Rozhodnutí UOHS 3045


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S0159/99
Instance I.
Věc
Stavba bytového domu s pečovatelskou službou, Šlejnická ul., Praha 6
Účastníci MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-3045.html
Rozhodnutí
        
Č.j.: S 159-R/99-906/140/IB V Praze dne 29.7.1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení řízení, zahájeném dne 15.7.1999 podle ustanovení § 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., na základě návrhu uchazeče Geosan Group a.s., se sídlem Zahradní 418, 281 01 Velim, zastoupeného Ing. Romanem Wurstem, předsedou představenstva, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Městské části Praha 6, se sídlem Čs. Armády 23, 160 052 Praha 6, zastoupeného starostou MUDr. Pavlem Bémem, o vyloučení uchazeče z další účasti ve veřejné zakázce na "Stavbu bytového domu s pečovatelskou službou, Šlejnická ul., Praha 6", vyhlášené formou obchodní veřejné soutěže v Obchodním věstníku č. 19 dne 12.5.1999 pod č.j. 074134-19/99, takto r o z h o d l : správní řízení se v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (Správní řád) z a s t a v u j e. O d ů v o d n ě n í Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad) obdržel dne 15.7.1999 návrh na zahájení správního řízení proti rozhodnutí zadavatele Městské části Praha 6, se sídlem Čs. Armády 23, 160 052 Praha 6, zastoupeného starostou MUDr. Pavlem Bémem (dále jen zadavatel), o vyloučení uchazeče Geosan Group a.s., se sídlem Zahradní 418, 281 01 Velim, zastoupeného Ing. Romanem Wurstem, předsedou představenstva (dále jen uchazeč) z další účasti ve veřejné zakázce na "Stavbu bytového domu s pečovatelskou službou, Šlejnická ul., Praha 6", vyhlášené formou obchodní veřejné soutěže v Obchodním věstníku č. 19 dne 12.5.1999 pod č.j. 074134-19/99 ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen zákon). Dnem 15.7.1999 bylo zahájeno správní řízení u orgánu dohledu ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona. Dne 16.7.1999 předal zadavatel ve smyslu § 57 odst. 3 zákona Úřadu veškerou dokumentaci předmětné veřejné zakázky. Po prostudování předložené dokumentace Úřad konstatuje následující skutečnosti. Zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku na "Stavbu bytového domu s pečovatelskou službou, Šlejnická ul., Praha 6" formou obchodní veřejné soutěže v Obchodním věstníku č. 19 dne 12.5.1999 pod č.j. 074134-19/99. V soutěžní lhůtě obdržel zadavatel 17 nabídek, z nichž 6 bylo vyloučeno z další účasti ve veřejné zakázce, jak vyplývá z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 21.6.1999. Toto rozhodnutí bylo vyloučeným uchazečům sděleno dopisem č.j. OVZ/151/99 doporučeně s doručenkou, který uchazeč převzal dne 28.6.1999. Dne 2.7.1999 podal uchazeč zadavateli námitky proti vyloučení z další účasti ve veřejné zakázce, které zadavatel svým rozhodnutím ze dne 9.7.1999 č.j. S-226/99 zamítl. Dne 15.7.1999 podal uchazeč Úřadu návrh na zahájení správního řízení. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení u orgánu dohledu. Účastníci správního řízení ve smyslu § 58 zákona: Městská část Praha 6, se sídlem Čs. Armády 23, 160 052 Praha 6, zastoupená starostou MUDr. Pavlem Bémem, Geosan Group a.s., se sídlem Zahradní 418, 281 01 Velim, zastoupený Ing. Romanem Wurstem, předsedou představenstva. Dne 26.7.1999 vzal uchazeč svůj návrh na zahájení správního řízení zpět, dne 28.7.1999 vyslovil zadavatel svůj souhlas se zastavením správního řízení. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Lazarská 7, pošt. přihr. 871, 111 21 Praha 1. Ing. Petr A n t o n í n ředitel odboru dohledu Rozhodnutí obdrží: Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 052 Praha 6 Geosan Group a.s., Zahradní 418, 281 01 Velim

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/3045
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 688 lidí darovalo 1 867 377 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy