Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 17566


Číslo jednací 24456/2021/500/AIv
Instance I.
Věc
Nákup kancelářských potřeb č. 48_projekty OPZ
Účastníci Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí ACTIVA spol. s r.o.
BÜROPROFI s.r.o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 14.09.2021
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-17567.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-17566.html
Rozhodnutí
             
Spisová značka: ÚOHS-S0242/2021/VZ Číslo jednací: ÚOHS-24456/2021/500/AIv Brno 20.07.2021 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 22. 6. 2021 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou centrální zadavatel – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha – Nové Město, navrhovatel – ACTIVA spol. s r.o., IČO 48111198, se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha – Letňany, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 3. 6. 2021 JUDr. Janem Špačkem, advokátem ev. č. ČAK 11346 a společníkem ŠACHTA & ŠPAČEK, advokátní kancelář v.o.s., IČO 24308919, se sídlem Radlická 663/28, 150 00 Praha – Smíchov, vybraný dodavatel – BÜROPROFI s.r.o., IČO 62502034, se sídlem Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 29. 6. 2021 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha – Nové Město, ve věci přezkoumání úkonů centrálního zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Nákup kancelářských potřeb č. 48_projekty OPZ“ zadávané na základě „Výzvy k podání nabídky v dynamickém nákupním systému na nákup kancelářských potřeb pro resort MPSV“ uveřejněné dne 30. 3. 2021 na profilu zadavatele pod systémovým číslem NEN N006/21/V00007791 v dynamickém nákupním systému s názvem „Dynamický nákupní systém – nákup kancelářských potřeb pro resort MPSV“, který byl zaveden v zadávacím řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 3. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 3. 2017 pod ev. č. Z2017-006100, ve znění opravy uveřejněné dne 11. 1. 2021, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. 3. 2017 pod ev. č. 2017/S 049-089559, ve znění opravy uveřejněné dne 11. 1. 2021, vydává toto usnesení: Správní řízení se podle § 257 písm. k) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – ACTIVA spol. s r.o., IČO 48111198, se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha – Letňany – ze dne 22. 6. 2021 na přezkoumání úkonů centrálního zadavatele – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha – Nové Město, který Úřad obdržel dne 22. 6. 2021, byl podán po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Nákup kancelářských potřeb č. 48_projekty OPZ“ zadávanou na základě „Výzvy k podání nabídky v dynamickém nákupním systému na nákup kancelářských potřeb pro resort MPSV“ uveřejněné dne 30. 3. 2021 na profilu zadavatele pod systémovým číslem NEN N006/21/V00007791 v dynamickém nákupním systému s názvem „Dynamický nákupní systém – nákup kancelářských potřeb pro resort MPSV“, který byl zaveden v zadávacím řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 3. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 3. 2017 pod ev. č. Z2017-006100, ve znění opravy uveřejněné dne 11. 1. 2021, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. 3. 2017 pod ev. č. 2017/S 049-089559, ve znění opravy uveřejněné dne 11. 1. 2021, která byla uzavřena dne 16. 6. 2021. Odůvodnění I. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 22. 6. 2021 návrh navrhovatele – ACTIVA spol. s r.o., IČO 48111198, se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha – Letňany, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 3. 6. 2021 JUDr. Janem Špačkem, advokátem ev. č. ČAK 11346 a společníkem ŠACHTA & ŠPAČEK, advokátní kancelář v.o.s., IČO 24308919, se sídlem Radlická 663/28, 150 00 Praha – Smíchov (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů centrálního zadavatele – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha – Nové Město (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Nákup kancelářských potřeb č. 48_projekty OPZ“ zadávané na základě „Výzvy k podání nabídky v dynamickém nákupním systému na nákup kancelářských potřeb pro resort MPSV“ uveřejněné dne 30. 3. 2021 na profilu zadavatele pod systémovým číslem NEN N006/21/V00007791 v dynamickém nákupním systému s názvem „Dynamický nákupní systém – nákup kancelářských potřeb pro resort MPSV“, který byl zaveden v zadávacím řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 3. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 10. 3. 2017 pod ev. č. Z2017-006100, ve znění opravy uveřejněné dne 11. 1. 2021, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. 3. 2017 pod ev. č. 2017/S 049-089559, ve znění opravy uveřejněné dne 11. 1. 2021 (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Dnem 22. 6. 2021, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 3. Navrhovatel ve svém návrhu brojí proti „Rozhodnutí o výběru dodavatele II.“ ze dne 25. 5. 2021 (dále jen „rozhodnutí o výběru), kterým zadavatel rozhodl o výběru dodavatele BÜROPROFI s.r.o., IČO 62502034, se sídlem Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 29. 6. 2021 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha – Nové Město (dále jen „vybraný dodavatel“), a sděluje své přesvědčení, že „napadené rozhodnutí zadavatele je v rozporu s ustanovením § 107 odst. 3, jakož i se zásadami zadávání veřejných zakázek vyjádřenými v § 6 odst. 1 a 2 zákona 134/2016 Sb.“. Navrhovatel uvádí, že vybraný dodavatel je majetkově a personálně propojen s dalším účastníkem zadávacího řízení – OFFICEO s.r.o., IČO 64942503, se sídlem Floriánova 2461, 253 01 Hostivice (dále jen „OFFICEO s.r.o.“), jehož nabídku zadavatel vybral jako nejvhodnější původně, a který následně ze zadávacího řízení odstoupil, načež zadavatel rozhodl o výběru vybraného dodavatele. Navrhovatel má za to, že vybraný dodavatel a OFFICEO s.r.o. postupují vzájemně koordinovaně, a že zadavatel pochybil, když nepovažoval jejich nabídky „za nabídky podané jedním účastníkem ve smyslu § 107 odst. 3 zákona“, a když nerozhodl o vyloučení obou těchto účastníků. Dle navrhovatele zadavatel postupoval v rozporu se zásadou transparentnosti a zásadou rovného zacházení. 4. Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou zadavatel, navrhovatel a vybraný dodavatel. 5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-20961/2021/ 512/ŠMr ze dne 23. 6. 2021, který byl dne 23. 6. 2021 doručen zadavateli a vybranému dodavateli a dne 28. 6. 2021 navrhovateli. 6. Dne 2. 7. 2021 doručil zadavatel Úřadu své vyjádření k návrhu na zahájení správního řízení a rovněž dokumentaci o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Součástí obdržené dokumentace je mj. „Kupní smlouva na dodávku kancelářských potřeb č. 48“ na plnění předmětu posuzované veřejné zakázky, kterou zadavatel uzavřel s vybraným dodavatelem dne 16. 6. 2021, a která byla v registru smluv uveřejněna dne 17. 6. 2021. II. ZÁVĚRY ÚŘADU 7. Podle § 257 písm. k) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrh byl podán po uzavření smlouvy, s výjimkou případu návrhu na zákaz plnění smlouvy. 8. Úřad uvádí, že v nyní šetřené věci byl návrh navrhovatelem k Úřadu podán dne 22. 6. 2021. V průběhu správního řízení pak Úřad na základě obdržené dokumentace o zadávacím řízení zjistil, že zadavatel již dne 16. 6. 2021 uzavřel na plnění veřejné zakázky s vybraným dodavatelem smlouvu. Z právě řečeného je zřejmé, že návrh navrhovatele na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele byl navrhovatelem podán až po uzavření smlouvy na posuzovanou veřejnou zakázku, a nastal tedy důvod pro zastavení správního řízení předvídaný v § 257 písm. k) zákona. 9. Úřad dodává, že navrhovatel ve svém návrhu brojí proti rozhodnutí o výběru (blíže viz bod 3. odůvodnění tohoto usnesení). Z předmětného návrhu tak explicitně vyplývá, že se týká postupu zadavatele, který směřuje k zadání šetřené veřejné zakázky. Navrhovatel se tedy návrhem nedomáhá, resp. jeho návrh nesměřuje k uložení zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku zadavateli Úřadem ve smyslu § 254 zákona, a neuplatní se tak výjimka stanovená v § 257 písm. k) zákona, na základě které Úřad zahájené řízení podle citovaného ustanovení zákona usnesením nezastaví v případě návrhu na zákaz plnění smlouvy. 10. Jelikož tedy v šetřeném případě byl návrh podán po uzavření smlouvy na šetřenou veřejnou zakázku a současně se nejedná o návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, rozhodl Úřad podle § 257 písm. k) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 11. Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen podle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. k) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil. Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem. otisk úředního razítka Mgr. Markéta Dlouhá místopředsedkyně Obdrží: 1. Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha – Nové Město 2. JUDr. Jan Špaček, společník ŠACHTA & ŠPAČEK, advokátní kancelář v.o.s., Radlická 663/28, 150 00 Praha – Smíchov 3. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha – Nové Město Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/17566
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.