Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 3122


Číslo jednací VZ/S0203/99
Instance I.
Věc
Dodávka počítačů kategorie PC pro pracoviště ČSSZ
Účastníci ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-3123.html
http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-3125.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-3122.html
Rozhodnutí
             
Č.j.: S 203-R/99-1134/140/an V Praze dne 16.9.1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 18.8.1999, ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., na základě návrhu uchazeče DELL Computer, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 84-86, 180 00 Praha 8 zastoupený Ing. Annou Berdychovou, práv. zast. Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, AK Pokorný, Wagner a spol., Krocínova 1, 110 00 Praha 1, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, zastoupené ředitelem JUDr. Ladislavem Antošíkem, o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce, zadané dne 19.5.1999 v Obchodním věstníku č. 20/99 pod č.j. 074616-20/99 ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., veřejnou obchodní soutěží na "dodávku počítačů kategorie PC pro pracoviště ČSSZ", takto r o z h o d l: správní řízení se v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, z a s t a v u j e. O d ů v o d n ě n í: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, zastoupená ředitelem JUDr. Ladislavem Antošíkem (dále jen "zadavatel"), dne 19.5.1999 zadal ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen "zákon") veřejnou obchodní soutěží v Obchodním věstníku č. 20/99 pod č.j. 074616-20/99 veřejnou zakázku na "dodávku počítačů kategorie PC pro pracoviště ČSSZ". Zadavatel obdržel ve lhůtě 12 nabídek, z nichž 1 byla vyloučena z další účasti ve veřejné zakázce, jak vyplývá z protokolu o otevírání obálek ze dne 28.6.1999. Komise pro výběr nejvhodnější nabídky převzala od zadavatele k posouzení 11 nabídek, z nichž jako nejvýhodnější doporučila zadavateli na svém jednání dne 20.7.1999 nabídku uchazeče IBM Česká republika, s.r.o. Nabídky uchazečů byly hodnoceny podle těchto kriterií: Reference o realizovaných zakázkách Úroveň splnění parametrů v příloze č. 1 zadávací dokumentace Výše nabídkové ceny Záruční podmínky - rozsah záruky a podmínky záručního servisu Úroveň splnění ostatních požadavků podle zadávací dokumentace Komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem; zadavatel respektoval doporučení odborné komise a dne 22.7.1999 zaslal uchazečům oznámení o výběru nejvhodnější nabídky č.j. 094-1780-656. Proti tomuto rozhodnutí zadavatele podal dne 2.8.1999 u zadavatele námitky ze dne 30.7.1999 uchazeč DELL Computer, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 84-86, 180 00 Praha 8 zastoupený Ing. Annou Berdychovou, práv. zast. Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, AK Pokorný, Wagner a spol., Krocínova 1, 110 00 Praha 1 (dále jen uchazeč). Statutární orgán zadavatele, těmto námitkám uchazeče nevyhověl a svým rozhodnutím ze dne 10.8.1999 je zamítl. Toto rozhodnutí převzal uchazeč dne 13.8.1999. Uchazeč podal zadavateli i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (dále jen Úřad) dne 18.8.1999 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení u orgánu dohledu. Účastníky správního řízení ve smyslu § 58 zákona jsou: Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), se sídlem Křížová ul. 25, 225 08 Praha 5, zastoupená ředitelem JUDr. Ladislavem Antošíkem, IBM Česká republika, spol. s r.o., se sídlem Murmaňská 4/1475, 101 00 Praha 10, zastoupená jednatelem generálním ředitelem Zdeňkem Přibylem, DELL Computer, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 84-86, 180 00 Praha 8, zastoupený jednatelem Ing. Annou Berdychovou, práv. zast. Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, AK Pokorný, Wagner a spol., Krocínova 1, 110 00 Praha 1, IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., se sídlem Školní 492, 760 01 Zlín, zastoupený jednatelem RNDr. Petrem Koželou. Dne 25.8.1999 požádal Úřad uchazeče o úhradu správního poplatku v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů od doručení platebního výměru. Uchazeč převzal tento platební výměr dne 27.8.1999. Vzhledem k tomu, že uchazeč v zákonné lhůtě 15 dnů od doručení platebního výměru, tzn. do 11.9.1999 poplatek nezaplatil, Úřad správní řízení z důvodu uvedeného v ustanovení § 6 odst. 3 zákona ČNR č. 368/1992 Sb. zastavuje. Poučení Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Lazarská 7, pošt. přihrádka 871, 111 21 Praha 1. Ing. Petr Antonín ředitel odboru dohledu Rozhodnutí obdrží: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová ul. 25, 225 08 Praha 5 IBM Česká republika, spol. s r.o., Murmaňská 4/1475, 101 00 Praha 10 Mgr. Radek Pokorný, advokát, AK Pokorný, Wagner a spol., Krocínova 1, 110 00 Praha IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., Školní 492, 760 01 Zlín

Záznam v JSON https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/3122
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.