Snadné přidání nového datasetu

Rozhodnutí UOHS 3453


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S039/03-151/2130/03-MO
Instance I.
Věc
Nový STL plynovod Praha 6 - Suchdol, lokalita Budovec
Účastníci Pražská plynárenská, a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 14.08.2003
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-4258.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-3453.html
Rozhodnutí
        
Č.j.: VZ/S39/03-151/2130/03-MO V Brně dne 22. května 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 1. 4. 2003 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., o návrhu uchazeče PROCKERT & HYNEK, a. s., Palackého 782, 252 63 Roztoky u Prahy, za niž jednají Ing. Libor Hynek, předseda představenstva a Jan Kaplan, člen představenstva, ze dne 28. 3. 2003 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - obchodní společnosti Pražská plynárenská, a. s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, za niž jednají RNDr. Jan Koukal, CSc., předseda představenstva a Ing. Milan Fafejta, člen představenstva - ze dne 20. 3. 2003 o námitkách ze dne 11. 3. 2003 proti rozhodnutí zadavatele ze dne 6. 3. 2003 o vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné zakázce "nový STL plynovod Praha 6-Suchdol, lokalita Budovec" zadávané výzvou ze dne 16. 1. 2003 podle § 49 odst. 1 cit. zákona o zadávání veřejných zakázek, rozhodl podle § 60 písm. a) téhož zákona takto: Návrh uchazeče PROCKERT & HYNEK, a. s., Roztoky u Prahy, ze dne 28. 3. 2003 se zamítá a rozhodnutí zadavatele obchodní společnosti Pražská plynárenská, a. s., Praha 4, ze dne 6. 3. 2003 o vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné zakázce "nový STL plynovod Praha 6-Suchdol, lokalita Budovec" se potvrzuje, neboť bylo učiněno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Odůvodnění Zadavatel - obchodní společnosti Pražská plynárenská, a. s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, za niž jednají RNDr. Jan Koukal, CSc., předseda představenstva a Ing. Milan Fafejta, člen představenstva (dále jen "zadavatel") - rozeslal výzvu ze dne 16. 1. 2003 deseti zájemcům o veřejnou zakázku podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon"), k podání nabídek na veřejnou zakázku "nový STL plynovod Praha 6-Suchdol, lokalita Budovec". Jmenovaná obchodní společnost Pražská plynárenská, a. s., je zadavatelem podle § 2 písm. b) bodu 2. zákona. Do konce lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel celkem deset nabídek. Zadavatel svým rozhodnutím ze dne 6. 3. 2003 vyloučil z další účasti na veřejné zakázce uchazeče PROCKERT & HYNEK, a. s., Palackého 782, 252 63 Roztoky u Prahy, za niž jednají Ing. Libor Hynek, předseda představenstva a Jan Kaplan, člen představenstva (dále jen "PROCKERT & HYNEK"), z důvodu, že přehled dosud realizovaných zakázek není potvrzen podpisem statutárního orgánu uchazeče, jak zadavatel požadoval v podmínkách výzvy. Proti rozhodnutí zadavatele o svém vyloučení z další účasti na veřejné zakázce podal jmenovaný uchazeč námitky zadavateli (dopis ze dne 11. 3. 2003), který po přezkoumání jejich oprávněnosti podle § 56 zákona námitkám nevyhověl. Rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 20. 3. 2003 uchazeč obdržel dle doručenky dne 25. 3. 2003. Návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele podal uchazeč PROCKERT & HYNEK k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") dopisem ze dne 28. 3. 2003. Dnem 1. 4. 2003, kdy orgán dohledu obdržel uvedený návrh, bylo podle § 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu. Zadavatel obdržel jedno vyhotovení návrhu rovněž dne 1. 4. 2003. Účastníky tohoto správního řízení podle § 58 zákona jsou: Zadavatel, Uchazeč PROCKERT & HYNEK. Uchazeč ve svém návrhu odmítá argument zadavatele, že předložený přehled realizovaných staveb plynovodů nebyl potvrzený podpisem statutárního orgánu uchazeče, čímž nebyl splněn požadavek zadavatele uvedený v části V. bodě 2b podmínek výzvy. Uchazeč v návrhu uvádí, že jeho "nabídka je zpracována formou dopisu, jehož nedílnou součástí jsou přílohy, které tvoří s dopisem jeden celek, který je navíc přelepením a orazítkováním v místě sešití zapečetěn proti jakékoli dodatečné manipulaci a zároveň jakoukoli část nabídky prezentovat samostatně bez krycího dopisu podepsaného statutárním orgánem naší společnosti". Uchazeč ve svém návrhu dále uvádí: "V naší námitce jsme se pouze omezili na konstatování, že naše nabídka je zpracována tak, že není pochyb o tom, že celý obsah nabídky, tedy včetně předmětného přehledu dosud realizovaných staveb, je potvrzen podpisem statutárního orgánu naší společnosti na krycím dopisu nabídky. Jestliže je v dopise potvrzen nadpis kapitoly a věcný obsah je uveden až v příloze, kterou ale nelze prezentovat samostatně, ale pouze s dopisem, kde je odkaz na přílohu, byl by další podpis podepsáním toho, co už bylo jednou podepsáno. Další podpis je tedy zbytečný a v žádném případě by nezměnil hodnověrnost údajů uvedených v zapečetěné nabídce. Vzhledem k tomu, že u zmíněné přílohy nebyla výslovně požadována forma čestného prohlášení a ani nebylo požadováno ze strany investorů, pro které byly stavby uvedené na seznamu realizovány, považujeme generální podpis statutárního orgánu na nabídkovém dopise, který má výše uvedenou formu a se svými přílohami tvoří jeden nedělitelný celek, za potvrzení (nejen předmětné přílohy) odpovídající zadávacím podmínkám". Uchazeč uvádí, že zadavatel v podmínkách zadání nestanovil formu zpracování nabídek, tudíž musí akceptovat formu nabídky, kterou použil v daném případě uchazeč. Uchazeč dále upozorňuje na to, že zadavatelem požadovaný výčet realizovaných staveb není dle zadávacích podmínek samotným hodnotícím kritériem, ale je pouze součástí v pořadí druhého kritéria hodnocení "prezentace uchazeče v rozsahu nabídky dle požadavků uvedených v článku V. bodu 2. a)-c) výzvy". Uchazeč PROCKERT & HYNEK ve svém návrhu konstatuje, že i v případě, kdy by uchazeč neměl žádné dosud realizované stavby obdobného charakteru, nemohla by jeho nabídka obsahovat žádný výčet těchto staveb stvrzený podpisem statutárního orgánu uchazeče, a přesto by takovou nabídku musel zadavatel hodnotit, aniž by takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce vyloučil. Uchazeč se ve svém návrhu rovněž domnívá, že zadavatel při posuzování námitek uchazeče trval na svém původním rozhodnutí o vyloučení uchazeče i za cenu porušení zákona, což potvrzuje i ten fakt, že zadavatel nevyvrátil argumenty obsažené v námitkách. Na závěr svého návrhu uchazeč uvádí, že napadené rozhodnutí o jeho vyloučení z další účasti na veřejné zakázce považuje za nesprávné a domáhá se zrušení předmětného rozhodnutí zadavatele a opětovné zařazení své nabídky zpět mezi nabídky zadavatelem posuzované a hodnocené. K návrhu uchazeče se vyjádřil zadavatel dopisem ze dne 4. 4. 2003, ve kterém uvádí, že nesouhlasí s důvody uvedenými v návrhu, neboť zadavatel postupoval při vyloučení uchazeče PROCKERT & HYNEK v souladu s ustanovením § 49 odst. 9 zákona. Zadavatel ve svém stanovisku dále uvedl: "S námitkami směřujícími proti skutečnosti, že nebyla vyžádána forma čestného prohlášení o výčtu realizovaných staveb, že tento výčet není samotným hodnotícím kritériem a že požadovaná prezentace uchazeče v členění podle bodu a) až c) čl. V., nepředstavuje vyžádání hodnověrných údajů pro posouzení nabídky, zadavatel nesouhlasí. Všechny požadavky uvedené ve výzvě v čl. V. stanovil zadavatel s cílem získání určitého uceleného obrazu o uchazeči, jeho zkušenostech, stupni profesionality a jeho technickém zázemí. Zároveň stanovil, jakým způsobem mají být prokázány. Vzhledem k tomu, že zákon neurčuje striktně způsob, jakým mají být další požadavky (dle § 2f zákona) prokázány, lze dovodit, že je zákonem ponecháno na zadavateli, aby sám určil podle charakteru zakázky vhodné požadavky a sám rovněž stanovil, jakým způsobem je má uchazeč doložit. Jestliže následně zadavatel shledal při posouzení nabídek z hlediska obsahového, že uchazeč shora uvedený požadavek výzvy nesplnil, nemá pak jinou možnost, než jej z další účasti na veřejné zakázce vyloučit. Pokud by tak neučinil, došlo by k porušení zákona (§ 49 odst. 9 zákona) a zároveň ke zvýhodnění tohoto uchazeče oproti těm, kteří předmětnou podmínku splnili". Na závěr svého stanoviska zadavatel navrhuje, aby "námitky uchazeče byly hodnoceny jako nedůvodné a jeho návrh na zrušení rozhodnutí zadavatele ze dne 20. 3. 2003 byl zamítnut". Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem č. j. VZ/S39/03-151/1663/03-MO ze dne 15. 4. 2003, ve kterém rovněž účastníky řízení seznámil s předběžnými výsledky šetření a poskytl jim lhůtu, v níž se mohli ke zjištěným skutečnostem vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření. Výzvou č. j. VZ/S39/03-151/1664/03-MO ze dne 15. 4. 2003 byl uchazeč PROCKERT & HYNEK vyzván k zaplacení správního poplatku ve výši 2 500,- Kč. Dne 23. 4. 2003 orgán dohledu obdržel doklad o zaplacení správního poplatku. V období od zaslání výzvy k zaplacení poplatku až do prokázání jeho zaplacení neběží lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy (viz § 6 odst. 4 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). K oznámení o zahájení správního řízení se vyjádřil uchazeč PROCKERT & HYNEK dopisem ze dne 24. 4. 2003, ve kterém uvedl, aby orgán dohledu při svém rozhodování v předmětné veřejné zakázce přihlédl k všem písemnostem, které rozhodnutí o vyloučení předcházeli (výzva více zájemcům k podání nabídky, nabídka uchazeče, zápis z otevírání obálek, na němž bylo navrženo vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné zakázce) a ke skutečnostem uvedeným v námitkách a v návrhu uchazeče. K oznámení o zahájení správního řízení se vyjádřil i zadavatel, a to dopisem ze dne 29. 4. 2003, ve kterém uvedl, že trvá na skutečnostech uvedených ve svém stanovisku ze dne 4. 4. 2003 k návrhu uchazeče a další nové skutečnosti nemá. Po přezkoumání dokumentace o zadání veřejné zakázky, a vyjádření účastníků řízení orgán dohledu k šetřenému případu uvádí následující rozhodné skutečnosti. Zadavatel svým rozhodnutím ze dne 6. 3. 2003 vyloučil uchazeče PROCKERT & HYNEK z další účasti na veřejné zakázce, poněvadž podle jeho názoru uchazeč nesplnil podmínku, kterou si zadavatel vyhradil v podmínkách zadání, a to, že přehled dosud realizovaných staveb předložený v nabídce nepotvrdili svými podpisy členové statutárního orgánu uchazeče. Zadavatel může v podmínkách zadání požadovat splnění dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky (§ 2a odst. 1 v návaznosti na § 2f zákona). Dle § 49 odst. 9 zákona zadavatel posoudí nabídku uchazeče podle § 2c zákona a podle dalších požadavků stanovených v zadání nebo v zadávací dokumentaci. Neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů nebo nesplní-li další požadavky zadavatele, zadavatel ho z další účasti na veřejné zakázce vyloučí. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné zakázce je zadavatel povinen bezodkladně oznámit příslušnému uchazeči. Zadavatel v podmínkách zadání v části V."další požadavky na plnění veřejné zakázky" v bodě 2. písm. b) výslovně stanovil, že uchazeči ve svých nabídkách předloží "přehled prohlášení dosud realizovaných staveb plynovodů srovnatelných s předmětem výzvy za poslední dva roky potvrzený podpisem statutárního orgánu uchazeče". Z nabídky uchazeče PROCKERT & HYNEK orgán dohledu zjistil, že uchazeč v nabídce v části "trh, odbyt reference" uvedl vybrané stavby, které v minulosti realizoval, avšak tento seznam nebyl potvrzen podpisy členů statutárního orgánu uchazeče, ačkoliv to zadavatel v podmínkách zadání výslovně požadoval (viz výše). Úvodní list s obsahem nabídky podepsaný statutárním orgánem uchazeče neobsahuje odkaz na zmiňovaný přehled realizovaných staveb. Orgán dohledu nemůže akceptovat názor uchazeče, že splnil výše uvedený požadavek zadavatele tím, že členové statutárního orgánu uchazeče potvrdili svými podpisy úvodní list nabídky, ve kterém jsou uvedeny nadpisy jednotlivých kapitol, které odpovídají jednotlivým přílohám nabídky, které tvoří jednu nabídku, jejíž části nelze prezentovat odděleně, a tudíž že jeden "generální podpis" členů statutárního orgánu je platný pro všechny části nabídky. Zadavatel ve výzvě výslovně požadoval, aby členové statutárního orgánu uchazeče svými podpisy stvrdili "přehled prohlášení dosud realizovaných staveb plynovodů srovnatelných s předmětem výzvy za poslední dva roky", který musí vložit do své nabídky, což uchazeč PROCKERT & HYNEK nesplnil. Postup zvolený uchazečem by v praxi znamenal, že by členové statutárního orgánu uchazeče svými podpisy stvrdili úvodní list nabídky, s tím, že podpisy mají platnost pro celou nabídku a již žádné části nabídky by nemusely být opatřeny patřičnými podpisy, i když si tak zadavatel stanovil či pokud povinnost podepsat určitou konkrétní listinu vyplývá přímo ze zákona, tedy např. čestná prohlášení uchazeče ke splnění kvalifikačních předpokladů dle § 2b zákona, jak mu ukládá ustanovení § 2c odst. 1 zákona. K otázce formy přehledu realizovaných staveb orgán dohledu uvádí, že zadavatel jednoznačně vyžadoval podpisy členů statutárního orgánu uchazeče na předmětné listině, na rozdíl od přehledu technického a materiálního vybavení (část V."další požadavky na plnění veřejné zakázky" bodě 2. písm. c) výzvy), kde podpisy členů statutárního orgánu vyžadovány nebyly. Pro úplnost orgán dohledu uvádí, že i v případě, kdy by některý z dalších požadavků zadavatele přímo nesouvisel s kritérii hodnocení nabídek (v daném případě tomu tak nebylo, poněvadž uvedený požadavek zadavatele je součástí 2. kritéria hodnocení - viz výše), musí jej uchazeči splnit. Orgán dohledu nevidí také problém v tom případě, že by teoreticky některý z uchazečů neměl dosud žádné obdobné realizované stavby. Členové statutárního orgánu takového uchazeče by podepsali čestné prohlášení o tom, že uchazeč nerealizoval dosud žádné obdobné stavby, což by nevedlo k vyloučení uchazeče, ale projevilo by se to při hodnocení nabídky podle příslušného kritéria hodnocení. Povinností uchazeče je důsledně se seznámit s podmínkami zadání veřejné zakázky, se zadávací a projektovou dokumentací a následně v nabídce náležitým způsobem splnit všechny podmínky stanovené zadavatelem, a to v celém rozsahu. Dle § 49 odst. 9 zákona musí zadavatel ty uchazeče, kteří nesplní některý z kvalifikačních předpokladů nebo nesplní další požadavky zadavatele, vyloučit. V opačném případě by se zadavatel dopustil závažného porušení ustanovení § 11 odst. 1 zákona, na které odkazuje ustanovení § 49 odst. 8 zákona, které stanoví, že žádný z uchazečů nesmí být v účasti na veřejné zakázce zvýhodněn proti ostatním uchazeče. Zásady rovného a transparentního přístupu ke všem uchazečům o veřejnou zakázku a principy soutěže mezi uchazeči patří mezi základní zásady procesu výběru nejvhodnější nabídky a musí být za všech okolností zadavateli veřejných zakázek důsledně aplikovány. Na základě posouzení všech důkazů, a to jak jednotlivě, tak i v jejich vzájemné souvislosti, rozhodl orgán dohledu tak, jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Obdrží účastníci správního řízení: Pražská plynárenská, a. s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, zast. RNDr. Janem Koukalem, CSc. PROCKERT & HYNEK, a. s., Palackého 782, 252 63 Roztoky u Prahy, zast. Ing. Liborem Hynkem

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/3453
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy