Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 17918


Číslo jednací ÚOHS-číslo jednací: 44050/2021/524/OPispisová značka: S0509/2021/VZ
Instance I.
Věc
Poskytování právní pomoci 2022 – 2024
Účastníci statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky JUDr. Oldřich Beneš, advokát
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 12.01.2022
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-17918.html
Rozhodnutí
        
Spisová značka:  ÚOHS-S0509/2021/VZ     Číslo jednací:      ÚOHS-44050/2021/524/OPi   Brno  23. 12. 2021     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 4. 11. 2021 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou zadavatel – statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, IČO 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, navrhovatel – JUDr. Oldřich Beneš, advokát, ev. č. ČAK 03128, se sídlem Mojmírovců 805/41, 709 00 Ostrava, ve věci přezkoumání úkonů cit. zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Poskytování právní pomoci 2022 – 2024“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 5. 10. 2021 uveřejněním „Výzvy k podání nabídky vč. zadávacích podmínek a zadávací dokumentace“ na profilu zadavatele, vydává toto usnesení: Správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0509/2021/VZ zahájené na návrh navrhovatele – JUDr. Oldřich Beneš, advokát, ev. č. ČAK 03128, se sídlem Mojmírovců 805/41, 709 00 Ostrava – ze dne 4. 11. 2021 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, IČO 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Poskytování právní pomoci 2022 – 2024“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 5. 10. 2021 uveřejněním „Výzvy k podání nabídky vč. zadávacích podmínek a zadávací dokumentace“ na profilu zadavatele, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 8. 12. 2021 zrušil zadávací řízení na cit. veřejnou zakázku, přičemž oznámení o zrušení předmětného zadávacího řízení bylo jeho účastníkům oznámeno téhož dne.   Odůvodnění 1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 4. 11. 2021 návrh navrhovatele – JUDr. Oldřich Beneš, advokát, ev. č. ČAK 03128, se sídlem Mojmírovců 805/41, 709 00 Ostrava (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, IČO 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání  veřejné zakázky „Poskytování právní pomoci 2022 – 2024“ ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 5. 10. 2021 uveřejněním „Výzvy k podání nabídky vč. zadávacích podmínek a zadávací dokumentace“ na profilu zadavatele (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“). 2.             Dnem 4. 11. 2021, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 3.             Návrh navrhovatele směřuje proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky, konkrétně proti hodnotícímu kritériu „Závazek odborné praxe“, které navrhovatel shledává diskriminačním, nesplňujícím požadavky sociálně odpovědného zadávání a nesouvisejícím s předmětem veřejné zakázky. Navrhovatel navrhuje, aby Úřad zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku. 4.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou: zadavatel, navrhovatel. 5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-37318/2021/524/RŠu ze dne 5. 11. 2021. 6.             Dne 12. 11. 2021 obdržel Úřad od zadavatele prostřednictvím datové schránky dokumentaci o zadávacím řízení a vyjádření zadavatele z téhož dne k návrhu navrhovatele. 7.             Usnesením č. j. ÚOHS-38631/2021/524/OPi ze dne 15. 11. 2021 určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 216 odst. 1 zákona pořízené v souvislosti s provedenými úkony. 8.             Usnesením č. j. ÚOHS-39211/2021/524/OPi ze dne 19. 11. 2021 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Dne 26. 11. 2021 obdržel Úřad vyjádření navrhovatele z téhož dne. Zadavatel se ve lhůtě stanovené Úřadem ani později k podkladům rozhodnutí nevyjádřil. 9.             Dne 9. 12. 2021 Úřad obdržel přípis zadavatele ze dne 8. 12. 2021, jímž zadavatel informoval Úřad, že rada zadavatele na 75. schůzi konané dne 8. 12. 2021 rozhodla dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona o zrušení předmětného zadávacího řízení. Uvedené zadavatel doložil návrhem zmíněného rozhodnutí zadavatele spolu s důvodovou zprávou k danému návrhu, v níž je v této věci uvedeno: „Zadavatel zahájil dne 5. 10. 2021 zadávací řízení na výběr dodavatele právních služeb v letech 2022 až 2024. V průběhu lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel námitky vůči zadávacím podmínkám, a to stanovení dílčích hodnotících kritérií. Tato byla stanovena dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ‚zákon‘). Zadavatel námitkám nevyhověl a stěžovatel podal návrh na zahájení přezkumu řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. V této chvíli je řízení před tímto úřadem ve fázi před vydáním rozhodnutí v I. stupni. V případě rozhodnutí v neprospěch stěžovatele lze očekávat, že stěžovatel podá rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a tím znemožní z časového hlediska uzavření smlouvy v letošním roce a tím celé zadávací řízení zhatí (zahájení bylo stanoveno k 1. 1. 2022). Z tohoto důvodu se navrhuje zrušit zadávací řízení a pro následující období vybrat poskytovatele služby v režimu odpovídajícímu objemu služeb za 1 rok. Zákon umožňuje zadavateli zrušit zadávací řízení pro důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.“ 10.         Dne 16. 12. 2021 Úřad obdržel přípis zadavatele z téhož dne, jehož přílohou byl výpis z usnesení ze 75. schůze rady zadavatele konané dne 8. 12. 2021, na které bylo přijato rozhodnutí o zrušení předmětného zadávacího řízení. 11.         Dne 22. 12. 2021 obdržel Úřad přípis zadavatele, jehož obsahem byl výpis z elektronického nástroje NEN, z něhož se podává, že zrušení předmětného zadávacího řízení bylo jeho účastníkům oznámeno dne 8. 12. 2021. 12.         Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení. 13.         S ohledem na skutečnost, že zadavatel svým rozhodnutím ze dne 8. 12. 2021, které bylo účastníkům zadávacího řízení oznámeno téhož dne, zrušil s odkazem na § 127 odst. 2 písm. d) zákona zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku, a nastala tedy skutečnost předvídaná v § 257 písm. g) zákona, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.   Poučení Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.     otisk úředního razítka v z. Mgr. Michal Kobza Mgr. Markéta Dlouhá místopředsedkyně           Obdrží: 1.             Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 2.             JUDr. Oldřich Beneš, advokát, Mojmírovců 805/41, 709 00 Ostrava   Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/17918
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy