Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 18070


Číslo jednací 07809/2022/852
Instance I.
Věc
Zakázaná dohoda mezi dodavateli audiovizuální techniky
Účastníci AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
" M plus " spol. s r.o.
Nowatron Elektronik, spol. s r.o.
SCIENTICA AGENCY, s.r.o.
Typ řízení Dohody
Typ rozhodnutí Dohody
Nabytí právní moci 22.03.2022
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-18070.html
Rozhodnutí
             
Spisová značka: ÚOHS-S0040/2018/KD Číslo jednací: ÚOHS-07809/2022/852 Brno 3. 3. 2022 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0040/2018/KD zahájeném dne 08.03.2018 z moci úřední ve smyslu § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 tohoto zákona, jehož účastníky jsou společnosti: AV MEDIA SYSTEMS, a.s., IČO: 48108375, se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, zastoupená JUDr. Robertem Nerudou, Ph.D., advokátem, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha, " M plus " spol. s r.o., IČO: 43001432, se sídlem Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7, zastoupená JUDr. Tomášem Prokopcem, advokátem, se sídlem Karlovo náměstí 285/19, 120 00 Praha 2, Nowatron Elektronik, spol. s r.o.,IČO 45270007, se sídlem Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5, zastoupená JUDr. Janem Bártou, advokátem, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, SCIENTICA AGENCY, s.r.o.,IČO 27586022, se sídlem Úvoz 161/22, Hradčany, 118 00 Praha 1, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto ROZHODNUTÍ: I. Účastníci řízení, společnosti AV MEDIA SYSTEMS, a.s., IČO: 48108375, se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, " M plus " spol. s r.o., IČO: 43001432, se sídlem Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7, Nowatron Elektronik, spol. s r.o.,IČO 45270007, se sídlem Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5, SCIENTICA AGENCY, s.r.o.,IČO 27586022, se sídlem Úvoz 161/22, Hradčany, 118 00 Praha 1, tím, že nejpozději od 14.12.2016 a nejméně do 14.02.2017 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrových řízení k veřejným zakázkám (i) „Realizace expozic „Objevovna“ a „Voda v půdě“ pro Národní zemědělské muzeum, s. p. o. – pobočka Praha“ zadavatele Národní zemědělské muzeum, s. p. o., IČO: 75075741, se sídlem Kostelní 1300/44, Holešovice, 170 00 Praha a (ii) „Zhotovení lesnické expozice v prostorách Národního zemědělského muzea Praha – II. zadání“ zadavatele Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, a takto sladěné nabídky následně zadavatelům podali anebo se podání nabídek zdrželi, jednali ve vzájemné shodě, a tím uzavřeli zakázanou cílovou dohodu, čímž ovlivnili výsledek uvedených výběrových řízení a narušili v nich hospodářskou soutěž, a tím v období nejpozději od 14.12.2016 a nejméně do 14.02.2017 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., čímž se dopustili přestupku dle § 22a odst. 1 písm. b) tohoto zákona. II. Dle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., se účastníkům řízení plnění zakázané a neplatné dohody specifikované ve výroku I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje. III. Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., se účastníku řízení, společnostiAV MEDIA SYSTEMS, a.s., IČO: 48108375, se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, za přestupek uvedený ve výroku I. ukládá pokuta v celkové výši 1.695.000 Kč (slovy: jeden milión šest set devadesát pět tisíc korun českých). Uložená pokuta je splatná do 270 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. IV. Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., se účastníku řízení, společnosti" M plus " spol. s r.o., IČO: 43001432, se sídlem Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7, za přestupek uvedený ve výroku I. ukládá pokuta v celkové výši 507.000 Kč (slovy: pět set sedm tisíc korun českých). Uložená pokuta je splatná do 270 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. V. Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., se účastníku řízení, společnostiNowatron Elektronik, spol. s r.o.,IČO 45270007, se sídlem Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5, za přestupek uvedený ve výroku I. ukládá pokuta v celkové výši 200.000 Kč (slovy: dvě sta tisíc korun českých). Uložená pokuta je splatná do 270 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. VI. Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., se účastníku řízení, společnostiSCIENTICA AGENCY, s.r.o.,IČO 27586022, se sídlem Úvoz 161/22, Hradčany, 118 00 Praha 1, za přestupek uvedený ve výroku I. ukládá pokuta v celkové výši 40.000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Uložená pokuta je splatná do 270 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. VII. V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, se účastníkům řízení, společnostem AV MEDIA SYSTEMS, a.s., IČO: 48108375, se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, " M plus " spol. s r.o., IČO: 43001432, se sídlem Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7, Nowatron Elektronik, spol. s r.o.,IČO 45270007, se sídlem Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5, a SCIENTICA AGENCY, s.r.o.,IČO 27586022, se sídlem Úvoz 161/22, Hradčany, 118 00 Praha 1, ukládá, každému jednotlivě, povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou 3.500 Kč (slovy: tři tisíce pět set korun českých). Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. Odůvodnění I. Zahájení správního řízení a jeho dosavadní průběh 1. Dne 08.03.2018 zahájil[1] Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0040/2018/KD (dále též „správní řízení“) pro možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) se společnostmi AV MEDIA SYSTEMS, a.s., IČO: 48108375, se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10 (dále jen „AV Media“), " M plus " spol. s r.o., IČO: 43001432, se sídlem Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen „M Plus“). Možné porušení § 3 odst. 1 tohoto zákona Úřad spatřoval v „jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě účastníků správního řízení, případně s dalšími soutěžiteli, spočívajícím v koordinaci účasti a/nebo nabídek v zadávacím řízení k nadlimitní veřejné zakázce s názvem: „Realizace expozic „Objevovna“ a „Voda v půdě“ pro Národní zemědělské muzeum, s. p. o. – pobočka Praha“, systémové číslo VZ: P16V00001740, ev. č. zakázky: 644850, zadavatele Národní zemědělské muzeum, s. p. o., IČO 75075741, se sídlem Kostelní 1300/44, Holešovice, 170 00 Praha.“ Důvodnou indicií pro zahájení správního řízení byla zejména nestandardní podobnost nabídek účastníků řízení. 2. Správní řízení bylo zahájeno na základě stížnosti ze dne 13.01.2017,[2] obsahující zejména e-mailovou komunikaci společností AV Media a M Plus o veřejné zakázce „Realizace expozic „Objevovna“ a „Voda v půdě“ pro Národní zemědělské muzeum, s. p. o. – pobočka Praha“, ev. č. zakázky ve VVZ: 644850 (dále jen „Objevovna a Voda“), smlouvu o dílo mezi Národním zemědělským muzeem, s.p.o., IČO: 750 75 741, se sídlem Kostelní 44, 170 00 Praha 7 (dále jen „NZM“) a společností M Plus na zakázku Realizace expozice „Gastronomie“, ev. č. zakázky ve VVZ: 643126, a další přílohy. 3. Současně se zahájením správního řízení provedl Úřad dne 08.03.2018 šetření na místě v obchodních prostorách společností AV Media[3] a M Plus,[4] při kterém zajistil relevantní podklady a informace vztahující se ke spolupráci mezi těmito společnostmi při účasti ve výběrovém řízení k zakázce Objevovna a Voda, k zakázce „Zhotovení lesnické expozice v prostorách Národního zemědělského muzea Praha – II. zadání“ pro Lesy České republiky, s.p., ev. č. zakázky Z2016-001088 (dále jen „Lesy ČR“), a k dalším výběrovým řízením. Na základě zajištěných informací a podkladů[5] upřesnil Úřad dne 15.03.2018 předmět správního řízení,[6] přičemž možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) nově spatřoval v „dohodě účastníků nebo jednání ve vzájemné shodě spočívající v rozdělení trhu v oblasti realizací expozic v období od roku 2014 do současnosti na území ČR“. 4. Současně s upřesněním předmětu správního řízení Úřad dne 15.03.2018 zaslal společnostem Nowatron Elektronik, spol. s r.o.,IČO 45270007, se sídlem Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5 (dále jen „Nowatron“) a SCIENTICA AGENCY, s.r.o.,IČO 27586022, se sídlem Úvoz 161/22, Hradčany, 118 00 Praha 1 (dále jen „Scientica“) oznámení o účastenství ve správním řízení,[7] čímž rozšířil okruh účastníků správního řízení o tyto společnosti. O rozšíření účastenství ve správním řízení vyrozuměl Úřad dne 22.03.2018 původní účastníky správního řízení.[8] 5. Dne 21.03.2018 Úřad provedl šetření na místě v obchodních prostorách společnosti Nowatron,[9] kde zajistil další relevantní podklady a informace[10] vztahující se ke spolupráci účastníků řízení při účasti v předmětných výběrových řízeních.[11] 6. Žalobou ze dne 04.05.2018 podanou ke Krajskému soudu v Brně se společnost AV Media domáhala určení, že místní šetření Úřadu v jejích obchodních prostorách uskutečněné dne 08.03.2018 bylo nezákonným zásahem. Krajský soud v Brně svým rozhodnutím ze dne 28.06.2018 tuto žalobu v plném rozsahu zamítl.[12] Společnost AV Media proto podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který tuto dne 20.03.2019 rovněž zamítl[13] a dne 14.11.2019 vrátil spis Úřadu k dalšímu prověřování.[14] Dne 21.05.2018 podala žalobu proti nezákonnému zásahu taktéž společnost Nowatron; její žaloba byla Krajským soudem v Brně zamítnuta.[15] 7. Úřad umožnil všem účastníkům správního řízení v jeho průběhu nahlížet do správního spisu.[16] 8. Na základě výzvy Úřadu ze dne 22.12.2020 k možnosti využití procedury narovnání[17] obdržel Úřad od všech účastníků správního řízení souhlas s jejím zahájením.[18] S ohledem na pandemickou situaci související s šířením nemoci COVID-19 všichni účastníci souhlasili s vedením bilaterálních jednání formou videohovoru. Dne 19.02.2021 Úřad oznámil všem účastníkům řízení zahájení procedury narovnání.[19] 9. Následovala bilaterální jednání mezi Úřadem a jednotlivými účastníky řízení. Na nich Úřad každého účastníka seznámil s hlavními skutkovými okolnostmi případu, k nim se vážícími důkazy, právním hodnocením a předpokládanou výší pokuty. Zároveň měli účastníci řízení možnost na toto sdělení reagovat a uplatnit případné dotazy. Protokol zachycující průběh jednání byl každému účastníkovi zaslán se lhůtou k vyjádření.[20] 10. Účastníci řízení byli při bilaterálních jednáních vyzváni k vyjádření, zda i nadále hodlají pokračovat v proceduře narovnání. Úřad obdržel souhlas od všech účastníků řízení.[21] Úřad proto vydal dne 10.12.2021 stručné Sdělení výhrad.[22] Účastníci řízení poté dostali možnost seznámit se s podklady rozhodnutí, čehož využila pouze společnost AV Media.[23] 11. Všichni účastníci řízení zaslali Úřadu závěrečné žádosti o snížení pokuty ve smyslu § 22ba odst. 2 a 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.[24] Vzhledem ke splnění všech podmínek Úřad vydává v rámci procedury narovnání toto stručné rozhodnutí ve věci. II. Použité znění zákona 12. Protiprávnost určitého jednání se posuzuje dle právní normy platné v době spáchání přestupku, není-li pozdější právní úprava pro účastníka příznivější. Za dobu spáchání přestupku se považuje okamžik jeho dokonání, neboť teprve tehdy je uskutečněno jednání, které je předmětem právního posouzení.[25] V posuzovaném případě došlo k dokonání přestupku dne 14.02.2017, tj. poslední den lhůty pro podání nabídek do zakázky Lesy ČR (viz bod 50 tohoto rozhodnutí). 13. V době spáchání přestupku byl účinný zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb.Od spáchání deliktu dosud nabyly účinnosti čtyři novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to zákon č. 183/2017 Sb., zákon č. 262/2017 Sb., zákon č. 261/2021 Sb. a zákon č. 417/2021 Sb.Od 01.07.2017 je rovněž účinný zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a nálezu Ústavního soudu č. 325/2020 Sb. (dále jen „přestupkový zákon“)[26], který je třeba při posuzování příznivosti právní úpravy rovněž vzít v úvahu. Úřad se tedy zabýval tím, zda některá z uvedených pozdějších právních úprav je pro účastníky řízení příznivější či nikoli. Předně Úřad uvádí, že žádná z uvedených pozdějších novel se nedotkla vymezení skutkové podstaty správního deliktu spočívajícího v uzavření zakázané dohody (§ 3 odst. 1), podmínek platných pro vymezení dohod zanedbatelného dopadu na soutěž, jež nejsou považovány za dohody zakázané; podmínek, při jejichž naplnění se zákaz na dohody nevztahuje nebo jsou ze zákazu vyňaty na základě blokových výjimek; ani zákonné maximální výše pokut za správní delikty. 14. Po posouzení veškerých aspektů a výhodnosti znění pozdějších novel pro účastníky řízení dospěl Úřad k závěru, že tyto nejsou pro účastníky příznivější, a proto Úřad při hmotněprávním posuzování deliktního jednání účastníků řízení v daném případě postupuje dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb. (dále jen „zákon“). Pokud jde o nový přestupkový zákon, ten rovněž nelze považovat za příznivější pro účastníky řízení (účastníky dohody), proto jej Úřad neaplikuje. 15. Z hlediska procesního obecně platí zásada tzv. nepravé retroaktivity procesních norem, kdy se nové procesní právo a jeho změny aplikují od data nabytí jeho účinnosti i v řízeních zahájených před tímto datem, přičemž právní účinky dříve učiněných úkonů zůstávají zachovány, pokud přechodné ustanovení pozdější právní úpravy nestanoví něco jiného.[27] 16. Správní řízení bylo zahájeno dne 08.03.2018. Ode dne zahájení správního řízení byl zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) dvakrát novelizován, a to zákony č. 261/2021 Sb. a č. 417/2021 Sb., účinnými od 1.2.2022. Z hlediska procesního tedy postupuje tedy Úřad ve znění zákona účinného ke dni 1.2.2022. 17. Subsidiárně k zákonu o ochraně hospodářské soutěže se použije přestupkový zákon, který byl několikrát novelizován, naposledy zákony č. 261/2021 Sb. a č. 417/2021 Sb.Jelikož pozdější novely neobsahují žádná přechodná ustanovení, je přestupkový zákon aplikován v tomto správním řízení ve znění pozdějších předpisů. 18. Dle § 25a zákona se v řízení u Úřadu postupuje podle správního řádu, není-li zákonem stanoveno jinak. V době zahájení správního řízení platil zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 225/2017 Sb. Poslední novela, zákon č. 403/2020 Sb. účinný od 01.01.2021 neobsahuje ve vztahu ke správnímu řádu přechodná ustanovení. Úřad tedy ve správním řízení postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. III. Charakteristika účastníků řízení III.1. Společnost AV Media 19. Společnost AV Media je obchodní společnost zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10120, dne 23.12.1992. Jediným akcionářem společnosti AV Media je společnost Visual Communication, a.s., IČO: 06958125, se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10. V důsledku realizace rozdělení společnosti AV Media formou odštěpení sloučením s nástupnickými společnostmi,[28] přešlo na nástupnické společnosti odštěpované části jmění rozdělované společnosti AV Media, specifikované v projektu rozdělení ze dne 26.07.2018. Holdingová mateřská společnost Visual Communication, a.s. drží podíly ve všech dceřiných společnostech.[29] 20. […obchodní tajemství…][30] 21. Všechny společnosti ovládané společností Visual Communication, a.s. tvoří jediného soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona (dále též „soutěžitel AV Media“). III.2. Společnost M Plus 22. Společnost M Plus je obchodní společnost zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4355, dne 11.10.1991. 23. Společnost M Plus je společností realizující komplexní realizace stálých expozic muzeí, památníků a informačních center včetně AV techniky a programů, dále též poskytuje konzultační a poradenskou činnost v provozně-právních otázkách civilního letectví a také provozuje inženýring a projektovou činnost na území České republiky.[31] 24. Společnost M Plus je soutěžitelem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona (dále též „soutěžitel M Plus“). III.3. Společnost Nowatron 25. Společnost Nowatron je obchodní společnost zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8876, dne 15.04.1992. 26. Společnost Nowatron je společností realizující převážně servis a prodej výpočetní a AV techniky, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických a telekomunikačních zařízení.[32] 27. Společnost Nowatron je personálně a majetkově propojená se společností NOWATRON Elektronik SK s.r.o., IČO: 35924896, se sídlem Technická 2, Bratislava 821 04 (dále jen „Nowatron SK“). Toto propojení plyne ze skutečnosti, že jediní společníci společnosti Nowatron, Ing. Pavel Mihula a Ing. Robert Odehnal, jsou současně jedinými společníky společnosti Nowatron SK, a jsou také jejími jednateli. Společnost Nowatron SK je pouze přeprodejní společnost pro prodej na slovenském trhu.[33] 28. Společnost Nowatron a společnost Nowatron SK tvoří jednoho soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona (dále též „soutěžitel Nowatron“). III.4. Společnost Scientica 29. Společnost Scientica je obchodní společnost zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 117161, dne 29.08.2006. 30. Společnost Scientica se v době zahájení řízení zabývala výrobou a realizací kompletních expozic a také dodávala vybavení a techniky pro stálé i dočasné expozice. V dnešní době společnost Scientica nerealizuje žádnou činnost[34] 31. Společnost Scientica je soutěžitelem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona (dále též „soutěžitel Scientica“). IV. Zjištěné skutečnosti a důkazy 32. Úřad se v této části rozhodnutí věnuje skutkovým okolnostem posuzovaného jednání soutěžitelů AV Media, M Plus, Nowatron a Scientica. V rámci předmětu správního řízení má Úřad za prokázané protisoutěžní jednání toliko ve vztahu ke dvěma výběrovým řízením, a to Objevovna a Voda a Lesy ČR. IV.1. Zakázka Objevovna a Voda 33. V období od 05.12.2015 do 06.01.2016 nechal zadavatel vyhotovit projektovou dokumentaci k veřejné zakázce Objevovna a Voda. Za generálního projektanta vybral soutěžitele M Plus.[35] Část projektové dokumentace zaměřená na AV techniku byla vypracována zaměstnancem soutěžitele AV Media.[36] 34. Dne 29.09.2016 vyhlásilo NZM nadlimitní veřejnou zakázku Objevovna a Voda. Předmětem plnění této veřejné zakázky byla komplexní dodávka expozic „Voda v půdě“ a „Objevovna“ zahrnující dodávku a instalaci technologické části včetně AV techniky a stavební úpravy výstavního prostoru na základě zpracované dokumentace pro zadání expozic a projektové dokumentace. Expozice měly být realizovány v prostorách zadavatele, a to ve 3. NP východního křídla budovy NZM Praha. 35. Termín pro podání nabídek byl nejprve stanoven na den 23.11.2016, nicméně toto datum bylo opakovaně změněno rozhodnutím zadavatele[37] na konečné datum 14.12.2016 do 10:00 hod. Nabídku na realizaci expozice Objevovna a Voda podali soutěžitelé AV Media a M Plus a společnosti Exx s.r.o. a ECOSTAV s.r.o.[38] Společnosti Exx s.r.o. a ECOSTAV s.r.o. byly následně zadavatelem vyloučeny z účasti v zadávacím řízení.[39] 36. Soutěžitel AV Media podal nabídku s nižší cenou (11.249.209 Kč bez DPH[40]) než soutěžitel M Plus (13.198.862 Kč bez DPH[41]), jeho nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější. Zadavatel uzavřel se soutěžitelem AV Media smlouvu o dílo, na jejímž základě byla veřejná zakázka plněna. Soutěžitel AV Media následně realizoval zakázku pomocí 11 různých subdodavatelů. Pro část fundusy a pro část interiéry expozice byl soutěžitelem AV Media jako subdodavatel zvolen soutěžitel M Plus. IV.1.1. E-mailová korespondence, komunikace soutěžitelů a další skutečnosti 37. V rámci vyjednávání o subdodávce k zakázce Objevovna a Voda poskytl soutěžitel M Plus soutěžiteli AV Media kontrolní rozpočet na tuto veřejnou zakázku.[42] Následně dne 14.12.2015 zaslal soutěžitel AV Media soutěžiteli M Plus e-mail s předmětem „VV Voda, VV Objevovna“, který v příloze obsahoval přeposlanou cenovou nabídku určenou pro veřejnou zakázku Objevovna a Voda.[43] 38. Krátce po vyhlášení zakázky Objevovna a Voda proběhla osobní schůzka zástupců soutěžitelů AV Media a Scientica, na niž navázala interní komunikace[44] u soutěžitele AV Media v níž zaměstnanec soutěžitele AV Media uvedl, že soutěžitel Scientica bude ochoten koordinovat postup v zadávacím řízení Objevovna a Voda, ale je nutné vymyslet, jakým způsobem se na realizaci zakázky bude podílet. V téže komunikaci zaměstnanec soutěžitele AV Media vyjádřil názor, že je nutné soutěžitele Nowatron jasně upozornit, aby nepodával samostatnou nabídku, protože se jedná o projekt vytvořený soutěžiteli M Plus a AV Media. V další interní komunikaci[45] soutěžitele AV Media bylo zaměstnancem soutěžitele AV Media poukázáno na vzniklou dohodu se soutěžitelem Scientica o tom, že nebude podávat samostatnou nabídku, ale bude se účastnit ve formě subdodávky pro soutěžitele M Plus. V téže korespondenci rovněž zaměstnanec AV Media vyjádřil názor, že je potřeba informovat soutěžitele Nowatron o tom, že nemá podávat samostatnou nabídku, neboť zakázky náleží vždy společnostem, které vytvořily danou projektovou dokumentaci. 39. Dne 10.11.2016 proběhla osobní schůzka zástupců soutěžitelů AV Media a Nowatron.[46] Zaměstnanec soutěžitele AV Media byl názoru, že by na této schůzce měl být soutěžitel Nowatron informován o tom, že platí dohoda o vítězství soutěžitele M Plus, kdy jejím subdodavatelem bude soutěžitel Scientica. Soutěžitel Nowatron měl být, podle názoru tohoto zaměstnance, také vyzván k respektování projektů a vazeb s tím, že zakázka Objevovna a Voda byl projekt soutěžitelů AV Media a M Plus, a soutěžitel Nowatron by tak neměl podávat samostatnou nabídku. V návaznosti na tuto schůzku komunikovali zaměstnanci soutěžitelů Nowatron a AV Media o tom, že by rádi navázali na předchozí dohodu (tedy dohodu o tom, že soutěžitel Nowatron samostatnou nabídku nepodá) a domluvili si termín další schůzky, kde by měli ujednat vzájemnou koordinaci (tedy případnou subdodávku soutěžitele Nowatron).[47] 40. Krátce před původním datem pro podání nabídek proběhla další interní komunikace soutěžitele AV Media,[48] ve které bylo informováno o uzavřené dohodě mezi soutěžiteli M Plus a Scientica.[49] Tato dohoda měla představovat subdodávku soutěžitele Scientica pro soutěžitele M Plus pro zakázku Objevovna a Voda. V návaznosti na tuto komunikaci reagoval soutěžitel AV Media na zprávy soutěžitele Nowatron[50] o tom, že nestihnou dokončit přesnou podobu dohody před podáním nabídek. Zaměstnanec soutěžitele Nowatron však sdělil, že jeho část dohody stále platí. Soutěžitelé si rovněž potvrdili další termín schůzky, která se měla týkat jak zakázky Objevovna a Voda, tak zakázky Lesy ČR. Téhož dne taktéž zadavatel změnil[51] datum pro podání nabídek, což kvitoval soutěžitel AV Media, který se v interní komunikaci vyjádřil[52], že po tlaku soutěžitele M Plus nadále řeší cenotvorbu ve vztahu k této zakázce. 41. Soutěžitelé AV Media a Nowatron v návaznosti na stanovení konečného data pro podání nabídek,[53] posunuli termín dalšího osobního setkání na 12.12.2016, tj. dva dny před finálním podáním nabídek.[54] 42. Po uskutečnění poslední schůzky podali v poslední den lhůty pro podání nabídek, tj. dne 14.12.2016 nabídku soutěžitelé AV Media[55] a M Plus.[56] Nabídka soutěžitele M Plus obsahovala stejné ceny jako nabídka, kterou jí dne 14.12.2015 zaslal soutěžitel AV Media.[57] Celkově byly nabídky soutěžitelů AV Media a M Plus téměř totožné, lišily se pouze v minimálním množství položek, konkrétně šlo o 19 položek (ze 118 celkem) u expozice Objevovna a o 30 položek (ze 154 celkem) u expozice Voda. Soutěžitelé Nowatron a Scientica nabídku do zakázky Objevovna a Voda nepodali. Vítězem zadávacího řízení se stal soutěžitel AV Media, jejím (částečným) subdodavatelem byl soutěžitel M Plus. IV.1.2. Vyjádření soutěžitele AV Media 43. Soutěžitel AV Media ohledně zakázky Objevovna a Voda uvedl, že byl subdodavatelem soutěžitele M Plus při přípravě projektové dokumentace expozic a původně předpokládal, že bude subdodávat AV techniku v rámci nabídky podané soutěžitelem M Plus. Z tohoto důvodu obdržel od soutěžitele M Plus kontrolní rozpočet a předal soutěžiteli M Plus svoji nabídku na subdodávku. Jelikož však se před podáním nabídky rozešly představy AV Media a M Plus o nabídkové ceně některých položek, AV Media podala samostatnou nabídku, která se v těchto položkách lišila.[58] IV.1.3. Shrnutí zjištěných skutečností 44. Soutěžitelé AV Media, M Plus, Nowatron a Scientica prostřednictvím telefonické a e-mailové komunikace i osobních setkání koordinovali obsah nabídek, jejich podání, případně zdržení se podání nabídek do zakázky Objevovna a Voda. 45. Primární koordinační úlohu v postupu těchto soutěžitelů do výběrového řízení k zakázce Objevovna a Voda zaujímal soutěžitel AV Media, když cílem této koordinace bylo zajistit vítězství, případně jinou účast (subdodávku) v zakázce Objevovna a Voda sobě (jakožto dílčímu tvůrci projektu) a „spřátelenému“[59] soutěžiteli M Plus (jakožto generálnímu tvůrci projektu). Soutěžitel AV Media usiloval o to, aby soutěžitelé Nowatron a Scientica do této zakázky nabídku nepodali, čehož dosáhl. 46. V případě spolupráce mezi soutěžiteli AV Media a M Plus, kontakty mezi oběma soutěžiteli přerostly meze subdodavatelské spolupráce do té míry, že si v době před podáním nabídek vyměňovali informace o budoucím chování a vyloučili nejistotu o postupu konkurenta v soutěži o zakázku. 47. Koordinace soutěžitelů se projevila tím, že soutěžitelé Nowatron a Scientica samostatnou nabídku do výběrového řízení nepodali. Soutěžitel M Plus podal dražší nabídku, než byla nabídka soutěžitele AV Media, který ve výběrovém řízení zvítězil. Soutěžitel M Plus byl soutěžitelem AV Media vybrán jako subdodavatel jedné z částí vysoutěžené zakázky Objevovna a Voda. IV.2. Zakázka Lesy ČR 48. V první polovině roku 2016 nechal zadavatel Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zadavatel Lesy“) vypracovat projektovou dokumentaci k zakázce Lesy ČR. Jako generálního projektanta vybral společnost Ars Fabrica, s.r.o.[60] Část projektové dokumentace pro část č. 2 zakázky Lesy ČR (AV technika, obsahy avm a osvětlení expozice) vypracoval zaměstnanec soutěžitele AV Media.[61] 49. Dne 17.10.2016 vyhlásil zadavatel Lesy nadlimitní veřejnou zakázku Lesy ČR. Předmětem veřejné zakázky bylo zhotovení lesnické expozice v NZM na základě realizační dokumentace předložené zadavatelem Lesy jako podklad pro realizaci veřejné zakázky. Veřejná zakázka byla rozdělena na dvě části, a to část č. 1 - mobiliář a grafika expozice a část č. 2 - AV technika, obsahy avm a osvětlení expozice. 50. Termín pro podání nabídek byl původně stanoven na 23.11.2016, nicméně toto datum bylo opakovaně změněno rozhodnutím zadavatele[62] až na konečné datum 14.02.2017 do 13:00 hod. Nabídku na realizaci části č. 1 zakázky Lesy ČR podali soutěžitelé M Plus a Scientica a společnosti Exx s.r.o., HOFI engineering, s.r.o. a ELTODO, a.s.[63] Zadavatel Lesy následně vyloučil uchazeče M Plus, Scientica a ELTODO, a.s. a v návaznosti na tuto skutečnost část č. 1 zakázky zrušil.[64] Do části č. 2 zakázky Lesy ČR podali nabídku soutěžitel AV Media a společnosti EXX s.r.o., COLSYS s.r.o. a ELTODO a.s.[65] Jelikož společnost COLSYS s.r.o. podala nižší cenovou nabídku než ostatní uchazeči,[66] zadavatel s ní uzavřel smlouvu o dílo, na jejímž základě byla veřejná zakázka plněna. IV.2.1. E-mailová korespondence, komunikace soutěžitelů a další skutečnosti 51. Týden před vyhlášením zakázky Lesy ČR proběhla schůzka soutěžitelů AV Media a Scientica,[67] na kterou navázalo interní sdělení zaměstnance soutěžitele AV Media o snaze koordinovat ostatní soutěžitele s tím, že je nutné poučit soutěžitele Nowatron o tom, že se jedná o projekt vypracovaný zčásti soutěžitelem AV Media, který ho chce získat. Dle tohoto interního sdělení soutěžitel Scientica nepotvrdil soutěžiteli Nowatron případnou subdodávku a byl ochoten koordinovat se soutěžitelem AV Media tak, že se bude ucházet pouze o část č. 1 zakázky Lesy ČR a z části č. 2 se stáhne. 52. Z následujícího interního sdělení zaměstnance soutěžitele AV Media[68] plyne, že všichni soutěžitelé počítají s tímto scénářem: část č. 1 chce vyhrát soutěžitel Scientica a částečného subdodavatele mu bude dělat soutěžitel M Plus, část č. 2 chce vyhrát soutěžitel AV Media a zatlačí na soutěžitele Nowatron, aby nabídku do této části nepodával. Snahu o tuto koordinaci potvrzuje i zamýšlená schůzka se soutěžitelem Nowatron, při níž zaměstnanec soutěžitele AV Media doporučil, aby bylo zdůrazněno základní pravidlo o nepodávání nabídek do projektů vypracovaných jiným soutěžitelem. 53. V dalším sdělení zaměstnance soutěžitele AV Media[69] již byly řešeny konkrétní návrhy pro diskuzi na schůzce se soutěžitelem Nowatron, tj. že výše zmíněná dohoda o rozdělení zakázky platí s tím, že soutěžitel Scientica chtěl nakonec podat nabídku i do části č. 2 a soutěžitel AV Media by dělal subdodavatele soutěžiteli Scientica. Zaměstnanec soutěžitele AV Media však navrhoval, že by se soutěžitel AV Media měl pokusit vyhrát část č. 2 napřímo sám. Další náplní této schůzky mělo taktéž být vysvětlení situace, kdy soutěžitel Nowatron v minulosti podal nabídku do zakázek, jejichž projekt vypracoval soutěžitel AV Media, a chtěl je vyhrát. Takové jednání soutěžitele Nowatron je dle zaměstnance soutěžitele AV Media nepřijatelné, proto daný zaměstnanec vyjádřil názor, že je třeba si vše na dané schůzce vysvětlit a koordinovat soutěžitele Nowatron tak, aby nabídku do předmětné zakázky vůbec nepodával. 54. Dva dny před původním termínem pro podání nabídek zaslal zaměstnanec soutěžitele AV Media interní shrnutí[70] ohledně realizované schůzky se soutěžiteli M Plus a Scientica. Na této schůzce dle sdělení zaměstnance soutěžitele AV Media soutěžitel Scientica informoval ostatní soutěžitele, že nechce podávat nabídku do předmětné veřejné zakázky a ani o tom neuvažoval, i když od něj soutěžitel Nowatron požadoval vypracování subdodávky. Zaměstnanec soutěžitele AV Media výsledek této schůzky se soutěžiteli M Plus a Scientica okomentoval tak, že (navzdory původnímu předpokladu, kdy zvítězit chtěl údajně soutěžitel Scientica) zamýšlená dohoda platí, soutěžitel AV Media podá do části č. 2 samostatnou nabídku a připraví ceny pro krycí nabídku soutěžitele Scientica. 55. Následující den spolu komunikovali soutěžitelé AV Media a Nowatron,70 přičemž zaměstnanec soutěžitele Nowatron sdělil, že si je vědom dohody. Téhož dne zadavatel Lesy ČR změnil termín pro podání nabídek, což ovlivnilo i následné jednání soutěžitelů, kdy mezi soutěžiteli AV Media a Nowatron proběhla e-mailová komunikace,[71] která zjevně reagovala na posunutí termínu pro podání nabídek a potvrdila sjednání další osobní schůzky následujícího dne. 56. Dne 05.12.2016 komunikovali soutěžitelé AV Media a Nowatron[72] o potvrzení závěrečné schůzky, která se měla konat 2 dny před (v té době aktuálním) datem pro podání nabídek. 57. Z okruhu výše uvedených soutěžitelů podali do části č. 1 zakázky Lesy ČR nabídku pouze soutěžitel M Plus dne 13.02.2017 (6.199.150,50 Kč bez DPH[73]) a soutěžitel Scientica dne 14.02.2017 (7.973.525 Kč bez DPH[74]), do části č. 2 pouze soutěžitel AV Media dne 14.02.2017 (11.845.000 Kč bez DPH[75]). Soutěžitel Nowatron nepodal nabídku do žádné z částí předmětné zakázky. 58. V den následující po otevírání obálek kontaktoval zástupce soutěžitele AV Media soutěžitele Nowatron,[76] a informoval jej o výsledcích výběrového řízení v tom smyslu, že soutěžitel AV Media nevyhrál část č. 2 předmětné veřejné zakázky. IV.2.2. Shrnutí zjištěných skutečností 59. Ze shora uvedených důkazů vyplývá, že soutěžitelé AV Media, M Plus, Nowatron a Scientica koordinovali obsah nabídek, jejich podání, případně zdržení se podání nabídek do obou částí zakázky Lesy ČR. 60. Na základě výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že výše zmínění soutěžitelé prostřednictvím telefonické a e-mailové komunikace i osobních setkání koordinovali svůj postup do výběrového řízení k zakázce Lesy ČR. Iniciační roli v této koordinaci zaujímal soutěžitel AV Media, přičemž cílem této koordinace v části č. 1 předmětné zakázky bylo vítězství spřáteleného soutěžitele M Plus a cílem v části č. 2 zakázky bylo vítězství soutěžitele AV Media. Nedílnou součástí těchto aktivit byla koordinace podání, resp. nepodání nabídek soutěžiteli Scientica a Nowatron. 61. Koordinace výše zmíněných soutěžitelů se následně projevila tím, že soutěžitel M Plus podal do části č. 1 zakázky Lesy ČR nižší nabídku než soutěžitel Scientica a také tím, že soutěžitelé AV Media a Nowatron nabídku nepodal. Koordinace soutěžitelů se dále projevila tím, že do části č. 2 zakázky Lesy ČR podal z okruhu soutěžitelů nabídku pouze soutěžitel AV Media, přičemž ostatní soutěžitelé nabídku do této části nepodali. V. Vymezení relevantního trhu 62. Zákon v § 2 odst. 2 definuje relevantní trh jako trh zboží,[77] které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. 63. Úřad vzhledem k povaze posuzovaného jednání a zjištěným skutečnostem, dohody typu bid-rigging (viz níže), vymezil dotčené relevantní trhy prostřednictvím výběrových řízení na veřejné zakázky Objevovna a Voda a Lesy ČR. Každé z těchto výběrových řízení je samostatným relevantním trhem, který byl dotčen zakázanými dohodami soutěžitelů. VI. Právní posouzení 64. Ustanovení § 1 zákona upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení, spojením soutěžitelů nebo orgány veřejné správy. VI.1. Subjekt přestupku (soutěžitel) 65. Adresátem norem soutěžního práva je soutěžitel. Dle § 2 odst. 1 zákona se soutěžitelem rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli. Dle ustálené judikatury a v kontextu práva hospodářské soutěže je „soutěžitelem“ jakýkoliv subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu[78] a způsob jeho financování.[79] Pojem soutěžitel může označovat i hospodářskou jednotku skládající se z několika subjektů, ať již právnických či fyzických osob, což je i případ mateřských a dceřiných společností, které jsou považovány za jednoho soutěžitele, pakliže tvoří jednu hospodářskou jednotku. V evropském kontextu pojmu soutěžitel odpovídá pojem „podnik“ (undertaking, Unternehmen, enterprise),[80] a proto lze při výkladu tohoto pojmu vycházet i z unijní judikatury.[81] Hospodářskou činností se rozumí jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží nebo poskytování služeb na trhu. 66. Soutěžitelé AV MEDIA, M Plus, Nowatron a Scientica jsou podnikatelé, kteří v období posuzovaného jednání, které Úřad vymezil nejpozději od 14.12.2016 a nejméně do 14.02.2017, vykonávali hospodářskou činnost. Ve sledovaném období všichni účastníci řízení nabízeli své zboží a služby v dané oblasti; jsou tedy soutěžiteli ve smyslu soutěžního zákona. VI.2. Subjektivní stránka přestupku (odpovědnost soutěžitele) 67. Odpovědnost za protisoutěžní jednání spočívající v uzavření zakázané dohody narušující soutěž je odpovědností objektivní. Zákon zakazuje a sankcionuje dohody mezi soutěžiteli. Porušení soutěžních pravidel je nicméně nutné vždy přisuzovat určité fyzické nebo právnické osobě, neboť pouze s ní je možné vést správní řízení. Základním pravidlem je tedy princip osobní odpovědnosti (personal responsibility),[82] jehož podstatou je přičtení odpovědnosti za protiprávní jednání té fyzické nebo právnické osobě, která provozuje podnik právě v době jeho účasti na kartelové dohodě.[83] 68. Vzhledem k výše uvedenému Úřad činí účastníky řízení odpovědnými za posuzované jednání soutěžitelů a bude jim adresováno rozhodnutí. 69. Zákon s ohledem na koncepci objektivní odpovědnosti[84] neukládá, aby Úřad u všech osob, které hodlá za porušení hmotněprávních ustanovení zákona sankcionovat, zkoumal zavinění, nicméně posouzení subjektivní stránky jednání účastníků řízení Úřad považuje za důležitou součást svých úvah o výši ukládané pokuty. 70. Při posuzování subjektivní stránky protisoutěžního jednání vycházel Úřad z toho, že soutěžitelé vzájemně koordinovali své jednání ve výběrových řízeních. Museli si být vědomi nezákonného charakteru svého jednání a rovněž toho, že jejich jednání může mít za následek narušení hospodářské soutěže. Úřad proto dospěl k závěru, že všichni účastníci řízení porušili § 3 odst. 1 zákona zaviněně. VI.3. Objekt přestupku (narušení hospodářské soutěže) 71. Posuzované jednání účastníků správního řízení se týkalo výběrových řízení na realizaci expozic, včetně audio-video řešení a techniky v České republice. Za zjištěných skutečností nevyplynulo, že by mezi účastníky řízení docházelo k tato široké protisoutěžní koordinaci jejich jednání, nicméně bylo zjištěno, že své jednání koordinovali do dvou konkrétních výběrových řízení, a to výběrových řízení Objevovna a Voda a Lesy ČR. Účastníci řízení se tím dopouštěli protisoutěžní kooperace s cílem ovlivnit jejich průběh, resp. výsledek. 72. Uvedený případ zakázaných dohod směřující k ovlivnění výsledků výběrových řízení, tzv. bid rigging, zpravidla obsahuje více různých ujednání, typicky koordinaci cenovou a dělení trhu, a bývá označován jako hardcore omezení, u kterých je na první pohled zřejmá snaha soutěžitelů hospodářskou soutěž narušit a získat výhody, kterých by bez protisoutěžní koordinace nedosáhli. Tyto cílové dohody mají již ze své podstaty vždy škodlivý dopad na hospodářskou soutěž.[85] VI.4. Objektivní stránka přestupku (jednání soutěžitelů) 73. Dle § 3 odst. 1 zákona jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku. Dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané. Kritéria zanedbatelného dopadu dohod na hospodářskou soutěž stanoví Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o dohodách, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný.[86] 74. Z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže není rozhodné, jakou formu uzavřená dohoda má, nemusí být pouze písemná.[87] Pod legislativní zkratku „dohoda“ řadí § 3 odst. 1 zákona také tzv. jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě. Jednání ve vzájemné shodě oproti dohodě v užším smyslu představuje formu koordinace mezi soutěžiteli, kteří, aniž by dosáhli stádia uzavření dohody, vědomě nahrazují rizika vzájemné konkurence praktickou kooperací, a to v rozporu s požadavky na hospodářskou nezávislost.[88] Nejvyšší správní soud k tomu v rozsudku ve věci Kartel pekařů[89] konstatoval, že konsenzus (shoda projevu vůle jako nutný předpoklad uzavření dohody v užším smyslu) „…je nahrazen „slaďováním“ (koordinací), které může mít rozmanitou formu: od zpracování společného plánu až po pouhou výměnu informací.“ Pro kvalifikaci jednání jako jednání ve vzájemné shodě však není dle Nejvyššího správního soudu nezbytné zjištění, že byl vypracován plán společného postupu, postačí, pokud soutěžitelé pouze komunikují nebo se účastní jednání, které usnadňuje koordinaci jejich obchodní politiky. Jinými slovy za jednání ve vzájemné shodě se tedy považuje určitý společně koordinovaný postup soutěžitelů, kterému předcházejí jak přímé, tak nepřímé vzájemné kontakty mezi těmito soutěžiteli a jejich nezávislé soutěžní jednání je nahrazeno praktickou kooperací, jejímž cílem je preventivní odstranění nejistoty o budoucím chování konkurentů. 75. Protisoutěžní spolupráce soutěžitelů AV Media, M Plus, Nowatron a Scientica se týkala dvou konkrétních výběrových řízení na realizaci expozic včetně dodávek profesionálních audio-video řešení a techniky, a to Objevovna a Voda a Lesy ČR. V případě zakázky Objevovna a Voda byla realizována v blíže neurčeném období přede dnem 14.12.2016[90] a v případě zakázky Lesy ČR byla realizována v blíže neurčeném období přede dnem 14.02.2017[91] prostřednictvím koordinovaného postupu při účasti, resp. při podání nabídek v rámci dotčených zakázek (tzv. bid rigging). Cílem byla eliminace vzájemného konkurenčního boje v zakázkách Objevovna a Voda a Lesy ČR. 76. Jednání, která jsou částí širšího celkového plánu a kterými je sledován společný cíl ohledně dvou dotčených zakázek, mohou být považována za jedinou dohodu ve smyslu zákona.[92] Pokud jednotliví soutěžitelé věděli nebo nutně vědět museli, že jednotlivá jednání sledují jeden společný cíl, který se svým jednáním snažili naplnit, mohou být tito soutěžitelé postiženi za dohodu jako celek, i když se účastnili pouze jednoho nebo jen některých jednání.[93] 77. Soutěžitelé AV Media, M Plus, Nowatron a Scientica tím, že si nejdříve prostřednictvím e-mailové a telefonické komunikace a osobních setkání mezi sebou vyměňovali citlivé obchodní informace, včetně informací o tom, jak budou postupovat ve výběrových řízeních, a poté na základě této komunikace podali nabídky nebo se zdrželi účasti ve výběrových řízeních, nahradili své jinak nezávislé chování v soutěži o zakázky, kdy se každý zájemce o zakázku v případě neexistence kartelové dohody účastní soutěže se záměrem podat nejvýhodnější nabídku a zakázku tak získat, praktickou kooperací ve formě vzájemných kontaktů. Není přitom rozhodné, zda se všichni soutěžitelé navzájem kontaktovali o cenových nabídkách, postačí, že soutěžitelé věděli o společném cíli, který má jejich jednání naplnit. Tímto cílem bylo primárně zajistit vítězství, případně jinou účast v zakázce pro toho soutěžitele, který vypracoval projekt k dané zakázce, resp. její časti, tj. pro soutěžitele AV Media a M Plus. 78. Soutěžitelé AV Media, M Plus, Nowatron a Scientica podali do výběrových řízení k zakázce Objevovna a Voda a zakázce Lesy ČR nikoliv nezávislé nabídky, ale nabídky ovlivněné předchozí výměnou citlivých obchodních informací anebo v důsledku této výměny informací nepodali nabídky vůbec, čímž mezi sebou vyloučili soutěž o tyto zakázky. Při posouzení formy zakázané dohody Úřad dospěl k závěru, že účastníci řízení jednali ve vzájemné shodě. 79. Na základě opatřených důkazů Úřad posoudil jednání soutěžitelů v rámci dotčených zakázek jako uzavření zakázaných protisoutěžních dohod ve smyslu § 3 odst. 1 zákona (largo sensu), s cílem narušit hospodářskou soutěž v jednotlivých výběrových řízeních. 80. V souladu s ustálenou rozhodovací praxí platí, že pokud jednotlivé dílčí útoky současně naplňují skutkovou podstatu stejného přestupku, vykazují souvislost časovou a souvislost v předmětu útoku, jsou spojeny stejným nebo obdobným způsobem provedení a jsou vedeny jednotným záměrem pachatele, jedná se o pokračující přestupek.[94] 81. Jednotlivé dílčí útoky ve vztahu k zakázce Objevovna a Voda a zakázce Lesy ČR, které by samy o sobě představovaly samostatné přestupky, s ohledem na to, že naplňují stejnou skutkovou podstatu (narušení hospodářské soutěže uzavřením zakázané dohody soutěžitelů), k jejich provedení došlo stejným způsobem (koordinací nabídek zejména prostřednictvím emailové a osobní komunikace), souvisejí spolu časově (docházelo k nim v období prosince roku 2016 a února roku 2017) i z hlediska jejich cíle (tj. předem ovlivnit průběh výběrových řízení) a byly vedeny jednotným záměrem (vyloučit vzájemnou soutěž v obou výběrových řízeních), Úřad hodlá kvalifikovat jako jeden pokračující přestupek. VI.5. Posouzení podmínek de minimis 82. Dle § 3 odst. 1 zákona nejsou dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, považovány za zakázané. 83. Kritéria zanedbatelného dopadu dohod na hospodářskou soutěž jsou blíže stanovena v dokumentu Oznámení Úřadu o dohodách, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný (dále též „Oznámení“).[95] S ohledem na skutečnost, že posuzované jednání soutěžitelů představuje cílové narušení hospodářské soutěže, neuplatní se u něj pravidlo de minimis, resp. nespadá mezi dohody, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný. VI.6. Posouzení podmínek pro vynětí ze zákazu dohod dle § 3 odst. 4 a § 4 odst. 1 zákona 84. Za podmínek stanovených v § 3 odst. 4 zákona je možné vynětí ze zákazu dohod dle § 3 odst. 1 zákona.[96] Břemeno prokázání splnění těchto podmínek leží na účastnících řízení, ti však jejich splnění neprokázali.Úřad splnění potřebných podmínek u posuzované dohody neshledal. Obdobně Úřad neshledal naplnění podmínek pro uplatnění jakékoliv blokové výjimky přijaté na základě nařízení Evropské Komise nebo Rady Evropské unie. VI.7. Posouzení vlivu na obchod mezi členskými státy dle čl. 101 SFEU 85. Úřad se také zabýval otázkou, zda posuzované jednání soutěžitelů mohlo mít vliv na obchod mezi členskými státy, neboť v případě protisoutěžního jednání, jež má podstatný vliv na obchod mezi členskými státy, tj. je u něj splněna podmínka existence unijního prvku, aplikuje Úřad hmotné právo podle čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“). 86. Jednání účastníků řízení se týkalo dvou výběrových řízení dvou zadavatelů sídlících v České republice, přičemž šlo o plnění s relativně nízkou hodnotou z pohledu možného narušení obchodu mezi členskými státy. Úřad proto uzavírá, že neshledal dostatečné indicie o tom, že by předmětné jednání bylo přímo nebo nepřímo, skutečně či potenciálně, způsobilé ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie, resp. mělo unijní rozměr, a neaplikoval na něj proto článek 101 SFEU. VII. Odůvodnění výše pokut VII.1. Obecné principy ukládání pokut 87. Podle § 22a odst. 2 zákona se za přestupek podle § 22a odst. 1 písm. b) téhož zákona uloží pokuta do 10.000.000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, není-li dále stanoveno, že se za přestupek podle § 22a odst. 1 písm. b) zákona pokuta neuloží.[97] Úřad standardně používá tu hranici pokuty, která je v daném případě pro soutěžitele citelnější. 88. Při úvahách o uložení pokuty vycházel Úřad ze znění zákona a z dokumentu Zásady postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona (dále jen „Zásady“).[98] 89. Podle § 22b odst. 1 zákona Úřad při určení výměry pokuty přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Dále se přihlédne k jednání právnické osoby v průběhu řízení před Úřadem a jejich snaze odstranit škodlivé následky přestupku. Dle § 37 přestupkového zákona se při určení druhu trestu a jeho výměry dále přihlédne k povaze činnosti právnické osoby, k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem, a rovněž k tomu, že o některém z více přestupků, které byly spáchány jedním skutkem nebo více skutky, nebylo rozhodnuto ve společném řízení. 90. Určení konkrétní výše pokuty je věcí správního uvážení Úřadu.[99] Správní uvážení je založeno na posouzení všech relevantních okolností řešeného případu, ale zároveň musí respektovat zákonem stanovené meze. Konkrétní forma postihu a jeho výše musí být dostatečně citelná, nesmí však být pro soutěžitele likvidační.[100] Sankce by měla odpovídat závažnosti přestupku a je třeba zohlednit jak typovou, tak konkrétní závažnost jednání,[101] včetně přitěžujících nebo polehčujících okolností, i další konkrétní aspekty řešeného případu. 91. Úřad rovněž u každého účastníka správního řízení při stanovení výše pokuty přihlíží k jeho aktuální hospodářské situaci, resp. k jeho celkovému čistému obratu dosaženému za poslední ukončené účetní období, přičemž zjišťuje, zda stanovená částka pokuty nepřesáhne 10 % z tohoto obratu.[102] 92. Podle ustálené judikatury správních soudů se trestnost přestupků řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů a na správní trestání lze přiměřeně vztáhnout principy trestního práva.[103] 93. Účastníci řízení AV Media, M Plus, Nowatron a Scientica porušili zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona a tím se dopustili přestupku ve smyslu § 22a odst. 1 písm. b) zákona. Úřad jej kvalifikoval jako přestupek pokračující. Soutěžitelům, kteří splní podmínky Oznámení o proceduře narovnání a/nebo Leniency programu, Úřad neukládá zákaz plnění veřejných zakázek. VII.2. Aplikace obecných principů v posuzovaném případě VII.2.1. Stanovení hodnoty tržeb 94. V případech, kdy se posuzované jednání týká jednotlivých výběrových řízení, jakožto samostatných relevantních trhů, stanoví Úřad hodnotu tržeb jako součet hodnot těchto výběrových řízení.[104] Níže Úřad uvádí ty zakázky a výběrová řízení, u nichž má protisoutěžní spolupráci všech účastníků řízení za prokázanou, a zároveň uvádí hodnoty těchto zakázek[105] (v cenách bez DPH), jelikož tyto představují zboží přímo dotčené dohodou: a. Objevovna a Voda – nabídka AV Media ve výši 11.249.209 Kč bez DPH; b. Lesy ČR – nabídka COLSYS s.r.o. ve výši 9.899.595 Kč bez DPH. 95. Součet uvedených hodnot zakázek činí 21.148.804 Kč. Od této částky se dále odvíjí výpočet pokut u všech účastníků řízení. VII.2.2. Závažnost jednání 96. Kooperace soutěžitelů se dotýkala hlavních parametrů, které by měly charakterizovat férový průběh výběrových řízení. Soutěžitelé slaďovali svůj postup v době před podáním nabídek, tedy zda nabídku podat či nepodat nebo se účastnit veřejné zakázky jinou formou, např. formou subdodávky, to vše ve shodě s obecnou snahou nesoutěžit o zakázky projektu, které vypracoval některý z nich. Za tím účelem si vyměňovali množství obchodně citlivých informací. Jednání soutěžitelů lze proto zařadit do kategorie velmi závažných přestupků, pro něž je v souladu se Zásadami stanoveno rozmezí 1-3 % z hodnoty tržeb. 97. Ačkoliv se kooperace soutěžitelů dotkla pouze 2 výběrových řízení, jednalo se o nadlimitní veřejné zakázky, které lze z hlediska ceny a rozsahu hodnotit jako větší zakázky, které navíc byly zadány různými zadavateli. Na základě této charakteristiky hodlá Úřad základní částku pokuty stanovit každému ze soutěžitelů podílem hodnoty tržeb ve výši 3 % z částky 21.148.804 Kč, tzn. částkou ve výši 634.464 Kč. VII.2.3. Koeficient času 98. Za účelem stanovení základní částky pokuty Úřad výchozí hodnotu pokuty (s ohledem na způsob jejího výpočtu – součet hodnot vítězných nabídek pro jednotlivá výběrová řízení), nenásobil koeficientem času, neboť součet hodnot vítězných nabídek nejpřesněji vystihuje hodnotu zboží dotčeného protisoutěžním jednáním. VII.2.4. Konkrétní okolnosti určení výměry pokuty pro jednotlivé účastníky řízení 99. V předchozích odstavcích této kapitoly Úřad nastínil obecné postupy pro ukládání pokut platné pro všechny účastníky řízení a nadále bude pokračovat v hodnocení okolností, které vedly k vyměření individuální výše pokuty, kterou jednotlivým účastníkům řízení uložil. Pokuta pro soutěžitele AV Media 100. Jak popsáno shora, základní částku pokuty Úřad stanovil ve výši 634.464 Kč. U soutěžitele AV Media Úřad zhodnotil jako přitěžující okolnost, že tento soutěžitel měl ve vztahu k ostatním účastníkům řízení vedoucí roli. Úřad proto zvýšil uvedenou základní částku pokuty o 10 %, tj. na částku ve výši 697.910 Kč. 101. Soutěžitel AV Media dosáhl za účetní období 2020/2021 obratu, jehož kvalifikovaný odhad činí 877.953.952 Kč.[106] Částka pokuty ve výši 697.910 Kč by představovala pouze 0,08 % celkového čistého obratu soutěžitele AV Media za účetní období 2020/2021 a neplnila by tak své funkce. Úřad proto v souladu se svou ustálenou rozhodovací praxí navýšil dosud vypočtenou částku pokuty tak, aby činila alespoň 0,5 % celkového čistého obratu soutěžitele, tj. na částku 4.389.769 Kč. 102. Vzhledem k tomu, že Úřad se soutěžitelem AV Media souběžně vedl správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0132/2018/KD, ve kterém bylo dne 31.08.2021 vydáno rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 18.09.2021, uplatní se princip absorpce a při výpočtu pokuty tak Úřad postupoval způsobem, jako by pokuty ukládal v jediném společném řízení. V souladu se zásadou absorpce Úřad určil ze spáchaných přestupků ten nejpřísněji trestný a z něj při zohlednění přitěžujících a polehčujících okolností vypočítal základní částku pokuty. Za každý další sbíhající se přestupek pak Úřad tuto částku zvýšil o 25 %. Takto vypočtenou pokutu snížil o částku uložené pokuty za dříve potrestaný přestupek. 103. Z hlediska typové závažnosti jsou přestupky posuzované ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0040/2018/KD a sp. zn. ÚOHS-S0132/2018/KD nejzávažnějším porušením soutěžního zákona (hard-core porušení), oba tyto přestupky jednotlivě Úřad posoudil jako typově velmi závažné. Typová závažnost je proto ve vztahu ke oběma posuzovaným přestupkům totožná. Z hlediska konkrétní závažnosti je přestupek posuzovaný ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0132/2018/KD závažnější, a to z důvodu, že zahrnuje protisoutěžní jednání ve vztahu k 5 výběrovým řízením, oproti protisoutěžnímu jednání ve vztahu ke 2 výběrových řízením posuzovanému ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0040/2018/KD. Délka trvání zakázané dohody je ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0040/2018/KD 2 měsíce, ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0132/2018/KD 4 roky. 104. Vzhledem ke stejné typové závažnosti protisoutěžního jednání považuje Úřad za rozhodující kritéria pro určení nejzávažnějšího přestupku konkrétní závažnost a délku trvání protisoutěžního jednání. Přísněji trestné protisoutěžní jednání je tedy přestupek, který byl posuzován v rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0132/2018/KD. 105. Ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0132/2018/KD byl stanoven výchozí podíl pro výpočet předpokládané sankce na 8 % ze součtu hodnot vítězných nabídek do předmětných zakázek, tedy z částky 15.304.405 Kč.[107] Koeficient času se s ohledem na použitý způsob výpočtu neuplatnil, resp. Úřad výchozí podíl hodnoty tržeb nezvyšoval o koeficient času. Předpokládaná výše pokuty by tak činila 1.224.352 Kč. Žádné polehčující a přitěžující okolnosti, které by odůvodňovaly úpravu výše pokuty, Úřad neshledal. Následně Úřad zohlednil, že soutěžitel AV Media spáchal další sbíhající přestupek a zvýšil mu základní částku pokuty o 25 % na 1.530.440 Kč. Pokuta v této výši představuje pouze 0,14 % celkového čistého obratu soutěžitele AV Media za účetní období 2019/2020 a neplnila by tak své funkce. Úřad v případech, kdy pokuta nedosahuje ani 0,5 % z celkového obratu soutěžitele, pokutu z důvodu citelnosti minimálně na uvedenou hranici zvyšuje. Soutěžitel AV Media dosáhl za účetní rok 2020 konsolidovaného obratu ve výši 980.750.591 Kč. Z této hodnoty činí 0,5 % částku ve výši 4.903.752 Kč (základní částka). Soutěžitel AV Media splnil podmínky Leniency Programu, za což mu Úřad snížil pokutu o 35 %, tj. na částku 3.187.439 Kč, a poté o 20 % za splnění podmínek procedury narovnání. Konečná částka pokuty pro soutěžitele AV Media ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0132/2018/KD tak činila 2.549.000 Kč. 106. V případě spáchání dvou přestupků by však pokuta ve výši 0,5 % z čistého obratu soutěžitele nebyla pro soutěžitele AV Media dostatečně citelná a neplnila by svoji represivní a preventivní úlohu, zejména by neodrazovala soutěžitele AV Media od protisoutěžního jednání, jelikož by mu za méně závažný přestupek nehrozila žádná sankce. Ad absurdum, soutěžitel by se mohl opakovaně dopouštět porušení soutěžního zákona s vědomím, že mu nemůže být ze strany správního orgánu uložena žádná pokuta. V případě souběhu více přestupků vykazujících znaky těch nejzávažnějších porušení zákona tak Úřad zvýšil pokutu pro její citelnost nad minimální hranici 0,5 %. Úřad proto zvýšil základní výši pokuty 0,5 % z celkového obratu za poslední ukončení účetní období soutěžitele o 0,3 %, což představuje pokutu ve výši 0,8 % z celkového čistého obratu za poslední ukončení účetní období soutěžitele, což činí částku ve výši 7.023.631 Kč. 107. Úřad při svém výpočtu zohlednil, že soutěžitel AV Media spáchal další přestupek ve vícečinném stejnorodém souběhu a z částky 7.023.631 Kč odečetl základní částku pokuty, kterou soutěžiteli AV Media uložil ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0132/2018/KD, a to v plné výši (4.903.752 Kč). Takto vypočtená hodnota předpokládané sankce po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 2.119.000 Kč. Za splnění podmínek procedury narovnání Úřad výslednou pokutu pro soutěžitele AV Media snížil o 20 %, tj. na částku 1.695.000 Kč. 108. S ohledem na výši celkového obratu soutěžitele AV Media není pokuta v uvedené výši likvidační a taktéž nepřesahuje 10 % celkového obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období. Pokuta pro soutěžitele M Plus 109. Jak popsáno shora, základní částku pokuty Úřad stanovil ve výši 634.464 Kč. U soutěžitele M Plus Úřad neshledal žádné polehčující a přitěžující okolnosti, které by odůvodňovaly úpravu výše základní částky pokuty. 110. Soutěžitel M Plus dosáhl za účetní období roku 2020 čistého obratu ve výši 64.586.000 Kč.[108] Výsledná hodnota pokuty pro soutěžitele M Plus tak po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 634.000 Kč. 111. Za splnění podmínek procedury narovnání Úřad výslednou pokutu pro soutěžitele M Plus snížil o 20 %, tj. na částku 507.000 Kč. 112. S ohledem na výši celkového obratu soutěžitele M Plus není pokuta v uvedené výši likvidační a taktéž nepřesahuje 10 % celkového obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období. Pokuta pro soutěžitele Nowatron 113. Jak popsáno shora, základní částku pokuty Úřad stanovil ve výši 634.464 Kč. U soutěžitele Nowatron Úřad neshledal žádné polehčující a přitěžující okolnosti, které by odůvodňovaly úpravu výše základní částky pokuty. 114. Soutěžitel Nowatron dosáhl za účetní období 2020/2021 čistého obratu ve výši 78.569.370 Kč.[109] Výsledná hodnota pokuty pro soutěžitele Nowatron by tak po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činila 634.000 Kč. 115. Vzhledem k tomu, že Úřad se soutěžitelem Nowatron souběžně vedl správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0120/2018/KD, ve kterém bylo dne 28.05.2019 vydáno rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 14.06.2019, uplatní se princip absorpce a při výpočtu pokuty tak Úřad postupoval způsobem, jako by pokuty ukládal v jediném společném řízení. V souladu se zásadou absorpce Úřad určil ze spáchaných přestupků ten nejpřísněji trestný a z něj při zohlednění přitěžujících a polehčujících okolností vypočítal základní částku pokuty. Za každý další sbíhající se přestupek pak Úřad tuto částku zvýšil až o 25 %. Takto vypočtená pokuta byla snížena o částku uložené pokuty za dříve potrestaný přestupek. 116. Z hlediska typové závažnosti jsou přestupky posuzované v tomto správním řízení a ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0120/2018/KD nejzávažnějším porušením soutěžního zákona (hard-core porušení), oba tyto přestupky jednotlivě Úřad posoudil jako typově velmi závažné. Typová závažnost je proto ve vztahu ke všem posuzovaným přestupkům totožná. Z hlediska konkrétní závažnosti zahrnují obě protisoutěžní jednání 2 dílčí útoky u pokračujícího přestupku, a proto i konkrétní závažnost Úřad hodnotí jako stejně závažnou. Délka trvání zakázané dohody je v tomto správním řízení 2 měsíce a v řízení sp. zn. ÚOHS-S0120/2018/KD 4 měsíce, tj. obdobná (u žádné nepřesáhla doba trvání jeden rok). 117. Vzhledem ke stejné typové a konkrétní závažnosti a obdobné délce protisoutěžního jednání považoval Úřad za rozhodující kritérium pro určení nejzávažnějšího přestupku součet vítězných hodnot dotčených veřejných zakázek. 118. Hodnota vítězných nabídek do dotčených veřejných zakázek ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0120/2018/KD činí ve svém souhrnu 460.794 Kč bez DPH. Hodnota vítězných nabídek do dotčených veřejných zakázek v tomto řízení činí v souhrnu 21.148.804 Kč bez DPH. Přísněji trestné protisoutěžní jednání je tedy přestupek, který je posuzován v rámci tohoto správního řízení. 119. V tomto správním řízení by předpokládaná výše pokuty činila 634.464 Kč. Následně Úřad zohlednil, že soutěžitel Nowatron spáchal další sbíhající přestupek a zvýšil mu základní částku pokuty o 25 % na 793.080 Kč. Z částky 793.080 Kč Úřad následně odečetl základní částku pokuty, která byla soutěžiteli Nowatron uložena ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0120/2018/KD, a to v plné výši (649.870 Kč). Takto vypočtená hodnota předpokládané sankce po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 143.000 Kč. 120. Pokuta ve výši 143.000 Kč by pro soutěžitele Nowatron nebyla dostatečně citelná a neplnila by svoji represivní a preventivní úlohu. Úřad proto z důvodu citelnosti, a s přihlédnutím ke generovanému obratu soutěžitele Nowatron, navýšil pokutu na 250.000 Kč. 121. Za splnění podmínek procedury narovnání Úřad výslednou pokutu pro soutěžitele Nowatron snížil o 20 %, tj. na částku 200.000 Kč. 122. S ohledem na výši celkového obratu soutěžitele Nowatron není pokuta v uvedené výši likvidační a taktéž nepřesahuje 10 % celkového obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období. Pokuta pro soutěžitele Scientica 123. Jak popsáno shora, základní částku pokuty Úřad stanovil ve výši 634.464 Kč. U soutěžitele Scientica Úřad neshledal žádné polehčující a přitěžující okolnosti, které by odůvodňovaly úpravu výše základní částky pokuty. 124. Výsledná hodnota pokuty pro soutěžitele Scientica by tak činila 634.000 Kč. Soutěžitel Scientica dosáhl za účetní rok 2020 čistého obratu ve výši 0 Kč.[110] S ohledem na celkový čistý obrat soutěžitele Scientica by pokuta v uvedené výši byla likvidační. 125. Z charakteru pokuty jako majetkové sankce nutně vyplývá, že má-li být individualizovaná a přiměřená, musí reflektovat majetkové poměry potrestaného. Úřad zjistil, že společnost Scientica od roku 2018 začala svoji činnost redukovat, čistý obrat v účetním roce 2018 činil 872.000 Kč[111], až svoji činnost v roce 2019 zcela omezila a celkový čistý obrat tak činil 0 Kč. Společnost Scientica aktuálně nevyvíjí žádnou činnost, její vedení je utlumeno na nejnutnější účetnictví a zákonem dané povinnosti organizace.[112] Společníci společnosti Scientica nicméně disponují dalším majetkem.[113] 126. S přihlédnutím ke shora citovaným skutečnostem a specifikům daného případu, dostatečně odůvodňujícím potřebu odchýlit se při výpočtu předpokládané výše sankce společnosti Scientica od obecného postupu výpočtu pokuty, Úřad stanovil výši sankce na 50.000 Kč. Úřad považuje pokutu v této výši za odpovídající v tom smyslu, aby dokázala plnit svou represivní i preventivní funkci. 127. Za splnění podmínek procedury narovnání Úřad výslednou pokutu pro soutěžitele Scientica snížil o 20 %, tj. na částku 40.000 Kč. VII.2.5. Úhrada pokut 128. Účastníci řízení provedou úhradu pokuty na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, číslo účtu 3754-17721621/0710, jako variabilní symbol se uvede identifikační číslo účastníka řízení. Uložené pokuty jsou splatné do 270 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. VIII. Zákaz plnění dohody 129. V souladu s § 7 odst. 1 zákona Úřad do budoucna zakázal účastníkům řízení plnění výše popsané protisoutěžní dohody, jak je uvedeno ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí. IX. Náklady řízení 130. Vzhledem k tomu, že Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že účastníci řízení, společnosti AV Media, M Plus, Nowatron a Scientica, porušili § 3 odst. 1 zákona, je splněna podmínka v § 79 odst. 5 správního řádu pro uložení náhrady nákladů správního řízení účastníkům řízení. S ohledem na délku a rozsah provedeného dokazování má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, a proto určil paušální částku nákladů řízení, jež je každý z uvedených účastníků povinen uhradit, ve výši 3.500 Kč. 131. Náklady řízení je každý z uvedených účastníků řízení povinen uhradit do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady se hradí na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, konstantní symbol 1148, číslo variabilního symbolu je pro každého účastníka řízení odlišné, pro účastníka řízení AV Media: 2018010040, pro účastníka řízení M Plus: 2018020040, pro účastníka řízení Nowatron: 2018030040, a pro účastníka řízení Scientica: 2018040040. X. Závěr Ze všech shora podaných důvodů Úřad konstatuje, že bylo prokázáno spáchání přestupku dle zákona, spočívajícího v uzavření zakázané dohody narušující hospodářskou soutěž, a tedy v rozporu s § 3 odst. 1 zákona, a proto rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek. otisk úředního razítka Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D. místopředseda Obdrží: Za společnost AV MEDIA SYSTEMS, a.s. JUDr. Robert Neruda, Ph.D. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1 Za společnost " M plus " spol. s r.o. JUDr. Tomáš Prokopec, advokátní kancelář Karlovo náměstí 285/19 120 00 Praha 2 Za společnost Nowatron Elektronik, spol. s r.o. JUDr. Jan Bárta, advokát Kaprova 42/14 110 00 Praha 1 SCIENTICA AGENCY, s.r.o. Úvoz 161/22 118 00 Praha 1 – Hradčany Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy [1] L.č. 1061-1062 a 1082-1083 správního spisu. [2] L.č. 1-13AA správního spisu. [3] L.č. 1063-1068 správního spisu. [4] L.č. 1084-1089 správního spisu. [5] L.č. 1071-1081 a 1090-1105 správního spisu. [6] L.č. 1276-1277 správního spisu. [7] L.č. 1278-1279 a 1309-1310 správního spisu. [8] L.č. 1318 správního spisu. [9] L.č. 1280-1285 správního spisu. [10] L.č. 1286-1307 správního spisu. [11] V obchodních prostorách společnosti SCIENTICA AGENCY, s.r.o.,IČO 27586022, se sídlem Úvoz 161/22, Hradčany, 118 00 Praha 1 (dále jen „Scientica“) nebylo možné zastihnout žádného pracovníka společnosti, proto šetření v obchodních prostorách nemohlo být provedeno, viz l.č. 1308-1317 správního spisu. [12] Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29.06.2018, č.j. 31 A 57/2018–66. [13] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20.03.2019, č.j. 2 As 257/2018–87. [14] Úřad v tomto období nečinil žádné další úkony ve správním řízení. [15] Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 27.11.2018, č.j. 29 A 82/2018–72. [16] Tohoto práva účastníci v různé míře využívali (viz průběžně obsah správního spisu). [17] L.č. 2470-2471 a 2552-2555 správního spisu. [18] L.č. 2494-2499, 2549-2550 a 2560-2561 správního spisu. [19] L.č. 2562-2565 správního spisu. [20] L.č. 2576-2585 (AV Media), 2617-2659 (M Plus), 2660-2693 (Nowatron) a 2715-2748 (Scientica). Stručné shrnutí případu (skutkové okolnosti, důkazy, právní posouzení) bylo na začátku každého jednání zasláno na e-mail účastníka řízení/jeho právního zástupce pro usnadnění průběhu jednání. [21] L.č. 2751 (Nowatron), 2772 (AV Media), 2779 (Scientica) a 2799 (M Plus) správního spisu. [22] L.č. 2809-2822 správního spisu. [23] L.č. 2823 a 2846-2849 správního spisu. [24] L.č. 2835-2840 (Scientica), 2841-2843 (Nowatron), 2860-2862 (AV Media) a 2863-2865 (M Plus) správního spisu. [25] Viz např. rozhodnutí NSS ve věci „ČEZ“ ze dne 23.10.2008, sp. zn. 8 Afs 17/2007, str. 9. [26] Přestupkový zákon upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku. Na přestupky a dosavadní jiné správní delikty, s výjimkou disciplinárních deliktů, se ode dne nabytí jeho účinnosti hledí jako na přestupky podle tohoto zákona. [27] Viz rozhodnutí NSS ze dne 25.07.2007, sp. zn. 1 Azs 55/2006. [28] Společnosti: Visual Communication, a.s., IČO: 06958125, AV MEDIA EVENTS, a.s., IČO: 07306008, AV MEDIA SSC, s.r.o., IČO: 07303131, Budova Pražská 63, s.r.o., IČO: 07303238, DESIGN 4AVI, s.r.o., IČO: 07303289, všechny se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10. [29] L.č. 2411 a 2479 správního spisu. [30] L.č. 2396, strana 2 správního spisu. [31] L.č. 2828 a 2851 správního spisu. [32] Vyjádření společnosti Nowatron ze dne 05.10.2020, l.č. 2382 správního spisu. [33] Tamtéž. [34] L.č. 2502 správního spisu. [35] L.č. 2180 správního spisu. Jak vyplývá ze stanoviska Úřadu, status generálního projektanta nebrání pozdějšímu ucházení se o veřejnou zakázku v pozici dodavatele, viz Stanovisko Úřadu k dotazu soutěžitele M Plus ze dne 25.03.2010, č.j. ÚOHS-D109/2010-3442/2010/540/DCh, zajištěné v průběhu šetření v obchodních prostorách soutěžitele M Plus jako dokument M3, l. č. 1092-1094. [36] L.č. 2309, strana 2 a 2086 správního spisu. [37] L.č. 41 a 42 správního spisu. [38] L.č. 171 správního spisu. [39] L.č. 172 správního spisu. [40] L.č. 754 správního spisu. [41] L.č. 520 správního spisu. [42] L.č. 2060-2062 a 2066-2085 správního spisu. [43] L.č. 1101 správního spisu. [44] L.č. 1071 správního spisu. [45] L.č. 1078 správního spisu. [46] L.č. 1072 správního spisu. [47] L.č. 1074, strana 2 správního spisu. [48] L.č. 1075-1076 správního spisu. [49] Úřad na základě sdělení společnosti Seemax ze dne 24.08.2020 (l.č. 2340 správního spisu) a kontextu e-mailové komunikace (l.č. 1075-1076 správního spisu) dovodil, že uvedení společnosti Seemax bylo pouze chybou v psaní a komunikace se týkala soutěžitele Scientica. [50] L.č. 1074 správního spisu. [51] L.č. 41 správního spisu. [52] L.č. 1074 správního spisu. [53] L.č. 42 správního spisu. [54] L.č. 1288 správního spisu. [55] L.č. 752-884 správního spisu. [56] L.č. 518-635 správního spisu. [57] L.č. 1101-1105 správního spisu. [58] Vyjádření soutěžitele AV Media ze dne 18.12.2019, l.č. 2060-2062 a 2086 správního spisu, obsahuje obchodní tajemství soutěžitele AV Media, nedůvěrná verze je obsažena na l.č. 2172-2173 správního spisu. [59] Obě společnosti dlouhodobě vzájemně spolupracují na plnění zakázek v oblasti realizací expozic a vzájemně si poskytují subdodávky. Ze zjištěných skutečností plyne velmi úzká vazba mezi soutěžiteli AV Media a M Plus. [60] L.č. 1201 a 1229 správního spisu. [61] L.č. 2088 správního spisu. [62] L.č. 1203, 1204-1205, 1208-1210, 1211-1215, 1216-1220 a 1221-1228 správního spisu. [63] L.č. 1229 správního spisu. [64] L.č. 1230 správního spisu. [65] L.č. 1201 správního spisu. [66] L.č. 1202 správního spisu. [67] L.č. 1071 správního spisu. [68] L.č. 1078 správního spisu. [69] L.č. 1072 správního spisu. [70] L.č. 1075-1076 správního spisu. 70 L.č. 1074 správního spisu. [71] L.č. 1080-1081 správního spisu. [72] L.č. 1288 (strana 2) správního spisu. [73] L.č. 1399 správního spisu. [74] Tamtéž. [75] L.č. 1202 správního spisu. [76] L.č. 1286-1287 správního spisu. [77] Legislativní zkratka „zboží“ zahrnuje výrobky a služby. [78] Dokonce i non subjekty, viz rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 31.03.2005 ve věci „Česká lékařská komora“, sp. zn. 29 Ca 110/2003, str. 13. [79] Viz rozsudek NSS ze dne 26.06.2013 ve věci „Dopravní podnik Ústeckého kraje“, sp. zn. 1 Afs 7/2009, odst. 54. [80] Viz např. rozsudek NSS ze dne 29.01.2015 ve věci „Barevné obrazovky“, sp. zn. 8 Afs 25/2012, odst. 138. [81] Viz např. rozsudek Soudního dvora ze dne 23.04.1991 ve věci C-41/90 „Höfner a Elser v. Macrotron GmbH“. [82] Rozsudek Soudního dvora Evropské Unie C-280/06 ze dne 11.12.2007 ve věci „ETI SpA“, ECR I-10893, odst. 39. [83] Rozsudek Soudního dvora Evropské Unie C-49/92P ze dne 08.07.1999 ve věci „Anic Partecipazioni“, ECR-I-4125, odst. 78. [84] K vyvození odpovědnosti tedy postačí fakt, že osoba svým jednáním porušila nebo nesplnila povinnost stanovenou zákonem nebo uloženou na jeho základě. [85] Viz např. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 12.06.2013 ve věci „Vojenská ubytovací správa“, sp. zn. 62 Af 61/2011, str. 6-7, nebo rozsudek NSS ze dne 20.12.2012 ve věci „Asociace grafického designu“, sp. zn. 1 Afs 77/2012, zejm. odst. 30-35, cit.: „Právě kartelové dohody jsou obecně schopny značným způsobem ohrozit hospodářskou soutěž a jako takové musí být při hodnocení závažnosti porušení pravidel hospodářské soutěže nazírány bez dalšího, tedy bez ohledu na dopad citované dohody na relevantní trh a její schopnost narušit hospodářskou soutěž.“ (v evropské judikatuře např. rozsudek Tribunálu ze dne 30.01.2020 ve věci „Generics“, C-307/18). [86] Dostupné na webových stránkách Úřadu: https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html. [87] Není nutné, aby dohoda ve smyslu soutěžního práva měla podobu např. smlouvy splňující náležitosti příslušných obecných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nemusí mezi stranami zakládat soukromoprávní závazkový vztah. Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Kartel drůbežářů, sp. zn. 2 Afs 80/2012 ze dne 12.12.2014, str. 198. [88] Srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C 40 až 48, 50, 54 až 56, 111, 113, 114/73 ze dne 16.12.1975 ve věci Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA [1975] ECR 1663, odst. 26. [89] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Kartel pekařů, sp. zn. 5 Afs 40/2007 ze dne 30.09.2008, str. 213. [90] Poslední den lhůty pro podání nabídek do zakázky Objevovna a Voda. [91] Poslední den lhůty pro podání nabídek do zakázky Lesy ČR. [92] Viz např. Rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S159/2009-KD/4325/2010/850 ze dne 14.07.2010 [93] Viz např. Rozsudek Tribunálu ve spojených případech T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94 to T-316/94, T318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 a T-335/94 ze dne 20.04.1999 ve věci Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA, BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV and DSM Kunststoffen BV, Wacker-Chemie GmbH, Hoechst AG, Société artésienne de vinyle, Montedison SpA, Imperial Chemical Industries plc, Hüls AG and Enichem SpA [1999] ECR II-00931, odst. 770-778. [94] Viz např. rozsudek NSS ze dne 17.07.2014, č.j. 9 Afs 55/2013–43, bod 18. [95] Dostupné na webových stránkách Úřadu: https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html. Z judikatury např. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 61/2011 ze dne 12.06.2013. Dle § 3 odst. 1 zákona in fine nejsou považovány za zakázané dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný. Takové dohody jsou vyňaty ze zákazu ex tunc a není třeba, aby tato skutečnost byla příslušnou soutěžní autoritou konstatována, vynětí však nedopadá na nejzávažnější narušení hospodářské soutěže, tzv. dohody tvrdým jádrem (hardcore). V evropské judikatuře např. rozhodnutí Soudního dvora EU C-226/11 ve věci Expediaze dne 13.12.2012. [96] Taková dohoda musí přispět ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje, vyhradit spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích, nesmí uložit soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů podle předcházející věty a zároveň nevyloučí hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohody. [97] Horní hranice pokut, které lze uložit, je stanovena alternativně, Úřad však standardně vychází z obratového kritéria. Hranice 10 mil. Kč je určena především pro specifické případy, kdy subjekt, který je sice soutěžitelem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona, nevykonává ekonomickou činnost a nevytváří obrat. Druhým případem je situace, kdy je horní hranice 10 mil. Kč vyšší než 10 % z čistého obratu (např. z důvodu propadu tržeb při jejich srovnání za období během protisoutěžního jednání a v době, kdy je pokuta ukládána). Sankce ukládaná v maximální výši podle této pevně stanovené hranice je tudíž pro soutěžitele méně příznivá, resp. citelnější. [98] Dostupné z internetových stránek Úřadu na https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html, účinné do 23.04.2018. Dle bodu č. 14 nebudou Zásady ze strany Úřadu aplikovány v nestandardních případech, kdy je možné specifika případu a míru odlišnosti stručně a jasně definovat a kde takový odlišný postup vyžadují principy přiměřenosti a spravedlnosti. Od 24.04.2018 platí nový Postup při stanovení výše pokut ukládaných za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže, podle kterého ale bude Úřad postupovat ve správních řízeních zahájených po jeho účinnosti. [99] Viz rozsudek NSS ze dne 16.12.2013 ve věci „Kartel pekařů“, č.j. 5 Afs 69/2012-240, odst. 54 (cit.): „Otázku posouzení horní hranice maximálně možné pokuty a samotného algoritmu jejího výpočtu je totiž třeba zásadně odlišovat. Druhá z uvedených se totiž odehrává plně v mezích správního uvážení žalovaného [Úřadu].“ [100] Kritérium likvidačnosti pokuty je posuzováno poměrně přísně, a zvláště u právnických osob, viz rozsudek NSS ze dne 29.01.2015 ve věci „Barevné obrazovky“, sp. zn. 8 Afs 25/2012, odst. 441-446, nebo usnesení téhož soudu ze dne 20.04.2010, sp. zn. 1 As 9/2008, odst. 25 a násl. [101] Viz rozsudek NSS ze dne 20.12.2012 ve věci „Asociace grafického designu“, č.j. 1 Afs 77/2012-47, zejm. body 32-34 a 39. [102] U soutěžitelů, u kterých Úřad hodlá vycházet při výpočtu pokuty z obratového kritéria. [103] Viz např. rozsudek NSS ze dne 31.05.2007, sp. zn. 8 As 17/2007, str. 130 až 133. Nutno dodat, že po přijetí zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a souvisejících novel, byla řada absentujících či roztříštěných ustanovení a principů z oblasti správního trestání tímto předpisem „kodifikována“. [104] A to součet hodnot vítězných nabídek do dotčených výběrových řízení, viz rozhodovací praxe Úřadu, např. rozhodnutí Úřadu ze dne 29.07.2021, č.j. ÚOHS-25526/2021/852/HMa, bod 87 nebo rozhodnutí Úřadu ze dne 31.08.2021, č.j. ÚOHS-29340/2021/852/DSv, body 88 a 89. [106] L.č. 2804 správního spisu. [107] S ohledem na pozdější datum zahájení správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0132/2018/KD Úřad při výpočtu pokuty vycházel z Postupu při stanovení výše pokut ukládaných za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže účinné od 24.04.2018. [108] L.č. 2858, strana 2 správního spisu. [109] L.č. 2751 správního spisu. Úřad obdržel informaci o celkovém obratu soutěžitele jako čistý obrat společnosti Nowatron v CZK + čistý obrat společnosti Nowatron SK v EUR. Úřad k převodu obratu společnosti Nowatron SK z EUR do CZK využil průměrného kurzu vyhlášeného ČNB za období roku 2020 na devizovém trhu, kdy 1 EUR = 26,45325 CZK. [110] L.č. 2793 správního spisu. [111] Oproti roku 2017, kdy celkový čistý obrat činil 11.626.000 Kč. [112] L.č. 2502 správního spisu. [113] Ibid.

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/18070
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.