Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 17760


Číslo jednací 38841/2021/500/AIv
Instance I.
Věc
FN Motol – Dodávky lékařských rukavic vyšetřovacích nitrilových 6N
Účastníci Fakultní nemocnice v Motole
Z + M Partner, spol. s r. o.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 02.12.2021
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-17760.html
Rozhodnutí
                
Spisová značka: ÚOHS-S0503/2021/VZ Číslo jednací: ÚOHS-38841/2021/500/AIv Brno 16. 11. 2021 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 29. 10. 2021 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou zadavatel – Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, se sídlem V úvalu 84/1, 150 00 Praha 5, navrhovatel – Z + M Partner, spol. s r.o., IČO 26843935, se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci elektronicky podepsané dne 27. 10. 2021 společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „FN Motol – Dodávky lékařských rukavic vyšetřovacích nitrilových 6N“ na základě Výzvy k podání nabídek ze dne 19. 7. 2021 v rámci dynamického nákupního systému „FN Motol – Dynamický nákupní systém na dodávky lékařských rukavic vyšetřovacích nitrilových“, který byl zaveden v zadávacím řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 28. 4. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 5. 2021 pod ev. č. Z2021-015158, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 3. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 085-219084, vydává toto usnesení: Správní řízení se podle § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele– Z + M Partner, spol. s r.o., IČO 26843935, se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava – ze dne 29. 10. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, se sídlem V úvalu 84/1, 150 00 Praha 5 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „FN Motol – Dodávky lékařských rukavic vyšetřovacích nitrilových 6N“ na základě Výzvy k podání nabídek ze dne 19. 7. 2021 v rámci dynamického nákupního systému „FN Motol – Dynamický nákupní systém na dodávky lékařských rukavic vyšetřovacích nitrilových“, který byl zaveden v zadávacím řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 28. 4. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 5. 2021 pod ev. č. Z2021-015158, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 3. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 085-219084, nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 odst. 1 citovaného zákona na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Odůvodnění I. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 29. 10. 2021 návrh navrhovatele – Z + M Partner, spol. s r.o., IČO 26843935, se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci elektronicky podepsané dne 27. 10. 2021 společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, se sídlem V úvalu 84/1, 150 00 Praha 5 (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „FN Motol – Dodávky lékařských rukavic vyšetřovacích nitrilových 6N“ na základě Výzvy k podání nabídek ze dne 19. 7. 2021 v rámci dynamického nákupního systému „FN Motol – Dynamický nákupní systém na dodávky lékařských rukavic vyšetřovacích nitrilových“, který byl zaveden v zadávacím řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 28. 4. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 5. 2021 pod ev. č. Z2021-015158, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 3. 5. 2021 pod ev. č. 2021/S 085-219084 (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Dnem 29. 10. 2021, kdy Úřad obdržel shora uvedený návrh, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 3. Návrh navrhovatele směřuje proti rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze zvláštního postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému. Konkrétně navrhovatel v návrhu namítá, že zadavatel při vyloučení navrhovatele dle § 48 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 122 odst. 7 zákona z důvodu, že navrhovatel dle zadavatele nesplňuje požadované technické parametry uvedené v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek, vycházel z nesprávného posouzení věci. Navrhovatel v návrhu dále uvádí, že zadavatel námitky navrhovatele rozhodnutím o námitkách ze dne 19. 10. 2021 odmítnul s odkazem na § 245 odst. 3 písm. c) zákona, neboť námitky dle zadavatele nesplňují předepsané náležitosti (není z nich patrné, kdo je podal, v čem je spatřováno porušení zákona a není v nich uvedeno, čeho se jejich prostřednictvím podatel domáhá). Dle navrhovatele však námitky splňují všechny zákonné náležitosti a není dán důvod pro zastavení správního řízení dle § 257 písm. h) zákona. Navrhovatel se domáhá, aby Úřad zrušil rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze zvláštního postupu a všechny navazujících úkony zadavatele. 4. Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel. 5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-36779/2021/511/KZa ze dne 2. 11. 2021. 6. Dne 8. 11. 2021 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 8. 11. 2021 a dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku. II. ZÁVĚRY ÚŘADU 7. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností dospěl k závěru, že v dané věci nedošlo ke složení kauce na účet Úřadu v souladu s § 255 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 257 písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti. 8. Podle § 251 odst. 1 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu musí být doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli. 9. Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul. 10. Podle § 255 odst. 1 zákona je ve lhůtě pro doručení návrhu navrhovatel (nejde-li o případ podle § 255 odst. 2 zákona) povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. 11. Podle § 257 písm. c) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 zákona. 12. Úřad uvádí, že složení kauce v zákonem požadované výši před zahájením správního řízení, resp. ve lhůtě pro doručení návrhu, je jedním z předpokladů, aby Úřad ve správním řízení o věci mohl meritorně rozhodnout. Účelem kauce je eliminace zjevně účelových a bezdůvodných návrhů, jejichž cílem by bylo toliko blokování dalšího průběhu zadávacího řízení. Pro zajištění výše uvedeného účelu je pak kauce v § 255 odst. 1 zákona upravena takovým způsobem, aby výše kauce byla v určitém poměru k hodnotě plnění nabízeného navrhovatelem. Nesložení kauce v souladu s § 255 zákona, tj. její nesložení vůbec či opožděně, nebo složení v nižší výši, než je zákonem požadováno, má rovněž za následek, že správní řízení zahájené na základě takového návrhu musí být Úřadem bez dalšího zastaveno. 13. Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že dne 4. 10. 2021 navrhovatel doručil zadavateli námitky ze dne 30. 9. 2021. Námitky navrhovatele zadavatel svým rozhodnutím ze dne 19. 10. 2021 odmítl. Rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno dne 19. 10. 2021. Posledním dnem 10denní lhůty pro podání návrhu dle § 251 odst. 2 zákona tak byl 29. 10. 2021. Současně měla být dle § 255 odst. 1 zákona v uvedené lhůtě pro podání návrhu, tj. nejpozději do 29. 10. 2021 složena na účet Úřadu kauce. 14. Úřad uvádí, že součástí návrhu byl doklad o složení kauce, ze kterého vyplývá, že navrhovatel dne 27. 10. 2021 odeslal na účet Úřadu kauci ve výši 49 200 Kč. Na bankovní účet Úřadu byla dle výpisu z účtu Úřadu složena dne 29. 10. 2021 kauce ve výši 49 200 Kč. Jak vyplývá z § 255 odst. 1 zákona, navrhovatel je povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. Navrhovatel je tedy při určení výše kauce, která má být stanovena jako 1 % z jeho nabídkové ceny, limitován rozmezím nejméně 50 000 Kč a nejvýše 10 000 000 Kč. V posuzovaném případě dle „Protokolu o prvním jednání hodnotící komise“ ze dne 16. 9. 2021 činila nabídková cena navrhovatele 4 920 000 Kč, tudíž kauce ve výši 1 % z nabídkové ceny by činila pouze 49 200 Kč, navrhovatel byl tedy povinen v souladu s požadavkem dle § 255 odst. 1 zákona složit na účet Úřadu kauci ve výši 50 000 Kč. Avšak navrhovatel tak dle dokladu o složení kauce a rovněž dle výpisu z účtu Úřadu neučinil a složil kauci pouze ve výši 49 200 Kč. 15. Úřad dále uvádí, že navrhovatel na účet Úřadu žádnou další kauci ve lhůtě dle § 251 odst. 2 zákona ani později v souvislosti s předmětným správním řízením nesložil. 16. Pro úplnost Úřad uvádí, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona], a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedená v § 257 písm. c) zákona, tedy že nedojde ke složení kauce v souladu s § 255 zákona (tj. v řádné výši a ve stanovené lhůtě). Pro ustanovení § 257 písm. c) zákona, kam spadá také šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení absentující podmínky řízení v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody, pro které ke složení kauce v zákonem stanovené výši a lhůtě nedošlo. 17. Úřad proto uzavírá, že vzhledem k tomu, že navrhovatel kauci na účet Úřadu nesložil, zastavil podle § 257 písm. c) zákona zahájené řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 18. Úřad pro úplnost poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. c) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil. Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem. otisk úředního razítka Mgr. Markéta Dlouhá místopředsedkyně Obdrží: 1. Fakultní nemocnice v Motole, V úvalu 84/1, 150 00 Praha 5 2. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/17760
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.