Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 3103


Číslo jednací VZ/S0200/99
Instance I.
Věc
Stravování pacientů a zaměstnanců FN Motol
Účastníci Fakultní nemocnice v Motole
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-3103.html
Rozhodnutí
                
Č.j.: S 200-R/99-1130/140/VŠ V Praze dne 8.10.1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 17.8.1999 ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., na základě návrhu uchazeče GTH Motol, spol. s r.o., se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, zastoupeného jednatelem Karlem Znamenáčkem na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Fakultní nemocnice v Motole, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, zastoupeného ředitelkou Ing. Helenou Rögnerovou, o námitce uchazeče proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z obchodní veřejné soutěže na zakázku "Stravování pacientů a zaměstnanců FN Motol", vyhlášené zadavatelem v Obchodním věstníku č. 16/99 dne 21.4. 1999 pod zn. 072877-16/99, jakož i o námitkách uchazeče proti dalšímu úkonu zadavatele v uvedené obchodní veřejné soutěži r o z h o d l t a k t o : nedatovaný návrh uchazeče GTH Motol, spol. s r.o., se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, zastoupeného jednatelem Karlem Znamenáčkem na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Fakultní nemocnice v Motole, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, zastoupeného ředitelkou Ing. Helenou Rögnerovou č.j. 547-R/99 ze dne 10.8.1999 o námitkách uchazeče proti rozhodnutí zadavatele č.j. 509/Ř 99 ze dne 26.7.1999 o vyloučení uchazeče z obchodní veřejné soutěže, jakož i o námitkách uchazeče proti dalšímu úkonu zadavatele se na základě ustanovení § 60 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. zamítá. O d ů v o d n ě n í Zveřejněním v Obchodním věstníku č. 16/99 pod zn. 072877-16/99 vyhlásil dne 21.4.1999 zadavatel Fakultní nemocnice v Motole, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, zastoupený ředitelkou Ing. Helenou Rögnerovou (dále jen "zadavatel") na základě zákona č. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen "zákon") obchodní veřejnou soutěž na zakázku "Stravování pacientů a zaměstnanců FN Motol". Do konce soutěžní lhůty stanovené podmínkami obchodní veřejné soutěže doručili svoji nabídku čtyři uchazeči, jedním z nichž byl uchazeč GTH Motol, spol. s r.o., se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, zastoupený jednatelem Karlem Znamenáčkem (dále jen "uchazeč"). Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 27.5.1999 vyplývá, že ani jedna z nabídek uchazečů nebyla shledána neúplnou ve smyslu ustanovení § 29 odst. 5 zákona. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 22.7.1999 se konstatuje, že "komise pro hodnocení a posuzování nabídek (dále jen komise) konstatuje, že u firmy GTH Motol, s.r.o. se neshodují údaje v živnostenském listu a ve výpisu z obchodního rejstříku, týkající se názvu sídla a firmy. Živnostenský list je tedy neplatný s přihlédnutím k údajům v obchodním rejstříku. Komise konstatuje, že firma GTH Motol, s.r.o. nesplnila kvalifikační předpoklady, požadované zákonem č. 199/1994 Sb. v platném znění, v ustanovení § 2b) odst. 1 písm. a) a § 2c.". Z uvedených důvodů komise navrhla zadavateli vyřazení uchazeče z obchodní veřejné soutěže. Dne 29.7.1999 obdržel uchazeč zadavatelovo rozhodnutí č.j. 509-Ř/99 ze dne 26.7.1999 o vyloučení uchazeče z obchodní veřejné soutěže s odůvodněním, že se tak děje " … na základě návrhu komise pro posouzení a hodnocení nabídek, ustavené podle § 31 odst. 2 cit. zákona, která konstatovala nesplnění kvalifikačních předpokladů požadovaných zákonem č. 199/1994 Sb., v platném znění, v ustanovení § 2b odst. 1 písm. a) a § 2c.". S datem 2.8.1999 vznesl uchazeč námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z obchodní veřejné soutěže; námitka byla zadavateli doručena dne 3.8.1999. Zadavatel dne 10.8.1999 pod č.j. 547-Ř/99 oprávněnost námitek přezkoumal a s odůvodněním jim nevyhověl. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ´"Úřad") obdržel dne 17.8.1999 nedatovaný uchazečův návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách uchazeče proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z obchodní veřejné soutěže, jakož i o námitkách uchazeče proti dalšímu úkonu zadavatele ; uvedeným dnem bylo zahájeno řízení u orgánu dohledu ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona. Uchazeč v návrhu uvádí: uchazeč je obchodní společností s ručením omezeným, která byla založena jediným zakladatelem, společností GTH Catering, a.s., se sídlem v Praze 2 Vyšehradská 49 za účelem provozování tzv. nemocničního stravování s cílem vytvoření společného podniku přímo se zákazníkem. Zadavatel v souladu s podnikatelským záměrem této společnosti a v souladu s právními předpisy zakoupil majoritní podíl v této společnosti. V důsledku této skutečnosti bylo i na valné hromadě společníků ověřené notářským zápisem změněno obchodní jméno společnosti, její sídlo, přijata společenská smlouva a jmenováni členové orgánů společnosti. Tyto změny zapsal obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Praze do oddílu C vložky 58176 dne 17.5.1999. Na základě této zapsané změny požádal uchazeč v souladu s právními předpisy o vyznačení změny názvu a sídla v živnostenských oprávněních vydaných příslušným živnostenským úřadem s tím, že ze zákona má úřad na tuto změnu vyhrazenu lhůtu 30 dnů. Ke dni předložení nabídky do uvedené soutěže doložil uchazeč řádně veškeré doklady v originále či úředně ověřené, kterými prokázal splnění stanovených kvalifikačních předpokladů uchazeče, a to "1. Úplný výpis z obchodního rejstříku s vyznačením všech změn (sídlo, obch. jméno) 2. Živnostenské listy s potvrzením přisl. živnostenského úřadu o přijetí žádosti o provedení změny názvu a sídla (vše založeno ve spisu u zadavatele)". Uchazeč tedy nepředložil živnostenské listy nějaké jiné společnosti či dokonce živnostenské listy, které by byly neplatné s přihlédnutím k údajům zapsaným v obchodním rejstříku. Změnou obchodního jména, sídla společnosti, změnou společníků apod. nedochází k zániku společnosti, jedná se stále o tentýž právní subjekt a uchazeč jednoznačně prokázal svůj postup v oznámení provedených změn přísl. živnostenskému úřadu. Z uvedeného je zřejmé, že komise pro hodnocení a posouzení nabídek jednak řádně nezkontrolovala veškeré předložené doklady a jednak nebyla schopna vůbec odborně posoudit dle platných právních předpisů předložené doklady. Zadavatel se pak s rozhodnutím komise bez dalšího ztotožnil a svým neoprávněným rozhodnutím o vyloučení uchazeče z účasti na veřejné zakázce z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů porušil cit. zákon; uchazeč podal k zadavateli rovněž námitky proti úkonu ustavení komise dle § 31 odst. 2. Ani tyto námitky zadavatel neuznal, zamítl je v celém rozsahu a proto uchazeč podává tímto rovněž návrh na přezkoumání výše uvedeného rozhodnutí zadavatele s násl. odůvodněním: "Dle zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění ust. § 31 odst. 2 u veřejných zakázek zadávaných zadavateli, u kterých výše budoucího závazku bez DPH přesáhne 50 mil. Kč ustavuje komisi příslušný ministr. Předmětná veřejná zakázka ve smyslu zákonných kritérií však jednoznačně přesáhne výši budoucího závazku bez DPH 200 mil. Kč. Ze spisových dokladů - doložené ceny a rozpočtů je výše budoucího peněžního závazku jednoznačně zřejmá. Přesto nebyl zákon v jeho ustanovení § 31 odst. 3 naplněn, komise nebyla ustavena vládou České republiky, ale bylo postupováno v rozporu se zákonem při jmenování komise dle ust. § 31 odst. 2 namísto odst. 3 cit. zákona."; ve shora uvedených skutečnostech spatřuje uchazeč závažné porušení zákona a navrhuje proto, aby Úřad ve smyslu zákona a z důvodu jeho jednoznačného porušení obchodní veřejnou soutěž zrušil. Spolu s dokumentací o zadání veřejné zakázky Úřad dne 27.8.1999 obdržel i stanovisko zadavatele ze dne 24.8.1999. Podle ustanovení § 58 zákona jsou účastníky řízení Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, GTH Motol, spol. s r.o., V Úvalu 84, 150 06 Praha 5. Uvedeným účastníkům řízení Úřad oznámil dopisem č.j. S 200-O/99-1130/140/VŠ ze dne 7.9.1999 zahájení správního řízení. Úřad přezkoumal na základě ustanovení § 57 a násl. zákona napadené rozhodnutí zadavatele č.j. 547-Ř/99 ze dne 10.8.1999. Ve správním řízení Úřad provedl podle ustanovení § 32 a § 34 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) s odvoláním na ustanovení § 61 zákona zjišťování a dokazování obsahem dokumentace o zadání veřejné zakázky, obsahem návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele a obsahem stanoviska zadavatele, přičemž dospěl k těmto závěrům k bodu 1) návrhu uchazeče Tvrzení uchazeče, že "Ke dni předložení nabídky do uvedené soutěže doložil tedy uchazeč řádně veškeré doklady v originále či úředně ověřené, kterými prokázal splnění stanovených kvalifikačních předpokladů uchazeče, a to … 2. Živnostenské listy s potvrzením přísl. živnostenského úřadu o přijetí žádosti o provedení změny názvu a sídla (vše založeno ve spise u zadavatele)", se nezakládá na pravdě. Nabídka uchazeče, která byla zadavateli osobně podána dne 27.5.1999 v 9.35 hodin, obsahuje sice notářsky ověřené opisy (fotokopie) tří živnostenských listů ze dne 16.2.1998 vydaných příslušným živnostenským úřadem Obvodního úřadu městské části Praha 2 z vyznačením uchazečova původního obchodního jména a sídla, tj. GTH Praha, s.r.o., Vyšehradská 49/320, 120 00 Praha 2, nikoliv však potvrzení "… přísl. živnostenského úřadu o přijetí žádosti o provedení změny názvu a sídla …". Přiložena je pouze uchazečova žádost ze dne 18.5.1999, kterou žádá již zmíněný živnostenský úřad Obvodního úřadu městské části Praha 2 o převedení uchazečova spisu " … na příslušný živnostenský úřad Prahy 5 vzhledem ke změně sidla a názvu společnosti (viz přiložený výpis z obchodního rejstříku)", na níž je potvrzeno její převzetí pracovníkem živnostenského úřadu Obvodního úřadu městské části Praha 2 dne 19.5.1999. Tato žádost však není oznámením změn podle ustanovení § 49 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, které je podnikatel povinen učinit u příslušného živnostenského úřadu do 15 dnů od vzniku těchto změn a na jehož základě příslušný živnostenský úřad (v tomto případě živnostenský úřad Obvodního úřadu městské části Praha 5) rozhodne v souladu s odstavcem 2 citovaného paragrafu o změně živnostenského listu. Úřad přihlédl i k uchazečovu doplnění důkazů ze dne 21.9.1999, v jehož příloze uchazeč zaslal změny provedené živnostenským úřadem Obvodního úřadu městské části Praha 5 dne 11.6.1999 ve shora uvedených třech živnostenských listech. V těchto změnách se však konstatuje, že změny se dějí " …na základě oznámení: změny obchodního jména změny sídla ze dne 31.5.1999 …", což dokládá, že oznámení mohlo těžko být přiloženo k uchazečově nabídce podané dne 27.5.1999. V uvedeném bodu není návrh uchazeče důvodný, neboť uchazeč neprokázal splnění kvalifikačního předpokladu uvedeného v ustanovení § 2b odst. 1 písm. a) "způsobem stanoveným v § 2c zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů", jak stanoví bod 9 podmínek obchodní veřejné soutěže a byl proto zadavatelem po právu z obchodní veřejné soutěže vyloučen. K bodu 2) návrhu uchazeče Úřad stran přezkoumání postupu zadavatele v této obchodní veřejné soutěži zahájil dne 8.10.1999 pod č.j. S 252/99-VP/140/VŠ správní řízení z vlastního podnětu podle ustanovení § 57 odst. 1 zákona, jehož součástí je i přezkoumání zadavatelova úkonu, ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Ve vztahu k tomuto bodu návrhu uchazeče tak Úřad učinil z důvodů věcných a procesních s přihlédnutím k ustanovení § 53 odst. 2 zákona, které stanoví, že "Námitky nemůže podat uchazeč, který byl z účasti na veřejné zakázce vyloučen s výjimkou námitek proti rozhodnutí o jeho vyloučení". Úřad konstatuje, že uchazečův návrh nebyl na základě ustanovení § 57 odst. 2 zákona odmítnut, přestože jeho součástí nebyl doklad o složení uvolněné jistoty podle ustanovení § 25 odst. 7 zákona (uchazeč však v návrhu nepravdivě uvádí, že je k návrhu připojen), neboť ve správním řízení bylo prokázáno, že zadavatel nepostupoval v souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. a) zákona a do data podání návrhu složenou jistotu na vlastní žádost uchazeče neuvolnil. S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti, které byly zjištěny ve správním řízení, Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad do 15 dnů od jeho oznámení k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Lazarská 7, pošt. přihr. 871, 111 21 Praha 1. Ing. Petr Antonín ředitel odboru dohledu Rozhodnutí obdrží: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 GTH Motol, spol. s r.o., V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/3103
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.