Rozhodnutí UOHS 3509


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S048/03
Instance I.
Věc
Dodávka a montáž gastronomického zařízení do starvovacího pavilonu na ZŠ T.G.M. v Písku
Účastníci město Písek
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 16.07.2003
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-3509.html
Rozhodnutí
        
Č. j. VZ/S 48/03-152/2438/03-SH V Brně dne 10. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 2. 5. 2003 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., na návrh uchazeče společnosti JIVA - Jirák, spol. s r. o., výroba velkokuchyňského zařízení, Vestec, č. p. 170, 252 42 Praha-západ, za niž jedná Ladislav Jirák, jednatel společnosti, ze dne 30. 4. 2003 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele města Písek, Velké náměstí 114, 397 19 Písek, zastoupeného JUDr. Lubošem Průšou, starostou, ze dne 23. 4. 2003, o námitkách ze dne 14. 4. 2003 proti jeho rozhodnutí ze dne 27. 3. 2003 o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na "Dodání a montáž gastronomického zařízení do jídelního pavilonu ZŠ T. G. Masaryka, Čelakovského 24 v Písku", zadané výzvou ze dne 27. 1. 2003 více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 cit. zákona, rozhodl takto: Správní řízení se podle § 6 odst. 3 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje. Odůvodnění Město Písek, Velké náměstí 114, 397 19 Písek, zastoupené JUDr. Lubošem Průšou, starostou (dále jen "zadavatel"), vyzvalo podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon"), písemnou výzvou ze dne 27. 1. 2003 více zájemců k podání nabídky na veřejnou zakázku "Dodání a montáž gastronomického zařízení do jídelního pavilonu ZŠ T. G. Masaryka, Čelakovského 24 v Písku" (dále jen "výzva"). Z dokumentace o zadání veřejné zakázky vyplývá, že zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek obdržel čtyři nabídky a že žádná z nich nebyla vyřazena z další účasti na veřejné zakázce. Po posouzení a hodnocení nabídek byla jako nejvhodnější vybrána nabídka uchazeče Multi-Invent, spol. s r. o., Pardubice. Zadavatel dne 27. 3. 2003 (usnesení Rady města Písek č. 193/03) rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Multi-Invent, spol. s r. o., Pardubice. Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal uchazeč JIVA - Jirák, spol. s r. o., výroba velkokuchyňského zařízení, Vestec č. p. 170, 252 42 Praha-západ, za niž jedná Ladislav Jirák, jednatel společnosti (dále jen "uchazeč JIVA"), námitky, které zadavatel obdržel dne 15. 4. 2003 a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl, což uchazeči JIVA oznámil podle § 56 odst. 2 zákona rozhodnutím ze dne 23. 4. 2003, které jmenovaný uchazeč převzal podle doručenky dne 25. 4. 2003. Vzhledem k tomu, že uchazeč JIVA nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 30. 4. 2003 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zadavatel obdržel návrh dne 2. 5. 2003. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") obdržel návrh uchazeče JIVA dne 2. 5. 2003 a tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách. Podle § 58 zákona účastníky tohoto správního řízení jsou: zadavatel, uchazeč JIVA, Multi-Invent, spol. s r.o., Jana Palacha 1700, 530 02 Pardubice, za niž jedná Ing. Martin Vaško, jednatel společnosti, jejíž nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. Návrh uchazeče JIVA byl podán v souladu s § 57 odst. 2 zákona, a proto orgán dohledu vyměřil jmenovanému uchazeči podle § 6 odst. 2 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správní poplatek stanovený ve výši 54 312,- Kč podle položky 62 písm. b) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 368/1992 Sb., přičemž orgán dohledu jmenovaného uchazeče JIVA poučil, že nebude-li správní poplatek ve stanovené lhůtě uhrazen, orgán dohledu toto zahájené správní řízení zastaví. Platební výměr ze dne 14. 5. 2003 převzal uchazeč JIVA podle doručenky dne 19. 5. 2003 a jelikož správní poplatek neuhradil ve stanovené lhůtě ani později, nezbylo orgánu dohledu, než rozhodnout o zastavení správního řízení. Zastavením správního řízení z důvodu neuhrazení správního poplatku není dotčena možnost orgánu dohledu zahájit správní řízení z úřední povinnosti v případě jeho pochybností o souladu úkonů zadavatele se zákonem při zadávání předmětné veřejné zakázky, pokud by byl ovlivněn výběr nejvhodnější nabídky. Poučení: Podle § 48 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí do 30 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Obdrží: Město Písek, Velké náměstí 114, 397 19 Písek, zast. JUDr. Lubošem Průšou JIVA - Jirák, spol. s r. o., výroba velkokuchyňského řízení, Vestec č. p. 170, 252 42 Praha-západ, zast. Ladislavem Jirákem Multi- Invent, spol. s r. o., Jana Palacha 1700, 530 02 Pardubice, zast. Ing. Martinem Vaškem

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/3509
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 334 lidí darovalo 963 174 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy