Rozhodnutí UOHS 2750


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S0197/00
Instance I.
Věc
Dodávka 25 ks počítačů a 10 ks tiskáren
Účastníci MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 29.09.2000
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2750.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: S 197-R/00-1204/140/Ná V Praze dne 7. 9. 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 10. 8. 2000 ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb., na základě návrhu uchazeče - INTERBASE, spol. s r. o., se sídlem U vodojemu 11a, Praha 4, PSČ 142 00, za niž jedná jednatel Martin Bayer, na přezkoumání úkonů zadavatele - Městské části Praha 6, se sídlem Čsl. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52, zastoupeného starostou MUDr. Pavlem Bémem, ve veřejné zakázce zadané dne 28. 6. 2000 podle § 49 odst. l zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb. na: "dodávku 25 ks počítačů a 10 ks tiskáren" r o z h o d l t a k t o zadavatelem - Městskou částí Praha 6, se sídlem Čsl. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52, zast. starostou MUDr. Pavlem Bémem, nedošlo k porušení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb., a proto se návrh uchazeče INTERBASE, spol. s r. o., se sídlem U vodojemu 11a, Praha 4, PSČ 142 00, za niž jedná jednatel Martin Bayer, podle ustanovení § 60 písm. a) cit. zákona z a m í t á . O d ů v o d n ě n í Městská část Praha 6, se sídlem Čsl. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52, zastoupená starostou MUDr. Pavlem Bémem (dále jen "zadavatel"), vyzvala písemně výzvou více zájemcům ve smyslu § 49 odst. 1 zákona, dne 28. 6. 2000, osm zájemců k podání nabídky na veřejnou zakázku: "dodávka 25 ks počítačů a 10 ks tiskáren". Ve lhůtě pro podání nabídek zjistil zadavatel chybný údaj v bodě 7. Hodnocení nabídek, kde uvedl množství 15 tiskáren. Na tuto chybu upozornil faxem nebo elektronickou poštou všechny zájemce o veřejnou zakázku. Do skončení lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel 5 nabídek uchazečů. Nabídka uchazeče INTERBASE, spol. s r. o., se sídlem U vodojemu 11a, Praha 4, PSČ 142 00, za niž jedná jednatel Martin Bayer (dále "jen uchazeč"), nevyhověla kontrole úplnosti, když uchazeč neprokázal kvalifikační předpoklad dle § 2b odst. 1 písm. f) zákona a nedodržel požadavek zadavatele na 3 letou záruční dobu na všechny komponenty systému dle bodu 1. 3. Návrhu smlouvy. Posouzení a hodnocení nabídek provedla komise pro posouzení a hodnocení dne 2. 8. 2000. Komise navrhla zadavateli vyloučit uchazeče z další účasti ve výzvě. Zadavatel vyloučil tohoto uchazeče z další účasti na veřejné zakázce svým rozhodnutím ze dne 2. 8. 2000, č. j.: S-497-2000. Rozhodnutí o vyloučení z výzvy více zájemcům uchazeč převzal dne 7. 8. 2000. Dne 10. 8. 2000 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad"), od uchazeče návrh na přezkoumání úkonů zadavatele. Jedno vyhotovení návrhu zaslal uchazeč zadavateli. V podaném návrhu uchazeč namítá: Rozhodnutím zadavatele byl uchazeč vyloučen z další účasti ve výzvě, není mu známo, zda bylo výběrové řízení ukončeno. v ust. § 40 odst. 4 zákona je stanoveno, že výzva musí shodně obsahovat pro všechny zájemce podstatné náležitosti. Výzva zadavatele však uvádí v jejím záhlaví požadavek na dodávku 25 ks počítačů a 10 ks tiskáren a v článku 7. Hodnocení nabídek … "Bude hodnoceno podle výše nabídkové ceny celé dodávky (25 ks PC a 15 tiskáren)". Z pohledu uchazeče se jedná o rozdíl v počtu tiskáren, který má zásadní dopad na kalkulaci a tvorbu cenové nabídky. V průběhu řízení si zadavatel uvědomil chybu a navrhovatele telefonicky vyrozuměl o chybném údaji u množství tiskáren v článku 7 výzvy. Podle navrhovatele je takováto oprava v zadání nedostatečná, neboť ust. § 68 odst. 1 zákona uvádí, že veškeré úkony zadavatelů a uchazečů učiněné podle tohoto zákona, s výjimkou nevztahující se na tento případ, musí mít písemnou formu. V početní nesprávnosti v podstatné náležitosti výzvy podle ust. § 49 odst. 4 zákona a následném postupu zadavatele v rozporu s ust. § 68 odst. 1 spatřuje navrhovatel porušení zákona ze strany zadavatele. Uchazeč navrhuje, aby orgán dohledu po přezkoumání návrhu rozhodl podle ust. § 60 zákona tak, že byl zadavatelem porušen zákon a zadání veřejné zakázky podle §60 písm. b) zákona zrušil. Účastníci řízení: Městská část Praha 6, se sídlem Čsl. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52, zastoupená starostou MUDr. Pavlem Bémem, b) INTERBASE, spol. s r. o., se sídlem U vodojemu 11a, Praha 4, PSČ 142 00, za niž jedná jednatel Martin Bayer Úřad přezkoumal podle § 57 zákona a následujících napadnuté rozhodnutí statutárního orgánu zadavatele. Ve správním řízení Úřad provedl, podle § 32 odst. 1 a § 34 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení ve spojení s ustanovením § 61 zákona, dokazování obsahem dokumentace o zadání veřejné zakázky, obsahem návrhů na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách a obsahem stanoviska zadavatele, přičemž dospěl k tomuto závěru: Podle § 49 odst. 9 zákona má zadavatel povinnost bezodkladně oznámit uchazeči, kterého vyloučí z další účasti na veřejné zakázce tuto skutečnost. Uchazeči, který byl vyloučen z další účasti na veřejné zakázce nezasílá zadavatel rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Z předložené dokumentace k veřejné zakázce na "dodávka 25 ks počítačů a 10 ks tiskáren" vyplývá, že zadavatel vyrozuměl všechny zájemce o veřejnou zakázku, tedy i společnost INTERBASE, spol. s r. o., o tiskové chybě v bodě 7. Hodnocení nabídek, kde bylo uvedeno: "Bude provedeno podle výše nabídkové ceny celé dodávky (25 ks PC a 15 tiskáren)" elektronickou poštou nebo faxem. Z dokladů v dokumentaci je zřejmé, že společnost INTERBASE, spol. s r. o., se sídlem U vodojemu 11a, Praha 4, PSČ 142 00, za niž jedná jednatel Martin Bayer, potvrdila přijetí opravy chyby dne 27. 7. 2000 následujícím sdělením: "Pane Tvrz, Potvrzujeme přijetí vašeho mailu a do nabídky dáme počet 10 ks LJ HP. S pozdravem M. Bayer - jednatel". Z dokumentace k veřejné zakázce je zřejmé, že všichni uchazeči vzali na vědomí opravený údaj. Zadavatel vyhověl požadavku písemné formy úkonu, protože písemnost spočívá v tom, že obsah právního úkonu je zachycen v textu listiny. Na základě shora uvedeného rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku. P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Lazarská 7, pošt. přihr. 871, PSČ 111 21 Praha 1. Ing. Petr A n t o n í n ředitel odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Praze Rozhodnutí obdrží: Městská část Praha 6, Čsl. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52, zastoupená starostou MUDr. Pavlem Bémem, INTERBASE, spol. s r. o., U vodojemu 11a, Praha 4, PSČ 142 00, za niž jedná jednatel Martin Bayer

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/2750
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 677 lidí darovalo 1 844 177 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy