Rozhodnutí UOHS 2152


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S201/02-152/6186/02-jl
Instance I.
Věc
Zástavba bytových domů na ulici Fryštátské v Karviné
Účastníci Statutární město Ústí nad Labem
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 14.02.2003
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2152.html
Rozhodnutí
        
Č.j.: VZ/S 201/02-152/6186/02-jl V Brně dne 30. prosince 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 31.10.2002 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., na základě návrhu ze dne 31.10.2002 uchazeče UNIPS Ostrava, akciová společnost, Pražákova 7, 709 00 Ostrava 9, za niž jedná Ing. Jaroslav Paclt, místopředseda představenstva, a Ing. Stanislav Smugala, člen představenstva, na přezkoumání rozhodnutí statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, zastoupeného Mgr. Antonínem Petrášem, primátorem, v době zadání veřejné zakázky zastoupeného Lubomírem Kuznikem, ze dne 21.10.2002, o námitkách ze dne 18.10.2002, proti jeho rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 3.10.2002, v obchodní veřejné soutěži "Zástavba bytových domů na ul. Fryštátská v Karviné" vyhlášené v Obchodním věstníku č. 31/2002 dne 31.7.2002 pod zn. 155151-31/02 podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., rozhodl takto: Správní řízení se podle § 6 odst. 3 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje z důvodu nezaplacení správního poplatku. Odůvodnění Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, zastoupené Mgr. Antonínem Petrášem, primátorem, v době zadání veřejné zakázky zastoupené Lubomírem Kuznikem (dále jen "zadavatel"), vyhlásilo v Obchodním věstníku č. 31/2002 dne 31.7.2002 pod zn. 155151-31/02 podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. (dále jen "zákon"), obchodní veřejnou soutěž "Zástavba bytových domů na ul. Fryštátská v Karviné" (dále jen "soutěž"). Z "protokolu o otevírání obálek s nabídkami" ze dne 26.9.2002 vyplývá, že zadavatel do konce soutěžní lhůty obdržel tři nabídky. Ze "zprávy z jednání komise pro posouzení hodnocení nabídek" ze dne 2.10.2002 vyplývá, že po posouzení nabídek podle § 34 zákona nebyla komisí pro posouzení a hodnocení nabídek navržena zadavateli k vyřazení žádná nabídka. Z uvedené zprávy dále vyplývá, že komise stanovila následující pořadí nabídek níže uvedených uchazečů, které zadavatel akceptoval a o výběru nejvhodnější nabídky rozhodl shodně s pořadím stanoveným komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, takto: SSKA - Stavební společnost Karviná, s. r. o., STAVOKOMP, stavební a. s., UNIPS Ostrava, akciová společnost. Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, oznámenému uchazečům dopisy ze dne 7.10.2002, podal uchazeč UNIPS Ostrava, akciová společnost, dopisem ze dne 18.10.2002 námitky, které zadavatel obdržel téhož dne, a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl, což uchazeči UNIPS Ostrava, akciová společnost, oznámil podle § 56 odst. 2 zákona dopisem ze dne 21.10.2002, který jmenovaný uchazeč převzal podle doručenky dne 23.10.2002. Vzhledem k tomu, že uchazeč UNIPS Ostrava, akciová společnost, nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za správné, podal dopisem ze dne 31.10.2002 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") obdržel výše uvedený návrh dne 31.10.2002, a tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách. Zadavatel obdržel jedno vyhotovení návrhu dne 1.11.2002. Podle § 58 zákona účastníky tohoto správního řízení jsou: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, zastoupené Mgr. Antonínem Petrášem, primátorem, v době zadání veřejné zakázky zastoupené Lubomírem Kuznikem, UNIPS Ostrava, akciová společnost, Pražákova 7, 709 00 Ostrava 9, za niž jedná Ing. Jaroslav Paclt, místopředseda představenstva, a Ing. Stanislav Smugala, člen představenstva, SSKA - Stavební společnost Karviná, s. r. o., Bohumínská 1878, 735 06 Karviná, za niž jedná Ing. Pavel Šrámek, jednatel společnosti, jejíž nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, STAVOKOMP, stavební a. s., Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná-Hranice, za niž jedná Ing. Ivan Šnapka, předseda představenstva, jejíž nabídka se umístila jako druhá v pořadí. Zahájení řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem č. j. VZ/S 201/02-152/5512/02-jl ze dne 14.11.2002 a stanovil lhůtu, ve které se účastníci řízení mohli vyjádřit ke skutečnostem, které budou podkladem pro rozhodnutí. K podkladům pro rozhodnutí se ve stanovené lhůtě nevyjádřil žádný z účastníků správního řízení. Návrh uchazeče UNIPS Ostrava, akciová společnost, byl podán v souladu s § 57 odst. 2 zákona, a proto orgán dohledu vyměřil uchazeči podle § 6 odst. 2 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správní poplatek stanovený ve výši 100 000,- Kč podle položky 62 písm. b) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 368/1992 Sb., přičemž orgán dohledu jmenovaného uchazeče poučil, že nebude-li správní poplatek ve stanovené lhůtě uhrazen, orgán dohledu toto zahájené správní řízení zastaví. Rozhodnutí č.j. VZ/S 201/02-152/5513/02-jl ze dne 14.11.2002 o povinnosti uhradit správní poplatek převzal poplatník UNIPS Ostrava, akciová společnost, podle doručenky dne 18.11.2002. Posledním dnem pro zaplacení správního poplatku byl 3. prosinec 2002. Proti předmětnému rozhodnutí bylo možno podat odvolání dle § 48 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Po marném uplynutí lhůty pro podání odvolání, která uplynula poplatníkovi dne 18.12.2002, rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.12.2002. Vzhledem k tomu, že poplatník nepodal odvolání a ani vyměřený správní poplatek neuhradil ve stanovené patnáctidenní lhůtě od doručení rozhodnutí ani později, nezbylo orgánu dohledu, než rozhodnout o zastavení správního řízení. Zastavením správního řízení z důvodu neuhrazení správního poplatku není dotčena možnost orgánu dohledu zahájit správní řízení z úřední povinnosti v případě jeho pochybností o správnosti úkonů zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky. Poučení: Podle § 48 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí do 30 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Obdrží: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, zast. Mgr. Antonínem Petrášem UNIPS Ostrava, akciová společnost, Pražákova 7, 709 00 Ostrava 9, zast. Ing. Jaroslavem Pacltem a Ing. Stanislavem Smugalou SSKA - Stavební společnost Karviná, s. r. o., Bohumínská 1878, 735 06 Karviná, zast. Ing. Pavlem Šrámkem STAVOKOMP, stavební a. s., Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná-Hranice, zast. Ing. Ivanem Šnapkou

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/2152
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 296 lidí darovalo 810 900 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy