Rozhodnutí UOHS 3151


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S0217/99
Instance I.
Věc
Demolice cukrovaru Uhříněves
Účastníci Městská část Praha - Uhříněves
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-3151.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: S 217-R/99-1355/140/Ná V Praze dne 29. 11. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 4. 10. 1999 ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., na základě návrhu uchazeče - Ivana Havlíčka, podnikajícího pod obchodním jménem Ivan Havlíček HAVLSERVICE, s místem podnikání Nad Havlem 1342/7, Praha 4, PSČ 140 00, právně zastoupeného JUDr. Václavem Kopáčkem, Advokátní kancelář Kopáček & partneři, se sídlem Vodní 7, Praha 5, PSČ 150 00, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Městské části Praha - Uhříněves, se sídlem nám. Bří. Jandusů 33, Praha 10-Uhříněves, PSČ 104 01, zastoupeného starostou Milanem Collerem, o námitkách proti výběru nejvhodnější nabídky při zadání veřejné zakázky "demolice cukrovaru Uhříněves" výzvou více zájemcům, podle § 49 odst. 1 zákona ze dne 2. 8. 1999 r o z h o d l t a k t o : návrh uchazeče - Ivana Havlíčka, podnikajícího pod obchodním jménem Ivan Havlíček HAVLSERVICE, s místem podnikání Nad Havlem 1342/7, Praha 4, PSČ 140 00, právně zastoupeného JUDr. Václavem Kopáčkem, Advokátní kancelář Kopáček & partneři, se sídlem Vodní 7, Praha 5, PSČ 150 00, ze dne 1. 10. 1999, doručený dne 4. 10. 1999, se podle ustanovení § 57 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. odmítá, protože nebyly splněny podmínky pro podání návrhu - návrh byl doručen opožděně. O d ů v o d n ě n í Městská část Praha - Uhříněves, se sídlem nám. Bří. Jandusů 33, Praha 10-Uhříněves, PSČ 104 01, zastoupená starostou Milanem Collerem (dále jen "zadavatel"), výzvou, ze dne 2. 8. 1999, ve smyslu § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen "zákon") písemně vyzvala pět zájemců k podání nabídky na veřejnou zakázku: "demolice cukrovaru Uhříněves". Otevírání obálek s nabídkami uchazečů se konalo dne 25. 8. 1999. Do skončení soutěžní lhůty obdržel zadavatel 5 nabídek. Dne 30. 8. 1999 se konalo posuzování a hodnocení nabídek. Nejvhodnější nabídkou byla vybrána nabídka uchazeče PTÁČEK, spol. s r. o., se sídlem K Zeleným domkům 1101/9, Praha 4, PSČ 140 00. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bylo uchazečům zasláno dopisem ze dne 3. 9. 1999. Dva uchazeči podali proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky u zadavatele námitky - dne 14. 9. 1999 EXPLOSIVE Service, s. r. o., se sídlem Jindřišská 5, Praha 1, PSČ 110 00, zastoupená jednatelem Ing. Pavlem Bůžkem a dne 16. 9. 1999 Ivan Havlíček, podnikající pod obchodním jménem Ivan Havlíček HAVLSERVICE, s místem podnikání Nad Havlem 1342/7, Praha 4, PSČ 140 00, právně zastoupený JUDr. Václavem Kopáčkem, Advokátní kancelář Kopáček & partneři, se sídlem Vodní 7, Praha 5, PSČ 150 00. Zadavatel námitky uchazečů přezkoumal a námitkám nevyhověl. Uchazeče o tom vyrozuměl dopisy ze dne 22. 9. 1999, č. j. S-6423-4/99-El.. Dne 4. 10. 1999 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") od uchazeče Ivana Havlíčka, podnikajícího pod obchodním jménem Ivan Havlíček HAVLSERVICE, s místem podnikání Nad Havlem 1342/7, Praha 4, PSČ 140 00, právně zastoupeného JUDr. Václavem Kopáčkem, Advokátní kancelář Kopáček & partneři, se sídlem Vodní 7, Praha 5, PSČ 150 00 (dále jen "uchazeč") návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele, který směřoval proti výběru nejvhodnější nabídky. Tímto dnem bylo u orgánu dohledu zahájeno správní řízení ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 zákona. Účastníci řízení: Městská část Praha - Uhříněves, se sídlem nám. Bří. Jandusů 33, Praha 10-Uhříněves, PSČ 104 01, zastoupená starostou Milanem Collerem Ivan Havlíček, podnikající pod obchodním jménem Ivan Havlíček HAVLSERVICE, s místem podnikání Nad Havlem 1342/7, Praha 4, PSČ 140 00, právně zastoupený JUDr. Václavem Kopáčkem, Advokátní kancelář Kopáček & partneři, se sídlem Vodní 7, Praha 5, PSČ 150 00, PTÁČEK, spol. s r. o., se sídlem K Zeleným domkům 1101/9, Praha 4, PSČ 140 00, zastoupená jednatelem Ing. Miloslavem Ptáčkem, EXPLOSIVE Service, s. r. o., se sídlem Jindřišská 5, Praha 1, PSČ 110 00, zastoupená jednatelem Ing. Pavlem Bůžkem, WEAL spol. s r. o., se sídlem ul. Přátelství 370, Praha 10-Uhříněves, PSČ 101 00, zastoupená jednatelem ing. Blankou Kosobudovou Při podání návrhu se Úřad nejprve zabývá otázkou, zda byl návrh podán včas v sedmidenní lhůtě a zda má veškeré náležitosti dle § 57 odst. 2 zákona. Pro tuto lhůtu neplatí ustanovení § 27 správního řádu o procesních lhůtách, včetně ustanovení o zachování lhůty, je-li podání odevzdáno poslední den lhůty k poštovní přepravě. Při šetření případu Úřad zjistil, že návrh podaný uchazečem nesplnil sedmidenní lhůtu pro podání návrhu ve vztahu jak k orgánu dohledu, tak i k zadavateli. Rozhodnutí zadavatele o námitkách uchazeče převzal právní zástupce uchazeče dne 24. 9. 1999 a Úřad obdržel návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele dne 4. 10. 1999, tzn. po termínu - lhůta byla dne 1. 10. 1999. Zadavatel obdržel druhé vyhotovení návrhu rovněž po termínu - dne 4. 10. 1999. Návrh, který nesplňuje náležitosti podle ustanovení § 57 odst. 2 zákona musí Úřad odmítnout. V postupu zadavatele při zadání veřejné zakázky a výběru nejvhodnější nabídky bylo shledáno porušení zákona, proto orgán dohledu zahají řízení z vlastního podnětu. P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Lazarská 7, pošt. přihr. 871, PSČ 111 21 Praha 1. Ing. Petr A n t o n í n ředitel odboru dohledu Rozhodnutí obdrží: Městská část Praha-Uhříněves, nám. Bří. Jandusů 33, Praha 10-Uhříněves, PSČ 104 01, JUDr. Václavem Kopáček, Advokátní kancelář Kopáček & partneři, Vodní 7, Praha 5, PSČ 150 00, PTÁČEK, spol. s r. o., K Zeleným domkům 1101/9, Praha 4, PSČ 140 00, EXPLOSIVE Service, s. r. o., Jindřišská 5, Praha 1, PSČ 110 00, e) WEAL spol. s r. o., ul. Přátelství 370, Praha 10-Uhříněves, PSČ 101 00

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/3151
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 680 lidí darovalo 1 846 577 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy