Rozhodnutí UOHS 3232


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S0317/99
Instance I.
Věc
Zneškodnění netříděného komunálního odpadu města Vrchlabí
Účastníci MĚSTO VRCHLABÍ
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-3232.html
Rozhodnutí
        
Č.j.: S 317-R/99-1703/140/ZH V Praze dne 19.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 30.11.1999 podle ustanovení § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., na základě návrhu uchazeče - EZOP, s.r.o., se sídlem Školní 1396, 543 01 Vrchlabí, zast. jednatelem Miroslavem Veselým, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - město Vrchlabí, se sídlem Městský úřad, Zámek čp. 1, 543 01 Vrchlabí, zast. starostou města Ing. Janem Sobotkou, ve věci výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce, na "zneškodnění netříděného komunálního odpadu města Vrchlabí", vyhlášené formou obchodní veřejné soutěže v Obchodním věstníku č. 21/99 dne 26.5.1999 pod zn. 075020-21/1999, takto r o z h o d l: zadavatel - město Vrchlabí - porušil ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., protože dostatečně nevymezil rozsah veřejné zakázky. Podle ustanovení § 59 písm. a) citovaného zákona o zadávání veřejných zakázek se rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 20.8.1999 r u š í a zadavateli s e u k l á d á provedení nového zadání veřejné zakázky, a to do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. O d ů v o d n ě n í Dne 26.5.1999 byla vyhlášena obchodní veřejná soutěž zadavatelem - město Vrchlabí, se sídlem Městský úřad, Zámek čp. 1, 543 01 Vrchlabí. zast. starostou města Ing. Janem Sobotkou (dále jen "zadavatel"), v Obchodním věstníku č. 21/99 ze dne 26.5.1999 pod zn. 0752020-21/99 na "zneškodnění netříděného komunálního odpadu Města Vrchlabí", podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č.148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen "zákon"). Zadavatel obdržel v soutěžní lhůtě 2 nabídky, jmenoval komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek. Otevírání obálek proběhlo dne 3.9.1999. Obě nabídky vyhověly kontrole úplnosti a byly doporučeny k posouzení a hodnocení, které se uskutečnilo 1.10.1999. Z protokolu o posouzení a hodnocení vyplynulo, že komise převzala 2 nabídky, které hodnotila podle následujících kritérií: Reference Nabídková cena Místo plnění Způsob převzetí odpadu Platební podmínky Komise došla k závěru, že stanovená kritéria obsahují všechny nabídky, provedla posouzení a hodnocení, z něhož vyšla jako nejvhodnější nabídka Společnosti Horní Labe, a.s. Zadavatel zaslal oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 11.11.1999 s tímto pořadím nabídek: Společnost Horní Labe, a.s., Bohuslavice226, 541 03 Trutnov EZOP, s.r.o., Školní čp. 1396, 543 01 Vrchlabí Proti tomuto výběru nejvhodnější nabídky podal uchazeč EZOP, s.r.o., se sídlem Školní 1396, 543 01 Vrchlabí, zast. jednatelem Miroslavem Veselým (dále jen "uchazeč") námitky dopisem ze dne 22.11.1999, ve kterém uvádí, že: vznáší ve smyslu ustanovení § 32 zákona námitku o podjatosti 2 členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek, nesouhlasí s tím, že u kritéria č. 1 získal horší umístění u všech členů hodnotící komise, když, jak se domnívá, členové komise nemají o společnosti EZOP, s.r.o. žádné osobní znalosti. Za nejpodstatnější však v této souvislosti považuje to, že "pokud v budoucnu ekonomicky v soutěži s druhým uchazečem neuspěje, pak musí být zadavatel srozuměn s tím, že ceny za tunu odpadu se dostanou na úroveň ostatních lokalit, kde působí společnost SHL, a.s., tedy na částku 500,- až 600,- Kč za tunu. Zatím tomu tak není právě jen proto, že společnost SHL, a.s., má za cíl ekonomicky zlikvidovat uchazeče i s tím, že jí nabídnuté ceny do předmětné nabídky jdou pod úroveň jeho ekonomických nákladů. Uchazeč předpokládá, že členům komise musí být tato skutečnost známa"; nesouhlasí s hodnocením nabídkové ceny, "neboť rozdíl mezi nabídkovými cenami činí za pět let 1. 470.000,- Kč, které město zaplatí navíc, pokud bude nabídka společnosti SHL, a.s., vyhodnocena jako nejlepší. Toto má i další dopad, a to, že obci Dolní Branná, která je v regionu vrchlabská, ujde částka 2. 175. 000,- Kč, jako poplatek za ukládání odpadu"; došlo ke špatnému hodnocení obou uchazečů u kritéria č. 3, místo plnění. Komise nesprávně vyšla ze vzdáleností překladiště SHL, a.s., a skládky uchazeče ve vztahu k okolním obcím a času překládání u SHL, a.s. z kuka vozů do kontejnerů oproti vysýpání na skládce uchazeče; bude mít uchazeč problémy s pojížděním po skládce v zimním období. "Všem členům komise je známo, že na skládce je nově vybudováno úložiště s rampou", čímž je vyřešen bez problémový provoz v zimním období. "Komise dále nevzala v úvahu, že uchazeč má na skládce nepřetržitý provoz, což má vliv na množství využívané techniky". Uchazeč se domáhá ve smyslu § 55 zákona, aby zadavatel provedl s přihlédnutím k podaným námitkám nové objektivní hodnocení podaných nabídek a uskutečnil nový výběr nejvhodnější nabídky Zadavatel ve svém oznámení o posouzení námitek ze dne 22.11.1999 pod zn. SMM- 262/99-Do uchazeči nevyhověl s odůvodněním (cit.): ad a) nikdo z členů komise není podjatý, v tomto smyslu také podepsal čestné prohlášení, ad b) hodnocení referencí je rozhodnutím člena komise podloženým doklady, které má k dispozici, ad c) nabídková cena byla vyhodnocena dle údajů v nabídkách jednotlivých uchazečů, ad d) hodnocení přepravní vzdálenosti vychází z objektivního stavu věci, ad e) o skutečném stavu ke dni rozhodování se členové komise přesvědčili osobní návštěvou. Uchazeč zaslal Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odboru dohledu (dále jen "Úřad") návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v obchodní veřejné soutěži "na zneškodnění netříděného komunálního odpadu města Vrchlabí", ze dne 26.11.1999, který byl Úřadu doručen dne 30.11.1999. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení podle § 57 odst. 1 zákona. V návrhu uchazeč zopakoval své námitky ze dne 22.11.1999, které uplatnil u zadavatele s tím, že se domáhá zrušení výběru nejvhodnější nabídky a uložení zadavateli povinnost tuto obchodní veřejnou soutěž znovu vyhodnotit. Zadavatel ve svém stanovisku ze dne 2.12.1999 k návrhu uchazeče uvádí: k bodu a), že neshledal žádné důvody podjatosti členů komise; k bodu b), že lze pouze zopakovat to, co uvedl v odpovědi na námitky s tím, že se zadavatel ztotožnil s hodnocením členů komise; k bodu c) nabídková cena byla posouzena v intencích zadání soutěže, jelikož není znám celkový objem likvidovaného odpadu byla kritériem cena za likvidaci 1 tuny odpadu; k bodu d) přepravní vzdálenost byla hodnocena dle skutečného stavu věci. Největší objem likvidovaného odpadu je z Vrchlabí a Špindlerova Mlýna, odkud je místo převzetí odpadu uchazeče s vítěznou nabídkou blíže, tento fakt byl hodnocen tak jak to zcela odpovídá skutečnosti; k bodu e) zástupci zadavatele se osobní návštěvou přesvědčili o podmínkách a způsobu převzetí odpadu a vyslovili souhlas s ohodnocením kritéria, jak je uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení. Úřad zahájil správní řízení ke dni 30.11.1999 svým oznámením účastníkům řízení: Město Vrchlabí, se sídlem Městský úřad, Zámek čp. 1, 543 01 Vrchlabí, zastoupené starostou města Ing. Janem Sobotkou, EZOP, s.r.o., se sídlem Školní 1396, 543 01 Vrchlabí, zast. jednatelem společnosti Miroslavem Veselým, Společnost Horní Labe, a.s., se sídlem Bohuslavice nad Úpou 226, 541 03 Trutnov. Úřad zaslal uchazeči platební výměr ze dne 10.12.1999, který byl ve stanovené lhůtě uchazečem uhrazen. Dne 7.12.1999 obdržel Úřad od zadavatele dokumentaci k předmětné veřejné zakázce včetně stanoviska k návrhu na zahájení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele u orgánu dohledu. Po prostudování předložené dokumentace konstatuje Úřad následující skutečnosti: uchazeč zopakoval námitky, které zaslal zadavateli jako reakci na oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel námitkám uchazeče nevyhověl, avšak zdůvodnění jednotlivých bodů provedl nepřesvědčivě bez náznaku širšího vysvětlení namítaných problémů. Rozšíření vysvětlujících údajů použil zadavatel ve svém stanovisku ze dne 2.12.1999 č.j. SMM-274/99-Do k návrhu uchazeče pro Úřad, což však měl učinit již v odpovědi na námitky uchazeče kdy mohlo dojít k osvětlení některých sporných otázek, námitka na porušení § 32 zákona o podjatosti 2 členů komise je nedůvodná, protože všichni členové podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti, komise pro posuzování a hodnocení nabídek nedostatečně popsala hodnocení nabídek, tak jak to ukládá § 37 odst. 1 písm. g) zákona, ve smyslu vyhlášených kritérií, kritérium č. 1 - reference - je nekvantifikovatelné, nekonkrétní, z hodnocení není jasné, jak který element kritéria působil na jednotlivé členy hodnotitelské komise. Reference jsou z kategorie dalších předpokladů ke splnění veřejné zakázky, proto je námitka důvodná, v hodnocení chybí popisy kritérií, takže není zřejmé zda je vítězná nabídka ve skutečnosti nabídkou nejvhodnější. Hodnocení je nepřezkoumatelné, netransparentní, není doplněno slovním zdůvodněním, které by mohlo zvýšit jeho důvěryhodnost, čímž zadavatel neprokázal, že byla vybrána nejvhodnější nabídka, není zdůvodněno v čem je lepší vítězná nabídka, než nabídka umístěná na dalším místě, námitka k hodnocení nabídkové ceny je důvodná v tom smyslu, že zadavatel nevymezil rozsah veřejné zakázky, čímž porušil § 5 odst. 1 písm. a) a tím nebylo možno stanovit celkovou výši budoucího peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty, který vznikne zadavateli ze zadání veřejné zakázky, ve smyslu § 67 odst. 1 zákona. To znamená, že zadavatel by měl mít přehled o množství a druzích netříděného komunálního odpadu, např. z přehledů nebo statistik o množství odpadů v minulých obdobích.. Úřad si je vědom technických obtíží při nakládání s odpady, trvá však na tom, že zákony vymezené požadavky na producenta i vlastníka odpadů (zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech), jakož i zákon o zadávání veřejných zakázek nebyly v předmětné veřejné zakázce náležitě akceptovány. Zadavatel porušil ustanovení § 37 odst. 1 písm. g) a § 67 odst. 1 zákona. Úřad považuje takto provedené posouzení a hodnocení nabídek včetně výběru nejvhodnější nabídky za neprůkazné a netransparentní. S ohledem na všechny tyto uvedené skutečnosti, které byly zjištěny a hodnoceny ve správním řízení, Úřad rozhodl jak je uvedeno ve výroku. Poučení Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a to prostřednictvím odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Lazarská 7, pošt. přihr. 871, 111 21 Praha 1. Ing. Petr A n t o n í n ředitel odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Praze Rozhodnutí obdrží: Město Vrchlabí, Zámeček čp. 1, 543 01 Vrchlabí EZOP, s.r.o., Školní 1396, 543 01 Vrchlabí Společnost Horní Labe, a.s., Bohuslavice nad Úpou 226, 541 03 Trutnov

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/3232
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 716 lidí darovalo 1 972 467 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy