové vzdálenosti 100 km, resp. 120 km, od jednotlivých zpracovatelů syrového kravského mléka, kteří v roce 2018 odebírali SKM alespoň od jednoho ze spojujících se soutěžitelů. 34. Pro účely určení, kteří výrobci syrového kravského mléka se nacházejí v příslušných dojezdových vzdálenostech od jednotlivých zpracovatelů mléka, Úřad postupoval následujícím způsobem. 35. S ohledem na skutečnost, že Úřad neměl k dispozici přesné určení místa jednotlivých prvovýrobců syrového kravského mléka prostřednictvím GPS pozic, Úřad zjistil, v kterých okresech území České republiky se nacházejí jednotliví producenti SKM. 36. V této souvislosti Úřad přistoupil k přiřazení jednotlivých zemědělských prvovýrobců (producentů) syrového kravského mléka dle místa jejich produkce k jednotlivým okresům na území České republiky. Posléze Úřad zjistil, které okresy České republiky se nacházejí ve 100km, resp. 120km dojezdové vzdálenosti od jednotlivých mlékárenských zpracovatelských závodů. 37. Údaje o dodávkách jednotlivých producentů syrového kravského mléka na území České republiky byly získány na základě informací poskytnutých Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „SZIF“),[18]jako akreditovanou agenturou působící na území České republiky v oblasti zprostředkování finanční podpory Evropské unie a národních zdrojů v rámci společné zemědělské politiky, zajišťování a realizace administrativních opatření v rámci společné organizace trhu, a to rovněž i v oblasti produkce kravského mléka. 38. Celkové velikosti jednotlivých geograficky relevantních trhů pak Úřad stanovil jako součet produkce syrového kravského mléka jednotlivých zemědělských prvovýrobců (producentů), kteří se nacházejí v okresech přiřazených spádovým oblastem provozoven zpracovatelů syrového kravského mléka. V případě okresů nacházejících se plně nebo téměř plně v oblasti dojezdové vzdálenosti od příslušných odběratelů Úřad zahrnul celý objem produkce SKM z daného okresu pro určení celkové velikosti předmětného relevantního trhu. Pokud okresy spadaly do příslušných dojezdových vzdáleností podstatněji, bylo do celkové velikosti relevantního trhu započteno 50 % z produkce SKM v daném okrese.[19] V případě, že některé okresy spadaly do stanovených okruhů jen svou okrajovou částí, Úřad velikost výroby SKM v nich při určení celkové velikosti relevantních trhů nebral v potaz. 39. Tento způsob propočtu, vzhledem k absenci přesných údajů o poloze jednotlivých producentů SKM a komplikovanosti propočtu přesných dojezdových vzdáleností, představuje podle názoru Úřadu nejvhodnější aproximační metodu pro stanovení velikosti jednotlivých geografických trhů. IV.2.2 Postavení spojujících se soutěžitelů v oblasti prodeje syrového kravského mléka IV.2.2.1 Česká republika 40. Na území České republiky představovalo syrové kravské mléko vyprodukované členy družstva VIAMILK v roce 2018 cca [5-15] % na celkovém množství vyprodukovaného SKM, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [5-15] %. SKM vyprodukované v roce 2018 členy obou spojujících se soutěžitelů představovalo tedy cca [15-25] % na celkovém množství SKM vyprodukovaného na území České republiky. 41. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev Mlékařské a hospodářské družstvo JIH, se sídlem Tábor, Bílkova 1003/4, IČO 60647876 (dále jen „MHD JIH“), jehož tržní podíl na trhu SKM na území České republiky za rok 2018 činil cca 15 – 25 %, a Mlékařské hospodářské družstvo Střední Čechy, se sídlem Benešov u Prahy, Vnoučkova 2008, IČO 61462501 (dále jen „MHD STČ“), jehož tržní podíl na trhu SKM na území České republiky za rok 2018 činil cca 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů spojujících se soutěžitelů na daném území v roce 2018 nepřesáhl 5 %. 42. Současně s ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, úroveň HHI (nižší než 1000) a Delta (nižší než 250) předmětné spojení splňuje tzv. safeharbours definované v § 17 odst. 3 zákona a Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů. 43. Vzhledem ke skutečnosti, že společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na celkovém množství syrového kravského mléka vyprodukovaného v České republice nepřesahuje 33 %, splňuje daná transakce rovněž požadavkyNAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, jež v článku 149 upravuje smluvní ujednání v odvětví mléka a mléčných výrobků. Dle uvedeného ustanovení může organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků jednat jménem zemědělců, kteří jsou jejími členy, o smlouvách na dodávky syrového mléka od zemědělce zpracovateli či odběrateli syrového mléka, pokud jde o jejich celou společnou produkci nebo její část, přičemž jednání organizace producentů mohou probíhat mj. za splnění podmínky, že objem syrového mléka, kterého se uvedená jednání týkají a který je vyprodukován v kterémkoli členském státě, nepřesahuje 33 % celkové vnitrostátní produkce tohoto členského státu. IV.2.2.2 Okruhy POLABSKÉ MLÉKÁRNY 44. Na území Okruhu POLABSKÉ MLÉKÁRNY I syrové kravské mléko vyprodukované členy družstva VIAMILK v roce 2018 představovalo cca [15-25] %na celkovém množství SKM z daného území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [5-15] %.SKM vyprodukované v roce 2018 členy obou spojujících se soutěžitelů představovalo tak cca [15-25] %na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území. 45. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD STČ, jehož tržní podíl činil 25 – 35 %, a MHD JIH s tržním podílem ve výši 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů spojujících se soutěžitelů na daném území nepřesáhl 5 %. 46. Trh dodávek SKM na území Okruhu POLABSKÉ MLÉKÁRNY I představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je mezi 1000 až 2000, současně změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je vysoká (Delta je vyšší než 250). 47. Na území Okruhu POLABSKÉ MLÉKÁRNY II dodávky syrového kravského mléka pocházející od členů družstva VIAMILK v roce 2018 odpovídaly cca [5-15]% podílu na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [5-15]%. Tržní podíl obou spojujících se soutěžitelů představoval tak cca [15-25] % na celkovém množství SKM vyprodukovaného na daném území. 48. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD STČ, jehož tržní podíl činil 15 – 25 %, a MHD JIH s tržním podílem ve výši 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů spojujících se soutěžitelů na daném území nepřesáhl 5 %. 49. Trh dodávek SKM na území Okruhu POLABSKÉ MLÉKÁRNY II představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je v rozmezí 1000 až 2000, současně změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je středně vysoká (Delta je nižší než 250). 50. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek SKM na území Okruhu POLABSKÉ MLÉKÁRNY I, resp. Okruhu POLABSKÉ MLÉKÁRNY II, stejně tak k postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovni koncentrace trhu a její změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude dosahovat tržního postavení [15-25] a [25-35] %. Spojením vzniklý subjekt bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH a MHD STČ, přičemž druhý ze jmenovaných soutěžitelů bude disponovat zcela srovnatelným tržním podílem. Ostatní soutěžitelé, a to jak jiná odbytová družstva, tak i samostatní zemědělští prvovýrobci, budou mít za spojením vzniklým soutěžitelem relativně větší odstup. 51. Současně s ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, úroveň HHI a Delta předmětné spojení nesplňuje tzv. safeharbours definované v § 17 odst. 3 zákona a Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů, když území Okruhu POLABSKÉ MLÉKÁRNY I představuje trh sice jen mírně koncentrovaný, nicméně s vysokou změnou v koncentraci plynoucí z realizace navrhovaného spojení soutěžitelů. Naopak trh obchodování se SKM na území Okruhu POLABSKÉ MLÉKÁRNY II předmětné safeharbours splňuje. 52. Co se týče samotné společnosti POLABSKÉ MLÉKÁRNY, tato v roce 2018 odebírala syrové kravské mléko ze spojujících se soutěžitelů pouze od družstva VIAMILK. V této souvislosti předmětný zpracovatel mléka ve svém stanovisku konstatoval, že pokud by se spojením vzniklý soutěžitel pokusil zhoršit své dodací podmínky, nebyl by pro společnost POLABSKÉ MLÉKÁRNY problém najít alternativního dodavatele.[20] IV.2.2.3 Okruhy NIVA 53. Na území Okruhu NIVA I představovalo syrové kravské mléko vyprodukované členy družstva VIAMILK v roce 2018 cca [15-25] % na celkovém množství SKM z daného území, tržní podíl družstvaMorava činil přibližně [5-15] %. SKM vyprodukované v roce 2018 členy obou spojujících se soutěžitelů představovalo tak cca [25-35] % na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území. 54. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD STČ, jehož tržní podíl činil 15 – 25 %, a Odbytové družstvo Sněžné, se sídlem Sněžné 205, IČO 27668797 (dále jen „OD Sněžné), s tržním podílem ve výši 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů spojujících se soutěžitelů na daném území nepřesáhl 5 %. 55. Trh dodávek SKM na území Okruhu NIVA I představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je mezi 1000 až 2000, současně změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je velmi vysoká (Delta je vyšší než 250). 56. Na území Okruhu NIVA II dodávky syrového kravského mléka pocházející od členů družstva VIAMILK v roce 2018 odpovídaly cca [15-25]% podílu na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území, tržní podíl družstva MORAVA činil přibližně [5-15] %. Tržní podíl obou spojujících se soutěžitelů představoval tak cca [25-35] % na celkovém množství SKM vyprodukovaného na daném území. 57. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD STČ, jehož tržní podíl činil 15 – 25 %, a MHD JIH s tržním podílem ve výši 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů spojujících se soutěžitelů na daném území nepřesáhl 5 %. 58. Trh dodávek SKM na území Okruhu NIVA II představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je v rozmezí 1000 až 2000, současně změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je velmi vysoká (Delta je vyšší než 250). 59. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek syrového kravského mléka na území Okruhu NIVA I, resp. Okruhu NIVA II, stejně tak k postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovni koncentrace trhu a její změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude dosahovat tržního postavení [25-35] %. Spojením vzniklý subjekt bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH, MHD STČ či OD Sněžné, přičemž druhý ze jmenovaných soutěžitelů bude disponovat jen relativně mírně nižším tržním podílem než spojením vzniklý soutěžitel. Ostatní soutěžitelé, a to jak jiná odbytová družstva, tak i samostatní zemědělští prvovýrobci budou mít za spojením vzniklým soutěžitelem relativně větší odstup. 60. Současně s ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, úroveň HHI a Delta předmětné spojení nesplňuje tzv. safeharbours definované v § 17 odst. 3 zákona a Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů, když území v Okruhu NIVA I i II představuje trhy sice jen mírně koncentrované, nicméně s vysokou změnou v koncentraci plynoucí z realizace navrhovaného spojení soutěžitelů, současně tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele bude přesahovat 25 %. 61. Co se týče samotné společnosti NIVA, tato v roce 2018 odebírala syrové kravské mléko ze spojujících se soutěžitelů pouze od družstva VIAMILK. Nicméně i s ohledem na skutečnost, že se v důsledku transakce ani nemění dodavatelská struktura společnosti NIVA, tento zpracovatel nevyjádřil námitky proti realizaci navrhované transakce. IV.2.2.4 Okruhy Mlékárna Klatovy 62. Na území Okruhu Mlékárna Klatovy I představovalo syrové kravské mléko vyprodukované členy družstvaVIAMILK v roce 2018 cca [0-5] % na celkovém množství SKM z daného území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [0-5] %. SKM vyprodukované v roce 2018 členy obou spojujících se soutěžitelů představovalo tak cca [0-5] % na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území. 63. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH, jehož tržní podíl činil 35 – 45 %, a MHD STČ s tržním podílem ve výši 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 64. Trh dodávek SKM na území Okruhu Mlékárna Klatovy I představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je mezi 1000 až 2000, nicméně změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je marginální (Delta je nižší než 150). 65. Na území Okruhu Mlékárna Klatovy II dodávky syrového kravského mléka pocházející od členů družstva VIAMILK v roce 2018 odpovídaly cca [0-5]% podílu na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [0-5] %. Tržní podíl obou spojujících se soutěžitelů představoval tak cca [0-5] % na celkovém množství SKM vyprodukovaného na daném území. 66. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH, jehož tržní podíl činil 35 – 45 %, a MHD STČ s tržním podílem ve výši 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 67. Trh dodávek SKM na území Okruhu Mlékárna Klatovy II představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je v rozmezí 1000 až 2000, nicméně změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je velmi nízká (Delta je nižší než 150). 68. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek SKM na území Okruhu Mlékárna Klatovy I, resp. Okruhu Mlékárna Klatovy II, stejně tak k postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovni koncentrace trhu a její změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude dosahovat velmi nízkého tržního podílu. Spojením vzniklý subjekt bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH a MHD STČ, současně pak i řady menších soutěžitelů, kteří na daném území však budou mít obdobné tržní postavení jako spojením vzniklý soutěžitel. 69. Současně s ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, úroveň HHI a Delta předmětné spojení splňuje tzv. safeharbours definované v § 17 odst. 3 zákona a Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů. 70. Co se týče samotné společnosti Mlékárna Klatovy, tato v roce 2018 odebírala od obou spojujících se soutěžitelů. Společnost Mlékárna Klatovy ve svém stanovisku vyjádřila obavy z narušení hospodářské soutěže,[21] které jsou založeny na jejích obavách z posílení vyjednávací síly spojením vzniklého soutěžitele. IV.2.2.5 Okruhy Mlékárna Olešnice 71. Na území Okruhu Mlékárna Olešnice I představovalo syrové kravské mléko vyprodukované členy družstva VIAMILK v roce 2018 cca [5-15] %na celkovém množství SKM z daného území, tržní podíl družstvaMoravačinil přibližně [15-25] %.SKM vyprodukované v roce 2018 členy obou spojujících se soutěžitelů představovalo tak cca [25-35] %na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území. 72. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH a MHD STČ a společnosti Svaz výrobců mléka a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 1550/1, IČO 47674792 (dále jen „Svaz výrobců mléka“), jejichž individuální tržní podíly činily 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 73. Trh dodávek SKM na území Okruhu Mlékárna Olešnice I představuje trh nekoncentrovaný, když HHI je nižší než 1000, nicméně změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je vysoká (Deltaje vyšší než 250). 74. Na území Okruhu Mlékárna Olešnice II dodávky syrového kravského mléka pocházející od členů družstva VIAMILK v roce 2018 odpovídaly cca [5-15]% podílu na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [15-25] %. Tržní podíl obou spojujících se soutěžitelů představoval tak cca [25-35] % na celkovém množství SKM vyprodukovaného na daném území. 75. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH a MHD STČ a společnosti Svaz výrobců mléka, jejichž individuální tržní podíly činily 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 76. Trh dodávek SKM na území Okruhu Mlékárna Olešnice II představuje trh nekoncentrovaný, když HHI je nižší než 1000, nicméně změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je vysoká (Delta je vyšší než 250). 77. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek SKM na území Okruhu Mlékárna Olešnice I, resp. Okruhu Mlékárna Olešnice II, stejně tak k postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovni koncentrace trhu a její změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude dosahovat tržního podílu [25-35] % a bude představovat leadera trhu. Ostatní konkurenti budou mít za spojením vzniklým soutěžitelem již výrazný odstup. 78. Současně s ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, úroveň HHI a Delta předmětné spojení nesplňuje tzv. safeharbours definované v § 17 odst. 3 zákona a Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů, neboť na území Okruhu Mlékárna Olešnice I i II tržní podíly spojením vzniklého soutěžitele budou přesahovat 25 %. 79. Co se týče samotné společnosti Mlékárna Olešnice, tato v roce 2018 odebírala ze spojujících se soutěžitelů pouze od družstva Morava. Vzhledem k uvedenému nedojde ke změně ve struktuře dodavatelů společnosti Mlékárna Olešnice. Odběratel nicméně vyjádřil ve svém stanovisku obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže,[22] které jsou založeny na obavách z posílení vyjednávací síly spojením vzniklého soutěžitele a nemožnosti nalézt alternativu jiných dodavatelů. IV.2.2.6 Okruhy Bohušovická mlékárna 80. Na území Okruhu Bohušovická mlékárna I představovalo syrové kravské mléko vyprodukované členy družstva VIAMILKv roce 2018 cca [5-15] %na celkovém množství SKM z daného území, tržní podíl družstva Moravačinil přibližně [5-15] %.SKM vyprodukované v roce 2018 členy obou spojujících se soutěžitelů představovalo tak cca [15-25] %na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území. 81. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD STČ, které dosahovalo tržního podílu 15 – 25 %, a Mlékařské družstvo Česká Lípa, se sídlem Litoměřická 260, Hoštka, IČO 48289710 (dále jen „MD Česká Lípa“),aDružstvo PRAGOLAKTOS, se sídlem Skalsko č.p. 141, IČO 26174090 (dále jen „Družstvo PRAGOLAKTOS“), s individuálními tržními podíly ve výši 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 82. Trh dodávek SKM na území Okruhu Bohušovická mlékárna I představuje trh nekoncentrovaný, když HHI je nižší než 1000, změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je středně vysoká (Delta je nižší než 250). 83. Na území Okruhu Bohušovická mlékárna II dodávky syrového kravského mléka pocházející od členů družstva VIAMILKv roce 2018 odpovídaly cca [5-15]%podílu na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území, tržní podíl družstva Moravačinil přibližně [5-15] %.Tržní podíl spojujících se soutěžitelů představoval tak cca [15-25] %na celkovém množství SKM vyprodukovaného na daném území. 84. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD STČ, které dosahovalo tržního podílu 25 – 35 %, a MD Česká Lípa a Družstvo PRAGOLAKTOSs individuálními tržními podíly ve výši 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 85. Trh dodávek SKM na území Okruhu Bohušovická mlékárna II představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je v rozpětí 1000 až 2000, současně změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je nízká (Deltaje nižší než 150). 86. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek SKM na území Okruhu Bohušovická mlékárna I, resp. Okruhu Bohušovická mlékárna II, stejně tak k postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovni koncentrace trhu a její změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude dosahovat relativně nízkého tržního podílu, který bude nižší než 25 %, a bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD STČ, MD Česká Lípa a Družstvo PRAGOLAKTOS, která dosahují obdobných nebo dokonce vyšších tržních podílů než spojením vzniklý soutěžitel. 87. Současně s ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, úroveň HHI a Delta předmětné spojení splňuje tzv. safeharbours definované v § 17 odst. 3 zákona a Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů. 88. Co se týče samotné společnosti Bohušovická mlékárna, tato v roce 2018 odebírala syrové kravské mléko ze spojujících se soutěžitelů pouze od družstva Morava. Vzhledem k uvedenému nedojde ke změně ve struktuře dodavatelů tohoto mlékárenského zpracovatele, a také proto tento ve svém stanovisku nevyjádřil námitky proti spojení.[23] IV.2.2.7 Okruhy Choceňská mlékárna 89. Na území Okruhu Choceňská mlékárna I syrové kravské mléko vyprodukované členy družstva VIAMILK v roce 2018 představovalo cca [5-15] % na celkovém množství SKM z daného území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [15-25] %. SKM vyprodukované v roce 2018 členy obou spojujících se soutěžitelů představovalo tak cca [25-35] % na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území. 90. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD STČ a OD Sněžné a společnosti Svaz výrobců mléka, jejichž individuální tržní podíly činily 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 91. Trh dodávek SKM na území Okruhu Choceňská mlékárna I představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je v rozmezí 1000 – 2000, nicméně změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je velmi vysoká (Delta je vyšší než 250). 92. Na území Okruhu Choceňská mlékárna II dodávky syrového kravského mléka pocházející od členů družstva VIAMILK v roce 2018 odpovídaly cca [5-15]% podílu na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [15-25]%. Tržní podíl spojujících se soutěžitelů představoval tak cca [25-35] % na celkovém množství SKM vyprodukovaného na daném území. 93. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD STČ a OD Sněžné a společnosti Svaz výrobců mléka, jejichž individuální tržní podíly činily 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 94. Trh dodávek SKM na území Okruhu Choceňská mlékárna II představuje trh mírně koncentrovaný, když hodnota HHI se pohybuje mezi 1000 až 2000, nicméně změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je velmi vysoká (Delta je vyšší než 250). 95. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek SKM na území Okruhu Choceňská mlékárna I, resp. Okruhu Choceňská mlékárna II, stejně tak k postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovni koncentrace trhu a její změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude dosahovat tržního podílu [25-35] % a bude představovat leadera trhu. Ostatní konkurenti budou mít za spojením vzniklým soutěžitelem již výrazný odstup. 96. Současně s ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, úroveň HHI a Delta předmětné spojení nesplňuje tzv. safeharbours definované v § 17 odst. 3 zákona a Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů, neboť na území Okruhů Choceňská mlékárna I i II tržní podíly spojením vzniklého soutěžitele budou přesahovat 25 %, stejně tak tyto trhy jsou mírně koncentrované, nicméně změna úrovně koncentrace v důsledku realizace posuzované transakce je velmi vysoká. 97. Co se týče samotné společnosti Choceňská mlékárna, tato v roce 2018 odebírala ze spojujících se soutěžitelů pouze od družstva Morava. Vzhledem k uvedenému, nedojde ke změně ve struktuře dodavatelů společnosti Choceňská mlékárna. Přes tuto skutečnost předmětný odběratel vyjádřil obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže v důsledku realizace navrhované transakce,[24] které jsou založeny na obavách z posílení vyjednávací síly spojením vzniklého soutěžitele a nemožnosti nalézt alternativu jiných dodavatelů. IV.2.2.8 Okruhy Moravia Lacto 98. Na území Okruhu Moravia Lacto I představovalo syrové kravské mléko vyprodukované členy družstva VIAMILK v roce 2018 cca [0-5] %na celkovém množství SKM z daného území, tržní podíl družstva Moravačinil přibližně [15-25] %. SKM vyprodukované v roce 2018 členy obou spojujících se soutěžitelů představovalo tak cca [15-25] %na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území. 99. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH a MHD STČ, jejichž individuální tržní podíly činily 15 – 25 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 100. Trh dodávek SKM na území Okruhu Moravia Lacto I představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je v rozmezí 1000 až 2000, změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je pak pouze středně vysoká (Deltaje nižší než 250). 101. Na území Okruhu Moravia Lacto II dodávky syrového kravského mléka pocházející od členů družstva VIAMILKv roce 2018 odpovídaly cca [5-15]%podílu na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [15-25] %.Tržní podíl spojujících se soutěžitelů představoval tak cca [15-25] %na celkovém množství SKM vyprodukovaného na daném území. 102. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména společností MHD JIH a MHDSTČ, jejichž individuální tržní podíly činily 15 – 25 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 103. Trh dodávek SKM na území Okruhu Moravia Lacto II představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je [1000-2000], změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je pak pouze středně vysoká (Deltaje nižší než 250). 104. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek SKM na území Okruhu Moravia Lacto I, resp. Okruhu Moravia Lacto II, stejně tak k postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovně koncentrace trhu a její změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude dosahovat tržního podílu nižšího než 25 %, přičemž bude vystaven konkurenci dvou subjektů se srovnatelnými tržními podíly (MHD STČ a MHD JIH). Ostatní konkurenti budou mít za spojením vzniklým soutěžitelem již výrazný odstup. 105. Současně s ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, úroveň HHI a Delta předmětné spojení splňuje tzv. safeharbours definované v § 17 odst. 3 zákona a Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů. 106. Co se týče samotné společnosti Moravia Lacto, tato v roce 2018 odebírala ze spojujících se soutěžitelů pouze od družstva Morava. Vzhledem k uvedenému, nedojde k podstatné změně ve struktuře dodavatelů společnosti Moravia Lacto. I přes uvedené skutečnosti předmětný odběratel ve svém stanovisku vyjádřil námitky proti spojení,[25] které jsou založeny na obavách z posílení vyjednávací síly a růstu ceny syrového kravského mléka. IV.2.2.9 Okruhy Yog 107. Na území Okruhu Yog I se činnost spojujících se stran nepřekrývá, když na daném území působí ze spojujících se stran pouze družstvo Morava, jehož vyrobené syrové kravské mléko představovalo v roce 2018 přibližně [15-25] % z celkového množství SKM vyprodukovaného na daném území. 108. Spojením vzniklý soutěžitel bude na tomto trhu vystaven konkurenci řady menších soutěžitelů, mezi nejvýznamnější z nich náleží konkurenti Mléko Kunín odbytové družstvo, se sídlem Starý Jičín, Jičina 26, IČO 27806880 (dále jen „Kunín OD“), VIAMILK a.s., se sídlem Hradec Králové, Slezské Předměstí,Zemědělská 897/5, IČO28764871 (dále jen „VIAMILK a.s.“), a Svaz výrobců mléka, jejichž individuální tržní podíly činily 5 – 15 %. 109. Trh dodávek SKM na území Okruhu Yog I představuje trh nekoncentrovaný, když HHI je nižší než 1000, současně nedochází v důsledku realizace navrhované transakce k žádné změně úrovně koncentrace. 110. Na území Okruhu Yog II se činnost spojujících se stran rovněž nepřekrývá, když na daném území působí ze spojujících se soutěžitelů pouze družstvo Morava, jehož vyrobené syrové kravské mléko představovalo v roce 2018 přibližně [15-25] % z celkového množství SKM vyprodukovaného na daném území. 111. Spojením vzniklý soutěžitel bude na tomto trhu vystaven konkurenci řady menších soutěžitelů, mezi nejvýznamnější z nich náleží konkurenti Kunín OD, VIAMILK a.s. a Svaz výrobců mléka, jejichž individuální tržní podíly činily 5 – 15 %. 112. Trh dodávek SKM na území Okruhu Yog II představuje trh nekoncentrovaný, když HHI je nižší než 1000, současně nedochází v důsledku realizace navrhované transakce k žádné změně úrovně koncentrace. 113. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek syrového kravského mléka na území Okruhů Yog I i II, stejně tak k postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovni koncentrace trhu a její změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že v důsledku navrhované transakce nedojde na daném trhu k žádné podstatné změně, neboť činnosti spojujících se stran se na daném území nepřekrývají. 114. Pro společnost Yog se v důsledku realizace navrhovaného spojení nic nemění a tato společnost proti realizaci navrhované transakce nevyjádřila ani námitky.[26] IV.2.2.10 Okruhy Jaroměřická mlékárna 115. Na území Okruhu Jaroměřická mlékárna I syrové kravské mléko vyprodukované členy družstva VIAMILK v roce 2018 představovalo cca [0-5] % na celkovém množství SKM z daného území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [15-25]%. SKM vyprodukované v roce 2018 členy spojujících se soutěžitelů představovalo tak cca [15-25] % na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území. 116. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH, které dosahovalo tržního podílu ve výši 15 – 25 %, a MHD STČ s podílem 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 117. Trh dodávek SKM na území Okruhu Jaroměřická mlékárna I představuje trh nekoncentrovaný, když HHI je nižší než 1000, současně změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je velmi malá (Delta je nižší než 150). 118. Na území Okruhu Jaroměřická mlékárna II dodávky syrového kravského mléka pocházející od členů družstva VIAMILK v roce 2018 odpovídaly cca [0-5]% podílu na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [15-25] %. Tržní podíl spojujících se soutěžitelů představoval tak cca [15-25] % na celkovém množství SKM vyprodukovaného na daném území. 119. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH, které dosahovalo tržního podílu ve výši 15 – 25 %, a MHD STČ s podílem ve výši 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 120. Trh dodávek SKM na území Okruhu Jaroměřická mlékárna II představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je [1000-2000], nicméně změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je pouze středně vysoká (Delta je nižší než 250). 121. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek SKM na území Okruhů Jaroměřická mlékárna I i II, stejně tak k postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovni koncentrace trhu a její změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude dosahovat tržního podílu pod 25 %. Spojující se soutěžitelé budou i po realizaci navrhované transakce vystaveni konkurenci jednoho subjektu se srovnatelným tržním podílem a jednoho subjektu s tržním podílem jen relativně málo nižším. V důsledku posuzovaného spojení dochází navíc pouze k malému nárůstu tržního podílu. 122. S ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, úroveň HHI a Delta předmětné spojení splňuje tzv. safeharbours definované v § 17 odst. 3 zákona a Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů. 123. Co se týče samotné společnosti Jaroměřická mlékárna, tato v roce 2018 odebírala syrové kravské mléko ze spojujících se soutěžitelů pouze od družstva Morava. Vzhledem k uvedenému nedojde ke změně ve struktuře dodavatelů společnosti Jaroměřická mlékárna, a tato společnost ve svém stanovisku ani nevyjádřila obavy z narušení hospodářské soutěže. IV.2.2.11 Okruhy Mlékárna Polná 124. Na území Okruhu Mlékárna Polná I představovalo syrové kravské mléko vyprodukované členy družstva VIAMILK v roce 2018 cca [5-15] % na celkovém množství SKM z daného území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [15-25] %. SKM vyprodukované v roce 2018 členy spojujících se soutěžitelů představovalo tak cca [15-25] % na celkové množství vyrobeného SKM na daném území. 125. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH, které dosahovalo tržního podílu ve výši 15 – 25 %, a MHD STČ s podílem 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 126. Trh dodávek SKM na území Okruhu Mlékárna Polná I představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je [1000-2000], současně změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je pouze středně vysoká (Delta je nižší než 250). 127. Na území Okruhu Mlékárna Polná II dodávky syrového kravského mléka pocházející od členů družstva VIAMILK v roce 2018 odpovídaly cca [5-15]% podílu na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [5-15] %. Tržní podíl obou spojujících se soutěžitelů představoval tak cca [15-25] % na celkovém množství SKM vyprodukovaného na daném území. 128. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH a MHD STČ, jejichž individuální tržní podíly činily 15 – 25 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 129. Trh dodávek SKM na území Okruhu Mlékárna Polná II představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je v rozmezí 1000 až 2000, nicméně změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je pouze středně vysoká (Delta je nižší než 250). 130. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek SKM na území Okruhů Mlékárna Polná I i II, stejně tak k postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovni koncentrace trhu a její změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude dosahovat tržního podílu pod 25 %. Spojující se soutěžitelé budou i po realizaci navrhované transakce vystaveni konkurenci dvou subjektů se srovnatelným nebo jen nepatrně nižším tržním podílem. Ostatní konkurenti budou mít za spojením vzniklým soutěžitelem již výrazný odstup. 131. Současně s ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, úroveň HHI a Delta předmětné spojení splňuje tzv. safeharbours definované v § 17 odst. 3 zákona a Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů. 132. Co se týče samotné společnosti Mlékárna Polná, tato v roce 2018 odebírala syrové kravské mléko ze spojujících se soutěžitelů pouze od družstva Morava. Vzhledem k uvedenému nedojde ke změně ve struktuře dodavatelů společnosti Mlékárna Polná, proto předmětný odběratel ve svém stanovisku námitky proti spojení nevyjádřil.[27] IV.2.2.12 Okruhy BOHEMILK 133. Na území v Okruhu BOHEMILK I představovalo syrové kravské mléko vyprodukované členy družstva VIAMILK v roce 2018 cca [15-25] % na celkovém množství SKM z daného území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [15-25] %. SKM vyprodukované v roce 2018 členy obou spojujících se soutěžitelů představovalo tak cca [35-45] % na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území. 134. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstva MHD STČ a společnosti Svaz výrobců mléka, jejichž individuální tržní podíly činily 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 135. Trh dodávek SKM na území Okruhu BOHEMILK I představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je v rozmezí 1000 až 2000, nicméně změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce jevelmi vysoká (Delta je vyšší než 250). 136. Na území Okruhu BOHEMILK II dodávky syrového kravského mléka pocházející od členů družstva VIAMILK v roce 2018 odpovídaly cca [15-25]% podílu na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [15-25] %. Tržní podíl obou spojujících se soutěžitelů představoval tak cca [35-45] % na celkovém množství SKM vyprodukovaného na daném území. 137. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev OD Sněžné a MHD STČa společnosti Svaz výrobců mléka, jejichž individuální tržní podíly činily 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 138. Trh dodávek SKM na území Okruhu BOHEMILK II představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je v rozmezí 1000 až 2000, nicméně změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je velmi vysoká (Delta je vyšší než 250). 139. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek SKM na území Okruhů BOHEMILK I i II, stejně tak k postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovni koncentrace trhu a její změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude dosahovat tržního podílu výrazně převyšujícího 25 %, přičemž ostatní konkurenti budou mít za spojením vzniklým soutěžitelem již výrazný odstup. 140. Současně s ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, úroveň HHI a Delta předmětné spojení nesplňuje tzv. safeharbours definované v § 17 odst. 3 zákona a Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů, neboť na území Okruhů BOHEMILK I i II tržní podíly spojením vzniklého soutěžitele budou přesahovat 25 %, navíc se jedná o trhy mírně koncentrované s výraznou změnou koncentrace v důsledku realizace navrhované transakce. 141. Společnost BOHEMILK v roce 2018 odebírala syrové kravské mléko ze spojujících se soutěžitelů pouze od družstva Morava. Družstvo VIAMILK považuje předmětný zpracovatel mléka za dodavatelskou alternativu k družstvu MORAVA, ale jednání s družstvem VIAMILK nebylo ze strany společnosti BOHEMILK v posledních 5 letech zahájeno. Vzhledem k výše uvedenému nedojde v důsledku realizace předmětného spojení k podstatné změně ve struktuře dodavatelů společnosti BOHEMILK. Nicméně tento odběratel vyjádřil námitky proti realizaci navrhovaného spojení soutěžitelů,[28] které jsou založeny zejména na obavách z posílení vyjednávací síly a rozhoupání cenové hladiny syrového kravského mléka. IV.2.2.13 Okruhy Mlékárna Stříbro 142. Na území Okruhu Mlékárna Stříbro I syrové kravské mléko vyprodukované členy družstva VIAMILKv roce 2018 představovalo cca [0-5] %na celkovém množství SKM z daného území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [0-5] %.SKM vyprodukované v roce 2018 členy obou spojujících se soutěžitelů představovalo tak cca [5-15] %na celkovém množství vyrobeného SKM na daném území. 143. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH a MHD STČ, jejichž tržní podíl se pohyboval ve výši 15 – 25 %, a dále pak několika dalších subjektů, které dosahují srovnatelného nebo jen mírně nižšího tržního podílu jako spojením vzniklý soutěžitel. 144. Trh dodávek SKM na území Okruhu Mlékárna Stříbro I představuje trh nekoncentrovaný, když HHI je nižší než 1000, rovněž tak změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je velmi malá (Delta je nižší než 150). 145. Na území Okruhu Mlékárna Stříbro II dodávky syrového kravského mléka pocházející od členů družstva VIAMILKv roce 2018 odpovídaly cca [0-5]%podílu na celkovém množství vyrobeného mléka na daném území, tržní podíl družstva MORAVAčinil přibližně [0-5] %.Tržní podíl obou spojujících se soutěžitelů představoval tak cca [5-15] %na celkovém množství SKM vyprodukovaného na daném území. 146. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH a MHD STČ, jejichž tržní podíl se pohyboval ve výši 15 – 25 %, a dále pak několika dalších subjektů, které dosahují srovnatelného nebo jen mírně nižšího tržního podílu než spojením vzniklý soutěžitel. 147. Trh dodávek SKM na území Okruhu Mlékárna Stříbro II představuje trh nekoncentrovaný, když HHI je nižší než 1000, rovněž tak změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je velmi malá (Delta je nižší než 150). 148. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek syrového kravského mléka na území Okruhů Mlékárna Stříbro I i II, stejně tak k postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovni koncentrace trhu a její změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude dosahovat relativně malého tržního postavení, přičemž bude vystaven konkurenci řady dalších soutěžitelů, a to jak jiných odbytových družstev, tak i samostatných zemědělských prvovýrobců. 149. Současně s ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, úroveň HHI a Delta předmětné spojení splňuje tzv. safeharbours definované v § 17 odst. 3 zákona a Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů. 150. Mlékárna Stříbro odebírá SKM doposud pouze od jednoho ze spojujících se soutěžitelů, a to od družstva Morava. Společnost Mlékárna Stříbro ve svém stanovisku k realizaci navrhované transakce konstatovala,[29] že v důsledku jejího uskutečnění dojde k propojení dvou silných odbytových družstev a nově vzniklý subjekt bude chtít využít svého postavení k lepší vyjednávací pozici se všemi mlékárnami, nicméně na druhou stranu uvedla, že, pokud by jí spojením vzniklý subjekt přestal dodávat SKM, nebude to mít na ni dopad. IV.2.2.14 Okruhy LACRUM 151. Na území Okruhu LACRUM I představovalo syrové kravské mléko vyprodukované členy družstva VIAMILK v roce 2018 cca [0-5] % z celkového množství SKM z daného území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [15-25] %. SKM vyprodukované v roce 2018 členy obou spojujících se soutěžitelů tak představovalo cca [15-25] % na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území. 152. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH, jehož tržní podíl se pohyboval ve výši 15 – 25 %, a MHD STČ s tržním podílem ve výši 5 – 15 %, tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 153. Trh dodávek SKM na území Okruhu LACRUM I představuje trh nekoncentrovaný, když HHI je nižší než 1000, změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je středně vysoká (Delta je nižší než 250). 154. Na území Okruhu LACRUM II dodávky syrového kravského mléka pocházející od členů družstva VIAMILK v roce 2018 odpovídaly cca [5-15]% podílu na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [15-25] %. Tržní podíl obou spojujících se soutěžitelů představoval tak cca [15-25] % na celkovém množství SKM vyprodukovaného na daném území. 155. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH, jež dosahovalo tržního podílu ve výši 15 – 25%, a MHD STČ s tržním podílem 5 – 15 %, tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 156. Trh dodávek SKM na území Okruhu LACRUM II představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je [1000-2000], změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je středně vysoká (Delta je nižší než 250). 157. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek syrového kravského mléka na území Okruhů LACRUM I i II, stejně tak k postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovni koncentrace trhu a její změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude dosahovat relativně menšího tržního postavení, přičemž bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH a MHD STČ, ostatní soutěžitelé, a to jak jiná odbytová družstva, tak i samostatní zemědělští prvovýrobci budou mít za spojením vzniklým soutěžitelem relativně větší odstup. 158. Nicméně s ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, úroveň HHI a Delta předmětné spojení splňuje tzv. safeharbours definované v § 17 odst. 3 zákona a Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů. 159. Společnost LACRUM v roce 2018 odebírala syrové kravské mléko pouze od jednoho ze spojujících se soutěžitelů, a to od družstva Morava. Navíc v roce 2019 společnost LACRUM neodebírá SKM již ani od jednoho ze spojujících se soutěžitelů. 160. Přes výše uvedené tato společnost proti realizaci navrhované transakce vznesla námitky.[30] Navrhované spojení dle společnosti LACRUM zvýší vyjednávací sílu spojením vzniklého soutěžitele, který bude moci prosazovat zvýšení ceny SKM. Po realizaci spojení pak o totéž budou usilovat i ostatní dodavatelé SKM. Zvýšení výkupní ceny syrového kravského mléka pro společnost LACRUM pak bude mít negativní dopad, neboť její výrobky přestanou být konkurenceschopnými na trhu. IV.2.2.15 Okruhy FARMA RODINY NĚMCOVY 161. Na území Okruhu FARMA RODINY NĚMCOVY I představovalo syrové kravské mléko vyprodukované členy družstva VIAMILK v roce 2018 cca [5-15] % na celkovém množství SKM z daného území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [15-25] %. SKM vyprodukované v roce 2018 členy obou spojujících se soutěžitelů představovalo tak cca [15-25] % na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území. 162. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH, které dosahovalo tržního podílu ve výši 15 – 25 %, a MHD STČ s podílem 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 163. Trh dodávek SKM na území Okruhu FARMA RODINY NĚMCOVY I představuje trh nekoncentrovaný, když HHI je nižší než 1000, a změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je pouze středně vysoká (Delta je nižší než 250). 164. Na území v Okruhu FARMA RODINY NĚMCOVY II dodávky syrového kravského mléka pocházející od členů družstva VIAMILK v roce 2018 odpovídaly cca [5-15]% podílu na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [15-25] %. Tržní podíl obou spojujících se soutěžitelů představoval tak cca [15-25] % na celkovém množství vyprodukovaného SKM na daném území. 165. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD STČ a MHD JIH, jejichž individuální tržní podíly činily 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 166. Trh dodávek syrového kravského mléka na území Okruhu FARMA RODINY NĚMCOVY II představuje trh nekoncentrovaný, když HHI je nižší než 1000, změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je však vysoká (Delta je vyšší než 250). 167. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek SKM na území Okruhů FARMA RODINY NĚMCOVY I i II, stejně tak z postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovně koncentrace trhu a její změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude dosahovat tržního podílu nižšího než 25 %, když bude vystaven konkurenci dvou významných soutěžitelů se srovnatelným nebo jen relativně menším odstupem v tržním postavení. Ostatní konkurenti budou mít za spojením vzniklým soutěžitelem již výrazný odstup. 168. Současně s ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, úroveň HHI a Delta předmětné spojení splňuje tzv. safeharbours definované v § 17 odst. 3 zákona a Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů. 169. Společnost FARMA RODINY NĚMCOVY v roce 2018 odebírala syrové kravské mléko pouze od jednoho ze spojujících se soutěžitelů, a to od družstva Morava. Tato společnost ani v průběhu správního řízení nevyjádřila proti posuzované transakci námitky. IV.2.2.16 Okruhy HOLLANDIA 170. Na území v dojezdové vzdálenosti Okruhu HOLLANDIA I přestavovalo syrové kravské mléko vyprodukované členy družstva VIAMILK v roce 2018 cca [5-15] % na celkovém množství SKM z daného území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [5-15] %. SKM vyprodukované v roce 2018 členy obou spojujících se soutěžitelů představovalo tedy cca [5-15] % na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území. 171. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH, MHD STČ a MD Česká Lípa a společnosti NET KRALOVICE, spol. s r.o., se sídlem okres Plzeň-sever, Kralovice, Žatecká 492, IČO 40524213 (dále jen „NET Kralovice“), jejichž individuální tržní podíly se pohybovaly ve výši 5 – 15 %. 172. Trh dodávek SKM na území Okruhu HOLLANDIA I představuje trh nekoncentrovaný, když HHI je nižší než 1000, změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je velmi malá (Delta je nižší než 150). 173. Na území Okruhu HOLLANDIA II dodávky syrového kravského mléka pocházející od členů družstva VIAMILK v roce 2018 odpovídaly cca [5-15]% podílu na celkovém množství SKM z daného území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [5-15] %. Tržní podíl obou spojujících se soutěžitelů představoval cca [5-15] % na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území. 174. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH, MHD STČ a MD Česká Lípa a společnosti NET Kralovice, jejichž individuální tržní podíly se pohybovaly ve výši 5 – 15 %. 175. Trh dodávek SKM na území Okruhu HOLLANDIA II představuje trh nekoncentrovaný, když HHI je nižší než 1000, změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je velmi malá (Delta je nižší než 150). 176. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek SKM na území Okruhu HOLLANDIA I, resp. Okruhu HOLLANDIA II, stejně tak k postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovni koncentrace trhu a její změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude dosahovat relativně malého tržního postavení, přičemž bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH, MHD STČ, MD Česká Lípa a společnosti NET Kralovice, které budou zaujímat obdobné tržní postavení jako spojením vzniklý soutěžitel. 177. Současně s ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, úroveň HHI a Delta předmětné spojení splňuje tzv. safeharbours definované v § 17 odst. 3 zákona a Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů. 178. Společnost HOLLANDIA v roce 2018 odebírala syrové kravské mléko pouze od jednoho ze spojujících se soutěžitelů, a to od družstva MORAVA, přičemž vždy se jednalo o dodávky pouze na krátké období. V současné době ani jedna ze spojujících se stran nedodává mléko do společnosti HOLLANDIA. Společnost HOLLANDIA proti realizaci navrhované transakce nevznesla námitky.[31] IV.2.2.17 Okruhy Mlékárna Pragolaktos 179. Na území Okruhu Mlékárna Pragolaktos I představovalo syrové kravské mléko vyprodukované členy družstva VIAMILK v roce 2018 cca [5-15] % na celkovém množství SKM z daného území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [0-5] %. SKM vyprodukované v roce 2018 členy obou spojujících se soutěžitelů představovalo tak cca [5-15] % na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území. 180. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD STČ, jehož tržní podíl se pohyboval ve výši 25 – 35 %, a MHD JIH s 15 – 25% tržním podílem, tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 181. Trh dodávek SKM na území Okruhu Mlékárna Pragolaktos I představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je 1000 až 2000, změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je však velmi malá (Delta je nižší než 150). 182. Na území Okruhu Mlékárna Pragolaktos II dodávky syrového kravského mléka pocházející od členů družstva VIAMILK v roce 2018 odpovídaly cca [5-15]% podílu na celkovém množství SKM z daného území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [0-5] %. Tržní podíl spojujících se soutěžitelů představoval tak cca [5-15] % na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území. 183. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD STČ, jehož tržní podíl se pohyboval ve výši 25 – 35 %, a MHD JIH s 15 – 25% tržním podílem, tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 184. Trh dodávek SKM na území Okruhu Mlékárna Pragolaktos II představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je [1000-2000], změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je však velmi malá (Delta je nižší než 150). 185. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek SKM na území Okruhů Mlékárna Pragolaktos I i II, stejně tak k postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovni koncentrace trhu a její změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude dosahovat relativně menšího tržního postavení, přičemž bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH a MHD STČ, když oba tito soutěžitelé budou disponovat silnějším tržním postavením než spojením vzniklý subjekt, ostatní soutěžitelé, a to jak jiná odbytová družstva, tak i samostatní zemědělští prvovýrobci, budou mít za spojením vzniklým soutěžitelem relativně větší odstup. 186. Současně s ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, úroveň HHI a Delta předmětné spojení splňuje tzv. safeharbours definované v § 17 odst. 3 zákona a Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů. 187. Společnost Mlékárna Pragolaktos v roce 2018 odebírala SKM od obou spojujících se soutěžitelů. Realizace navrhované transakce tak podstatně nezmění strukturu dodavatelů předmětného zpracovatele mléka. I přes uvedené skutečnosti společnost Mlékárna Pragolaktos proti realizaci navrhované transakce vznesla námitky,[32] navrhované spojení dle jejího názoru zvýší vyjednávací sílu spojením vzniklého soutěžitele, který bude moci prosazovat zvýšení ceny syrového kravského mléka. IV.2.2.18 Okruhy Mlékárna Hlinsko 188. Na území Okruhu Mlékárna Hlinsko I představovalo syrové kravské mléko vyprodukované členy družstva VIAMILKv roce 2018 cca [5-15] %na celkovém množství SKM vyprodukovaného z daného území, tržní podíl družstva Moravačinil přibližně [15-25] %.SKM vyprodukované v roce 2018 členy obou spojujících se soutěžitelů představovalo tak cca [25-35] %na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území. 189. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD STČ a MHD JIH s individuálními tržními podíly ve výši 5 – 15 %, tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 190. Trh dodávek SKM na území Okruhu Mlékárna Hlinsko I představuje trh nekoncentrovaný, když HHI je nižší než 1000, nicméně změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je vysoká (Deltaje vyšší než 250). 191. Na území Okruhu Mlékárna Hlinsko II dodávky syrového kravského mléka pocházející od členů družstva VIAMILK v roce 2018 odpovídaly cca [5-15]%podílu na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území, tržní podíl družstva Moravačinil přibližně [15-25] %.Tržní podíl obou spojujících se soutěžitelů představoval tak cca [15-25] %na celkovém množství SKM vyprodukovaného na daném území. 192. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD STČ a MHD JIH s individuálními tržními podíly ve výši 5 – 15 %, tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 193. Trh dodávek SKM na území Okruhu Mlékárna Hlinsko II představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je [1000-2000], změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je vysoká (Deltaje vyšší než 250). 194. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek syrového kravského mléka na území Okruhů Mlékárna Hlinsko I i II, stejně tak k postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovni koncentrace trhu a její změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude dosahovat tržního postavení [15-25] a [25-35] %, přičemž bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH a MHD STČ, když oba tito soutěžitelé budou nicméně disponovat mírně nižším tržním postavenímnež spojením vzniklý subjekt. Ostatní soutěžitelé, a to jak jiná odbytová družstva, tak i samostatní zemědělští prvovýrobci budou mít za spojením vzniklým soutěžitelem relativně větší odstup. 195. Současně s ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, úroveň HHI a Delta předmětné spojení nesplňuje tzv. safeharbours definované v § 17 odst. 3 zákona a Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů, když na území Okruhu Mlékárna Hlinsko I je tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele [25-35] %,naopak v případě území Okruhu Mlékárna Hlinsko II je mírně vyšší celková úroveň koncentracetrhu po spojení, neboť je [1000-2000], dochází však k podstatné změně míry koncentrace. 196. Společnost Mlékárna Hlinsko v roce 2018 odebírala odobou spojujících se soutěžitelů. Společnost Mlékárna Hlinsko proti realizaci navrhované transakce vznesla námitky,[33] dle jejího názoru uskutečnění posuzované transakce zvýší vyjednávací sílu spojením vzniklého soutěžitele, který bude moci prosazovat zvýšení ceny syrového kravského mléka. IV.2.2.19 Okruhy Brazzale 197. Na území Okruhu Brazzale I představovalo syrové kravské mléko vyprodukované členy družstva VIAMILK v roce 2018 cca [0-5] %na celkovém množství SKM z daného území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [15-25] %.SKM vyprodukované v roce 2018 členy obou spojujících se soutěžitelů představovalo tak cca [25-35] %na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území. 198. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména společnosti Svaz výrobců mléka a družstva Kunín OD s individuálními tržními podíly ve výši 5 – 15 %, tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 199. Trh dodávek SKM na území Okruhu Brazzale I představuje trh nekoncentrovaný, když HHI je nižší než 1000, změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je středně vysoká (Delta je nižší než 250). 200. Na území Okruhu Brazzale II dodávky syrového kravského mléka pocházející od členů družstva VIAMILK v roce 2018 odpovídaly cca [0-5]%podílu na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území, tržní podíl družstva Moravačinil přibližně [15-25] %.Tržní podíl obou spojujících se soutěžitelů představoval tak cca [25-35] %na celkovém množství SKM vyprodukovaného na daném území. 201. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména společnosti Svaz výrobců mléka s individuálním tržním podílem ve výši 5 – 15 %, tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 202. Trh dodávek SKM na území Okruhu Brazzale II představuje trh nekoncentrovaný, když HHI je nižší než 1000, současně změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je středně vysoká (Delta je nižší než 250). 203. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek syrového kravského mléka na území Okruhů Brazzale I i II, stejně tak z postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovně koncentrace trhu a její změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude dosahovat tržního postavení [25-35] %, nicméně bude představovat z hlediska tržního podílu jednoznačně nejsilnější subjekt. Ostatní konkurenti budou mít za spojením vzniklým soutěžitelem výraznější odstup, když pouze jeden z konkurentů, a to společnost Svaz výrobců mléka, dosahuje tržního podílu přesahujícího 5 %. 204. Současně s ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, úroveň HHI a Delta předmětné spojení nesplňuje tzv. safeharbours definované v § 17 odst. 3 zákona a Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů, když na území Okruhů Brazzale I i II tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele je [25-35] %. 205. Společnost Brazzale v roce 2018 odebírala SKM ze spojujících se soutěžitelů pouze od družstva Morava. Předmětné spojení nicméně pro společnost Brazzale nemění strukturu jejích dodavatelů, navíc tento zpracovatel sám nepokládá spojující se soutěžitele za vzájemnou alternativu. Společnost Brazzale proti realizaci navrhované transakce vznesla námitky,[34] neboť dle jejího názoru navrhované spojení zvýší vyjednávací sílu spojením vzniklého soutěžitele, který bude moci prosazovat zvýšení ceny syrového kravského mléka. Navíc se společnost Brazzale obává, že kdyby jí spojením vzniklý subjekt odmítl dodávat SKM, nemohla by si tato společnost najít reálnou alternativu. IV.2.2.20 Okruhy Savencia Sedlčany 206. Na území Okruhu Savencia Sedlčany I představovalo syrové kravské mléko vyprodukované členy družstva VIAMILK v roce 2018 [0-5] % na celkovém množství SKM z daného území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [0-5] %. SKM vyprodukované v roce 2018 členy obou spojujících se soutěžitelů představovalo cca [5-15] % na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území. 207. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH a MHD STČ, jejichž individuální tržní podíl se pohyboval ve výši 25 – 35 %, a dále pak několika dalších subjektů, které dosahují srovnatelného nebo jen mírně nižšího tržního podílu než spojením vzniklý soutěžitel. 208. Trh dodávek SKM na území Okruhu Savencia Sedlčany I představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je v rozmezí 1000 – 2000, nicméně změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je velmi malá (Delta je nižší než 150). 209. Na území Okruhu Savencia Sedlčany II dodávky syrového kravského mléka pocházející od členů družstva VIAMILK v roce 2018 odpovídaly cca [0-5]% podílu na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [0-5] %. Tržní podíl obou spojujících se soutěžitelů představoval cca [5-15] %na celkovém množství SKM vyprodukovaného na daném území. 210. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH a MHD STČ, jejichž individuální tržní podíl se pohyboval ve výši 25 – 35 %, a dále pak několika dalších subjektů, které dosahují srovnatelného nebo jen mírně nižšího tržního podílu než spojením vzniklý soutěžitel. 211. Trh dodávek SKM na území Okruhu Savencia Sedlčany II představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je v rozmezí 1000 – 2000, nicméně změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je velmi malá (Delta je nižší než 150). 212. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek syrového kravského mléka na území Okruhů Savencia Sedlčany I i II, stejně tak k postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovni koncentrace trhu a její změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude dosahovat velmi nízkého tržního postavení, navíc bude vystaven konkurenci dvou subjektů s výrazně vyšším tržním podílem. 213. Současně s ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, úroveň HHI a Delta předmětné spojení splňuje tzv. safeharbours definované v § 17 odst. 3 zákona a Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů. 214. Navíc výrobní závod v Sedlčanech společnosti Savencia Fromage byl počátkem roku 2019 zrušen a výroba přesunuta do výrobního závodu v Hodoníně. IV.2.2.21 Okruhy Savencia Přibyslav 215. Na území Okruhu Savencia Přibyslav I představovalo syrové kravské mléko vyprodukované členy družstva VIAMILK v roce 2018 cca [5-15] % na celkovém množství SKM z daného území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [15-25] %. SKM vyprodukované v roce 2018 členy obou spojujících se soutěžitelů představovalo cca [15-25] % na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území. 216. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH, jehož tržní podíl činil 15 – 25 %, a MHD STČ s tržním podílem ve výši 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů spojujících se stran na daném území nepřevyšoval 5 %. 217. Trh dodávek SKM na území Okruhu Savencia Přibyslav I představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je v rozmezí 1000 – 2000, změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je však vysoká (Delta je vyšší než 250). 218. Na území Okruhu Savencia Přibyslav II dodávky syrového kravského mléka pocházející od členů družstva VIAMILK v roce 2018 odpovídaly cca [5-15]% podílu na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [15-25] %. Tržní podíl obou spojujících se soutěžitelů představoval cca [15-25] % na celkovém množství SKM vyprodukovaného na daném území. 219. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH, jehož tržní podíl činil 15 – 25 %, a MHD STČ s tržním podílem ve výši 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů spojujících se soutěžitelů na daném území nepřevyšoval 5 %. 220. Trh dodávek SKM na území Okruhu Savencia Přibyslav II představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je v rozmezí 1000 – 2000, změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je ale rovněž vysoká (Delta je vyšší než 250). 221. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek syrového kravského mléka na území Okruhů Savencia Přibyslav I i II, stejně tak z postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovně koncentrace trhu a její změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude dosahovat relativně nízkého tržního postavení, které nebude převyšovat 25 %, navíc bude vystaven konkurenci dvou silných subjektů. 222. S ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, úroveň HHI a Delta předmětné spojení nesplňuje tzv. safeharbours definované v § 17 odst. 3 zákona a Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů, neboť trhy jsou mírně koncentrované, nicméně změna úrovně koncentrace v důsledku realizace dané transakce je velká (Delta více než 250). 223. Co se týče samotného výrobního závodu Přibyslav společnosti Savencia Fromage, tento odebíral mléko ze spojujících se soutěžitelů pouze od družstva Morava, struktura dodavatelů předmětného závodu se tak v důsledku spojení nijak nezmění. I proto společnost Savencia Fromage proti realizaci navrhované transakce nevznesla žádné námitky.[35] IV.2.2.22 Okruhy Savencia Hodonín 224. Na území Okruhu Savencia Hodonín I se činnost spojujících se soutěžitelů nepřekrývá, když na daném území působí pouze družstvo Morava, jímž vyprodukované syrové kravské mléko představovalo v roce 2018 přibližně [25-35] % z celkového množství SKM z daného území. 225. Spojením vzniklý soutěžitel bude na tomto trhu vystaven konkurenci řady menších soutěžitelů, když tržní podíl žádného z nich nebude přesahovat 5 %. 226. Trh dodávek SKM na území Okruhu Savencia Hodonín I představuje trh nekoncentrovaný, když HHI je nižší než 1000, současně nedochází v důsledku realizace navrhované transakce k žádné změně úrovně koncentrace. 227. Na území Okruhu Savencia Hodonín II se činnost spojujících se stran rovněž nepřekrývá, když na daném území působí pouze družstvo Morava, jímž vyrobené syrové kravské mléko představovalo v roce 2018 přibližně [25-35] % z celkového množství SKM vyprodukovaného na daném území. 228. Spojením vzniklý soutěžitel bude na tomto trhu vystaven konkurenci řady menších soutěžitelů, když pouze společnost Svaz výrobců mléka dosahuje tržního podílu převyšujícího 5 %. 229. Trh dodávek SKM na území Okruhu Savencia Hodonín II představuje trh nekoncentrovaný, když HHI je nižší než 1000, současně nedochází v důsledku realizace navrhované transakce k žádné změně úrovně koncentrace. 230. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek syrového kravského mléka na území Okruhů Savencia Hodonín I i II, stejně tak k postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovni koncentrace trhu a její změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že v důsledku navrhované transakce nedojde na daném trhu k žádné podstatné změně, neboť činnosti spojujících se stran se na daném území nepřekrývají. Zejména s ohledem na tuto skutečnost společnost Savencia Fromage také nevznesla žádné námitky proti posuzovanému spojení soutěžitelů.[36] IV.2.2.23 Okruhy NET PLASY 231. Na území Okruhu NET PLASY I se činnost spojujících se soutěžitelů nepřekrývá, když na daném území působí pouze družstvo Morava, jehož vyrobené syrové kravské mléko představovalo v roce 2018 přibližně [15-25] % z celkového množství SKM vyprodukovaného na daném území. 232. Spojením vzniklý soutěžitel bude na tomto trhu vystaven konkurenci řady menších soutěžitelů, mezi nejvýznamnější z nich náleží konkurenti Kunín OD, VIAMILK a.s. a Svaz výrobců mléka,jejichž individuální tržní podíly činily 5 – 15 %. 233. Trh dodávek SKM na území Okruhu NET PLASY I představuje trh nekoncentrovaný, když HHI je nižší než 1000, současně nedochází v důsledku realizace navrhované transakce k žádné změně úrovně koncentrace. 234. Na území Okruhu NET PLASY II se činnost spojujících se soutěžitelů rovněž nepřekrývá, když na daném území působí pouze družstvo Morava, jehož vyrobené syrové kravské mléko představovalo v roce 2018 přibližně [15-25] % z celkového množství SKM vyprodukovaného na daném území. 235. Spojením vzniklý soutěžitel bude na tomto trhu vystaven konkurenci řady menších soutěžitelů, mezi nejvýznamnější z nich náleží konkurenti Kunín OD, VIAMILK a.s. a Svaz výrobců mléka, jejichž individuální tržní podíly činily 5 – 15 %. 236. Trh dodávek SKM na území Okruhu NET PLASY II představuje trh nekoncentrovaný, když HHI je nižší než 1000, současně nedochází v důsledku realizace navrhované transakce k žádné změně úrovně koncentrace. 237. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek syrového kravského mléka na území Okruhů NET PLASY I i II, stejně tak k postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovni koncentrace trhu a její změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že v důsledku navrhované transakce nedojde na daném trhu k žádné podstatné změně, neboť činnosti spojujících se stran se na daném území nepřekrývají. 238. Pro společnost NET PLASY se v důsledku realizace navrhovaného spojení nic nemění, když již v současnosti odebírá SKM ze spojujících se soutěžitelů pouze od družstva Morava. I proto tento zpracovatel ve svém stanovisku proti realizaci navrhované transakce nevyjádřil námitky.[37] IV.2.2.24 Okruhy OLMA 239. Na území Okruhu OLMA I syrové kravské mléko vyprodukované členy družstva VIAMILK v roce 2018 představovalo cca [0-5] % na celkovém množství SKM z daného území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [25-35] %. SKM vyprodukované v roce 2018 členy obou spojujících se soutěžitelů představovalo cca [25-35] % na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území. 240. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstva MHD STČ, které dosáhlo tržního podílu ve výši 15 – 25 %, a společnosti Svaz výrobců mléka s tržním podílem 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 241. Trh dodávek SKM na území Okruhu OLMA I představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je [1000-2000], nicméně změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je velmi malá (Delta je nižší než 150). 242. Na území Okruhu OLMA II dodávky syrového kravského mléka pocházející od členů družstva VIAMILK v roce 2018 odpovídaly cca [0-5]% podílu na celkovém množství SKM z daného území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [25-35] %. Tržní podíl obou spojujících se soutěžitelů představoval cca [25-35] % na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území. 243. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstvaMHD STČ a společnosti Svaz výrobců mléka s individuálními tržními podíly ve výši 5 – 15 %, tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 244. Trh dodávek SKM na území Okruhu OLMA II představuje trh mírně koncentrovaný, když HHI je [1000-2000], změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je malá (Delta je nižší než 150). 245. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek syrového kravského mléka na území Okruhů OLMA I i II, stejně tak z postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovně koncentrace trhu a jeho změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude dosahovat tržního postavení [25-35] %, přičemž v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení dojde jen k velmi malému nárůstu tržního podílu. Spojením vzniklý subjekt bude vystaven konkurenci zejména družstva MHD STČ a společnosti Svaz výrobců mléka, když oba tito soutěžitelé budou disponovat jen mírně nižším tržním postavením než spojením vzniklý subjekt. Ostatní soutěžitelé, a to jak jiná odbytová družstva, tak i samostatní zemědělští prvovýrobci, budou mít za spojením vzniklým soutěžitelem relativně větší odstup. 246. Současně s ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, úroveň HHI a Delta předmětné spojení nesplňuje tzv. safeharbours definované v § 17 odst. 3 zákona a Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů, když na území Okruhů OLMA I i II tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele je [25-35] %. 247. Společnost OLMA v roce 2018 odebírala ze spojujících se soutěžitelů pouze od družstva Morava. Dodavatelská struktura společnosti OLMA se v důsledku realizace navrhované transakce nezmění, současně i předmětná společnost nepovažuje dodávky syrového kravského mléka od družstva VIAMILK za reálnou alternativu k dodávkám družstva Morava. I přes uvedené skutečnosti však společnost OLMA proti realizaci navrhované transakce vznesla námitky,[38] a to v tom smyslu, že navrhované spojení soutěžitelů dle společnosti OLMA zvýší vyjednávací sílu spojením vzniklého soutěžitele, který bude moci prosazovat zvýšení ceny SKM. IV.2.2.25 Okruhy AGRICOL 248. Na území Okruhu AGRICOL I představovalo syrové kravské mléko vyprodukované členy družstva VIAMILK v roce 2018 cca [5-15] % na celkovém množství SKM z daného území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně [15-25] %. SKM vyprodukované v roce 2018 členy obou spojujících se soutěžitelů představoval cca [25-35] % na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území. 249. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH a MHD STČ a společnosti Svaz výrobců mléka, jejichž individuální tržní podíly činily 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 250. Trh dodávek SKM na území Okruhu AGRICOL I představuje trh nekoncentrovaný, když HHI je nižší než 1000, změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je vysoká (Delta je vyšší než 250). 251. Na území Okruhu AGRICOL II dodávky syrového kravského mléka pocházející od členů družstva VIAMILK v roce 2018 odpovídaly cca 9,1% podílu na celkovém množství SKM vyrobeného na daném území, tržní podíl družstva Morava činil přibližně 16,6 %. Tržní podíl obou spojujících se soutěžitelů představoval cca 25,7 % na celkovém množství vyprodukovaného SKM na daném území. 252. Spojením vzniklý soutěžitel bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH a MHD STČ a společnosti Svaz výrobců mléka, jejichž individuální tržní podíly činily 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších konkurentů na daném území nepřesáhl 5 %. 253. Trh dodávek SKM na území Okruhu AGRICOL II představuje trh nekoncentrovaný, když HHI je nižší než 1000, změna úrovně koncentrace trhu v důsledku realizace navrhované transakce je pak vysoká (Delta je rovna 301). 254. Z výše uvedených informací vztahujících se k tržním podílům dosaženým spojujícími se soutěžiteli v rámci dodávek syrového kravského mléka na území Okruhů AGRICOL I i II, stejně tak k postavení nejvýznamnějších konkurentů spojením vzniklého subjektu, úrovni koncentrace trhu a jeho změny v důsledku realizace navrhovaného spojení vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude dosahovat tržního postavení [25-35] %. Spojením vzniklý subjekt bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH a MHD STČ a společnosti Svaz výrobců mléka, když tito soutěžitelé budou nicméně disponovat pouze mírně nižším tržním postavením než spojením vzniklý subjekt, ostatní soutěžitelé, a to jak jiná odbytová družstva, tak i samostatní zemědělští prvovýrobci, budou mít za spojením vzniklým soutěžitelem relativně větší odstup. 255. Současně s ohledem na výši tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele, úroveň HHI a Delta předmětné spojení nesplňuje tzv. safeharbours definované v § 17 odst. 3 zákona a Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů, když na území Okruhů AGRICOL I i II tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele je [25-35] %. 256. Společnost AGRICOL v roce 2018 odebírala SKM od obou spojujících se soutěžitelů. V této souvislosti společnost AGRICOL proti realizaci navrhované transakce vznesla námitky,[39] a to v tom smyslu, že navrhované spojení soutěžitelů dle jejího názoru zvýší vyjednávací sílu spojením vzniklého soutěžitele, který bude moci prosazovat zvýšení ceny SKM. IV.2.2.26 Shrnutí analýzy struktury trhů 257. Jak bylo uvedeno v části IV.1 tohoto rozhodnutí, základní představu o struktuře trhu a konkurenčním významu spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů poskytují tržní podíly na relevantním trhu a úroveň jeho koncentrace. 258. Pokud jde o velikost tržních podílů, jestliže společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak.[40] 259. V případě hodnocení struktury trhu Úřad podpůrně používá ukazatel míry celkové úrovně koncentrace trhu, jež je vyjádřena tzv. indexem HHI, a jeho změnu v důsledku realizace spojení soutěžitelů, tzv. Delta. Problémy v oblasti hospodářské soutěže při posuzování horizontálních spojení pak pravděpodobně nevyvstanou na trhu s hodnotou HHI po spojení pod 1000 bodů, ani v případě spojení s hodnotou HHI po spojení mezi 1000 a 2000 a Delta pod 250, resp. v případě spojení s výší HHI po spojení nad 2000 a Delta pod 150.[41]To neplatí v případě existence zvláštních okolností, mezi něž se řadí např. skutečnost, že jedna ze spojujících se stran má před spojením 50% nebo větší podíl na trhu.[42] 260. Pokud jsou pak splněna kritéria definovaná v předcházejících dvou odstavcích, má Úřad u horizontálních spojení soutěžitelů předběžně za to, že spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže, pokud jeho šetření neprokáže opak. 261. Údaje o velikosti tržních podílů spojujících se soutěžitelů, koncentraci trhu a hodnocení splnění výše naznačených tzv. safeharbours jsou uvedeny v následující tabulce (viz tabulka č. 2). Tabulka č. 2 – Tržní podíly, HHI index a hodnocení splnění tzv. safeharbours u jednotlivých trhů prodeje syrového kravského mléka Trh prodeje SKM na území Okruhu Tržní podíl VIAMILK/Morava HHI po spojení Delta Splnění tzv. safeharbours Česká republika [15-25] % 1000 - 2000 Pod 250 ANO POLABSKÉ MLÉKÁRNY I [15-25] % 1000 - 2000 Nad 250 NE POLABSKÉ MLÉKÁRNY II [15-25] % 1000 - 2000 Pod 250 ANO NIVA I [25-35] % 1000 - 2000 Nad 250 NE NIVA II [25-35] % 1000 - 2000 Nad 250 NE Mlékárna Klatovy I [0-5] % 1000 - 2000 Pod 150 ANO Mlékárna Klatovy II [0-5] % 1000 - 2000 Pod 150 ANO Mlékárna Olešnice I [25-35] % Pod 1000 Nad 250 NE Mlékárna Olešnice II [25-35] % Pod 1000 Nad 250 NE Bohušovická mlékárna I [15-25] % Pod 1000 Pod 250 ANO Bohušovická mlékárna II [15-25] % 1000 - 2000 Pod 150 ANO Choceňská mlékárna I [25-35] % 1000 - 2000 Nad 250 NE Choceňská mlékárna II [25-35] % 1000 - 2000 Nad 250 NE Moravia Lacto I [15-25] % 1000 - 2000 Pod 250 ANO Moravia Lacto II [15-25] % 1000 - 2000 Pod 250 ANO Yog I [15-25] % Pod 1000 0 ANO Yog II [15-25] % Pod 1000 0 ANO Jaroměřická mlékárna I [15-25] % Pod 1000 Pod 150 ANO Jaroměřická mlékárna II [15-25] % 1000 - 2000 Pod 250 ANO Mlékárna Polná I [15-25] % 1000 - 2000 Pod 250 ANO Mlékárna Polná II [15-25] % 1000 - 2000 Pod 250 ANO BOHEMILK I [35-40] % 1000 - 2000 Nad 250 NE BOHEMILK II [35-40] % 1000 - 2000 Nad 250 NE Mlékárna Stříbro I [5-15] % Pod 1000 Pod 150 ANO Mlékárna Stříbro II [5-15] % Pod 1000 Pod 150 ANO LACRUM I [15-25] % Pod 1000 Pod 250 ANO LACRUM II [15-25] % 1000 – 2000 Pod 250 ANO FARMA RODINY NĚMCOVY I [15-25] % Pod 1000 Pod 250 ANO FARMA RODINY NĚMCOVY II [15-25] % Pod 1000 Nad 250 ANO HOLLANDIA I [5-15] % Pod 1000 Pod 150 ANO HOLLANDIA II [5-15] % Pod 1000 Pod 150 ANO Mlékárna Pragolaktos I [5-15] % 1000 - 2000 Pod 150 ANO Mlékárna Pragolaktos II [5-15] % 1000 - 2000 Pod 150 ANO Mlékárna Hlinsko I [25-35] % Pod 1000 Nad 250 NE Mlékárna Hlinsko II [15-25] % 1000 - 2000 Nad 250 NE Brazzale I [25-35] % Pod 1000 Pod 250 NE Brazzale II [25-35] % Pod 1000 Pod 250 NE Savencia Sedlčany I [5-15] % 1000 - 2000 Pod 150 ANO Savencia Sedlčany II [5-15] % 1000 - 2000 Pod 150 ANO Savencia Přibyslav I [15-25] % 1000 - 2000 Nad 250 NE Savencia Přibyslav II [15-25] % 1000 - 2000 Nad 250 NE Savencia Hodonín I [25-35] % Pod 1000 0 ANO Savencia Hodonín II [25-35] % Pod 1000 0 ANO NET PLASY I [15-25] % Pod 1000 0 ANO NET PLASY II [15-25] % Pod 1000 0 ANO OLMA I [25-35] % 1000 - 2000 Pod 150 NE OLMA II [25-35] % 1000 - 2000 Pod 150 NE AGRICOL I [25-35] % Pod 1000 Nad 250 NE AGRICOL II [25-35] % Pod 1000 Nad 250 NE 262. Z tabulky č. 2 vyplývá z hlediska vzájemného vztahu činností spojujících se stran na území České republiky následující. 263. Navrhované spojení soutěžitelů má konglomerátní charakter ve vztahu k trhům obchodování se syrovým kravským mlékem na území Okruhů Yog I, Yog II, Savencia Hodonín I, Savencia Hodonín II, NET PLASY I a NET PLASY II, na nichž je ze spojujících se soutěžitelů aktivní pouze odbytové družstvo Morava. Na těchto trzích nedojde v důsledku posuzované transakce k žádným změnám, přičemž ani jeden z těchto odběratelů syrového kravského mléka, tj. společností Yog, Savencia Fromage a NET PLASY, ve svých stanoviscích zaslaných Úřadu nevyjádřil námitky proti její realizaci. 264. Z hlediska výše tržních podílů, míry koncentrace trhu po spojení a její změny v důsledku realizace navrhované transakce pak tzv. safeharbours pro horizontální spojení soutěžitelů, při nichž Úřad obvykle nespatřuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže, je naplněn na trzích prodeje syrového kravského mléka na území České republiky a Okruhů POLABSKÉ MLÉKÁRNY II, Mlékárna Klatovy I, Mlékárna Klatovy II, Bohušovická mlékárna I, Bohušovická mlékárna II, Moravia Lacto I, Moravia Lacto II, Jaroměřická mlékárna I, Jaroměřická mlékárna II, Mlékárna Polná I, Mlékárna Polná II, Mlékárna Stříbro I, Mlékárna Stříbro II, LACRUM I, LACRUM II, FARMA RODINY NĚMCOVY I, FARMA RODINY NĚMCOVY II, HOLLANDIA I, HOLLANDIA II, Mlékárna Pragolaktos I, Mlékárna Pragolaktos II, Savencia Sedlčany I a Savencia Sedlčany II. 265. Na těchto trzích dosahují spojující se soutěžitelé tržních podílů nepřesahujících 25 %, přičemž jsou vystaveni konkurenci vždy alespoň dvou soutěžitelů, kteří disponují srovnatelným nebo jen mírně slabším tržním postavením. Současně i většina z odběratelů na těchto relevantních trzích nevyjádřila v průběhu správního řízení obavy z narušení hospodářské soutěže, které by plynuly z realizace posuzované transakce. Výjimku tvořily společnosti Mlékárna Klatovy, Moravia Lacto, Mlékárna Stříbro, LACRUM a Mlékárna Pragolaktos. 266. K námitkám jednotlivých odběratelů pak Úřad uvádí následující. Společnost Mlékárna Klatovy ve svém stanovisku vyjádřila obavu z posílení vyjednávací pozice spojením vzniklého soutěžitele. V této souvislosti Úřad konstatuje, že spojením vzniklý soutěžitel dosahuje na trhu prodeje SKM na území Okruhu Mlékárna Klatovy I i Okruhu Mlékárna Klatovy II velmi nízkého tržního podílu (pod 5 %), přičemž bude vystaven konkurenci řady dalších soutěžitelů, jejichž tržní podíl je srovnatelný nebo dokonce i podstatně vyšší. Z těchto důvodů nelze přisvědčit předmětné námitce společnosti Mlékárna Klatovy. 267. Obdobnou námitku zaslala Úřadu ve svém stanovisku i společnost Mlékárna Stříbro. K tomu Úřad uvádí, že i na trzích dodávek SKM na území Okruhů Mlékárna Stříbro I a Mlékárna Stříbro II bude dosahovat spojením vzniklý soutěžitel velmi nízkého tržního podílu (5 – 15 %) a bude vystaven konkurenci několika soutěžitelů, jejichž tržní podíl je srovnatelný nebo podstatně vyšší. Současně tomuto odběrateli dodává ze spojujících se soutěžitelů pouze jeden z nich (odbytové družstvo Morava). V důsledku předmětné transakce tak nedochází ke změně v dodavatelské struktuře společnosti Mlékárna Stříbro, navíc spojující se soutěžitelé na daných trzích ani nepředstavují blízké konkurenty, když v posledních pěti letech tato společnost nejen že neodebírala syrové kravské mléko od družstva VIAMILK, ale ani s ním o dodávkách nevyjednávala. Navíc sama společnost Mlékárna Stříbro ve svém stanovisku konstatovala, že by pro ni nebyl problém najít si jiného dodavatele, pokud by došlo ze strany družstva Morava ke zhoršení obchodních podmínek nebo k odmítnutí dodávek SKM. Z těchto důvodů nelze přisvědčit předmětné námitce uvedeného odběratele. 268. Obavy z posílení vyjednávací pozice a zvýšení ceny vyjádřila ve svém stanovisku také společnost Moravia Lacto. V této souvislosti Úřad uvádí, že i na trzích dodávek SKM na území Okruhů Moravia Lacto I a Moravia Lacto II bude dosahovat spojením vzniklý soutěžitel relativně nízkého tržního podílu (15 – 25 %) a bude vystaven konkurenci minimálně dvou soutěžitelů, jejichž tržní podíl je srovnatelný nebo jen mírně nižší. Současně tomuto odběrateli dodává ze spojujících se soutěžitelů pouze jeden z nich (odbytové družstvo Morava). V důsledku předmětné transakce tak nedochází ke změně v dodavatelské struktuře společnosti Moravia Lacto, navíc spojující se soutěžitelé na daných trzích ani nepředstavují blízké konkurenty, když v posledních pěti letech tato společnost nejen že neodebírala syrové kravské mléko od družstva VIAMILK, ale ani s ním o dodávkách nevyjednávala. Z těchto důvodů nelze přisvědčit předmětné námitce uvedeného odběratele. 269. Stejné námitky proti realizaci navrhované transakce vyjádřila ve svém stanovisku také společnost LACRUM. K tomu Úřad uvádí, že i na trzích dodávek SKM na území Okruhů LACRUM I a LACRUM II bude dosahovat spojením vzniklý soutěžitel relativně nízkého tržního podílu (15 – 25 %) a bude vystaven konkurenci minimálně dvou soutěžitelů, jejichž tržní podíl je srovnatelný nebo jen mírně nižší. Současně tomuto odběrateli dodával v roce 2018 ze spojujících se soutěžitelů pouze jeden z nich (odbytové družstvo Morava). Navíc v průběhu roku 2019 společnost LACRUM přestala od družstva Morava odebírat jakékoli syrové kravské mléko, a tudíž není předmětným spojením jakkoli dotčena. Z těchto důvodů nelze přisvědčit předmětné námitce uvedeného odběratele. 270. Obdobně jako společnosti LACRUM a Moravia Lacto se ve svém stanovisku vyjádřila i společnost Mlékárna Pragolaktos. K tomu Úřad uvádí, že i na trzích dodávek SKM na území Okruhů Mlékárna Pragolaktos I a Mlékárna Pragolaktos II bude dosahovat spojením vzniklý soutěžitel relativně nízkého tržního podílu (5 – 15 %) a bude vystaven konkurenci nejméně dvou soutěžitelů, jejichž tržní podíl je srovnatelný nebo dokonce vyšší. Tomuto odběrateli dodávají syrové kravské mléko oba spojující se soutěžitelé. S ohledem na podíl spojujících se stran na celkové spotřebě SKM tohoto odběratele v důsledku předmětné transakce nedochází k podstatné změně v dodavatelské struktuře společnosti Mlékárna Pragolaktos. Z těchto důvodů nelze přisvědčit předmětné námitce uvedeného odběratele. 271. Na ostatních spojením dotčených trzích dodávek syrového kravského mléka na území Okruhů POLABSKÉ MLÉKÁRNY I, NIVA I, NIVA II, Mlékárna Olešnice I, Mlékárna Olešnice II, Choceňská mlékárna I, Choceňská mlékárna II, BOHEMILK I, BOHEMILK II, Mlékárna Hlinsko I, Mlékárna Hlinsko II, Brazzale I, Brazzale II, Savencia Přibyslav I, Savencia Přibyslav II, OLMA I, OLMA II, AGRICOL I a AGRICOL II pak spojující se soutěžitelé obvykle dosahují tržních podílů převyšujících hranici 25 % (s výjimkou trhů POLABSKÉ MLÉKÁRNY II, Savencia Přibyslav I, Savencia Přibyslav II a Mlékárna Hlinsko II), a tudíž na navrhovanou transakci ve vztahu k těmto trhům nelze aplikovat tzv. předpoklad nenarušení hospodářské soutěže definovaný v § 17 odst. 3 zákona. 272. Rovněž tak na podstatné části z těchto trhů není naplněn ani tzv. safeharbour definovaný v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení podniků pomocí ukazatelů míry koncentrace trhu a její změny (HHI a Delta), a to s výjimkami trhů Mlékárna Olešnice I, Mlékárna Olešnice II, Mlékárna Hlinsko I, Brazzale I, Brazzale II, OLMA I, OLMA II, AGRICOL I a AGRICOL II. 273. Ačkoli nebyl na předmětných trzích naplněn alespoň jeden nebo i oba tzv. safeharbours definované § 17 odst. 3 zákona či Pokynech pro posuzování horizontálních spojení podniků, předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže ani na nich. 274. Úřad poukazuje na to, že organizace zemědělských produktů, mezi něž spadá také mléko a mléčné výrobky, je upravena rovněž v článku 149 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty. Dle uvedeného ustanovení může organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků jednat jménem zemědělců, kteří jsou jejími členy, o smlouvách na dodávky syrového mléka od zemědělce zpracovateli či odběrateli syrového mléka, pokud jde o jejich celou společnou produkci nebo její část, přičemž jednání organizace producentů mohou probíhat mj. za splnění podmínky, že objem syrového mléka, kterého se uvedená jednání týkají a který je vyprodukován v kterémkoli členském státě, nepřesahuje 33 % celkové vnitrostátní produkce tohoto členského státu. Rovněž uvedený požadavek spojující se soutěžitelé, resp. subjekt vzniklý jejich spojením, splňují, neboť výše jejich společného tržního podílu po uskutečnění spojení nepřesáhne v rámci České republiky 33 % (když společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude činit cca [15-25] %). Současně ani na lokálních trzích 33% hranice nebude překročena (s výjimkou Oblastí BOHEMILK I a BOHEMILK II). 275. Na trhu dodávek syrového kravského mléka na území Okruhu POLABSKÉ MLÉKÁRNY I tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele bude činit [15-25] %. Rovněž bude vystaven dalšímu významnému subjektu nabízejícímu SKM, družstvu MHD JIH. Současně společnost POLABSKÉ MLÉKÁRNY odebírá SKM ze spojujících se soutěžitelů pouze od družstva VIAMILK. V důsledku realizace navrhované transakce tak nedojde ke změně v dodavatelské struktuře této společnosti. Z tohoto důvodu ani společnost POLABSKÉ MLÉKÁRNY neočekává podstatné dopady na cenu SKM, které nakupuje od družstva VIAMILK. Pokud by k tomu přesto došlo, předmětný zpracovatel mléka by dle svého vyjádření byl schopen najít včas alternativního dodavatele syrového kravského mléka. 276. Na trzích dodávek syrového kravského mléka na území Okruhů NIVA I i NIVA II se tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele bude pohybovat [25-35]%, když bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH, MHD STČ či OD Sněžné, přičemž druhý ze jmenovaných soutěžitelů bude disponovat jen relativně mírně nižším tržním podílem. Předmětný zpracovatel mléka odebírá SKM pouze od jedné ze spojujících se stran, a to od odbytového družstva VIAMILK. Spojující se soutěžitelé na daných trzích ani nepředstavují blízké konkurenty, když v posledních pěti letech tato společnost nejen že neodebírala syrové kravské mléko od družstva Morava, ale ani s ním o dodávkách nevyjednávala. Současně společnost NIVA ve svém stanovisku Úřadu konstatovala, že za ekonomicky efektivní vzdálenost, odkud může odebírat syrové kravské mléko, považuje 10 km. V tomto okruhu okolo výrobního závodu předmětného odběratele se nenacházejí žádní zemědělští prvovýrobci produkující SKM, kteří by byli členy odbytového družstva Morava. I z těchto důvodů společnost NIVA ve svém stanovisku nevyjádřila obavy z narušení hospodářské soutěže. 277. Na trzích dodávek syrového kravského mléka na území Okruhů Mlékárna Olešnice I i Mlékárna Olešnice II se tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele bude pohybovat [25-35] %, když bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH a MHD STČ či společnosti Svaz výrobců mléka. Současně oba trhy jsou nekoncentrované, neboť před i po realizaci navrhované transakce bude hodnota HHI nižší než 1000. Předmětný zpracovatel mléka odebírá SKM pouze od jedné ze spojujících se stran, a to odbytového družstva Morava. Z tohoto důvodu uskutečnění spojení nebude mít za následek změnu ve struktuře dodavatelů této společnosti. [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ],[43] dle Úřadu na daných trzích tito nepředstavují blízké konkurenty. V této souvislosti je nezbytné poukázat na to, že společnost Mlékárna Olešnice v posledních pěti letech nejen že neodebírala syrové kravské mléko od družstva VIAMILK, ale ani s ním o dodávkách nevyjednávala. Současně společnost Mlékárna Olešnice ve svém stanovisku Úřadu konstatovala, že za ekonomicky efektivní vzdálenost, odkud může odebírat syrové kravské mléko, považuje 80 km. V tomto okruhu okolo výrobního závodu předmětného odběratele sice prostřednictvím svých členů působí oba spojující se soutěžitelé, nicméně družstvo VIAMILK na předmětném území představuje až šestého nejvýznamnějšího dodavatele syrového kravského mléka s velmi malým podílem na produkci SKM. 278. Na trzích dodávek syrového kravského mléka na území Okruhů Brazzale I i Brazzale II tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele bude [25-35] %, když bude vystaven konkurenci zejména družstva Kunín OD a společnosti Svaz výrobců mléka. Současně nárůst tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele bude relativně malý, neboť družstvo VIAMILK nepředstavuje na daných trzích podstatného soutěžitele. Předmětný zpracovatel mléka navíc odebírá SKM pouze od jedné ze spojujících se stran, a to odbytového družstva Morava. Spojující se soutěžitelé na daných trzích ani nepředstavují blízké konkurenty, když v posledních pěti letech tato společnost nejen že neodebírala syrové kravské mléko od družstva VIAMILK, ale ani s ním o dodávkách nevyjednávala. Současně společnost Brazzale ve svém stanovisku Úřadu konstatovala, že dodávky SKM od družstva VIAMILK nepředstavují reálnou alternativu k dodávkám předmětné komodity od družstva Morava. 279. Na trzích dodávek syrového kravského mléka na území Okruhů Savencia Přibyslav I i Savencia Přibyslav II tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele nebude dosahovat ani 25 %, když bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD JIH a MHD STČ, jejichž postavení bude obdobné jako u spojujících se soutěžitelů. Předmětný zpracovatel mléka navíc odebírá SKM pouze od jedné ze spojujících se stran, a to odbytového družstva Morava. Spojující se soutěžitelé na daných trzích ani nepředstavují blízké konkurenty, když v posledních pěti letech tato společnost nejen že neodebírala syrové kravské mléko od družstva VIAMILK, ale ani s ním o dodávkách nevyjednávala. Současně společnost Savencia Fromage ve svém stanovisku Úřadu nevyjádřila obavy z narušení hospodářské soutěže. 280. Na trzích dodávek syrového kravského mléka na území Okruhů OLMA I i OLMA II tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele bude [25-35] %, když bude vystaven konkurenci zejména družstva MHD STČ a společnosti Svaz výrobců mléka, přičemž především prvně jmenovaný soutěžitel zaujímá jen relativně menší tržní podíl než spojením vzniklý subjekt. Současně nárůst tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele bude relativně malý, neboť družstvo VIAMILK nepředstavuje na daných trzích podstatného soutěžitele. Předmětný zpracovatel mléka navíc odebírá SKM pouze od jedné ze spojujících se stran, a to odbytového družstva Morava. Spojující se soutěžitelé na daných trzích ani nepředstavují blízké konkurenty, [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ]. Současně společnost OLMA ve svém stanovisku Úřadu konstatovala, že dodávky SKM od družstva VIAMILK [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ]. 281. Na trzích dodávek syrového kravského mléka na území Okruhů Mlékárna Hlinsko I i Mlékárna Hlinsko II tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele se bude pohybovat [15-25] a [25-35] %, když bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD STČ a MHD JIH. Předmětný zpracovatel mléka odebírá SKM od obou spojujících se stran. Nicméně i po realizaci navrhované transakce spojením vzniklý soutěžitel nebude z hlediska množství dodaného syrového kravského mléka největším dodavatelem SKM společnosti Mlékárna Hlinsko. 282. S ohledem na skutečnost, že tento zpracovatel mléka ve svém vyjádření projevil obavy z narušení hospodářské soutěže v případě uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů a současně uvedl, že vzdálenost, odkud lze dle jeho názoru efektivně poptávat syrové kravské mléko, je užší než 100 km, Úřad se zabýval i postavením jednotlivých soutěžitelů na straně nabídky v rámci území vymezeného užší dojezdovou vzdáleností uvedenou v odpovědi společnosti Mlékárna Hlinsko. Z provedeného šetření pak vyplynulo, že na území v této užší dojezdové vzdálenosti od výrobního závodu společnosti Mlékárna Hlinsko bude společný tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele [25-35] %, přičemž tento bude vystaven podstatné konkurenci řady dalších subjektů, zejména pak MHD STČ a OD Sněžné. 283. V souvislosti se společností Mlékárna Hlinsko je současně nezbytné konstatovat, že tato společnost, stejně jako její sesterská společnost OLMA, je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost AGROFERT, a.s., se sídlem Praha 4, Chodov, Pyšelská 2327/2, IČO 26185610 (dále jen „Skupina AGROFERT“), která působí v řadě odvětví, mimo jiné i v zemědělství, potravinářství a chemickém průmyslu, v jejichž rámci dosahuje vysokého obratu, který mnohonásobně převyšuje obrat dosažený spojujícími se soutěžiteli. Zemědělští prvovýrobci, a to i členové odbytových družstev Morava a VIAMILK, pak od Skupiny AGROFERT pro svou činnost nakupují řadu vstupů, mj. krmiva pro hospodářská zvířata. Z tohoto důvodu má společnost Mlékárna Hlinsko relativně podstatnou nákupní sílu při vyjednávání s dodavateli mléka.[44] 284. Na trzích dodávek syrového kravského mléka na území Okruhů AGRICOL I i AGRICOL II tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele [25-35] %, když je vystaven konkurenci zejména družstev MHD STČ a MHD JIH a společnosti Svaz výrobců mléka. Předmětný zpracovatel mléka odebírá SKM od obou spojujících se stran. Nicméně i po realizaci navrhované transakce bude mít předmětný odběratel možnost vybrat si svého dodavatele SKM, neboť na předmětných trzích konkurenti společně vyrábějí téměř tři čtvrtiny produkce syrového kravského mléka na daném území. 285. S ohledem na skutečnost, že tento zpracovatel mléka ve svém vyjádření projevil obavy z narušení hospodářské soutěže po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů a současně uvedl, že vzdálenost, odkud lze dle jeho názoru efektivně poptávat syrové kravské mléko, je pouze 80 km, Úřad se zabýval i postavením jednotlivých soutěžitelů na straně nabídky v takto úžeji vymezeném území. Z provedeného šetření pak vyplynulo, že na území v dojezdové vzdálenosti 80 km od výrobního závodu společnosti AGRICOL bude společný tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele [25-35] %, přičemž tento bude vystaven podstatné konkurenci řady dalších subjektů (mimo jiné pak MHD STČ, Svaz výrobců mléka či OD Sněžné), které na dotčeném území produkují přibližně dvě třetiny syrového kravského mléka. 286. Na trzích dodávek syrového kravského mléka na území Okruhů Choceňská mlékárna I i Choceňská mlékárna II tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele se bude pohybovat [25-35] %, když bude vystaven konkurenci zejména družstev MHD STČ a OD Sněžné či společnosti Svaz výrobců mléka. Předmětný zpracovatel mléka odebírá SKM ze spojujících se stran pouze od družstva Morava. Z tohoto důvodu uskutečnění spojení nebude mít za následek změnu ve struktuře dodavatelů této společnosti. 287. S ohledem na skutečnost, že Choceňská mlékárna ve svém vyjádření projevila obavy z narušení hospodářské soutěže po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů a současně uvedla, že za vzdálenost, odkud lze dle jejího názoru efektivně poptávat syrové kravské mléko, je pouze 50 km, Úřad se zabýval i postavením jednotlivých soutěžitelů na straně nabídky v takto úžeji vymezeném území. Z provedeného šetření pak vyplynulo, že na území v dojezdové vzdálenosti 50 km od výrobního závodu společnosti Choceňská mlékárna bude společný tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele [35-45] %, tento bude vystaven konkurenci některých dalších subjektů, zejména pak Svazu výrobců mléka. 288. Ačkoli společnost Choceňská mlékárna považuje spojující se soutěžitele za vzájemné konkurenty a pro ni za zastupitelné dodavatele SKM, z provedeného šetření vyplynulo, že společnost Choceňská mlékárna [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ]. 289. Na trzích dodávek syrového kravského mléka na území Okruhů BOHEMILK I i BOHEMILK II tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele činil [35-45] %, tj. jako na jediných trzích bude vyšší než tržní podíl ve výši 33 % stanovený článkem 149 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty. Hlavními konkurenty spojením vzniklého soutěžitele pak bude společnost Svaz výrobců mléka a družstvo MHD STČ. Předmětný zpracovatel mléka odebírá SKM ze spojujících se stran pouze od družstva Morava. Z tohoto důvodu uskutečnění spojení nebude mít za následek změnu ve struktuře dodavatelů této společnosti. 290. S ohledem na skutečnost, že společnost BOHEMILK ve svém vyjádření projevila obavy z narušení hospodářské soutěže po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů a současně uvedla, že vzdálenost, odkud lze dle jejího názoru efektivně poptávat syrové kravské mléko, je pouze 40 km, Úřad se zabýval i postavením jednotlivých soutěžitelů na straně nabídky v takto úžeji vymezeném území. Z provedeného šetření pak vyplynulo, že na území v dojezdové vzdálenosti 40 km od výrobního závodu společnosti BOHEMILK bude společný tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele činit [45-55] %, nicméně družstvo Morava dosahuje podílu menšího než 5 %. Tudíž toto množství mléka v případě zhoršení obchodních podmínek by pro společnost BOHEMILK nemělo být problém nahradit. V této souvislosti navíc Úřad konstatuje, že společnost BOHEMILK v posledních pěti letech nejen že neodebírala syrové kravské mléko od družstva VIAMILK, ale ani s ním o dodávkách nevyjednávala. Současně [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ], družstvo VIAMILK nepředstavuje případnou reálnou alternativu k dodávkám družstva Morava pro předmětného zpracovatele SKM. 291. Dále se Úřad zabýval otázkou, jakým způsobem by odběratelé spojujících se soutěžitelů pravděpodobně reagovali na přerušení dodávek syrového kravského mléka od spojujících se společností a zda a do jaké míry (popř. v jakém časovém horizontu) by byli jejich odběratelé schopni tento výpadek dodávek SKM pokrýt za pomoci jiných dodavatelů, přičemž současně se Úřad dotazoval odběratelů spojujících se soutěžitelů na předpokládaný dopad posuzované transakce na jejich společnost a vyjednávací podmínky.[45] V této souvislosti se Úřad zabýval rovněž otázkou, zda množství SKM, které mlékárny odebírají od spojujících se soutěžitelů, představuje podstatnou část odběrů na celkových odběrech těchto mlékáren. 292. Někteří z odběratelů spojujících se soutěžitelů uvedli, že v důsledku uskutečnění spojení se může zhoršit jejich vyjednávací pozice, a vyslovili obavy z dopadů spojení na svoji společnost. Na základě šetření však Úřad dospěl k poznatku, že ve většině případů, kdy mlékárny uvedly, že dodávky SKM od spojujících se soutěžitelů pro ně představují podstatnou či významnou část jejich spotřeby SKM, byl jejich dodavatelem pouze jeden ze spojujících se soutěžitelů, přičemž s druhým ze spojujících se soutěžitelů, pokud jej uvedli jako potencionálního konkurenta, v posledních 5 letech nezavedli jednání o možných dodávkách SKM. V důsledku realizace posuzované transakce tak nedojde pro tyto odběratele k radikální změně situace oproti stávajícímu stavu. Dále ve dvou případech, kdy mlékárny odebíraly SKM současně od obou spojujících se soutěžitelů, představoval pouze jeden z nich pro ně významnějšího dodavatele SKM, podíl druhého z dodavatelů byl pak spíše zanedbatelný. Ani zde by tedy nedošlo v důsledku uskutečnění spojení k podstatnější změně ve struktuře dodavatelů těchto mlékáren ani v jejich vyjednávacích pozicích. Také v dalších případech, kdy mlékárny odebíraly SKM od obou spojujících se soutěžitelů, přičemž jejich dodávky představovaly podstatnější podíl na jejich odběrech, dospěl Úřad k závěru, že vzhledem k dostatečnému množství konkurenčních dodavatelů SKM zůstane hospodářská soutěž na daných trzích zachována. IV.3 Hospodářská a finanční síla 293. Hospodářskou sílu lze obecně pojmout jako určitý souhrn konkurenčních výhod, kterými jednotliví soutěžitelé disponují. Jednou z těchto konkurenčních výhod může být zejména vyšší finanční síla jako vyjádření možnosti přístupu k finančním zdrojům. Mezi základní kritéria hodnocení finanční a hospodářské síly může patřit výše investic, výše obratu, schopnost propagovat své produkty, hodnota investičního a finančního majetku, rozsah výrobkového portfolia a dosahovaná výše úspor z rozsahu. 294. Z hlediska celkového obratu představuje posuzovaná transakce spojení třetího a čtvrtého nejvýznamnějšího soutěžitele na území České republiky, když obrat družstva Morava v roce 2017 činil více než 2,5 mld. Kč a v roce 2018 téměř 3 mld. Kč,[46] obrat družstva VIAMILK v roce 2017 byl cca 2,2 mld. Kč a v roce 2018 necelé 2,5 mld. Kč.[47] Mezi největší konkurenty spojujících se soutěžitelů působící na území České republiky patří družstva MHD JIH, jehož obrat v roce 2017 překročil 4 mld. Kč a v roce 2018 cca 4,3 mld. Kč,[48] a MHD STČ s obratem v roce 2017 cca 2,7 mld. Kč a v roce 2018 cca 3 mld. Kč.[49] Obrat dosažený ostatními soutěžiteli, ať už mlékařskými odbytovými družstvy nebo samostatně působícími zemědělci nepřesahoval 1 mld. Kč. 295. Z výše uvedeného vyplývá, že v důsledku realizace posuzovaného spojení vznikne soutěžitel, jehož obrat, bude v České republice na nabídkové straně trhu obchodování se syrovým kravským mlékem nejvyšší, nicméně bude vystaven konkurenci minimálně dvou subjektů, které budou dosahovat obratu jen relativně mírně nižšího. 296. S ohledem na skutečnost, že hlavními soutěžiteli na dotčených trzích jsou mlékařská odbytová družstva, která pouze zajišťují prodej SKM svých členů, ostatní možné ukazatele hospodářské a finanční síly, jako jsou výše investic, hodnota investičního a finančního majetku, rozsah výrobkového portfolia a dosahovaná výše úspor z rozsahu nejsou v daném případě relevantní. IV.4 Překážky vstupu na trh 297. Významným faktorem pro posouzení toho, jaký prostor existuje na relevantních trzích pro realizaci nezávislého soutěžního chování, jsou bariéry vstupu na trh. Úřad zjišťuje, zda na relevantních trzích bariéry vstupu existují a jaký mají charakter, a současně hodnotí, jakým způsobem jsou tyto bariéry ovlivněny v důsledku posuzovaného spojení. 298. Nejčastějšími překážkami vstupu na trh jsou tzv. překážky právní, tedy omezení vyplývající z právních předpisů, která ztěžují vstup na relevantní trh. Může jimi být například nutnost disponovat určitými oprávněními k podnikání na relevantním trhu, jako je získání licence pro danou činnost, celní či množstevní omezení (tarifní a netarifní) při importu, povinná certifikace zboží, existence práv plynoucích z průmyslového a jiného duševního vlastnictví apod. Druhou skupinou překážek vstupu na trh jsou překážky hospodářské, kterými se obvykle rozumí náklady, které jsou se vstupem na relevantní trhy spojeny, například náklady na vybudování vlastních výrobních a distribučních kapacit. Poslední skupinou překážek jsou bariéry vyplývající zejména z nedostupnosti technologie či know-how. 299. Překážky vstupu na trh mohou být dále prohloubeny dalšími faktory, jako jsou stagnující nebo klesající poptávka, doba působení na trhu, loajalita odběratelů či zákazníků, význam výzkumu a vývoje či geografické ohledy. Obdobně je třeba pro účely hodnocení dopadů spojení soutěžitelů posuzovat i možnosti rozšíření aktivit soutěžitelů již působících na dotčených trzích. 300. Jak uvedli spojující se soutěžitelé, syrové kravské mléko je základní surovinou živočišného původu a není zatíženo žádnými omezeními, která by vyplývala z existence práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví. Z tohoto důvodu nejsou spojující se soutěžitelé, pokud jde o SKM, nabyvateli žádných licencí k předmětům průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví ani jejich poskytovateli.[50] 301. Co se týče překážek vstupu ve formě nákladů na vybudování výrobních či distribučních kapacit, tyto mohou být poměrně vysoké. Odbytová družstva sdružují jednotlivé prvovýrobce syrového kravského mléka, kteří vlastní různý počet dojnic. Náklady na pořízení několika dojnic nejsou příliš vysoké, avšak v případě, že se zemědělec rozhodne pro rozšíření stavu dojnic či pro výstavbu dalších ustájovacích kapacit, pak tato změna je finančně i časově náročná. Současně jako bariéra vstupu či podstatného rozšíření stavu dojnic může působit i skutečnost, že v současné době je v České republice poptávka po syrovém kravském mléce plně saturována.[51] 302. Z těchto důvodů tedy posílení postavení jednotlivých soutěžitelů, resp. vznik nového podstatného soutěžitele na trzích v oblasti dodávek syrového kravského mléka je pravděpodobný spíše vznikem dalších sdružení prvovýrobců do odbytových družstev, když na území České republiky působí jako samostatné subjekty zemědělští prvovýrobci, kteří nejsou sdruženi do odbytových družstev a jejichž souhrnná výroba SKM činí cca 40 % z celkové produkce syrového kravského mléka na území České republiky.[52] IV.5 Možnosti volby odběratelů syrového kravského mléka 303. V průběhu svého šetření Úřad posuzoval možnosti odběratelů syrového kravského mléka na území České republiky. V této souvislosti bylo zjištěno, že zpracovatelé syrového kravského mléka toto nakupují primárně od odbytových družstev, se kterými uzavírají odběratelsko-dodavatelské vztahy. V rámci těchto vztahů je pak obvykle domluveno, kteří členové odbytových družstev budou dodávat kterému zpracovateli, přičemž tomu pak obvykle dodávají veškerou svoji produkci SKM. Zpracovatel syrového kravského mléka si pak sám na vlastní náklady zajišťuje dopravu této komodity od jejího producenta do svých zpracovatelských závodů. 304. Současně bylo v průběhu správního řízení některými tržními subjekty konstatováno, že v České republice existuje dostatečná kapacita pro výrobu SKM, která je schopna pokrýt současnou poptávku po této komoditě, a to včetně případného jejího exportu.[53] 305. V průběhu správního řízení pak řada odběratelů syrového kravského mléka vyjádřila obavy z realizace posuzovaného spojení soutěžitelů, které spočívaly v tom, že pokud by spojením vzniklý soutěžitel požadoval zvýšení výkupní ceny syrového kravského mléka, nemohli by najít alternativního dodavatele předmětné komodity, neboť na trhu jsou uplatňovány dlouhodobé smlouvy. Z tohoto důvodu by pak zpracovatelé mléka byli nuceni akceptovat vyšší nákupní ceny SKM, což by ale mělo za následek, že by jejich výroba byla následně nekonkurenceschopná, neboť výrobci mléčných produktů soutěží na svých trzích mléčných produktů se zahraničními producenty. Odběratelé mléčných produktů, zejména pak velké maloobchodní řetězce, by totiž ještě ve větší míře tyto začali odebírat od zahraničních výrobců. Uvedené by mělo za následek omezení tuzemské produkce mléčných produktů, a tím nižší odběry SKM od místních zemědělců, resp. jejich odbytových družstev. 306. V této souvislosti Úřad oslovil vybrané odběratele spojujících se stran (ty, kteří v průběhu tzv. první fáze správního řízení vyjádřili obavy z narušení hospodářské soutěže) se žádostí o předložení smluvní dokumentace vztahující se k dodávkám SKM od pěti jejich největších dodavatelů. Konkrétně se jednalo o společnosti OLMA, Mlékárna Hlinsko, Moravia Lacto, Brazzale, Choceňská mlékárna, AGRICOL, Mlékárna Klatovy, Mlékárna Pragolaktos, BOHEMILK a Mlékárna Olešnice. 307. Celkem byly Úřadu doručeny listiny zakládající 52 smluvních vztahů souvisejících s dodávkami syrového kravského mléka, přičemž až na jednoho zpracovatele mezi pět nejvýznamnějších dodavatelů všech vyjmenovaných odběratelů mléka náleží jak odbytová družstva, tak také alespoň jeden zemědělský prvovýrobce, který není sdružen v rámci odbytového družstva. Současně doložené smluvní vztahy představují podstatný podíl pokrytí spotřeby všech výše jmenovaných odběratelů SKM, když pouze u jednoho z nich společný podíl dodávek syrového kravského mléka pěti nejvýznamnějších obchodních partnerů představoval méně než 50 % jeho celkové spotřeby SKM a u osmi z nich tento podíl tvořil 70 – 100 %. Současně předmětnými smlouvami byly pokryty dodávky různého rozsahu syrového kravského mléka, a to od několika jednotek tisíců litrů měsíčně až po více než tři sta tisíc litrů SKM měsíčně. Úřad má tak za to, že v rámci šetření smluvních vztahů vzal v potaz jejich dostatečně reprezentativní vzorek smluvních dokumentů. 308. Z uvedeného šetření vyplynulo následující. Co se týče obavy zpracovatelů syrového kravského mléka z nemožnosti nalézt alternativního dodavatele této komodity z důvodu existence dlouhodobých smluv, tato se z předložené smluvní dokumentace nepotvrdila, když ze zkoumaných 52 smluv ve 41 případech tyto vztahy končí (v případě, že byly uzavřeny na dobu určitou) nebo mohou být bez sankce ukončeny v rámci výpovědní lhůty, která obvykle činí 6 až 12 měsíců, do konce roku 2020. V pěti dalších případech pak smluvní vztahy mezi odběrateli a dodavateli syrového kravského mléka končí nebo mohou být ukončeny nejpozději v průběhu roku 2021. Současně 8 z celkového počtu 11 smluvních ujednání, jež mají bez možnosti výpovědi dlouhodobější charakter, jsou uzavřeny pouze dvěma z výše identifikovaných odběratelů syrového kravského mléka. 309. Rovněž tak skutečnost, že v současnosti je na území České republiky trh se syrovým kravským mlékem saturován, znamená, že pokud by dodavatel SKM odmítl zásobovat jednoho odběratele, neboť by si našel potenciálního druhého odběratele, bylo by to pravděpodobně na úkor stávajících dodavatelů druhého odběratele, kteří by mohli naopak zásobovat dotčeného prvního dodavatele. V této souvislosti je na druhou stranu pravděpodobné, že by v daném příkladu druhý odběratel měnil své dodavatele, pokud by nový dodavatel nabídl lepší cenové podmínky než stávající, nikoli v případě, že by mu nabídl dodávky SKM ve vyšší cenové hladině. 310. Pokud by se ale spojením vzniklý soutěžitel (a nejen on) pokusil zvýšit ceny mléka takovým způsobem, že by se jeho odběratelé stali nekonkurenceschopnými na navazujících trzích velkoobchodního prodeje mléčných produktů, museli by členové tohoto spojením vzniklého odbytového družstva omezovat svoji produkci syrového kravského mléka, protože by neměli kde jej na trhu uplatnit. 311. V této souvislosti je nezbytné opětovně poukázat na omezenou dojezdovou vzdálenost, odkud je syrové kravské mléko ekonomicky efektivní svážet do zpracovatelských závodů. Pokud by totiž čeští producenti mléčných výrobků byli nuceni omezit výkupy SKM, odbytová družstva, resp. jednotliví zemědělští prvovýrobci mají pouze omezené možnosti exportu této komodity. Z toho vyplývá, že vyvážet syrové kravské mléko je možné zejména od zemědělských prvovýrobců, kteří sídlí v regionech na hranici se sousedními státy, kde je výkupní cena SKM příznivější než v tuzemsku. 312. Z veřejně dostupných statistik vyplývá, že výkupní cena syrového kravského mléka (sledováno v roce 2018) v Polsku a na Slovensku je nižší než na území České republiky, v Rakousku a v Německu pak je vyšší.[54] Tomu odpovídá i statistika vývozu SKM do zahraničí, když podstatná část tohoto produktu je vyvážena právě do Německa (v roce 2018 cca 85 %),[55] kam je exportováno syrové kravské mléko vyprodukované zejména ze sousedících krajů České republiky. 313. Ze spojujících se soutěžitelů exportuje mléko do zahraničí, konkrétně do Německa, pouze družstvo Morava, přičemž množství vyvezeného mléka, které pochází od členů tohoto družstva sídlících v okrese Klatovy, představuje méně než 2 % z celkového množství SKM vyprodukovaného tímto soutěžitelem. Absolutní většina produkce syrového kravského mléka spojujících se soutěžitelů (více než 90 % z jejich souhrnné výroby) totiž pochází z krajů, které neleží při hranici České republiky s Německem. 314. S ohledem na výše uvedené Úřad považuje za nepravděpodobné, že by v důsledku realizace navrhované transakce docházelo k podstatnému zvýšení ceny syrového kravského mléka. IV.6Vliv velikosti dodávek SKM na jeho cenu 315. Úřad v průběhu správního řízení obdržel řadu námitek třetích stran, zejména pak odběratelů spojujících se soutěžitelů, proti realizaci návrhového spojení soutěžitelů. Tyto námitky spočívaly především v obavě z posílení vyjednávací pozice spojením vzniklého subjektu, která mu umožní zvýšit výkupní ceny syrového kravského mléka. S ohledem na výše uvedenou skutečnost Úřad v průběhu správního řízení šetřil, jakým způsobem je určována tržní cena SKM. 316. Za tímto účelem Úřad prostudoval celkem 52 smluv uzavřených mezi dodavateli syrového kravského mléka (spojujícími se soutěžiteli i jejich konkurenty) a výše uvedenými odběrateli tohoto mléka. 317. Z provedeného šetření vyplynulo, že cena, za kterou vykupují jednotlivé mlékárny syrové kravské mléko od jeho producentů či jejich sdružení, je ovlivněna celou řadou faktorů. Obvykle je stanovena základní cena za litr syrového kravského mléka, vztahující se k průměrným vlastnostem mléka (obsahu bílkovin a tuku), které jsou definovány v rámci veřejných statistik, zveřejňovaných na internetových stránkách Ministerstva zemědělství České republiky.[56] Některé mlékárny však základní cenu odvíjí od odlišného obsahu bílkovin či tuku, než jak je definováno ve zmíněných statistikách. 318. Řada smluvních ujednání však obsahuje také korektiv, jímž se sjednocuje základní cena SKM, a to tak, že tato musí odpovídat průměrné ceně při základních charakteristikách mléka (jako je zejm. průměrný obsah bílkovin a tuků), jak ji zveřejňují výše uvedené oficiální statistiky Ministerstva zemědělství České republiky, přičemž tento korektiv se pak uplatňuje v některých případech měsíčně, v některých čtvrtletně či ročně. Výše popsaný typ ustanovení byl nalezen ve 40 z celkem 52 Úřadem prostudovaných smluv, přičemž nebyl obsažen pouze u některých smluv na dodávky menšího množství syrového kravského mléka. 319. Od základní ceny se odečítají cenové srážky nebo se k ní naopak přičítají přirážky v závislosti na vlastnostech mléka (obsahu bílkovin, tuku či jiných látek). Některé mlékárny pak dále v cenových vzorcích uplatňují množstevní přirážky. [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ]. 320. Přirážky či srážky za obsah bílkoviny a tuku se stanovují podle referenčního množství těchto látek v mléce, které je stanoveno obvykle oficiálními statistikami či individuálně mlékárnou ve smlouvách s dodavateli SKM. Pokud prodávané syrové kravské mléko obsahuje více bílkoviny či tuku, dostane dodavatel za rozdílové množství bílkoviny či tuku v mléce dodatečnou cenovou přirážku, která se odvíjí od velikosti předmětného rozdílu od referenčního množství. Pokud prodávané syrové kravské mléko obsahuje méně bílkoviny či tuku, dostane dodavatel za rozdílové množství bílkoviny či tuku v mléce dodatečnou srážku ze základní ceny, která se opět odvíjí od velikosti předmětného rozdílu od referenčního množství. Ze smluv prostudovaných v této souvislosti Úřadem obecně nelze vysledovat vztah mezi množstvím prodaného mléka a velikostí přirážky či srážky za větší či menší obsah bílkoviny a tuku v syrovém kravském mléce, neboť jednotliví odběratelé obvykle aplikují stejný postup vůči všem svým významným dodavatelům syrového kravského mléka. 321. [OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ] 322. Pokud se jednalo o množstevní přirážky, které jsou dle smluvních ustanovení uplatňovány v rámci dodávek syrového kravského mléka, z předmětného šetření vyplynulo, že tyto jsou obvykle stanovovány ve vztahu k množství SKM odebíraného z jednoho odběrného místa, a nikoli ve vztahu k množství mléka odebíraného od jednoho soutěžitele (např. odbytového družstva). S ohledem na skutečnosti, že již v současnosti jedno odběrné místo (provozovna zemědělského prvovýrobce) obvykle dodává jednomu odběrateli a že jeden konkrétní zemědělský prvovýrobce může být členem jen jednoho odbytového družstva, v důsledku realizace posuzovaného spojení nebude docházet k navyšování dodávek syrového kravského mléka z jednoho odběrného místa jednomu odběrateli. Proto ani uskutečněním spojení nebude docházet k nárůstu výkupní ceny syrového kravského mléka v důsledku množstevních přirážek plynoucích ze smluvních ujednání mezi odběrateli a dodavateli SKM. 323. Pro zjištění vyjednávací síly zemědělských prvovýrobců, resp. odbytových družstev při vyjednávání prodejních cen syrového kravského mléka se Úřad zaměřil na cenový vývoj této komodity za období od roku 2008 do roku 2018, viz Tabulka č. 3. Tabulka č. 3: Cenový vývoj SKM v letech 2008-18 ve vztahu k inflaci Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Prodej SKM[57] (mil. l) 2 369 2 292 2 251 2 304 2 382 2 320 2 351 2 435 2 459 2 478 2 525 Cena v Kč/l[58] 8,45 6,14 7,42 8,26 7,67 8,50 9,37 7,66 6,70 8,55 8,57 Inflace v %[59] 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 324. Co se týče porovnání průměrné ceny syrového kravského mléka v průběhu uplynulých jedenácti let, tedy od roku 2008 do roku 2018, z šetření Úřadu vyplynulo, že průměrná cena syrového kravského mléka v roce 2018 byla pouze o 0,12 Kč/l vyšší než cena v roce 2008 a současně o 0,80 Kč/l nižší než cena z roku 2014. To tedy znamená, že za období od roku 2008 do roku 2018 došlo k nárůstu ceny syrového kravského mléka o méně než 1,5 %, přičemž cena SKM v roce 2018 byla o více než 9 % nižší než v roce 2014. V této souvislosti Úřad uvedený cenový vývoj syrového kravského mléka v České republice porovnal s roční mírou inflace v České republice za stejné období. 325. Z předmětného porovnání vyplývá, že za sledované období cena syrového kravského mléka vzrostla jen o cca 1,5 %, zatímco inflace jen za rok 2017 činila 2,5 %. Uvedené svědčí o tom, že prodejci syrového kravského mléka nedisponují výraznou vyjednávací silou, která by jim umožňovala prosazovat zvyšování cen syrového kravského mléka, neboť ačkoli v nominální hodnotě dodavatelé syrového kravského mléka v České republice dostávali nepatrně vyšší cenu za jimi prodávané SKM než v roce 2008, reálná hodnota aktuální tržní ceny syrového kravského mléka je podstatně nižší než v roce 2008. 326. Oproti tomu zpracovatelé syrového kravského mléka byli schopni ve stejném období, tj. mezi lety 2008 a 2018 navýšit ceny svých výrobků podstatně více. V této souvislosti Úřad porovnal ceny průmyslových výrobců (CPV) mlékárenských výrobků při prodeji z mlékárny (v Kč/kg), za které se prodávaly vybrané výrobky, a to sušená syrovátka bez přidaného cukru, sušené plnotučné mléko (s obsahem tuku 26 %), máslo ve spotřebitelském balení 250g (s obsahem tuku minimálně 82 % a vody maximálně 16 %), sýr ementálského typu – Primátor (s obsahem tuku minimálně 45 %) a sýr Eidam (s obsahem tuku minimálně 30 %), v prosinci 2008, s cenami stejných produktů v prosinci 2018.[60] 327. Z provedeného porovnání bylo zjištěno, že zatímco výkupní ceny syrového kravského mléka v daném období vzrostly o necelé 1,5 %, mlékárny navýšily ceny sušené syrovátky o cca 78 %, sušeného plnotučného mléka o cca 14 %, másla o cca 116 %, sýru Primátor o cca 25 % a sýru Eidam o cca 3 %. 328. S ohledem na výše uvedené Úřad považuje za nepravděpodobné, že by v důsledku realizace navrhované transakce docházelo k podstatnému zvýšení ceny syrového kravského mléka. V. Závěr 329. Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je sloučení družstev VIAMILK a Morava do jednoho družstva nástupnického ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona. Úřad v průběhu správního řízení zvažoval, zda posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích, přičemž zohlednil zejména následující skutečnosti. 330. Oba spojující se soutěžitelé působí na trhu syrového kravského mléka, přičemž z hlediska geografického se Úřad při své analýze zaměřil nejen na oblast celé České republiky, ale posuzoval rovněž možné dopady předmětného spojení soutěžitelů v dojezdové vzdálenosti 100 a 120 km v okruhu jednotlivých odběratelů SKM, tedy mlékáren. Při jakémkoli vymezení geografického relevantního trhu by tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele podstatně nepřekračoval [25-35] % (až na jedinou výjimku, jíž byly okruhy kolem mlékárny BOHEMILK, která však odebírá SKM pouze od družstva Morava, takže v důsledku uskutečnění spojení zde nedojde k podstatné změně; navíc přestože společnost BOHEMILK na dotaz Úřadu odpověděla, že družstvo VIAMILK považuje za potenciálního dodavatele SKM, v průběhu uplynulých 5 let se s tímto družstvem ani nepokusila zavést jednání o dodávkách SKM). 331. Úřad vzal v potaz také skutečnost, že vzhledem k výši tržních podílů dosahovaných spojujícími se soutěžiteli splňuje posuzovaná transakce rovněž požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, jež v článku 149 upravuje smluvní ujednání v odvětví mléka a mléčných výrobků, a to tím způsobem, že dle uvedeného ustanovení může organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků jednat jménem zemědělců, kteří jsou jejími členy, o smlouvách na dodávky syrového mléka od zemědělce zpracovateli či odběrateli syrového mléka, pokud jde o jejich celou společnou produkci nebo její část, přičemž jednání organizace producentů mohou probíhat mj. za splnění podmínky, že objem syrového mléka, kterého se uvedená jednání týkají a který je vyprodukován v kterémkoli členském státě, nepřesahuje 33 % celkové vnitrostátní produkce tohoto členského státu. Zmíněná 33% hranice je v případě posuzovaného spojení soutěžitelů splněna jak na úrovni území celé České republiky, tak na jednotlivých úžeji vymezených trzích v okruzích kolem jednotlivých mlékáren (zde až na jedinou výše uvedenou výjimku týkající se mlékárny BOHEMILK). 332. Co se týče sjednávání ceny za dodávky SKM, bylo na základě analýzy smluvních dokumentů odběratelů spojujících se soutěžitelů zjištěno, že ve velké části případů je navázána na veřejně dostupné statistiky, přičemž z prostudovaných smluv nevyplynulo, že by bylo možno vysledovat jasný vztah mezi množstvím prodaného mléka a velikostí přirážky či srážky za větší či menší obsah bílkoviny a tuku v syrovém kravském mléce, neboť jednotliví odběratelé obvykle aplikují stejný postup vůči většině svých dodavatelů syrového kravského mléka. K obdobnému závěru dospěl Úřad v případě aplikace různých příplatků k základní ceně SKM. 333. Častou námitkou, kterou odběratelé SKM uváděli, rovněž bylo, že nebudou mít možnost nahradit dodávky od spojujících se soutěžitelů v případě ukončení smluv s dotyčnými družstvy nebo zvýšení ceny SKM. Tyto obavy však nebyly v rámci šetření Úřadu potvrzeny, neboť jak bylo již uvedeno výše, většina mlékáren odebírá SKM pouze od jednoho ze spojujících se soutěžitelů, a ani v případě, že druhý ze spojujících se soutěžitelů byl mlékárnou na dotaz Úřadu označen jako možný alternativní dodavatel, nezahájila s ním mlékárna v uplynulých 5 letech žádné jednání o odběrech SKM.[61] 334. Po zhodnocení všech skutečností, zejména s ohledem na výše uvedené výsledky šetření, dospěl Úřad k závěru, že předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 16 odst. 2 a 5 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. POUČENÍ Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek. otisk úředního razítka JUDr. Hynek Brom I. místopředseda Úřadu Obdrží: JUDr. Jiří Všetečka, advokát Advokátní kancelář Všetečka & partneři a spol. Orlická 163 500 03 Hradec Králové IDDS: tsmfwse Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy Rozhodnutí nabylo právní moci dne 14. 11. 2019. [1]Družstva VIAMILK a Morava společně dále také jen „Účastníci řízení“ či „Navrhovatelé“. [2] Výzvami ze dne 14. 3. 2019 č. j.: ÚOHS-S0060/2019/KS-07544/2019/840/JMě a č. j.: ÚOHS-S0060/2019/KS-07556/2019/840/JMě a výzvami ze dne 10. 4. 2019 č. j.: ÚOHS-S0060/2019/KS-10100/2019/840/JMě a č. j.: ÚOHS-S0060/2019/KS-10163/2019/840/JMě. [3] Úřad obdržel od Účastníků řízení doplnění informací k této výzvě dne 17. 7. 2019 (dokumenty spisu č. 78-93). [4] Výzvami ze dne 29. 5. 2019 č. j.: ÚOHS-S0060/2019/KS-14989/2019/840/JMě a č. j.: ÚOHS-S0060/2019/KS-15000/2019/840/JMě. [5] Viz dokument spisu č. 70. [6] Viz dokument spisu č. 100. [7] Připadne-li dle § 40 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. [8]Viz rozhodnutí Úřadu vydané ve správním řízení sp. zn. S396/2011/KS – AGROFERT HOLDING/Loredana Corporation. [9]Viz rozhodnutí Úřadu vydaná ve správních řízeních sp. zn. S396/2011/KS AGROFERT HOLDING/Loredana Corporation a sp. zn. S281/2011/KS AGROFERT HOLDING/Mlékárna Hlinsko. [10]Viz bod 50. Rozhodnutí Úřadu vydaného ve správním řízení S396/2011/KS AGROFERT HOLDING/Loredana Corporation. [11] Výzvami k poskytnutí podkladů a informací č. j.: ÚOHS-S0060/2019/KS-07544/2019/840/JMě ze dne 14. 3. 2019 a č. j.: ÚOHS-S0060/2019/KS-10100/2019/840/JMě ze dne 10. 4. 2019 bylo osloveno celkem 22 mlékáren (odběratelů spojujících se soutěžitelů), a to konkrétně: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., se sídlem, Poděbrady, Dr. Kryšpína 510, IČO 45148678 (dále jen „POLABSKÉ MLÉKÁRNY“), N I V A s.r.o., se sídlem Dolní Přím 2, IČO 60111445 (dále jen „NIVA“), Mlékárna Klatovy a.s., se sídlem Klatovy IV, Za Tratí 640, IČO 48362395 (dále jen „Mlékárna Klatovy“), Mlékárna Olešnice RMD, se sídlem Olešnice, Tržní 376, IČO 48911020 (dále jen „Mlékárna Olešnice“), Bohušovická mlékárna, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Na pláni 1997/41, IČO 48291960 (dále jen „Bohušovická mlékárna“), Choceňská mlékárna s.r.o., se sídlem Choceň, Kollárova 481, IČO 45535469 (dále jen „Choceňská mlékárna“), Moravia Lacto a.s., se sídlem Jihlava, Jiráskova 2430/94, IČO 49969897 (dále jen „Moravia Lacto“), Yog s.r.o., se sídlem Brno – Zábrdovice, Koliště 639/21, IČO 25590014 (dále jen „Yog“), Jaroměřická mlékárna, a.s., se sídlem Jaroměřice nad Rokytnou, Kaunicova 198, IČO 49968939 (dále jen „Jaroměřická mlékárna“), Mlékárna Polná spol. s r.o., se sídlem Polná, Za Nádražím 680, IČO 63493659 (dále jen dále jen „Mlékárna Polná“), BOHEMILK, a.s., se sídlem Opočno, Podzámčí 385, IČO 26470535 (dále jen „BOHEMILK“), Mlékárna Stříbro s.r.o., se sídlem Stříbro, Revoluční 845, IČO 26472066 („Mlékárna Stříbro“), LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o., se sídlem Velké Meziříčí, Hornoměstská 383/60, IČO 63992370 (dále jen „LACRUM“), FARMA RODINY NĚMCOVY s.r.o., se sídlem Praha 5 - Malá Strana, Plaská 622/3, IČO 28872169 (dále jen „FARMA RODINY NĚMCOVY“), HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o., se sídlem Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Pražská 673, IČO 40522962 (dále jen „HOLLANDIA“), Mlékárna Pragolaktos, a.s., se sídlem Praha 9 - Kyje, Českobrodská 1174, IČO 27133079 (dále jen „Mlékárna Pragolaktos“), Mlékárna Hlinsko, a.s., se sídlem Hlinsko, Hlinsko - Kouty 53, IČO 48169188 (dále jen „Mlékárna Hlinsko“), Brazzale Moravia a.s., se sídlem Litovel, Tři Dvory 98, IČO 63319551 („Brazzale“), Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Vyskočilova 1481/4, IČO 44965117 (dále jen „Savencia Fromage“), NET PLASY, spol. s r.o., se sídlem Bystřice pod Hostýnem, U Mlékárny 1020, IČO 45358133 (dále jen „NET PLASY“), OLMA, a.s., se sídlem Olomouc, Holice, Pavelkova 597/18, Holice, IČO 47675730 (dále jen „OLMA“), AGRICOL s.r.o., se sídlem Polička, Horní Předměstí, T. Novákové 521, IČO 46506721 (dále jen „AGRICOL“). [12]V této souvislosti Úřad uvádí, že pro přiblížení velikosti tržních podílů spojujících se stran vzal v úvahu kromě výše identifikované 100km dojezdové vzdálenosti i dojezdovou vzdálenost 120 km (místo 110 km, která vzešla jako průměrná dojezdová vzdálenost bez započtení nejmenší potenciálně identifikované vzdálenosti), neboť při alternativních analýzách prováděných při 100km a 110km vzdálenosti nebyl podstatný rozdíl. [13]Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství, viz Official Journal C 31, ze dne 5. 2. 2004. [14] Viz § 17 odst. 3 zákona. [15] Viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojení, body 19. a 20. [16] Za soutěžitele typu maverick je označován soutěžitel, který má motivaci odchylovat se od chování ostatních soutěžitelů na trhu, a je tak schopen svým chováním narušovat případnou koordinaci jednání ostatních soutěžitelů. [17] Viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojení, bod 20. [18] Na základě žádosti Úřadu č. j.: ÚOHS-S0060/2019/KS-15315/2019/840/ASm ze dne 3. 6. 2019, na kterou Úřad obdržel odpověď dne 12. 6. 2019, jež je vedena po č. j.: ÚOHS-S0060/2019/KS-16569/2019/840. [19]Seznam okresů plně či částečně zahrnutých do jednotlivých geograficky vymezených relevantních trhů je uveden v dokumentu č. 104 správního spisu. [20] Viz odpověď společnosti POLABSKÉ MLÉKÁRNY na výzvu Úřadu ze dne 17. 5. 2019, dokument spisu č. 52. [21] Viz odpověď společnosti Mlékárna Klatovy na výzvu Úřadu ze dne 17. 4. 2019, dokument spisu č. 37. [22] Viz vyjádření společnosti Mlékárna Olešnice na výzvu Úřadu ze dne 18. 4. 2019, dokument spisu č. 43. [23] Viz vyjádření společnosti Bohušovická mlékárna na výzvu Úřadu ze dne 15. 4. 2019, dokument spisu č. 24. [24] Viz vyjádření společnosti Choceňská mlékárna na výzvu Úřadu ze dne 16. 4. 2019, dokument spisu č. 28. [25] Viz vyjádření společnosti Moravia Lacto na výzvu Úřadu ze dne 18. 4. 2019, dokument spisu č. 41. [26] Viz vyjádření společnosti Yog na výzvu Úřadu ze dne 17. 4. 2019, dokument spisu č. 38. [27] Viz vyjádření společnosti Mlékárna Polná na výzvu Úřadu ze dne 17. 4. 2019, dokument spisu č. 34. [28] Viz vyjádření společnosti BOHEMILK na výzvu Úřadu ze dne 17. 4. 2019, dokument spisu č. 31. [29] Viz vyjádření společnosti Mlékárna Stříbro na výzvu Úřadu ze dne 18. 4. 2019, dokument spisu č. 44. [30] Viz vyjádření společnosti LACRUM na výzvu Úřadu ze dne 17. 4. 2019, dokument spisu č. 29. [31] Viz vyjádření společnosti HOLLANDIA na výzvu Úřadu ze dne 12. 4. 2019, dokument spisu č. 22. [32] Viz vyjádření společnosti Mlékárna Pragolaktos na výzvu Úřadu ze dne 21. 3. 2019, dokument spisu č. 14. [33] Viz vyjádření společnosti Mlékárna Hlinsko na výzvu Úřadu ze dne 22. 3. 2019, dokument spisu č. 16. [34] Viz vyjádření společnosti Brazzale na výzvu Úřadu ze dne 25. 3. 2019, dokument spisu č. 17. [35] Viz vyjádření společnosti Savencia Fromage na výzvu Úřadu ze dne 19. 3. 2019, dokument spisu č. 11. [36] Viz vyjádření společnosti Savencia Fromage na výzvu Úřadu ze dne 19. 3. 2019, dokument spisu č. 11. [37] Viz vyjádření společnosti NET PLASY na výzvu Úřadu ze dne 20. 3. 2019, dokument spisu č. 13. [38] Viz vyjádření společnosti OLMA na výzvu Úřadu ze dne 26. 3. 2019, dokument spisu č. 18. [39] Viz vyjádření společnosti AGRICOL na výzvu Úřadu ze dne 22. 3. 2019, dokument spisu č. 15. [40] Viz § 17 odst. 3 zákona. [41] Viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojení, body 19. a 20. [42] Viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojení, bod 20. [43] I z tohoto důvodu společnost Mlékárna Olešnice vyjadřovala námitky proti posuzovanému spojení soutěžitelů. [44] Dodávky syrového kravského mléka od družstev VIAMILK i Morava pro společnosti Mlékárna Hlinsko i OLMA jsou sjednány na základě Rámcové smlouvy, přičemž jako smluvní strana zde vystupuje společnost AGROFERT. [45] Výzvami ze dne 14. 3. 2019 č. j.: ÚOHS-S0060/2019/KS-07544/2019/840/JMě a 10. 4. 2019 č. j.: ÚOHS-S0060/2019/KS-10100/2019/840/JMě. [46]Viz https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=53627946&subjektId=585666&spis=762983. [47]Viz https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=53259999&subjektId=63715&spis=638775. [48] Viz https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=57974838&subjektId=73447&spis=433658. [49] Viz https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=59293072&subjektId=288476&spis=310302. [50] Viz podání spojujících se soutěžitelů č. j.: ÚOHS-S0060/2019/KS-10022/2019/840 ze dne 8. 4. 2019. [51] Viz např. odpověď společnosti BOHEMILK na výzvu Úřadu ze dne 17. 4. 2019 (dokument spisu č. 31) či vyjádření Navrhovatelů ze dne 5. 9. 2019 (dokument spisu č. 98). [52] Viz odpověď Navrhovatelů na výzvu Úřadu ze dne 17. 7. 2019 (dokument spisu č. 78). [53] Viz odpověď společnosti BOHEMILK na výzvu Úřadu ze dne 17. 4. 2019 (dokument spisu č. 31) a vyjádření Navrhovatelů ze dne 5. 9. 2019 (dokument spisu č. 98). [54]Viz dokument Státního zemědělského intervenčního fondu INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA z 28. února 2019, str. 16, tabulka Ceny mléka v EU (EUR/100 kg), https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fkomodity%2Fzv%2F01%2F16%2F1551345959199.pdf. [55]Viz https://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO, statistika Zahraniční obchod podle zboží a zemí, směr obchodu vývoz, nomenklatura zboží KN (8), Kód zboží 04012099, Název zboží Mléko a smetana o obsahu tuku >3% hmotnostních, avšak ˂=6% hmotnostních, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla (ne: v bezprostředním obalu o čistém obsahu ˂=2litry). [56] Viz http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/statistika/zemedelstvi/mleko/. [57] Nákup SKM ze strany mlékáren v ČR, viz Zprávy o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky ze dne 10. 2. 2016 a 8. 2. 2019, strana 6, tabulka Roční hodnoty cen, tučnosti a nákupů mléka mlékárnami z ČR, https://www.szif.cz/cs/zpravy-o-trhu?cdr=04&year=2019&ino=0 [58] Viz Zprávy o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky ze dne 10. 2. 2016 a 8. 2. 2019, strana 6, tabulka Roční hodnoty cen, tučnosti a nákupů mléka mlékárnami z ČR, https://www.szif.cz/cs/zpravy-o-trhu?cdr=04&year=2019&ino=0 [59] Viz www.cnb.cz [60] Viz https://www.szif.cz/cs/zpravy-o-trhu?cdr=04&year=2019&ino=0 [61] Dokonce v případě společnosti LACRUM, jež v rámci prvního kola dotazování vyjádřila své obavy z posuzovaného spojení soutěžitelů (viz odpověď společnosti LACRUM na dotaz Úřadu ze dne 17. 4. 2019, dokument spisu č. 29), tato společnost na následující dotaz Úřadu reagovala tak, že družstvo Morava již není jejím dodavatelem SKM (viz odpověď společnosti LACRUM na dotaz Úřadu ze dne 5. 6. 2019, dokument spisu č. 59).

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/16811
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.