Rozhodnutí UOHS 2003


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S149/00
Instance I.
Věc
"Realizace počítačové sítě a silových rozvodů pro počítače"
Účastníci Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží č. 34, PSČ 728 81 Ostrava
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 14.11.2000
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2003.html
Rozhodnutí
        
Č. j. S 149/2000-152/3582/2000-PT V Brně dne 24. října 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14. 9. 2000 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb. o návrhu uchazeče CubeNet, s. r. o., ul. 28. října 168, PSČ 709 01 Ostrava, za níž jedná Ing. Jiří Kubina, jednatel, ze dne 13. 9. 2000 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Krajského soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží č. 34, PSČ 728 81 Ostrava, zastoupeného JUDr. Milenou Kohoutkovou, předsedkyní krajského soudu - ze dne 8. 9. 2000 o námitkách proti jeho rozhodnutí ze dne 21. 8. 2000 o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Na realizaci počítačové sítě a silových rozvodů pro počítače", zadávané výzvou více zájemcům o veřejnou zakázku podle § 49 odst. 1 cit. zákona, odeslanou dopisem ze dne 1. 8. 2000, rozhodl podle § 59 písm. b) cit. zákona takto: Návrh uchazeče CubeNet, s. r. o., Ostrava, ze dne 13. 9. 2000 se zamítá a rozhodnutí zadavatele Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 8. 2000, o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "Na realizaci počítačové sítě a silových rozvodů pro počítače" se potvrzuje. Odůvodnění Zadavatel - Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží č. 34, PSČ 728 81 Ostrava, zastoupený JUDr. Milenou Kohoutkovou, předsedkyní krajského soudu (dále jen "zadavatel") - vyzval dne 1. 8. 2000 písemnou výzvou více zájemcům o veřejnou zakázku podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb. (dále jen "zákon") zájemce k předložení nabídky "Na realizaci počítačové sítě a silových rozvodů pro počítače " (dále jen "výzva"). Zadavatel v podmínkách výzvy uvedl tento způsob hodnocení nabídek: Začátek citace: " nabídky uchazečů budou hodnoceny podle následujících kritérií výše nabídkové ceny včetně DPH 50% technické řešení 25 % záruční servis a podmínky 20% doba plnění 5% Hodnocení kritéria nabídkové ceny bude provedeno podle vzorce: (cena nejnižší : cena hodnocená) x 10 x váha kritéria. Hodnocení ostatních kritérií bude provedeno metodou postupného rozvrhu váhy s použitím bodovací stupnice: vyhovuje nejlépe 10 bodů vyhovuje uspokojivě 7 bodů vyhovuje nejlépe 4 bodů vyhovuje nejlépe 1 bod (Získané body se vynásobí vahou kritéria). Pořadí nabídek bude stanoveno součtem vážených užitností u jednotlivých kritérií." (konec citace). Ze "Zprávy o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek" ze dne 21. 8. 2000 vyplývá, že zadavatel obdržel do konce lhůty pro podání nabídek tři nabídky. Komise jmenovaná zadavatelem pro otvírání, posouzení a hodnocení nabídek hodnotila nabídky podle kritérií uvedených v podmínkách výzvy sestupně podle stupně jejich významu a stanovila pořadí nabídek uchazečů takto: CSc Brno, s. r. o., se sídlem Kuřim, Nádražní 1259, PSČ 664 34, za níž jedná Ing. Jan Nečas, jednatel (dále jen "CSc Brno"), CubeNet, s. r. o., 28. října 168, 709 01 Ostrava, za níž jedná Ing. Jiří Kubina, jednatel (dále jen "CubeNet"), a GiTy, a. s., Mariánské náměstí 1, 617 00 Brno, za níž jedná Ing. Pavel Havlíček, místopředseda představenstva (dále jen "GiTy"). Pořadí navržené komisí zadavatel potvrdil svým rozhodnutím ze dne 21.8.2000 a výběr nejvhodnější nabídky oznámil uchazečům dopisem ze dne 21. 8. 2000. Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal uchazeč CubeNet námitky dopisem ze dne 31. 8. 2000, kterým zadavatel nevyhověl, což uchazeči oznámil dopisem ze dne 8. 9. 2000. Uchazeč CubeNet využil svého práva a podal u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), který je orgánem dohledu nad dodržováním zákona o zadávání veřejných zakázek, návrh ze dne 13. 9. 2000 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách. Svým návrhem se uchazeč CubeNet domáhá změny pořadí na prvních dvou místech proti pořadí sdělenému v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 21. 8. 2000 a uzavření smlouvy s uchazečem CubeNet. Dnem 14. 9. 2000, kdy orgán dohledu návrh obdržel, bylo podle § 57 odst. 1 zákona v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách. Účastníky tohoto řízení podle § 58 zákona jsou: zadavatel, CSc Brno, CubeNet, GiTy. Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem č. j. S 149/2000-152/3222/2000-PT ze dne 26. 9. 2000, ve kterém účastníkům správního řízení poskytl třídenní lhůtu vyjádřit se ke skutečnostem, které budou podkladem pro rozhodnutí, jakož i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě k návrhu na doplnění šetření. K oznámení o zahájení řízení se vyjádřil nedatovaným dopisem uchazeč CSc Brno. Ostatní účastníci správního řízení se k podkladům pro rozhodnutí ve stanovené lhůtě ani později nevyjádřili. Platebním výměrem č. j. S 149/20000-152/3221/2000-PT ze dne 26. 9. 2000 byl uchazeči CubeNet vyměřen správní poplatek ve výši 27 495,-- Kč, který uchazeč uhradil dne 16. 10. 2000. Na základě posouzení dokumentace o zadání veřejné zakázky a písemných vyjádření účastníků správního řízení uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti, které pro přehlednost řadí následovně: argumenty obsažené v návrhu uchazeče CubeNet (zestručněno), argumenty obsažené ve vyjádření uchazeče CSc Brno (zestručněno), vyjádření zadavatele č. j. 2206/2000 (zestručněno), závěr orgánu dohledu. 1. Uchazeč CubeNet: Zadavatel porušil § 6 odst. 1 zákona, neboť "Bodové hodnocení nabídek bralo, v rozporu se způsobem hodnocení nabídek ve výzvě (odst. 2.3 výzvy - orgán dohledu opravuje na 2.4), v úvahu pouze cenu za dílo" a uvádí, že "Podle informací zadavatele byl nabídkám všech uchazečů v parametru technické řešení udělen shodný počet 10 bodů. Tím bylo kritérium technického řešení de facto eliminováno a rozhodujícím faktorem se v dané situaci stala nabídková cena". Dále argumentuje deseti body, které podle jeho názoru dokládají vyšší technické parametry jeho nabídky proti nabídce uchazeče CSc Brno. Uchazeč CSc Brno: Popisuje technické parametry své nabídky a porovnává je se zadáním zadavatele. Zadavatel: Sdělil, že provedl hodnocení nabídek zcela v souladu s ust. § 49 odst. 9 a 10 zákona a postupoval způsobem uvedeným v § 6. "Hodnotící kritéria byla konkretizována v Zadání a jejich konkrétní hodnocení dokumentuje zpráva o otevírání a posouzení nabídek ze dne 21. 8. 2000". Dále pak uvádí začátek citace: "V souvislosti s námitkou uchazeče, že jím nabízené technické řešení je dokonalejší než jeho konkurentů v soutěži si zadavatel dovoluje odkázat na Rozhodnutí č. S 208/99-150/113/2000-Hm orgánu dohledu, podle něhož orgán dohledu nemůže nahrazovat roli zadavatele a provádět vlastní hodnocení nabídek a není také oprávněn přezkoumávat myšlenkové procesy jednotlivých hodnotitelů, jejichž výsledkem je odborné posouzení kvality nabídky v určitém kritériu. V šestičlenné výběrové komisi zadavatele byli čtyřmi členy zastoupeni odborníci na informatiku a výpočetní techniku, a tito s požadovanou odbornou erudicí se na hodnotících kritériích "technické řešení" a "záruční servis a podmínky" shodli a své hodnocení vyjádřili udělenými body. K této námitce uchazeče lze jen stručně uvést, že všechny tři typy strukturovaných kabeláží (SCS, PANDUIT, BICC) jsou produkty renomovaných světových firem registrovaných v Evropě. Pro výstavbu sítí jsou používány osvědčené a ověřené komponenty. Totéž platí o použitých aktivních prvcích předních světových výrobců (Hewlet Packard, 30 Com, Cabletron). Nelze proto objektivně tvrdit, že řešení nabízené firmou CubeNet s. r. o. je nejlepší a tudíž, že vyhovuje nejlépe požadavkům zadavatele." (konec citace). Závěr orgánu dohledu: Hodnocení podle ekonomické vhodnosti nabídky upravuje zákon v § 6. Konkrétní způsob vyhodnocení nabídek (včetně uvedené váhy důležitosti jednotlivých kritérií) stanovil zadavatel již v podmínkách výzvy (viz výše), což ani zákon tak detailním způsobem zadavateli neukládá. Zveřejnění způsobu hodnocení již v podmínkách výzvy svědčí o snaze zadavatele o maximálně objektivní provedení výběru nejvhodnější nabídky. "Komise" hodnotila nabídky dle bodu 2. 4. výzvy. Kritérium "nabídková cena" hodnotila v souladu s podmínkami výzvy a zabývala se i možností, zda některá z nabídek neobsahovala mimořádně nízkou cenu ve smyslu § 36 zákona, přičemž provedla porovnání jednotlivých položek nabídkové ceny u všech uchazečů a tuto možnost na základě analýzy vyloučila. V kritériu "technické řešení" u všech předložených nabídek komise konstatovala, že "Řešení plně vyhovuje podmínkám zadání a v některých bodech nabízí řešení s vyššími parametry než je požadováno" a v kritériích "záruční servis a podmínky" a "termín dodání a realizace" uvedla, že "Všechna řešení plně vyhovují podmínkám zadání". Použitím zvoleného systému hodnocení nabídek nebyl porušen zákon, zadavatel postupoval podle § 49 odst. 10 zákona a rovněž zdůvodnil výběr nejvhodnější nabídky. V této souvislosti orgán dohledu uvádí, že podle rozsudku Vrchního soudu v Olomouci např. č. j. 2 A 1/99-32 ze dne 17. 6. 1999 a č. j. 2 A 7/2000 ze dne 7. 9. 2000 pravomoc orgánu dohledu sahá do úrovně těch činností zadavatele, která vytváří prostor fair podmínky pro účast uchazečů v soutěži, ale končí tam, kde nastupuje vlastní úvaha o tom, která nabídka splnila konkrétní kritérium a v jaké kvalitě. Orgán dohledu nemůže přebírat odpovědnost za výběr nejvhodnější nabídky, a jeho úkolem je kontrola rámce, v němž se výběr provádí. V opačném případě by se vlastní výběr nejvhodnější nabídky mohl stát záležitostí znaleckých posudků a pak by existence zákona postrádala smysl. Orgánu dohledu nepřísluší vstupovat do úvah o vhodnosti výběru jednotlivých nabídek, neboť není zmocněn k tomu, aby zastoupil zadavatele v jeho postavení, které mu zákon vymezuje. Vlastní akt posouzení a hodnocení nabídek, který je napadán, nemůže podléhat dohledové činnosti, neboť jde nikoliv o dodržení zákonem stanovených postupů, ale o myšlenkový proces odehrávající se ve sféře vědomí hodnotitelů. 2. Uchazeč CubeNet: Zadavatel porušil ustanovení § 11 odst. 1 zákona, neboť uchazeč CSc Brno, s. r. o., byl zvýhodněn ve výběrovém řízení tím, že zpracovatelem projektu, který se stal podkladem pro zadávací dokumentaci výběrového řízení, byla společnost CSc Morava, spol. s r. o., patřící do "skupiny firem CSc". Uchazeč CSc Brno: Původní projekt společnosti CSc Morava, spol. s r. o., byl menšího rozsahu, neodpovídal zadání veřejné soutěže a byl k dispozici všem zájemcům u zadavatele v podobě půdorysů jednotlivých objektů. Zadavatel: "Tuto námitku uplatnila firma CubeNet s. r. o. poprvé až nyní v návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatelem orgánem dohledu. Uvedená námitka nebyla předmětem přezkumu námitek zadavatelem a proto se tímto zadavatel ani ve svém rozhodnutí ze dne 8.9.2000 nezabýval a je na zvážení orgánu dohledu zda za této situace může orgán dohledu přezkoumávat tuto námitku uchazeče, která nebyla předmětem přezkumu první instancí t. j. v řízení o přezkoumání námitek statutárním orgánem zadavatele. Obecně lze říci, že rychlost, hospodárnost a efektivita každého výběrového řízení vyžaduje koncentraci námitek již do prvního stádia uplatněných námitek." Zadavateli nebylo nic známo o v námitkách tvrzené propojenosti mezi uchazečem CSc Brno s. r. o. a společností CSc Morava, spol. s r. o. Společnost CSc Morava, spol. s r. o. zpracovala původní projekt počítačové strukturované sítě pro budovy krajského a okresního soudu pro podstatně jiné technické požadavky. "Pro všechny zájemce o soutěž byla uspořádána dne 7.8.2000 prohlídka komplexu budov krajského a okresního soudu, při níž byly zodpovězeny otázky projektantů k požadavkům na technické řešení rozvodů a jejich umístění. Zájemci získali zadávací dokumentaci, kterou tvořily výkresy půdorysu budov zpracované firmou CSc Morava s. r. o. , s návrhem jejich původního řešení." Závěr orgánu dohledu: Zákon v § 11 stanoví, že žádný z uchazečů nesmí být zvýhodněn oproti ostatním uchazečům o veřejnou zakázku. V šetřeném případě všichni uchazeči o veřejnou zakázku obdrželi od zadavatele shodné podklady, na základě kterých mohli zpracovat své nabídky. Zadavatel zachoval rovný přístup ke všem zájemcům i uchazečům o předmětnou veřejnou zakázku, v žádném směru nezvýhodnil žádného ze zájemců a uchazečů o veřejnou zakázku a neporušil tedy § 11 odst. 1 zákona. Orgán dohledu konstatuje, že každý uchazeč má možnost při pochybnosti o správnosti postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky podat bezodkladně námitky u zadavatele a domáhat se nápravy. Námitky uchazeče CubeNet, týkající se zadání veřejné zakázky vznesené až po výběru nejvhodnější nabídky, pokládá orgán dohledu za účelové. V této souvislosti orgán dohledu uvádí, že podle § 57 odst. 5 zákona je oprávněn přezkoumat napadené rozhodnutí v celém rozsahu a není přitom vázán návrhem uchazeče. Z uvedeného důvodu tedy orgán dohledu přešetřil i tu část návrhu uchazeče CubeNet, která původně v jeho námitkách nebyla obsažena. Po posouzení dokumentace o zadání veřejné zakázky orgán dohledu konstatuje, že zadavatel postupoval v souladu se zákonem, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Petr Hanák ředitel odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně Obdrží: Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží č. 34, 728 81 Ostrava, zast. JUDr. Milenou Kohoutkovou CSc Brno, s. r. o. , Nádražní 1259, 664 34 Kuřim, zast. Ing. Janem Nečasem CubeNet, s. r. o., 28. října 168, 709 01 Ostrava, zast. Ing. Jiřím Kubinou GiTy, a. s. , Mariánské náměstí 1, 617 00 Brno, zast. Ing. Pavlem Havlíčkem

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/2003
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 680 lidí darovalo 1 846 577 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy