Rozhodnutí UOHS 2112


Číslo jednací ÚOHS-2R009/00-Ju
Instance II.
Věc
Obnova rybníka Silniční v k. ú. Kostelec u Jihlavy
Účastníci Kostelecké uzeniny a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 25.03.2000
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-1875.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2112.html
Rozhodnutí
        
Č. j. 2R 9/00-Ju V Brně dne 21.3.2000 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 21.1.2000 podaném VSB divize 9 s.r.o., se sídlem Okružní 544, 370 04 České Budějovice, zast. jednatelem Ing. Františkem Zemanem, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 224/99-150/92/2000-jl ze dne 10.1.2000 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele - Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem Kostelec 60, 588 61 Kostelec u Jihlavy, zast. předsedou představenstva Ing. Janem Bočkem a místopředsedou představenstva MVDr. Jiřím Bambulou, v obchodní veřejné soutěži "Obnova rybníka Silniční v k. ú. Kostelec u Jihlavy" vyhlášené dne 15.9.1999 v Obchodním věstníku č. 37/99 pod zn. 083896-37/99 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., jsem podle § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), na základě návrhu zvláštní komise, ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona, rozhodl takto: Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 224/99-150/92/2000-jl ze dne 10.1.2000 p o t v r z u j i a podaný rozklad z a m í t á m. O d ů v o d n ě n í Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem Kostelec 60, 588 61 Kostelec u Jihlavy, zast. předsedou představenstva Ing. Janem Bočkem a místopředsedou představenstva MVDr. Jiřím Bambulou (dále jen "zadavatel"), vyhlásily dne 15.9.1999 v Obchodním věstníku č. 37/99 pod zn. 083896-37/99 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen "zákon"), obchodní veřejnou soutěž "Obnova rybníka Silniční v k. ú. Kostelec u Jihlavy" (dále jen "soutěž"). Zadavatel požadoval v podmínkách soutěže složení jistoty ve výši 1 000 000,- Kč. V soutěžní lhůtě obdržel zadavatel celkem 5 nabídek, z nichž žádná nabídka nebyla navržena komisí pro otevírání obálek k vyřazení ze soutěže. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen "komise") sestavila pořadí nabídek, které se umístily na prvním až třetím místě, takto: AQUEKO, spol. s r.o., se sídlem Jestřabec, 594 01 Velké Meziříčí, zast. jednatelem Ing. Lubomírem Jurkem (dále jen "AQUEKO"), společnosti PSJ Jihlava, spol. s r.o., se sídlem Jiráskova 32, 586 04 Jihlava, AGROSTAV, akciová společnost, se sídlem Hruškové Dvory 3, 586 01 Jihlava, a družstvo Zemědělské družstvo Dolní Cerekev, družstvo, se sídlem Dolní Cerekev č. p. 276, 588 45 Dolní Cerekev, které na základě smlouvy o sdružení ze dne 20.10.1999 podaly společnou nabídku (dále jen "Sdružení společností"), Ekostavby Brno, a. s., se sídlem U Svitavy č. 2, 618 00 Brno, zast. předsedou představenstva Ing. Alešem Zadražilem (dále jen "Ekostavby"). S tímto pořadím se ztotožnil i statutární zástupce zadavatele a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16.9.1999 bylo odesláno všem uchazečům. Proti tomuto rozhodnutí podala společnost VSB divize 9 s.r.o., se sídlem Okružní 544, 370 04 České Budějovice, zast. jednatelem Ing. Františkem Zemanem (dále jen "uchazeč") dne 17.11.1999 námitky, kterým statutární zástupce zadavatele po jejich přezkoumání rozhodnutím ze dne 22.11.1999 nevyhověl. Zároveň ji poučil o možnosti podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele (dále jen "návrh") u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ÚOHS"). Uchazeč tohoto práva využil. ÚOHS návrh obdržel dne 2.12.1999. Tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení, jehož účastníky jsou kromě zadavatele i uchazeč a společnost AQUEKO. Uchazeči Sdružení společností a Ekostavby odstoupili v souladu s § 57 odst. 4 zákona ze soutěže. ÚOHS vydal dne 10.1.2000 pod č. j. S 224/99-150/92/2000-jl rozhodnutí, kterým výše uvedený návrh uchazeče podle § 57 odst. 2 zákona odmítl. Své rozhodnutí odůvodnil zejména tím, že návrh nebyl podán k ÚOHS v souladu s § 57 odst. 2 zákona, a proto ho musel odmítnout. Proti tomuto rozhodnutí podal uchazeč v zákonné lhůtě rozklad, v němž uvádí, že návrh byl podán včas. Podání bylo uskutečněno odevzdáním k poštovní přepravě. Uchazeč uvádí, že podle § 61 zákona se na přezkoumávání úkonů zadavatele u ÚOHS použije správní řád. Podle uchazeče zákon neobsahuje žádné ustanovení o omezení užití správního řádu ve vztahu k počítání lhůt při řízení o přezkoumávání úkonů zadavatele u ÚOHS. Lhůta uvedená v § 57 odst. 2 zákona je tedy procesního charakteru, čemuž odpovídá citace zákona "...podává...". Pokud ÚOHS odkazuje na judikáty Vrchního soudu , jedná se o argumentaci, která není relevantní, neboť se jedná o rozhodnutí procesní povahy, která jsou z přezkumu soudem vyloučena. Tyto judikáty tedy neřeší otázku zda lhůta uvedená v § 57 odst. 2 zákona má hmotněprávní či procesněprávní charakter. Podle § 27 odst. 3 správního řádu se jedná o lhůtu procesněprávní. Opačný výklad by byl v rozporu se zásadou právní jistoty účastníků. V závěru rozkladu uchazeč navrhuje zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci k řádnému projednání. Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu zvláštní komisí a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem napadené rozhodnutí přezkoumal v celém rozsahu a s přihlédnutím k doporučení této komise dospěl k následujícímu závěru: ÚOHS tím, že napadeným rozhodnutím návrh uchazeče podle § 57 odst. 2 zákona odmítl, rozhodl správně a v souladu se zákonem. Podle § 57 odst. 2 zákona se návrh podává ve dvou vyhotoveních do 7 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele. Jedno vyhotovení zasílá uchazeč ÚOHS a jedno zadavateli. V návrhu musí být uvedeno, kdo jej podává, proti kterému úkonu zadavatele směřuje, v čem je spatřováno porušení zákona a čeho se uchazeč domáhá. Součástí návrhu je i přesné označení a adresa zadavatele a doklad o složení uvolněné jistoty (§ 25 odst. 7 zákona). Návrh, který nemá tyto náležitosti, musí ÚOHS odmítnout. Při podání návrhu je povinností ÚOHS, aby se nejdříve zabýval otázkou, zda byl návrh podán včas v sedmidenní lhůtě a zda byl tedy podán v souladu s § 57 odst. 2 zákona. Rozhodnutí o námitkách převzal uchazeč dne 24.11.1999, návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách obdržel ÚOHS i zadavatel shodně dne 2.12.1999, posledním dnem lhůty k podání návrhu byl 1.12.1999. ÚOHS rozhodl v souladu se zákonem, pokud návrh z důvodu jeho opožděného podání k ÚOHS i k zadavateli, podle § 57 odst. 2 odmítl. Jiný postup ÚOHS zákon nepřipouští. K argumentu uchazeče, že stačilo podat návrh v sedmidenní lhůtě k poštovní přepravě uvádím, že zadavatel nevystupuje při zadávání veřejných zakázek jako orgán uvedený v § 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Pro vydávání jeho rozhodnutí v průběhu zadávání veřejné zakázky i pro úkony, které proti jeho rozhodnutím mohou být podávány, neplatí proto § 27 správního řádu o zachování lhůty, je-li podání odevzdáno v poslední den lhůty k poštovní přepravě. Veškeré úkony mezi uchazečem a zadavatelem jsou totiž činěny v obchodněprávním vztahu, a správní řád je možno použít až na úkony konané po zahájení správního řízení. V sedmidenní lhůtě uvedené v § 57 odst. 2 zákona musí být návrh doručen ÚOHS. Tento právní názor potvrdil i Vrchní soud v Olomouci, srovnej např. jeho rozhodnutí č.j. 2A 3/99 ze dne 9.6.1999. S argumentem uchazeče, že rozhodnutí Vrchního soudu č.j. 2A 11/98 a 2A 3/99, na která se odkazuje ÚOHS v napadeném rozhodnutí, tento právní názor neodůvodňují, nesouhlasím. V případě, že by tento soud neshledal postup ÚOHS správným, musel by totiž žalobou napadené rozhodnutí ÚOHS zrušit pro jeho nezákonnost. Pro úplnost dodávám, že ÚOHS vždy, i při opožděném podání návrhu, posuzuje případ i po věcné stránce, zda zadavatel v průběhu zadávacího řízení neporušil některá ustanovení zákona. V kladném případě zahajuje řízení z vlastního podnětu a vydá příslušné rozhodnutí. V tomto konkrétním případě však neshledal ÚOHS důvod k zahájení správního řízení z vlastního podnětu. Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí změnit, nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno. P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení, dále odvolat. Ing. Josef Bednář předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Obdrží: Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem Kostelec 60, 588 61 Kostelec u Jihlavy, zast. předsedou představenstva Ing. Janem Bočkem a místopředsedou představenstva MVDr. Jiřím Bambulou, VSB divize 9 s.r.o., se sídlem Okružní 544, 370 04 České Budějovice, zast. jednatelem Ing. Františkem Zemanem, AQUEKO, spol. s r.o., se sídlem Jestřabec, 594 01 Velké Meziříčí, zast. jednatelem Ing. Lubomírem Jurkem.

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/2112
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 716 lidí darovalo 1 971 967 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy