Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 18138


Číslo jednací 13918/2022/500
Instance I.
Věc
Rekonstrukce kancelářských prostor OÚ Vřesová
Účastníci obec Vřesová
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 06.05.2022
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-18138.html
Rozhodnutí
             
Spisová značka: ÚOHS-S0183/2022/VZ Číslo jednací: ÚOHS-13918/2022/500 Brno 26. 4. 2022 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání přestupků podle § 269 odst. 2 citovaného zákona obviněným obec Vřesová, IČO 00259667, se sídlem Vřesová 3, 357 35 Vřesová, v souvislosti s uveřejněním „Smlouvy o dílo“ uzavřené dne 22. 6. 2020 s vybraným dodavatelem – František Gašpár, IČO 01588958, se sídlem Vřesová 9, 357 35 Vřesová – na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce kancelářských prostor OÚ Vřesová“ zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo zadávací řízení, a v souvislosti s uveřejněním dodatku č. 3 ze dne 1. 11. 2020 k citované „Smlouvě o dílo“, vydává podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, tento příkaz: I. Obviněný – obec Vřesová, IČO 00259667, se sídlem Vřesová 3, 357 35 Vřesová – se dopustil přestupku při uveřejňování podle § 269 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že „Smlouvu o dílo“ na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce kancelářských prostor OÚ Vřesová“, kterou uzavřel dne 22. 6. 2020 s vybraným dodavatelem – František Gašpár, IČO 01588958, se sídlem Vřesová 9, 357 35 Vřesová, neuveřejnil podle § 219 odst. 1 citovaného zákona na profilu zadavatele ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření, tj. nejpozději do dne 7. 7. 2020, ale učinil tak až dne 22. 7. 2020. II. Obviněný – obec Vřesová, IČO 00259667, se sídlem Vřesová 3, 357 35 Vřesová – se dopustil přestupku při uveřejňování podle § 269 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že dodatek č. 3 ke „Smlouvě o dílo“ na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce kancelářských prostor OÚ Vřesová“, který uzavřel dne 1. 11. 2020 s vybraným dodavatelem – František Gašpár, IČO 01588958, se sídlem Vřesová 9, 357 35 Vřesová, neuveřejnil podle § 219 odst. 1 citovaného zákona na profilu zadavatele ve lhůtě do 15 dnů od jeho uzavření, tj. nejpozději do dne 16. 11. 2020, ale učinil tak až dne 25. 2. 2021. III. Za spáchání přestupků uvedených ve výrocích I. a II. tohoto příkazu se obviněnému – obec Vřesová, IČO 00259667, se sídlem Vřesová 3, 357 35 Vřesová – podle § 269 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá pokuta ve výši 4 500,- Kč (čtyři tisíce pět set korun českých). Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu. Odůvodnění I. K POSTUPU OBVINĚNÉHO PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. Obviněný – obec Vřesová, IČO 00259667, se sídlem Vřesová 3, 357 35 Vřesová (dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“) – uzavřel dne 22. 6. 2020 „Smlouvu o dílo“ (dále jen „smlouva“) s vybraným dodavatelem – František Gašpár, IČO 01588958, se sídlem Vřesová 9, 357 35 Vřesová (dále jen „vybraný dodavatel“) – na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce kancelářských prostor OÚ Vřesová“ zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo zadávací řízení (dále jen „veřejná zakázka“). 2. Předmětem smlouvy je dle jejího čl. III. „Specifikace díla“ odst. 3.1. „provedení a obstarání veškerých prací nutných k provedení akce: Rekonstrukce kancelářských prostor OÚ Vřesová, v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídek, (…). Součástí plnění bude dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli. Stavební práce budou prováděny v budově obecního úřadu (…).“. 3. Dne 1. 11. 2020 uzavřel obviněný s vybraným dodavatelem dodatek č. 3 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 3“), jehož předmětem „je vzájemná úprava práv a povinností spočívající v rozšíření díla o vícepráce.“. 4. Obviněný uveřejnil dne 22. 7. 2020 na profilu zadavatele[1] smlouvu a dne 25. 2. 2021 dodatek č. 3 ke smlouvě na veřejnou zakázku. II. POSTUP ÚŘADU PŘED VYDÁNÍM PŘÍKAZU 5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 30. 3. 2022 podnět s žádostí o prošetření postupu zadavatele ve věci výše uvedené veřejné zakázky. III. ZÁVĚRY ÚŘADU 6. Podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“), správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem. Podle § 150 odst. 1 věty druhé zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. Úřad konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, přičemž vydání příkazu je prvním úkonem v řízení o přestupku. K výrokům I. a II. příkazu Relevantní ustanovení zákona 7. Podle § 219 odst. 1 zákona veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření nebo od konce každého čtvrtletí v případě veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému. To neplatí pro a) smlouvu na veřejnou zakázku, jejíž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, b) smlouvu na veřejnou zakázku, u které veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 29 písm. a) až c) a písm. l) bod 2 zákona, § 30 písm. d) zákona nebo § 191 odst. 2 písm. e) zákona, c) pro zadavatele, který je zpravodajskou službou podle jiného právního předpisu, nebo d) smlouvu uveřejněnou podle jiného právního předpisu. 8. Podle § 269 odst. 2 zákona se veřejný zadavatel dopustí přestupku při uveřejňování podle tohoto zákona tím, že neuveřejní uzavřenou smlouvu na veřejnou zakázku podle § 219 odst. 1 zákona. Zjištěné skutečnosti 9. Obviněný uzavřel dne 22. 6. 2020 s vybraným dodavatelem smlouvu na provedení veřejné zakázky. 10. Podle čl. V. „Cena a platební podmínky“ odst. 5.1 smlouvy byla cena díla sjednána ve výši 1 730 641,81 Kč včetně DPH (1 430 282,49 Kč bez DPH). 11. Dne 1. 11. 2020 uzavřel obviněný s vybraným dodavatelem dodatek č. 3 ke smlouvě, dle kterého činí konečná cena za dílo 2 007 549,58 Kč včetně DPH (1 659 958,33 Kč bez DPH). 12. Z profilu zadavatele vyplývá, že smlouva na něm byla uveřejněna dne 22. 7. 2020 a dodatek č. 3 ke smlouvě dne 25. 2. 2021. Právní posouzení 13. Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že ustanovení § 219 odst. 1 zákona upravuje povinnost veřejného zadavatele uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření. Uveřejnění smlouvy umožňuje kontrolu vynakládání veřejných prostředků zadavatelem ze strany ostatních subjektů (veřejnosti), a výrazně se v něm tak promítá zásada transparentnosti uvedená v § 6 odst. 1 zákona. 14. Úřad dále v obecné rovině dodává, že v § 219 odst. 1 písm. a) – d) zákona je výslovně stanoveno, na které smlouvy, případně zadavatele se povinnost uveřejnění smluv na profilu zadavatele nevztahuje. Úřad v této souvislosti konstatuje, že žádná z výjimek dle § 219 odst. 1 písm. a) až d) zákona v šetřeném případě není naplněna. 15. Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že jelikož byla smlouva uzavřena dne 22. 6. 2020, obviněný byl povinen ji na profilu zadavatele uveřejnit nejpozději dne 7. 7. 2020. Obviněný tuto svou povinnost v zákonné lhůtě, tzn. uveřejnění smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření nesplnil, když předmětnou smlouvu na profilu zadavatele uveřejnil až dne 22. 7. 2020 a dopustil se tak přestupku dle § 269 odst. 2 zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu. 16. Dodatek č. 3 ke smlouvě byl uzavřen dne 1. 11. 2020 a obviněný byl povinen ho na profilu zadavatele uveřejnit nejpozději dne 16. 11. 2020. Obviněný však ani tuto svou zákonnou povinnost nesplnil, když předmětný dodatek č. 3 na profilu zadavatele uveřejnil až dne 25. 2. 2021, čímž se dopustil přestupku dle § 269 odst. 2 zákona, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu K výroku III. příkazu – uložení pokuty 17. Úřad považuje ve smyslu § 150 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 90 přestupkového zákona skutková zjištění za dostatečná a s ohledem na výše uvedené považuje za prokázané, že se obviněný dopustil přestupků při uveřejňování podle § 269 odst. 2 zákona, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto příkazu. 18. Odpovědnost za přestupek zaniká mj. uplynutím promlčecí doby, která podle § 270 odst. 5 zákona činí 5 let. 19. Podle § 31 odst. 1 přestupkového zákona počíná promlčecí doba běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal. 20. V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda již neuplynula lhůta dle § 270 odst. 5 zákona. Ke spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu došlo dne 8. 7. 2020, tj. první den po marném uplynutí zákonné lhůty pro uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele. Ke spáchání přestupku uvedeného ve výroku II. tohoto příkazu došlo dne 17. 11. 2020, tj. první den po marném uplynutí zákonné lhůty pro uveřejnění dodatku č. 3 na profilu zadavatele. Řízení o přestupku je zahájeno dnem doručení tohoto příkazu. Z uvedeného vyplývá, že promlčecí doba ve vztahu k projednávaným přestupkům neuplynula a odpovědnost obviněného za projednávané přestupky uplynutím promlčecí doby nezanikla. 21. Podle § 41 odst. 1 přestupkového zákona se za dva nebo více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení uloží správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji trestný. Jsou-li horní hranice sazeb pokut stejné, uloží se správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejzávažnější. 22. V souladu s § 41 odst. 1 přestupkového zákona se proto Úřad nejprve zabýval otázkou, který přestupek je v šetřeném případě nejpřísněji trestný, tj. za který z nich je možno uložit nejpřísnější (nejvyšší) pokutu. 23. V daném případě se obviněný dopustil přestupků dle § 269 odst. 2 zákona. Podle § 269 odst. 3 písm. a) zákona se za přestupek uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 269 odst. 2 zákona. 24. Úřad uvádí, že za přestupky uvedené ve výrocích I. a II. tohoto příkazu lze obviněnému uložit shodně správní trest pokuty do 1 mil. Kč. Úřad přistoupí k uložení pokuty za přestupek uvedený ve výroku I. tohoto příkazu, neboť jej s ohledem na předmět a rozsah smlouvy považuje za závažnější a současně samotné uzavření smlouvy časově a věcně předchází uzavření dodatku ke smlouvě. K přestupku dle výroku II. tohoto příkazu pak Úřad přihlédne jako k přitěžující okolnosti. 25. Podle § 37 písm. a) a c) přestupkového zákona se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem. 26. Podle § 38 přestupkového zákona je povaha a závažnost přestupku dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení přestupkového zákona, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu). 27. Úřad v této souvislosti uvádí, že závažnost přestupku, která je v šetřeném případě skutečností rozhodnou pro určení výměry pokuty, je obecnou kategorií poměřující rozsah dopadu konkrétního protiprávního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Stupeň závažnosti, tedy společenské škodlivosti přestupku, je dán konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku tedy není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013). 28. Co se týče posouzení povahy a závažnosti spáchaného přestupku v šetřeném případě, Úřad konstatuje, že postupem obviněného došlo k ohrožení právem chráněného zájmu spočívajícího v možnosti zpětné kontroly veřejné zakázky a postupu obviněného ze strany veřejnosti, jež přispívá k hospodárnému vynakládání veřejných prostředků. Úřad v této souvislosti uvádí, že ačkoliv obviněný v šetřeném případě nebyl povinen při zadávání veřejné zakázky postupovat v zadávacím řízení podle zákona, neboť se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu, potřeba uveřejnění smlouvy, resp. jejich dodatků je v takové situaci zdůrazněna, neboť veřejná kontrola je de facto zahájena právě až uveřejněním smlouvy, resp. jejich dodatků. 29. Co se týče následků spáchání přestupku dle výroku I. tohoto příkazu, Úřad uvádí, že spáchání šetřeného přestupku vedlo k dočasnému znemožnění účinné zpětné kontroly veřejné zakázky ze strany veřejnosti. 30. V rámci posouzení závažnosti přestupku Úřad ve prospěch obviněného zohlednil, že se v šetřeném případě jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, jejíž celková cena (dle dodatku č. 3) činí 1 659 958,33 Kč bez DPH. V této souvislosti Úřad uvádí, že zájem veřejnosti na kontrole vynakládání veřejných prostředků stoupá zejména ve vztahu k hodnotě dané veřejné zakázky (čím vyšší je její hodnota, tím vyšší je zájem veřejnosti na veřejné kontrole). 31. Ve prospěch obviněného Úřad dále zohlednil to, že negativní dopady jeho jednání byly do jisté míry eliminovány skutečností, že obviněný smlouvu na profilu zadavatele dodatečně (15 dní po uplynutí zákonné lhůty) uveřejnil dne 22. 7. 2020 a tedy možnost kontroly ze strany veřejnosti nebyla zcela zmařena. 32. Jako přitěžující okolnost Úřad zohlednil spáchání přestupku uvedeného ve výroku II. tohoto příkazu, v jehož důsledku rovněž došlo k dočasnému znemožnění účinné zpětné kontroly veřejné zakázky ze strany veřejnosti. K tomu je však nutno dodat, že i v tomto případě byly negativní dopady jednání obviněného do jisté míry eliminovány, neboť obviněný dodatek č. 3 dodatečně uveřejnil na profilu zadavatele. 33. Při ukládání sankce obviněnému Úřad zohlednil také výpadek mj. daňových příjmů obviněného, jakožto územního samosprávného celku v souvislosti s opatřeními vlády ve věci zmírnění či zastavení šíření koronaviru SARS-CoV-2. 34. Úřad neshledal v šetřeném případě žádné další polehčující ani přitěžující okolnosti. 35. Po zvážení všech okolností šetřeného případu Úřad posoudil závažnost přestupku v šetřeném případě jako nízkou. 36. Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci obviněného. Ze schváleného rozpočtu obviněného na rok 2022[2] Úřad zjistil, že obviněný v roce 2022 počítá s příjmy ve výši 34 994 500,- Kč. Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k finančním prostředkům, kterými obviněný disponuje, považovat za nepřiměřeně zasahující (a v tomto smyslu nespravedlivou) ekonomickou situaci obviněného. 37. V této souvislosti Úřad poznamenává, že pokuta uložená obviněnému za nedodržení postupu stanoveného zákonem má mj. splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Stanovená výše pokuty podle Úřadu dostatečně naplňuje obě funkce právní odpovědnosti. 38. Úřad posoudil postup obviněného ze všech hledisek a s ohledem na výše uvedené rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto příkazu. 39. Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného. Poučení Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje; to neplatí, byl-li podán nepřípustný nebo opožděný odpor. Správní orgán vyrozumí podatele o podání nepřípustného nebo opožděného odporu. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. otisk úředního razítka Mgr. Markéta Dlouhá místopředsedkyně Obdrží obec Vřesová, Vřesová 3, 357 35 Vřesová Vypraveno dne viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy [1] Dostupné na https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-kancelarskych-prostor-ou-vresova [2] Dostupné na https://www.ouvresova.cz/uredni-deska?filesRenderer-objectId=8642564&id=521&action=detail&do=filesRenderer-download

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/18138
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.