Rozhodnutí UOHS 2310


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S155-16/02-153/6193/02-Št
Instance I.
Věc
více veřejných zakázek, Hl. m. Praha
Účastníci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, městká část Praha 2
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 01.02.2003
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2029.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2030.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2031.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2032.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2033.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2034.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2035.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2036.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2037.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2038.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2039.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2040.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2291.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2292.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2297.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2307.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2309.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2311.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2313.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2314.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2317.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2318.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2320.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2322.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2340.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2342.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2346.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2347.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2349.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2351.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2361.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2364.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2366.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2369.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2371.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2375.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2379.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2381.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2382.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2383.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2384.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2385.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2388.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2392.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2394.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-3512.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2310.html
Rozhodnutí
        
Č. j. VZ/S155-16/02-153/6193/02-Št V Brně dne 27. prosince 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30. 8. 2002 z vlastního podnětu podle § 57 odst.1 zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele - hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha, zastoupené v době zadávání šetřené veřejné zakázky primátorem Ing. arch. Janem Kaslem, nyní zastoupené primátorem MUDr. Pavlem Bémem - učiněných při zadávání veřejné zakázky "Výkon truhlářských a zámečnických prací", zadané podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., výzvou ze dne 23. 10. 2000, rozhodl takto: Podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., sesprávní řízení zastavuje. Odůvodnění Na základě kontroly provedené podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") ve dnech 18. 6. 2002 až 20. 6. 2002, získal orgán dohledu pochybnosti o tom, zda úkony a postupy zadavatele - hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha, nyní zastoupené primátorem MUDr. Pavlem Bémem (dále jen "zadavatel") - učiněné při zadávání zakázky "Výkon truhlářských a zámečnických prací", zadané podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb. (dále jen "zákon"), výzvou ze dne 23. 10. 2000, jsou v souladu se zákonem. Orgán dohledu zahájil správní řízení z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. Účastníkem správního řízení je podle § 58 posledně cit. zákona o zadávání veřejných zakázek zadavatel. Zahájení správního řízení orgán dohledu oznámil zadavateli dopisem č. j. VZ/S155/02-153/4092/02-Št ze dne 27. 8. 2002, který zadavatel obdržel dne 30. 8. 2002, a tímto dnem bylo správní řízení zahájeno. Uvedeným dopisem si orgán dohledu současně vyžádal dokumentaci o zadání předmětné veřejné zakázky. Zadavatel dopisem ze dne 16. 9. 2002 orgánu dohledu sdělil, že nemůže požadovanou dokumentaci předložit, neboť byla následkem povodní zničena. Archivy zadavatele jsou umístěny v suterénu budovy Nové radnice, Praha 1, Mariánské náměstí 2, a byly zcela zaplaveny. Dne 20. 12. 2002 obdržel orgán dohledu od zadavatele záznam o zničení části spisovny při povodni, který dokládá zničení písemných materiálů v suterénních prostorách Nové radnice. Po přezkoumání a zhodnocení všech podkladů a stanovisek zadavatele uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti. Podle ustanovení § 64b zákona "Zadavatel je povinen dokumentaci o zadání, včetně podaných nabídek všech uchazečů, uchovávat po dobu pěti let od uzavření smlouvy nebo od zrušení zadání veřejné zakázky s výjimkou vzorků nebo ukázek (§ 39a)." Orgán dohledu nemá k dispozici dokumentaci o zadání veřejné zakázky, a proto nemůže přezkoumat, zda byl postup zadavatele při výběru nejvhodnější nabídky v souladu se zákonem či nikoliv. I když zadavatel dokumentaci o zadání veřejné zakázky již nearchivuje, tuto skutečnost nezpůsobil. Ke ztrátě (znehodnocení) dokumentace o zadání veřejné zakázky došlo v důsledku přírodní katastrofy - povodní v srpnu 2002, kterou zadavatel nemohl předvídat. Podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, "Správní orgán zastaví řízení, vzal-li účastník návrh na jeho zahájení zpět a souhlasí-li s tím ostatní účastníci řízení, nebo odpadl-li důvod řízení zahájeného z podnětu správního orgánu". Vzhledem k tomu že nelze přezkoumat postup zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky, neboť příslušná dokumentace byla zničena, orgán dohledu rozhodl o zastavení řízení ve smyslu § 30 správního řádu, neboť odpadl důvod řízení. Orgán dohledu posoudil celý případ, a na základě všech popsaných skutečností a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Obdrží: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2,110 01 Praha, zast. MUDr. Pavlem Bémem

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/2310
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 677 lidí darovalo 1 844 177 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy