Rozhodnutí UOHS 3214


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S0309/99
Instance I.
Věc
Demolice cukrovaru Uhříněves
Účastníci MČ Uhříněves Praha 10
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-3214.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: S 309-R/99-VP/140/Ná V Praze dne 7. 12. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 30. 11. 1999, ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 ve spojení s § 60a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., na přezkoumání postupu zadavatele - Městské části Praha - Uhříněves, se sídlem nám. Bří. Jandusů 33, Praha 10-Uhříněves, PSČ 104 01, zastoupeného starostou Milanem Collerem, při zadání veřejné zakázky a výběru nejvhodnější nabídky ve výzvě více zájemcům, podle § 49 odst. 1 zákona, na veřejnou zakázku: "demolice cukrovaru Uhříněves" r o z h o d l t a k t o : zadavatel Městská část Praha - Uhříněves, se sídlem nám. Bří. Jandusů 33, Praha 10-Uhříněves, PSČ 104 01, zastoupená starostou Milanem Collerem, porušil: § 2b odst. l písm. f) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., § 49 odst. 5 cit. zákona a § 2b odst. 1 písm. a), f) téhož zákona, tím že nevyloučil uchazeče, kteří neprokázali kvalifikační předpoklady, § 6 odst. 3 cit. zákona, tím že vybral nejvhodnější nabídku při nesprávném vymezení kritérií hodnocení nabídek uchazečů a nesprávném postupu při výběru nejvhodnější nabídky. Rozhodnutí zadavatele - Městské části Praha - Uhříněves, se sídlem nám. Bří. Jandusů 33, Praha 10-Uhříněves, PSČ 104 01, zastoupeného starostou Milanem Collerem, o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 3. 9. 1999 se r u š í a zadavateli se ukládá ve smyslu § 59 písm. a) cit. zákona, provedení nového zadání veřejné zakázky do 1 měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. O d ů v o d n ě n í Městská část Praha - Uhříněves, se sídlem nám. Bří. Jandusů 33, Praha 10-Uhříněves, PSČ 104 01, zastoupená starostou Milanem Collerem (dále jen "zadavatel"), písemně vyzvala výzvou, ze dne 2. 8. 1999, ve smyslu § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen "zákon") pět zájemců k podání nabídky na veřejnou zakázku: "demolice cukrovaru Uhříněves". Otevírání obálek s nabídkami uchazečů se konalo 25. 8. 1999. Do skončení soutěžní lhůty obdržel zadavatel 5 nabídek. Dne 30. 8. 1999 se konalo posuzování a hodnocení nabídek. Nejvhodnější nabídkou byla vybrána nabídka uchazeče PTÁČEK, spol. s r. o., se sídlem K Zeleným domkům 1101/9, Praha 4, PSČ 140 00. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bylo uchazečům zasláno dopisem ze dne 3. 9. 1999. Dva uchazeči podali proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky u zadavatele námitky - dne 14. 9. 1999 EXPLOSIVE Service, s. r. o., se sídlem Jindřišská 5, Praha 1, PSČ 110 00, zastoupená jednatelem Ing. Pavlem Bůžkem a dne 16. 9. 1999 Ivan Havlíček, podnikající pod obchodním jménem Ivan Havlíček HAVLSERVICE, s místem podnikání Nad Havlem 1342/7, Praha 4, PSČ 140 00, právně zastoupený JUDr. Václavem Kopáčkem, Advokátní kancelář Kopáček & partneři, se sídlem Vodní 7, Praha 5, PSČ 150 00. Zadavatel námitky uchazečů přezkoumal a námitkám nevyhověl. Uchazeče o tom vyrozuměl dopisy ze dne 22. 9. 1999, č. j. S-6423-4/99-El.. Dne 4. 10. 1999 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") od uchazeče Ivana Havlíčka, podnikajícího pod obchodním jménem Ivan Havlíček HAVLSERVICE, s místem podnikání Nad Havlem 1342/7, Praha 4, PSČ 140 00, právně zastoupeného JUDr. Václavem Kopáčkem, Advokátní kancelář Kopáček & partneři, se sídlem Vodní 7, Praha 5, PSČ 150 00 (dále jen "uchazeč") návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele, který směřoval proti výběru nejvhodnější nabídky. Při šetření případu Úřad zjistil, že návrh podaný uchazečem nesplnil sedmidenní lhůtu pro podání návrhu ve vztahu jak k orgánu dohledu, tak i k zadavateli. Rozhodnutí zadavatele o námitkách uchazeče převzal právní zástupce uchazeče dne 24. 9. 1999 a Úřad obdržel návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele dne 4. 10. 1999, tzn. po termínu - lhůta byla dne 1. 10. 1999. Zadavatel obdržel druhé vyhotovení návrhu rovněž po termínu - dne 4. 10. 1999. Návrh, který nesplňuje náležitosti podle ustanovení § 57 odst. 2 zákona musí Úřad odmítnout. Účastníci řízení: Městská část Praha - Uhříněves, se sídlem nám. Bří. Jandusů 33, Praha 10-Uhříněves, PSČ 104 01, zastoupená starostou Milanem Collerem Ivan Havlíček, podnikající pod obchodním jménem Ivan Havlíček HAVLSERVICE, s místem podnikání Nad Havlem 1342/7, Praha 4, PSČ 140 00, právně zastoupený JUDr. Václavem Kopáčkem, Advokátní kancelář Kopáček & partneři, se sídlem Vodní 7, Praha 5, PSČ 150 00, PTÁČEK, spol. s r. o., se sídlem K Zeleným domkům 1101/9, Praha 4, PSČ 140 00, zastoupená jednatelem Ing. Miloslavem Ptáčkem, EXPLOSIVE Service, s. r. o., se sídlem Jindřišská 5, Praha 1, PSČ 110 00, zastoupená jednatelem Ing. Pavlem Bůžkem, WEAL spol. s r. o., se sídlem ul. Přátelství 370, Praha 10-Uhříněves, PSČ 101 00, zastoupená jednatelem ing. Blankou Kosobudovou Po přezkoumání dokumentace výše uvedené veřejné zakázky konstatuje Úřad následující skutečnosti: ve výzvě více zájemcům na veřejnou zakázku: "demolice cukrovaru Uhříněves" pod bodem 3. Kvalifikační předpoklady stanovil zadavatel, že zájemce o veřejnou zakázku doloží doklady nutné k prokázání kvalifikace a čestná prohlášení dle ustanovení § 2b odst. 1 písm. b)-e) zákona o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel měl požadovat v souladu se zákonem doložit čestná prohlášení ve smyslu ustanovení § 2b odst. 1 písm. b)- f) zákona. Následně nabídky uchazečů: PTÁČEK, spol. s r. o. a Ivan Havlíček, podnikající pod obchodním jménem Ivan Havlíček HAVLSERVICE neobsahovaly čestná prohlášení podle ustanovení § 2b odst. 1 písm. f) zákona, tzn., že uchazeč nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tím zadavatel porušil § 2b odst. 1 písm. f) zákona. Kromě toho zjistil orgán dohledu, že v nabídce uchazeče PTÁČEK, spol. s r. o. jsou neověřené kopie živnostenských listů a koncesních listin. Totéž lze konstatovat i o nabídce uchazeče WEAL spol. s r. o., kde není v originále nebo úředně ověřen živnostenský list na předmět podnikání:"Podnikání v oblasti nakládání s odpady". Uchazeče, kteří nedoloží pověření k podnikání v originále nebo v ověřené kopii musí zadavatel z další účasti ve výzvě podle § 49 odst. 5 zákona vyloučit. Tím, že tak zadavatel neučinil porušil § 49 odst. 5 zákona. V nabídkách uchazečů u prací, které mají být zajišťovány subdodavatelsky chybí originály nebo ověřená oprávnění k podnikání podle § 2b odst. 1 písm. a) zákona a čestná prohlášení podle § 2b odst. 1 písm. b)-f). Tím zadavatel porušil § 2b odst. 1 písm. a)-f) zákona. Např. nejsou doložena čestná prohlášení u subdodavatelů uchazeče WEAL spol. s r. o., kterým jsou: E. I. P. PANORAMA, a. s., MITAS Chrudim, s. r.o. - tento subdodavatel nemá ověřenou koncesní listinu a výpis z obchodního rejstříku. V důsledku zadavatelem nesprávného vymezení čestného prohlášení v zadání výzvy, je neúplné čestné prohlášení i u subdodavatelů uvedených v nabídce uchazeče EXPLOSIVE Service, s. r. o. a u subdodavatele Petra Březiny v nabídce uchazeče Ivan Havlíček, podnikajícího pod obchodním jménem Ivan Havlíček HAVLSERVICE. Uchazeče, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady zadavatel vyloučí z další účasti ve výzvě podle § 49 odst. 5 zákona.. Zákon o zadávání veřejných zakázek stanoví závazně v ­§ 2c zákona, jakým způsobem se prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b zákona. Dokladem o příslušném podnikatelském oprávnění je úřední listina, opravňující podnikat, vydaná na základě živnostenského zákona, nebo jiného speciálního zákona, které se týkají úpravy o podnikání, jenž nemá charakter živnosti. Živnostenské oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb., je chápáno jako subjektivní právo podnikatele provozovat živnost, které je odlišováno od průkazu tohoto práva, kterým je živnostenský list u ohlašovacích živností a koncesní listina u koncesních živností. Oprávnění podnikat vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o vydání koncesní listiny nebo dnem vydání jiného živnostenského oprávnění (§ 10 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Dokladem o podnikání ve smyslu § 2c odst. 1 zákona je tedy prvotní doklad o tomto podnikání doložený v nabídce v originále nebo v ověřené kopii. Ve výzvě zadavatel stanovil následující způsob hodnocení nabídek: "Nabídky budou hodnoceny na základě podkladů předaných uchazečem, které umožní hodnocení těchto kritérií: kvalita a způsob technologického řešení výše nabídkové ceny, termín realizace, reference ze staveb obdobného charakteru, návrh smlouvy o dílo". Z obsahu předložených dokladů je zřejmé, že komise pro posuzování a hodnocení nabídek uchazečů se posuzováním a hodnocením zabývala. I přesto je provedené hodnocení neprůkazné. Není z něj patrné, že byla vybrána nejvhodnější nabídka nejlépe splňující kritéria hodnocení. Provedené hodnocení jakož i interpretace údajů obsažených ve zprávě o posouzení a hodnocení jsou zmatečné /ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek uchazečů je uvedeno pod bodem 7. Komise sestavila podle výsledků hodnocení následující pořadí nabídek: 1. místo PTÁČEK, spol. s r. o. 26 bodů, 2. místo EXPLOSIVE Service, s. r. o. 25 bodů…atd. Dále se zde uvádí: doklad o hlasování příloha č. 2 (hlasovací lístky), příloha č. 3 (součet hlasů)/- jednou se hovoří o součtu hlasů, jednou o součtu bodů. Z doložené dokumentace, kde chybí stručný popis hodnocení nabídek, vyplývá, že komise postupovala při hodnocení nabídek následovně: každý člen 6ti členné komise stanovil celkové pořadí nabídek. Podle toho kolikrát se ta která nabídka umístila na určitém konkrétním místě bylo stanoveno pořadí. Stanovenému pořadí byly přiřazeny body od l do 5 bodů - 5 bodů 1. pořadí, 1 bod 5. pořadí - (i když tato skutečnost není v příloze č. 3 přímo uvedena, vyplývá přiřazení bodů z provedeného postupu) - a těmi vynásobeny. Nejvyšší počet bodů znamenal nejlepší pořadí - vítězná nabídka. I přes skutečnost, že komise zpracovala tabulku (příloha č. 1), do které vyplnila údaje podle jednotlivých kritérií hodnocení u všech nabídek uchazečů, byl zvolený postup nesprávný, protože jednotliví členové komise, jak vyplývá z hlasovacích lístků, provedli hlasování o nabídkách jako celku, kdy v podstatě nabídky byly seřazeny do pořadí bez ohodnocení v jednotlivých kritériích. Zadavatel při svém rozhodování o nejvhodnější nabídce volí postup výběru tak, že si nejprve zvolí některou z metod, podle které bude při výběru nejvhodnější nabídky postupovat. Pokud si zvolí bodovací stupnici potom by měl, každý člen komise jednotlivě hodnotit v každém stanoveném kritériu hodnocení všechny nabídky uchazečů. Následně rozlišit stupně významu (váhu) opět podle všech jednotlivých stanovených kriterií hodnocení nabídek zvlášť u každé nabídky. Výsledné pořadí nabídek určit ze součtu, kdy vyšší počet bodů znamená lepší pořadí. Z provedeného hodnocení musí být naprosto jasné jakým způsobem komise vybrala nejvhodnější nabídku, tzn. jaký postup použila k výběru nejvhodnější nabídky a že vybrala nejvhodnější nabídku, nejlépe splňující kritéria hodnocení. První kritérium hodnocení kvalita a způsob technologického řešení je nevhodně voleným kritériem hodnocení. Kvalita je podmínkou soutěže nikoliv kritériem hodnocení. Zadavatel musí rozlišovat co je kritériem hodnocení a co podmínkou soutěže. Podmínka má pouze dvě hodnoty (splněno-nesplněno), zatímco kritériu lze přiřadit různé hodnoty v rozsahu zvolené hodnotící škály. Obsahové splnění podmínek soutěže je předmětem posuzování Kritéria hodnocení jsou aplikována při hodnocení nabídek U kritéria hodnocení - reference ze staveb obdobného charakteru - chybí jakýkoliv verbální komentář. Referencemi jsou doporučení, dobrozdání, kladný posudek apod. čili něco, co zadavateli osvědčí technickou, materiální, odbornou kapacitní a jinou schopnost ke splnění zakázky, nikoliv pouhý seznam provedených obdobných zakázek. Zadavatel verbálně neokomentoval ve zprávě o posouzení a hodnocení proč hodnotil nabídky uchazečů tak jak hodnotil, zda si reference ověřoval u jiných odběratelů obdobných zakázek. Návrh smlouvy o dílo - je rovněž nevhodně volené kritérium hodnocení. Jedná se o vágní kritérium hodnocení. Výběrem nejvhodnější nabídky při nesprávně stanovených kritériích hodnocení a nesprávnou aplikací výběru nejvhodnější nabídky, kdy komise hlasovala o nabídkách jako celku, porušil zadavatel § 6 odst. 3 zákona. Pokud některá cena uchazeče působí na zadavatele nevěrohodně, tak jak zadavatel uvádí ve stanovisku orgánu dohledu, že nevěrohodně působila nejnižší nabídková cena uchazeče Ivana Havlíčka, podnikajícího pod obchodním jménem Ivan Havlíček HAVLSERVICE, potom nezbývá zadavateli, než postupovat v souladu s § 36 zákona a nechat si cenu na uchazeči zdůvodnit a podle uchazečem doloženého zdůvodnění zvolit další postup dle § 36 zákona. Úřad případ přezkoumal, posoudil a rozhodl jak je uvedeno ve výroku. P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Lazarská 7, pošt. přihr. 871, PSČ 111 21 Praha 1. Ing. Petr A n t o n í n ředitel odboru dohledu Rozhodnutí obdrží: Městská část Praha-Uhříněves, nám. Bří. Jandusů 33, Praha 10-Uhříněves, PSČ 104 01, JUDr. Václavem Kopáček, Advokátní kancelář Kopáček & partneři, Vodní 7, Praha 5, PSČ 150 00, PTÁČEK, spol. s r. o., K Zeleným domkům 1101/9, Praha 4, PSČ 140 00, EXPLOSIVE Service, s. r. o., Jindřišská 5, Praha 1, PSČ 110 00, e) WEAL spol. s r. o., ul. Přátelství 370, Praha 10-Uhříněves, PSČ 101 00

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/3214
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 689 lidí darovalo 1 869 427 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy