Rozhodnutí UOHS 1947


Číslo jednací ÚOHS-2R017/99-Ku
Instance II.
Věc
Dostavba Nemocnice Jihlava
Účastníci Nemocnice Jihlava
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 09.07.1999
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-1430.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-1947.html
Rozhodnutí
        
Č.j.: 2R 17/99-Ku V Brně dne 7.7.1999 Č.j.: 2R 17a/99-Ku Ve správním řízení o rozkladu ze dne 28.5.1999 podaném Nemocnicí Jihlava, se sídlem Vrchlického 59, 586 33 Jihlava, zast. ředitelem Ing. Dušanem Hubačem a rozkladu ze dne 20.5.1999 podaném společností UNISTAV a. s., se sídlem Příkop 6, 602 00 Brno, zast. předsedou představenstva a generálním ředitelem Ing. Miroslavem Frišem, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 34/99-150/1027/99-če ze dne 14.5.1999, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele - Nemocnice Jihlava, se sídlem Vrchlického 59, 586 33 Jihlava, zast. ředitelem Ing. Dušanem Hubačem, v obchodní veřejné soutěži na "Dostavbu Nemocnice Jihlava", vyhlášené podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., jsem podle § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), na základě návrhu zvláštní komise, ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona, rozhodl takto: Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 34/99-150/1027/99-če ze dne 14.5.1999 p o t v r z u j i a podané rozklady z a m í t á m . O d ů v o d n ě n í Nemocnice Jihlava, se sídlem Vrchlického 59, 586 33 Jihlava, zast. ředitelem Ing. Dušanem Hubačem (dále jen "zadavatel"), vyhlásila dne 9.12.1998 v Obchodním věstníku č. 49/98 pod zn. 067418-49/98 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., (dále jen "zákon") obchodní veřejnou soutěž na "Dostavbu Nemocnice Jihlava" (dále jen "soutěž"). Jako kritéria hodnocení nabídek zadavatel v podmínkách soutěže stanovil: komplexnost a výhodnost návrhu smlouvy o dílo, termín dokončení a předání stavby, výše nabídkové ceny včetně DPH, délka záruční doby udávaná v měsících, způsobilost uchazeče dle doložených referencí o realizovaných obdobných stavbách, záruční a pozáruční servis. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 15.1.1999 vyplývá, že zadavatel v soutěžní lhůtě obdržel celkem sedm nabídek a žádná z nich nebyla vyřazena ze soutěže. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek, kterou jmenovala svým usnesením č. 164 ze dne 23.2.1999 vláda ČR (dále jen "komise") po posouzení a hodnocení nabídek provedeném dne 3.3.1999 doporučila zadavateli následující pořadí uchazečů, kteří se umístili na prvním až třetím místě takto: UNISTAV a. s., Příkop 6, 602 00 Brno, zastoupená Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva (dále jen "UNISTAV"), Metrostav, akciová společnost, Dělnická 12, 170 04 Praha 7, zastoupená Ing. Jindřichem Hessem, předsedou představenstva společnosti a Ing. Zdeňkem Šinovským, členem představenstva společnosti (dále jen "Metrostav"), PSJ holding, a. s., Jiráskova 32, 586 04 Jihlava, zastoupená Ing. Františkem Vaculíkem, předsedou představenstva.(dále jen "PSJ holding"). Zadavatel se s tímto pořadím ztotožnil a své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 4.3.1999 oznámil všem uchazečům. Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podali uchazeči Metrostav dne 10.3.1999 a PSJ holding dne 15.3.1999 námitky, kterým statutární zástupce zadavatele po jejich přezkoumání dne 17.3.1999 nevyhověl. Zároveň je poučil o možnosti podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele (dále jen "návrh") k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ÚOHS"). Uchazeč Metrostav tohoto práva využil a návrh dne 25.3.1999 k ÚOHS podal. ÚOHS obdržel výše uvedený návrh dne 29.3.1999 a tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách, jehož účastníky podle § 58 zákona jsou kromě zadavatele a Metrostavu i UNISTAV a PSJ holding. Ve svém návrhu uchazeč Metrostav zejména uvedl, že: zadavatel porušil ust. § 37 odst. 2 zákona tím, když mu znemožnil nahlédnout do celé zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, tedy i do hodnotících tabulek jednotlivých členů komise, čímž mu bylo znemožněno posoudit, zda byl komisí objektivně hodnocen. Také uvádí, že jeho nabídka splnila kritéria soutěže nejlépe a že bodové hodnocení členů komise nebylo objektivní. zadavatel porušil ust. § 37 odst. 1 písm. g) zákona tím, že neuvedl ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek stručný popis způsobu hodnocení nabídek a namítá, že pouhé konstatování, že "komise hodnotila nabídky na základě vyhlášeného způsobu hodnocení uvedeného v podmínkách soutěže v bodě 5 pod písmeny a) až f)" není stručným popisem způsobu hodnocení nabídek citovaného ustanovení zákona. V závěru svého návrhu se Metrostav domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uložení provedení nového výběru. ÚOHS vydal dne 14.5.1999 pod č.j. S 34/99-150/1027/99-če rozhodnutí, kterým návrhu uchazeče Metrostav podle § 59 písm. a) zákona vyhověl a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zrušil a uložil mu provést nový výběr nejvhodnější nabídky a to do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí. Své rozhodnutí ÚOHS odůvodnil zejména tím, že zadavatel v rozporu s ustanovením § 24 písm. a) zákona připustil v podmínkách soutěže poskytnutí jistoty předložením bankovní záruky kromě originálu i v ověřené kopii a v rozporu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona nebyl se jmenováním členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek jmenován i stejný počet jejich náhradníků a že zadavatel porušil i ustanovení § 37 odst. 1 písm. g) zákona, když ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 3.3.1999 neuvedl stručný popis způsobu hodnocení nabídek. Konstatování uvedené ve zprávě pod bodem 7., že "komise hodnotila nabídky na základě vyhlášeného způsobu hodnocení uvedeného v Obchodním věstníku bod 5. pod písmeny a-f zadání", není stručným popisem způsobu hodnocení nabídek ve smyslu zákona. Dále ÚOHS v odůvodnění svého rozhodnutí uvádí, že v pořadí třetím kritériem hodnocení nabídek byla "výše nabídkové ceny vč. DPH". Zadavatel nepostupoval při hodnocení nabídek ve smyslu tohoto kritéria, neboť nabídkové ceny nebyly hodnoceny podle jejich skutečné výše, tzn., že nabídkové ceně v nejnižší absolutní hodnotě nebylo přiřazeno nejvyšší bodové ohodnocení. V dokumentaci o zadání veřejné zakázky byla předložena "Pomocná hodnotící tabulka" a tabulka "Hodnocení nabídkových cen". V "Pomocné hodnotící tabulce" je celková nabídková cena uchazeče UNISTAV uvedena ve výši ...............................................................................558 372 436,- Kč (vč. DPH), v tabulce "Hodnocení nabídkových cen" ve výši.................557 753 839,- Kč (bez DPH). V nabídce uchazeče UNISTAV je v návrhu smlouvy o dílo uvedena nabídková cena ve výši ....................................................................................557 309 831,- Kč (bez DPH) a ....................................................................................... 588 372 436,- Kč (vč. DPH), na krycím listu jeho nabídky pak nabídková cena ve výši.... 558 372 436,- Kč (vč. DPH). Tyto rozpory nebyly zadavatelem ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (ani jinde) zmíněny nebo vysvětleny a zadavatel tedy porušil ustanovení § 35 odst. 1 zákona. Zadavatel porušil i ustanovení § 11 odst. 1 zákona, když znevýhodnil uchazeče POZEMNÍ STAVBY Jihlava tím, že při hodnocení jeho nabídky vycházel z vlastních chybných zjištění, že jmenovaný uchazeč ve své nabídce nedoložil souhlas s pozastavením částky 4 mil. Kč po dobu záruční lhůty jako garanci na neodstraněné vady a nedodělky ze strany zhotovitele, vyžadovaných v podmínkách soutěže. Zadavatel také porušil § 29 odst. 5 a § 34 odst. 4 zákona, když uchazeče POZEMNÍ STAVBY Jihlava nevyloučil z další účasti v soutěži z důvodu nesplnění obsahových podmínek soutěže, ale nabídku uchazeče dále posuzoval a hodnotil a porušil i ustanovení § 56 odst. 3 a § 57 odst. 4 zákona tím, že neoznámil podání námitek a podání návrhu na přezkoumání jeho rozhodnutí všem uchazečům. Proti tomuto rozhodnutí podal v zákonné lhůtě zadavatel a společnost UNISTAV rozklad, v němž zejména namítají následující: Zadavatel ve svém rozkladu uvádí, že ÚOHS v oznámení o zahájení řízení seznámil účastníky řízení se zjištěnými skutečnostmi a umožnil jim se k nim vyjádřit, ale s lhůtou 2 dny, kterou nelze pokládat za objektivní. Zadavatel ji tedy považuje za účelovou a tím mu bylo dle jeho názoru znemožněno vyjádřit se ke všem skutečnostem uvedeným v rozhodnutí. Dále k odůvodnění napadeného rozhodnutí zadavatel uvádí, že: Ověřená kopie, resp. stejnopis s ověřením pravosti bankovní záruky, je podle názoru zadavatele dostatečným dokladem toho, že uvedený doklad existuje, a že nabídka obsahuje doklad o poskytnutí jistoty. Nehledě na fakt, že všichni uchazeči v nabídkách doložili originály příslušných listin. Ustavením komise pro posouzení a hodnocení nabídek je podle zákona určena vláda ČR, zadavatel nemohl tedy postupovat v rozporu se zákonem, protože na tento úkon neměl vliv. Navíc závěr ÚOHS je nesprávný, protože z příslušného usnesení vlády vyplývá, že byl jmenován stejný počet členů komise i náhradníků. Konstatování ÚOHS, že zadavatel měl upozornit svého zřizovatele je beze smyslu, protože zřizovatel nemá s veřejnou zakázkou ani s ustanovením komise co do činění. Podle názoru zadavatele zákon ukládá povinnost pořídit zprávu o posouzení a hodnocení nabídek komisi a nikoliv zadavateli a také mu nikde neumožňuje do zprávy zasahovat. Zadavatel tedy nemůže v souvislosti s obsahem zprávy porušit zákon. Podle názoru zadavatele je výklad pojmu stručný popis hodnocení nabídek ÚOHS subjektivní, neboť podle jeho názoru věta "hodnoceno bylo pomocí bodů" splňuje stručný popis způsobu hodnocení nabídek. Zákon tento pojem nevymezuje a subjektivní rozhodování o tom co je stručné a co nikoliv ÚOHS nepřísluší. Konstatování ÚOHS, že za úplnost zprávy o posouzení a hodnocení nabídek odpovídá zadavatel nemůže být podle jeho názoru míněn vážně. Zadavatel namítá, že nikdy nevyhlásil kritérium hodnocení jako "Absolutní výše nabídnuté ceny včetně DPH"a podle jeho názoru "ekonomické zákony a cenoví specialisté pod pojmem cena díla rozumí vždy nejen její skutečnou výši, ale i podstatné kvalitativní a dodací podmínky, za kterých cena platí". Zadavatel ve svém rozkladu vypracoval srovnávací tabulku, ve které hodnotil nabídkové ceny pouze z hlediska jejich absolutních hodnot, na kterých se snažil dokázat, že i v případě hodnocení nabídkových cen podle jejich absolutní výše by to nemělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Cenové údaje uvedené ÚOHS zadavatel považuje za matoucí, neboť již při otevírání obálek bylo konstatováno, že v krycím listu uchazeče UNISTAV je překlep a do protokolu proto byla uvedena správná cena 588 372 436,- Kč vč. DPH, podle návrhu smlouvy o dílo. Zadavatel hodnotil pouze tuto cenu. ÚOHS si protiřečí, když na jedné straně požaduje vyloučení uchazeče Pozemní stavby Jihlava ze soutěže a na druhé straně konstatuje, že byl tento uchazeč zvýhodněn. Podle názoru zadavatele by ani vyloučení tohoto uchazeče nemělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Zadavatel oznámil podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí současně s odesláním dokumentace orgánu dohledu. Z tohoto důvodu nebyla přiložena kopie oznámení ani doručenky v dokumentaci. V závěru svého rozkladu zadavatel z výše uvedených důvodů navrhuje, aby rozhodnutí ÚOHS bylo změněno tak, že se potvrdí původní rozhodnutí zadavatele. Uchazeč UNISTAV ve svém rozkladu zejména napadá: Chybný způsob řešení předmětu řízení, neboť ÚOHS námitky podané uchazečem Metrostav domáhající se nahlédnutí do hodnotících tabulek v zásadě sice odmítl, ale nicméně rozhodl v duchu jeho návrhu. Nesprávné zhodnocení zjištěného stavu, které uchazeč UNISTAV spatřuje v jednotlivých bodech odůvodnění rozhodnutí: Uchazeč UNISTAV konstatuje, že všichni účastníci soutěže předložili bankovní garanci v originále a tudíž tento problém nemá relevanci pro průběh soutěže. Uchazeč je toho názoru, že připuštěním poskytnutí jistoty v originále či ověřené kopii se zadavatel nedopustil žádného pochybení. Za podstatné uchazeč považuje moment, aby bankovní záruka byla v souladu s ust. Obchodního zákoníku platná a účinná před koncem soutěžní lhůty. Jestliže zadavatel připustí předložení kopie od uchazeče (a to ověřené kopie, na základě které sice nelze vymáhat po bance plnění, neboť tuto funkci má pouze originál, nicméně má však vypovídací schopnost o tom, že originál skutečně existuje), nejedná v rozporu se zákonem, neboť povinnost dodat včas originál má pak banka. Uchazeč UNISTAV uvádí, že vláda ČR svým usnesením č. 164 ze dne 24.2.1999 ustavila komisi pro posouzení a hodnocení nabídek s počtem 10 členů a 10 náhradníků (lze najít na servru WWW.vlada.cz). Pokud zadavatel vyhlásil kritéria hodnocení, podle kterých pak postupoval, a doložil tuto skutečnost hodnotícími tabulkami, postupoval v duchu platné normy. Zákon nikde neuvádí, co se rozumí pod pojmem stručný popis způsobu hodnocení. Dále má za to, že se ÚOHS dopouští rozšiřujícího výkladu nad rámec platné normy, který mu nepřísluší. Uchazeč UNISTAV také konstatuje, že nabídková cena představuje komplex, jehož kvalita je dána kvalitou jednotlivých dílčích položek. Kritérium by správně mělo znít "výše a obsah nabídkových cen". Tento pojem by však nemohl být použit, jelikož by z hlediska zákona byl matoucí. V oznámení o zahájení řízení ÚOHS uvedl skutečnosti, ke kterým se mohl účastník řízení vyjádřit. V rozhodnutí se však objevují další zjištěné skutečnosti, ke kterým se uchazeč vyjádřit nemohl. Uchazeč UNISTAV v tom spatřuje porušení § 33 odst. 2 správního řádu. Co se týče nesrovnalostí ve výši nabídkové ceny, uchazeč UNISTAV ještě před otevřením obálky upozornil veřejně komisi na překlep ve výši nabídkové ceny na krycím listě jeho nabídky (místo správného čísla 588 372 436,- Kč, bylo uvedeno 558 372 436,- Kč). Komise pro otevírání obálek zkontrolovala výši ceny podle rekapitulace a údajů ve smlouvě o dílo a poté co konstatovala shodu, opravila v souladu s ust. § 34 zákona tento zjevný překlep. Toto bylo provedeno veřejně přede všemi účastníky soutěže. Uchazeč uvádí, že ÚOHS "spílá zadavateli, že znevýhodnil uchazeče Pozemní stavby Jihlava tím, že nepřihlédl k souhlasu tohoto uchazeče s požadovanou pozastávkou uvedenou ve smlouvě", současně však vytýká porušení zákona v tom, že zadavatel tohoto uchazeče nevyloučil, protože jeho návrh smlouvy neměl ověřené podpisy. Proto UNISTAV spatřuje větší logiku v postupu zadavatele, neboť ani případné vyloučení uchazeče Pozemní stavby Jihlava nemohlo ovlivnit výsledek řízení. Neoznámení námitek všem uchazečům považuje uchazeč za procesní pochybení, ke kterému došlo až po provedeném výběru a tudíž nemá vliv na posuzování nabídek. V závěru svého rozkladu UNISTAV uvádí, že ÚOHS ve svém rozhodnutí chybně zhodnotil zjištěné skutečnosti a ev. drobná pochybení nemohla samostatně ani v souhrnu ovlivnit výsledek soutěže, a proto navrhuje, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno, návrh uchazeče Metrostav zamítnut a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky potvrzeno. Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu zvláštní komisí a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem napadené rozhodnutí přezkoumal v celém rozsahu a s přihlédnutím k doporučení této komise dospěl k následujícímu závěru: ÚOHS tím, že svým rozhodnutím č.j. S 34/99-150/1027/99-če ze dne 14.5.1999 návrhu uchazeče Metrostav vyhověl a rozhodnutí zadavatele podle § 59 písm. a) zákona zrušil a uložil mu provést nový výběr, rozhodl věcně správně a v souladu se zákonem. K jednotlivým námitkám uvedeným v rozkladu podaném zadavatelem konstatuji následující: Lhůta, ve které měl zadavatel možnost vyjádřit se k oznámení o zahájení správního řízení (dopis č.j. S 34/99-150/940/99-če ze dne 5.5.1999), je lhůtou pořádkovou, kterou ÚOHS stanovil skutečně dvoudenní, a to v zájmu urychlení správního řízení. Není pravdou, že by ÚOHS ve svém rozhodnutí nevycházel ze zjištění uvedených v oznámení o zahájení správního řízení a stanoviska zadavatele k těmto zjištěním, ke kterým měl zadavatel možnost se vyjádřit. V uvedeném oznámení o zahájení správního řízení nebyl zmíněn pouze rozpor v nabídkové ceně a způsobu hodnocení její výše, jak je uvedeno v údajích v pomocných hodnotících tabulkách týkající se uchazeče UNISTAV. Tuto skutečnost zjistil ÚOHS až po odeslání oznámení o zahájení řízení, ze stanoviska zadavatele ze dne 7.5.1999 k oznámení o zahájení správního řízení. ÚOHS konstatoval a zdůvodnil porušení zákona zadavatelem, když v rozporu s ustanovením § 24 písm. a) zákona připustil v podmínkách soutěže poskytnutí jistoty předložením bankovní záruky kromě originálu i v ověřené kopii. V této souvislosti upozorňuji např. na obsah záruční listiny vybraného uchazeče UNISTAV, kde je mj. uvedeno, že bankovní záruka zaniká i v okamžiku, kdy bude doručen (vrácen) originál záruční listiny, pokud vrácení záruční listiny nastane před datem platnosti této záruky. I z této skutečnosti tedy vyplývá, že pokud nebude mít zadavatel originál bankovní záruky v držení, nemá nástroj, kterým by si zajistil dodržení povinností uchazeče až po okamžik, kdy bude uzavřena smlouva. K údajnému porušení ustanovení § 31 odst. 1 zákona, kdy nebyl se jmenováním členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek jmenován i stejný počet jejich náhradníků uvádím, že ÚOHS vycházel z dokumentace o zadání veřejné zakázky, kde je doložen návrh usnesení vlády ČR č. 164 ze dne 23.2.1999 na ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení 10 členů komise a 9 náhradníků. Přijatým usnesením vlády č. 164 ze dne 24.2.1999 však byla ustavena komise pro posouzení a hodnocení nabídek sestávající z 10 členů a 10 náhradníků, což je v souladu s § 31 odst. 1 zákona. ÚOHS ve svém rozhodnutí v tomto bodě tedy vycházel z nepřesných podkladů. K námitce týkající se popisu provedeného hodnocení uvádím, že zákon sice zcela přesně nedefinuje rozsah stručného popisu způsobu hodnocení nabídek (§ 37 odst. 1 písm. g) zákona), avšak při následné kontrole, resp. při nahlédnutí do zprávy, musí být z popisu způsobu hodnocení nabídek jasné, jakým konkrétním způsobem a metodou komise při hodnocení nabídek postupovala. Z předložených tabulek hodnocení nabídkových cen, a to jak celkové, tak i jednotlivých členů komise, nelze objektivně posoudit správnost hodnocení, a ani nelze odvodit způsob a systém hodnocení nabídkových cen. Z těchto důvodů je popis způsobu hodnocení nabídek uvedený ve zprávě komise nedostatečný. Totéž musím konstatovat i ke způsobu využití bodovací stupnice. Ve vyhlášení podmínek soutěže bod. 5 "způsob hodnocení nabídek" je uvedeno, že hodnocení bude provedeno podle kritérií s využitím bodovací stupnice (1-10 bodů) každým členem hodnotící komise. V zadávací dokumentaci čl. 14 "vyhodnocení nabídek" pod bodem 14.2. je uvedeno, že "z jednotlivých nabídek určí zadavatel pořadí na základě kriteriálního hodnocení. V každém kritériu komise určí pořadí všech nabídek a přidělí jim podle získaného pořadí body tak, že nabídka na prvním místě získá nejvyšší počet bodů. Např. je-li hodnoceno 8 nabídek pak první pořadí získává osm bodů, druhé sedm, atd". Jak bylo tohoto systému hodnocení konkrétně použito se však ze zprávy, ani z hodnotících tabulek nedá zjistit. Podle § 6 zákona musí být výše nabídkové ceny vždy kritériem hodnocení. Zadavatel v podmínkách soutěže a zadávací dokumentaci dostatečně přesně definoval obsah (náplň) nabídkové ceny. Pokud nabídka uchazeče některou položku neobsahovala měl ji zadavatel vyřadit jako neúplnou. Pokud zadavatel, jak ve svém návrhu píše, chtěl hodnotit i "kvalitativní a dodací podmínky za kterých cena platí" měl k tomu volit v podmínkách soutěže jiné, vhodné kritérium hodnocení. K námitkám týkajícím se srovnávací tabulky pouze konstatuji, že jde o dodatečnou konstrukci, mimo to založenou na zřejmě chybném základě, protože nejnižší nabídkové ceně měl zadavatel přiřadit buď 7 (vzhledem k počtu sedmi přijatých nabídek) nebo 10 bodů (jak bylo uvedeno v podmínkách soutěže). Zadavatel obdržel 7 nabídek, a vzhledem k této skutečnosti neměl v nabídce, která nejlépe splňovala kritéria hodnocení, přiřazovat 8 bodů. ÚOHS ani já nijak nezpochybňuji zápis nabídkové ceny uchazeče UNISTAV do protokolu o otevírání obálek. ÚOHS pouze upozornil na skutečnost, že zadavatel ve svém stanovisku k oznámení o zahájení řízení vysvětluje postup komise při hodnocení nabídek vycházející z podrobného rozboru nabídek zpracovaného do pomocných hodnotících tabulek. V těchto tabulkách ÚOHS zjistil rozpory mezi údaji v tabulkách a údaji v nabídkách uchazečů (výše nabídkové ceny uchazeče UNISTAV a poskytnutí garance uchazečem Pozemní stavby Jihlava). Komise vycházela při popsaném způsobu hodnocení minimálně ve dvou výše uvedených případech z chybných údajů a zadavatel přes "problém" už při zápisu nabídkové ceny uchazeče UNISTAV do protokolu o otevírání obálek, znovu pochybil při uvedení jeho nabídkové ceny do pomocných hodnotících tabulek, které však byly vyhotoveny později. Také nemohu souhlasit s tím, že si ÚOHS ve svém rozhodnutí protiřečí. ÚOHS pouze vyjmenovával porušení zákona zadavatelem, a to v časové posloupnosti. Nic nemění na skutečnosti to, že uchazeč Pozemní stavby Jihlava byl zadavatelem znevýhodněn tím, že při hodnocení jeho nabídky vycházel z vlastních chybných zjištění, že jmenovaný uchazeč ve své nabídce nedoložil souhlas s pozastavením částky 4 mil. Kč po dobu záruční lhůty jako garanci na neodstraněné vady a nedodělky ze strany zhotovitele vyžadovaných v podmínkách soutěže. Naopak tím, že nebyl ze soutěže vyloučen pro nesplnění podmínek soutěže, byl zvýhodněn. Uchazeč Pozemní stavby Jihlava se umístil podle pořadí stanoveného komisí na čtvrtém místě výběru nejvhodnější nabídky. Hodnocením jeho nabídky (při pohledu do hodnotících tabulek jednotlivých členů komise uchazeč dosahoval poměrně vysokého bodového hodnocení) bylo v konečném důsledku ovlivněno pořadí výběru nejvhodnějších nabídek, včetně nabídek umístěných na 1. až 3. místě výběru. K argumentům uvedeným v podaném rozkladu uchazečem UNISTAV uvádím, že návrh uchazeče Metrostav byl podán proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ust. § 57 odst. 2 zákona. Uchazeč Metrostav ve svém návrhu uvedl v čem spatřuje porušení zákona a domáhal se zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nevhodnější nabídky a uložení provedení nového výběru. ÚOHS po přezkoumání návrh shledal důvodným a na základě zjištěných porušení zákona uložil zadavateli provedení nového výběru nejvhodnější nabídky. Dále konstatuji, že námitky uchazeče UNISTAV uvedené v rozkladu jsou obsahově shodné s argumenty, které uvedl zadavatel v jeho rozkladu, ke kterým jsem již uvedl své stanovisko výše. Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody pro změnu či zrušení napadeného rozhodnutí, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno. P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, dále odvolat. Ing. Josef Bednář předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Obdrží: Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava, zastoupená Ing. Dušanem Hubačem, Metrostav, akciová společnost, Dělnická 12, 170 04 Praha 7, zastoupená Ing. Jindřichem Hessem a Ing. Zdeňkem Šinovským, UNISTAV a. s., Příkop 6, 602 00 Brno, zastoupená Ing. Miroslavem Frišem, PSJ holding, a. s., Jiráskova 32, 586 04 Jihlava, zastoupená Ing. Františkem Vaculíkem.

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/1947
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 526 lidí darovalo 1 455 918 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy