Rozhodnutí UOHS 2771


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S0253/00
Instance I.
Věc
Monitorovací kamerový systém (MKS), Havlíčkův Brod
Účastníci Město Havlíčkův Brod - změněno
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 29.01.2001
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-2771.html
Rozhodnutí
        
ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 253-R/00-1708/140/Ná V Praze dne 8. 1. 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 13. 11. 2000 ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., na základě návrhu uchazeče - KELCOM Havlíčkův Brod spol. s r. o., se sídlem Sázavská 578, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01, za kterého jedná jednatel Martin Sedlák, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Města Havlíčkův Brod, se sídlem Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01, zast. starostou města Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, Městské rady č. 367/00, ze dne 9. 10. 2000, o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce: "Monitorovací kamerový systém (MKS), Havlíčkův Brod" zadané podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., a zákona č. 256/2000 Sb., písemnou výzvou více zájemcům ze dne 14. 9. 2000 rozhodl takto: zadavatel město Havlíčkův Brod, se sídlem Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01, zastoupené starostou města Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, porušil: § 49 odst. 9 cit. zákona, tím že nerozhodl o vyloučení uchazeče Alsig, spol. s r. o., se sídlem Holečkova 31, Praha 5, PSČ 150 00, za kterého jedná jednatel Jiří Cimbál z další účasti na veřejné zakázce a neoznámil uchazeči rozhodnutí o jeho vyloučení v souladu s ustanovením § 49 odst. 9 tohoto zákona, § 49 odst. 10 cit. zákona tím, že rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky neprokázal, že vybral nejvhodnější nabídku nejlépe splňující kritéria hodnocení. Podle § 59 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., o zadávání veřejných zakázek se rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - Městské rady č. 367/00, ze dne 9. 10. 2000, ruší a zadavateli se ukládá ve smyslu § 59 písm. a) cit. zákona provést nový výběr nejvhodnější nabídky do 2 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Odůvodnění Město Havlíčkův Brod, se sídlem Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01, zastoupené starostou města Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem (dále jen "zadavatel"), vyzvalo písemně ve smyslu § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb. (dále jen "zákon"), dne 14. 9. 2000, 7 zájemců k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky: "Monitorovací kamerový systém (MKS), Havlíčkův Brod". Do skončení lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel 5 nabídek uchazečů. Dne 2. 10. 2000 se konalo otevírání obálek. Komise při své činnosti nevyřadila žádnou nabídku. Téhož dne provedla komise pro posouzení a hodnocení nabídek hodnocení nabídek uchazečů. Nejvhodnější nabídkou komise vybrala a navrhla zadavateli schválit nabídku uchazeče Alsig, spol. s r. o., se sídlem Holečkova 31, Praha 5, PSČ 150 00, za kterou jedná jednatel Jiří Cimbál. Rozhodnutím Městské rady č. 367/00, ze dne 9. 10. 2000, zadavatel určil nejvhodnější nabídkou nabídku uchazeče GEPARD s. r. o., se sídlem V ráji 919, Pardubice, PSČ 530 02, za niž jedná jednatel Ing. Jiří Jarolím. V "oznámení o vyhodnocení nabídek" ze dne 11. 10. 2000, které zadavatel rozeslal všem uchazečům - uvedl, že stanovil pořadí, kdy na prvním místě je nabídka uchazeče GEPARD s. r. o., se sídlem V ráji 919, 530 02 Pardubice. U nabídky Alsig, spol. s r. o., se zde konstatuje: "Komise neshledala nabídku jako neúplnou. Zadavatel následně zjistil, že nabídka nemá všechny náležitosti (chybí doklad o homologaci kamer) a uchazeče ze soutěže vyloučil". Dne 20.10.2000 obdržel zadavatel od dvou uchazečů: BAUKOMLEX a. s. a KELCOM Havlíčkův Brod spol. s r. o. námitky proti výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel námitky uchazečů přezkoumal a námitkám nevyhověl. Uchazeče o tom vyrozuměl svým rozhodnutím ze dne 31. 10. 2000, zn. ÚP/1247-8/00, které uchazeč KELCOM Havlíčkův Brod spol. s r. o., se sídlem Sázavská 578, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01, za niž jedná jednatel Martin Sedlák (dále jen "uchazeč"), převzal dne 6. 11. 2000. Dne 13. 11. 2000 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad"), v zákonem stanovené lhůtě, od uchazeče návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele. V podaném návrhu uchazeč namítá: porušení § 49 odst. 9 zákona, které spatřuje ve skutečnosti, že nebyla vybrána nejvhodnější nabídka. Vítězná nabídka dle názoru uchazeče a přiloženého nezávislého posouzení nesplňuje zadané požadavky a funkčnost kamer. Technické parametry kamer jsou nepřesně zadané, takže požadovanou citlivost při běžném provozu nesplňují žádné kamery. Citlivost tak jak byla zadána, splňují kamery Plettac FA838, navržené vítězným uchazečem pouze za předpokladů: pevný (nikoliv zoom) objektiv o světelnosti F 0,7; při uzávěrce 5 vteřin (to znamená, že se kamera ani nic na obraze nesmí po dobu 5 vteřin pohnout, jinak má obraz šmouhy), což je při požadavku na stálé monitorování určeného prostoru tak, jak je požadavek ve výzvě, nemožné. Pojem "běžně cenově i obchodně dostupné kamery" považuje za velmi nepřesný a nevhodný k posuzování nabídek. Kamery FA838 jsou přibližně dvakrát dražší, než srovnatelné kamery ostatních značek. Z toho důvodu se uchazeč domnívá, že vítězná nabídka rovněž nesplňuje podmínky stanovené ve výzvě. Uchazeč se domáhá zrušení výzvy více zájemcům. Podle § 58 zákona účastníky tohoto řízení jsou: Město Havlíčkův Brod, se sídlem Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01, zastoupené starostou města Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem, KELCOM Havlíčkův Brod spol. s r. o., se sídlem Sázavská 578, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01, za niž jedná jednatel Martin Sedlák, GEPARD s. r. o., se sídlem V ráji 919, Pardubice, PSČ 530 02, za niž jedná jednatel Ing. Jiří Jarolím, PATROL group s. r. o., se sídlem Masarykovo nám. 8, Jihlava, PSČ 586 01, za niž jedná jednatel Jiří Pospíšil Úřad přezkoumal podle § 57 zákona a následujících napadnuté rozhodnutí statutárního orgánu zadavatele. Ve správním řízení Úřad provedl, podle § 32 odst. 1 a § 34 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 61 zákona, dokazování obsahem dokumentace o zadání veřejné zakázky, obsahem návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách a obsahem stanoviska zadavatele, přičemž dospěl k závěru: zadavatel v zadání výzvy více zájemcům stanovil hodnocení nabídek podle více kritérií: technická, jakostní, estetická a funkční charakteristika veřejné zakázky v souladu s podmínkami pro dodávku a montáž MKS cena celková výhodnost smlouvy o dílo včetně platebních podmínek provozní náklady, záruční a pozáruční servis a jeho podmínky doba plnění veřejné zakázky. Ze záznamu zadavatele "Rozhodnutí o vyhodnocení nabídek na akci Monitorovací kamerový systém, Havlíčkův Brod" ze dne 2. 10. 2000 vyplývá, že zadavatel jmenoval komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů. Komise pro posouzení a hodnocení doporučila zadavateli schválit nejvhodnější nabídkou nabídku uchazeče Alsig, spol. s r. o., se sídlem Holečkova 31, Praha 5, PSČ 150 00, na druhém místě vyhodnotila nabídku uchazeče GEPARD s. r. o., se sídlem V ráji 919, Pardubice, PSČ 530 02. V odůvodnění výběru, kdy nejvhodnější nabídkou komise navrhla zadavateli schválit nabídku uchazeče Alsig, spol. s r. o., se sídlem Holečkova 31, Praha 5, PSČ 150 00, je uvedeno: "Komise rozhodla o pořadí jednotlivých nabídek tajným hlasováním….". Záznam z jednání komise "Rozhodnutí o vyhodnocení nabídek…." ze dne 2. 10. 2000 neobsahuje zdůvodnění hodnocení nabídek uchazečů podle zadavatelem ve výzvě více zájemcům stanovených jednotlivých kritérií hodnocení a tím ani zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. Provedené hodnocení je neprůkazné. Hlasováním nelze prokázat výběr nejvhodnější nabídky. Při hodnocení nabídek zadavatel porušil § 49 odst. 10 zákona, který mu ukládá: "Zadavatel je povinen pořídit o posouzení a hodnocení nabídek záznam, ve kterém uvede popis hodnocení a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky". Orgán dohledu dále zjistil, že zadavatel porušil § 49 odst. 9 zákona, když nevyloučil uchazeče Alsig, spol. s r. o. z další účasti na veřejné zakázce v souladu s cit. ustanovením zákona a pouze konstatoval v "oznámení o vyhodnocení nabídek" (zadavatel má uchazečům oznámit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky) ze dne 11. 10. 2000, které zaslal uchazečům, že: "Komise neshledala nabídku jako neúplnou. Zadavatel následně zjistil, že nabídka nemá všechny náležitosti (chybí doklad o homologaci kamer) a uchazeče ze soutěže vyloučil". Z uvedeného důvodu při novém výběru zadavatel dodrží ustanovení § 49 odst. 9 zákona - vyloučí uchazeče Alsig, spol. s r.o. pro nesplnění dalších požadavků stanovených ve výzvě z další účasti na veřejné zakázce a toto rozhodnutí uchazeči oznámí. Ke shora uvedeným námitkám uchazeče týkajícím se technických parametrů a citlivosti kamer uvádí orgán dohledu: při zadání veřejné zakázky výzvou více zájemcům zadavateli vyplývá povinnost, jak bylo výše uvedeno, z § 49 odst. 10 zákona, provést hodnocení nabídek uchazečů podle všech vyhlášených kritérií stanovených v zadání způsobem uvedeným v § 6 zákona - uvést popis hodnocení a zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel, jak je zřejmé z rozhodnutí o přezkoumání námitek uchazeče ze dne 31. 10. 2000, zn. ÚP/1247/00, si na základě podaných námitek vyžádal stanovisko k citlivosti kamer od společnosti Plettac security Praha s. r. o., Prostřední 706/3, Praha 4, PSČ 141 00, která je dodavatelem zmiňovaných kamer. Zadavatel následně použil uchazeči - v rozhodnutí o přezkoumání jím podaných námitek - vyjádření Plettac security Praha s. r. o., ve kterém dodavatel kamer uvedl k parametrům kamer m. j., že další parametry prokazující vhodnost použití těchto kamer je možno doložit nejen v systémech městských kamerových dohledů, dopravních systémů, průmyslových podniků vyžadujících maximální nároky na kvalitu a funkčnost systému i referenční listinou plettac elecronics. Posoudit a hodnotit odbornou stránku zakázky spadá výhradně do kompetence zadavatele. V daném případě odkazuje Úřad na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č.j.: 2 A 1/99-32 ze dne 17. 6. 1999, kde se uvádí: …"Orgán dohledu nemůže přebírat zodpovědnost za výběr nejvhodnější nabídky, neboť k tomu nemá odborné předpoklady a nelze to požadovat ani po soudu. Úkolem obou je kontrola rámce, v němž se výběr provádí, nikoli samotné kvality výběru. V opačném případě by se totiž vlastní výběr nejvhodnější nabídky mohl stát záležitostí znaleckých posudků a pak by existence zákona postrádala smysl". Na základě shora uvedeného Úřad rozhodl jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Lazarská 7, pošt. přihr. 871, PSČ 111 21 Praha 1. Ing. Petr Antonín ředitel odboru Rozhodnutí obdrží: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01, zastoupené starostou města Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem KELCOM Havlíčkův Brod spol. s r. o., Sázavská 578, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01, za niž jedná jednatel Martin Sedlák GEPARD s. r. o., V ráji 919, Pardubice, PSČ 530 02, za niž jedná jednatel Ing. Jiří Jarolím PATROL group s. r. o., Masarykovo nám. 8, Jihlava, PSČ 586 01, za niž jedná jednatel Jiří Pospíšil

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/2771
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 392 lidí darovalo 1 100 566 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy