Rozhodnutí UOHS 2364


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S155-45/02-153/6208/02-Št
Instance I.
Věc
více veřejných zakázek, Hl. m. Praha
Účastníci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, městká část Praha 2
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 05.02.2003
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2029.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2030.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2031.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2032.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2033.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2034.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2035.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2036.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2037.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2038.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2039.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2040.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2291.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2292.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2297.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2307.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2309.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2310.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2311.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2313.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2314.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2317.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2318.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2320.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2322.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2340.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2342.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2346.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2347.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2349.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2351.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2361.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2366.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2369.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2371.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2375.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2379.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2381.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2382.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2383.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2384.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2385.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2388.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2392.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2394.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-3512.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2364.html
Rozhodnutí
        
Č. j. VZ/S155-45/02-153/6208/02-Št V Brně dne 30. prosince 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30. 8. 2002 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č.130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., a zákona č. 226/2002 Sb., ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele - hlavní město Praha, Mariánské nám. 2,110 0l Praha, zastoupené v době zadávání šetřené veřejné zakázky primátorem Ing. arch. Janem Kaslem, nyní zastoupené primátorem MUDr. Pavlem Bémem - učiněných při zadávání veřejné zakázky Stavba č. 0095 - "Ďáblice - Ďáblická"- vícepráce, zadané výzvou ze dne 5. 10. 2001 jednomu zájemci o veřejnou zakázku podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., rozhodltakto: Zadavatel - hlavní město Praha - porušil ustanovení § 2e posledně cit. zákona tím, že před uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 5. 1. 2000 nevyloučil uchazeče EKOSPOL a. s., Praha, z další účasti na veřejné zakázce, přestože jmenovaný uchazeč nedoložil doklady opravňující k podnikání ve smyslu § 50 odst. 2 zákona. Vzhledem k tomu, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nekvalifikoval zjištěné porušení zákona jako závažné, nelze podle § 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., zadavateli - hlavnímu městu Praha - uložit pokutu. Současně nelze podle ustanovení § 59 resp. § 60 posledně cit. zákona ani uložit opatření k nápravě, neboť předmětná veřejná zakázka je již realizována. Odůvodnění Na základě kontroly provedené podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") ve dnech 18. 6. 2002 až 20. 6. 2002, získal orgán dohledu pochybnosti o tom, zda úkony a postupy zadavatele - hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 0l Praha, nyní zastoupené primátorem MUDr. Pavlem Bémem (dále jen "zadavatel") - učiněné při zadávání veřejné zakázky "Stavba č. 0095 - "Ďáblice - Ďáblická"- vícepráce, zadané výzvou ze dne 5. 10. 2001 jednomu zájemci o veřejnou zakázku podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. (dále jen "zákon"), jsou v souladu se zákonem. Orgán dohledu zahájil správní řízení z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. Účastníkem správního řízení je podle § 58 posledně cit. zákona o zadávání veřejných zakázek zadavatel. Zahájení správního řízení orgán dohledu oznámil zadavateli dopisem č. j. VZ/S155/02-153/4092/02-Št ze dne 27. 8. 2002, který zadavatel obdržel dne 30. 8. 2002, a tímto dnem bylo správní řízení zahájeno. Uvedeným dopisem si orgán dohledu současně vyžádal dokumentaci o zadání předmětné veřejné zakázky. Požadovanou dokumentaci orgán dohledu od zadavatele obdržel dne 16. 9. 2002. Po přezkoumání dokumentace o zadání šetřené veřejné zakázky orgán dohledu seznámil zadavatele se zjištěnými skutečnostmi, především při zjišťování kvalifikace uchazečů o veřejnou zakázku, a to dopisem č. j. VZ/S155/02-153/4679/02-Št ze dne 30. 9. 2002, a poskytl mu lhůtu na vyjádření, příp. doplnění materiálů. Zadavatel své stanovisko sdělil dopisem ze dne 15. 10. 2002, přičemž se jednalo o obecné stanovisko (společné) ke všem kontrolovaným zakázkám v rámci správního řízení vedeného pod č. j. S 155/02. Obecně k prokazování kvalifikačních předpokladů tedy zadavatel sdělil, že všichni uchazeči prokazovali kvalifikační předpoklady v nabídkách podle § 2b zákona způsobem uvedeným v § 2c zákona. Před uzavřením smlouvy dokládal vybraný uchazeč zadavateli kvalifikační předpoklady podle § 2c odst. 2 zákona, přičemž v některých případech dokládali před podpisem smlouvy již jen doklady uvedené v § 2c odst. 2 písm. b) a c) zákona, neboť doklady uvedené v § 2c odst. 2 písm. a) zákona byly součástí nabídky s argumentem, že uvedené doklady má zadavatel již k dispozici a další ověřování neúměrně zvyšuje náklady, jestliže se účastní více soutěží v jednom roce. V případě, že k základní zakázce byly zadávány další zakázky podle § 50 zákona, zadavatel sdělil, že nebylo vždy ze strany uchazeče doloženo a zadavatelem striktně vyžadováno doložení oprávnění k podnikání ve smyslu § 50 odst. 2 zákona, neboť pokud se jednalo o rozšíření původního předmětu plnění zakázky, jednalo se o tentýž subjekt, se kterým již byla uzavřena řádná smlouva o dílo a na základě původní veřejné zakázky, kde subjekt potřebné doklady doložil. Další stanovisko zadavatel sdělil orgánu dohledu dopisem ze dne 11. 11. 2002, přičemž doplnil dokumentaci o některé doklady (viz níže). Po přezkoumání a zhodnocení všech podkladů uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti. Z předložených materiálů vyplývá, že původní veřejná zakázka na zhotovení díla vč. dokumentace skutečného provedení díla: stavby č. 0095 "Ďáblice - Ďáblická", byla zadána formou obchodní veřejné soutěže vyhlášené v Obchodním věstníku č. 40/99 dne 6. 10. 1999. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka uchazeče EKOSPOL a. s., Dukelských hrdinů 747/19, Praha 7. Smlouva s vybraným uchazečem byla uzavřena dne 5. 1. 2000, výše peněžitého závazku ve smlouvě činí 49 331 744,-- Kč vč. DPH (46 982 613,-- Kč bez DPH). Doba realizace je 13 měsíců od předpokládaného zahájení (březen 2000). Dne 23. 6. 2000 zadavatel vyzval společnost EKOSPOL a. s. k podání nabídky ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) zákona na přepracování projektů dle závěrů dohodnutých na OMI MHMP dne 19. 6. 2000. Dopisem ze dne 24. 7. 2000 zadavatel oznámil uchazeči výběr jeho nabídky a uzavřel s vybraným uchazečem dne 7. 8. 2000 dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, cena je stanovena ve výši 52 500,-- Kč vč. DPH. Dokumentace o zadání veřejné zakázky neobsahuje doklady prokazující, že by uchazeč EKOSPOL a. s. před uzavřením smlouvy doložil oprávnění k podnikání (živnostenský list, výpis o obchodního rejstříku) ve smyslu § 50 odst. 2 zákona. Orgán dohledu v uvedeném případě neklasifikoval porušení § 2e zákona z důvodu nedoložení oprávnění k podnikání jako závažné, neboť zadavatel mohl v době uzavírání smlouvy zadat veřejnou zakázku rovněž podle ustanovení § 49b zákona - veřejné zakázky malého rozsahu - a to do výše budoucího peněžitého závazku 2 mil. Kč bez DPH, jak již orgán dohledu sdělil výše, u této formy zadání veřejné zakázky zákon prokazování kvalifikace nevyžaduje. Dne 10. 11. 2000 zadavatel dodatkem č. 2 uzavřeným mezi zadavatelem a společností EKOSPOL a. s., poskytl zhotoviteli zálohu na předzásobení se materiálem ve výši 6 900 000,-- Kč. Dne 24. 10. 2000 zadavatel vyzval společnost EKOSPOL a. s. k podání nabídky ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) zákona na rozšíření předmětu plnění (požadavky na rozšíření zadavatel blíže specifikuje ve výzvě). Dopisem ze dne 29. 11. 2000 zadavatel oznámil uchazeči výběr jeho nabídky a uzavřel s vybraným uchazečem dne 29. 11. 2000 dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo, cena je stanovena ve výši 1 058 126,-- Kč vč. DPH. Dokumentace o zadání veřejné zakázky neobsahuje doklady prokazující, že by uchazeč EKOSPOL a. s. před uzavřením smlouvy doložil oprávnění k podnikání (živnostenský list, výpis o obchodního rejstříku) ve smyslu § 50 odst. 2 zákona. Zadavatel doplnil dokumentaci o oba požadované doklady. Dne 5. 10. 2001 zadavatel vyzval společnost EKOSPOL a. s. k podání nabídky ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) zákona na vícepráce, které blíže specifikuje ve výzvě. Dopisem ze dne 5. 12. 2001 zadavatel oznámil uchazeči výběr jeho nabídky a uzavřel s vybraným uchazečem dne 11. 12. 2001 dodatek č. 4 k výše uvedené smlouvě o dílo, cena je stanovena ve výši 4 052 836,-- Kč vč. DPH. Dokumentace o zadání veřejné zakázky neobsahuje doklady prokazující, že by uchazeč EKOSPOL a. s. před uzavřením smlouvy doložil oprávnění k podnikání (živnostenský list, výpis o obchodního rejstříku) ve smyslu § 50 odst. 2 zákona. Zadavatel doplnil dokumentaci o oba požadované doklady. Přestože zadavatel porušil zákon, jedná se o formálním porušení zákona, jehož intenzita nedosáhla takového stupně závažnosti, jak předpokládá § 62 odst. 1 zákona, aby mohla být uložena pokuta. Orgán dohledu posoudil celý případ, a na základě všech popsaných skutečností a vzhledem k tomu, že i samotným projednáním případu před orgánem dohledu bylo dosaženo preventivního účelu zákona o zadávání veřejných zakázek, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Obdrží: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2,110 01 Praha, zast. MUDr. Pavlem Bémem

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/2364
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 688 lidí darovalo 1 867 377 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy