Rozhodnutí UOHS 3784


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S089/03-152/3222/03-Der
Instance I.
Věc
Výměna průtočné části NT dílů včetně NT rotorů TG 220 MW v ČEZ - EDU - 2 bloky
Účastníci ČEZ, a. s., hlavní správa, Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 31.07.2003
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-3784.html
Rozhodnutí
        
Č. j. VZ/S 89/03-152/3222/03-Der Brně dne 25.července 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23.6.2003 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, za niž jedná Ing. Jaroslav Míl, M.B.A., předseda představenstva, a Ing. Petr Vobořil, místopředseda představenstva, učiněných v obchodní veřejné soutěži na plnění veřejné zakázky pro organizační jednotku Jaderná elektrárna Dukovany "Výměna průtočné části NT dílů včetně NT rotorů TG 220 MW v ČEZ-EDU - 2 bloky", vyhlášené dne 4.12.2002 podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., v Obchodním věstníku č. 49/02 pod zn. 162566-49/02, rozhodl takto: Správní řízení se podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., zastavuje. Odůvodnění Zadavatel ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, za niž jedná Ing. Jaroslav Míl, M.B.A., předseda představenstva, a Ing. Petr Vobořil, místopředseda představenstva (dále jen "zadavatel"), vyhlásil dne 4.12.2002 v Obchodním věstníku č. 49/02 pod zn. 162566-49/02 podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb. (dále jen "zákon"), obchodní veřejnou soutěž na realizaci veřejné zakázky pro organizační jednotku Jaderná elektrárna Dukovany "Výměna průtočné části NT dílů včetně NT rotorů TG 220 MW v ČEZ - EDU - 2 bloky" (dále jen "soutěž"). Jako kritéria pro hodnocení nabídek zadavatel v podmínkách soutěže v sestupném pořadí uvedl: výše nabídkové ceny, úroveň technického řešení, náročnost na údržbu. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky od dvou uchazečů, přičemž nabídka uchazeče ALSTOM Power, s. r. o., Brno, nevyhověla kontrole úplnosti, a proto zadavatel jmenovaného uchazeče vyloučil z další účasti v soutěži, což mu oznámil rozhodnutím ze dne 3.3.2003. Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení podal uchazeč ALSTOM Power, s. r. o., ve lhůtě námitky, jimž zadavatel nevyhověl. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), který je orgánem dohledu nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 4.4.2003 návrh uchazeče ALSTOM Power, s. r. o., na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách proti jeho vyloučení. O návrhu jmenovaného uchazeče bylo rozhodnuto v samostatném správním řízení. Příslušné rozhodnutí č.j. VZ/S 43/03-152/2567/03-Der nabylo právní moci dne 9.7.2003. Při posuzování dokumentace o zadání předmětné veřejné zakázky však získal orgán dohledu pochybnosti, zda všechny doposud učiněné úkony zadavatele jsou v souladu se zákonem. Z uvedeného důvodu zaslal orgán dohledu zadavateli žádost č. j. VZ/S 43/03-152/2454/03-Der ze dne 9.6.2003 o písemné stanovisko ke skutečnostem zjištěným v předložené dokumentaci, konkrétně k jeho postupu při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny a při posouzení splnění dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky oběma uchazeči. Požadované stanovisko obdržel orgán dohledu dne 11.6.2003 faxem (písemné vyhotovení bylo doručeno dne 12.6.2003). V zaslaném vyjádření ze dne 11.6.2003 zadavatel k otázce mimořádně nízké nabídkové ceny uvedl, že nabídková cena uchazeče ALSTOM Power, s. r. o., je složena ze dvou částí a celková nabídková cena po sečtení obou cenových částí převyšuje nabídkovou cenu předloženou druhým z uchazečů. Z uvedeného důvodu zadavatel institut mimořádně nízké nabídkové ceny upravený v § 36 zákona nevyužil. Postup při posuzování úplnosti předložených nabídek zdůvodnil zadavatel mimořádnou složitostí veřejné zakázky a s odkazem na strategický význam zakázky se odvolával na jím vypracovaný manuál pro posouzení a hodnocení nabídek, jehož přílohu tvoří také formulář Zprávy o výsledku posouzení nabídek. Zprávu zpracoval zadavatel velice podrobně, aby mohla sloužit jako podklad pro následné hodnocení nabídek, přičemž vzal v úvahu, že při posuzování úplnosti předložených nabídek nesmí být změněn rozsah a kvalita dodávky ani lhůta plnění a nesmí být omezena práva zadavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že v otázce posuzování úplnosti obou předložených nabídek nebyly pochybnosti orgánu dohledu písemným stanoviskem zadavatele odstraněny, zahájil orgán dohledu z vlastního podnětu správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele, jehož účastníky podle § 58 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou: zadavatel, ŠKODA ENERGO s. r. o., Tylova 1/57, 316 00 Plzeň, za niž jednají Ing. Jan Musil, CSc., a Ing. Jiří Šmondrk, jednatelé (dále jen "ŠKODA ENERGO s. r. o."). Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem č. j. VZ/S 89/03-152/2688/03-Der ze dne 20.6.2003, jež oba účastníci správního řízení obdrželi dne 23.6.2003. V oznámení o zahájení správního řízení orgán dohledu uvedl, že při posuzování úplnosti obou předložených nabídek z pohledu jejich souladu s podmínkami zadání a zadávací dokumentací zadavatel ve zprávě o výsledku posouzení nabídek u obou nabídek v několika případech poznamenal, že uchazeči ne zcela splnili podmínky soutěže, zároveň však neshledal důvod pro vyloučení uchazečů z další účasti v soutěži. Orgán dohledu proto požádal zadavatele o podrobné a konkrétní zdůvodnění jednotlivých případů. Současně stanovil orgán dohledu lhůtu, ve které se každý z účastníků řízení mohl vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Dne 25.6.2003 byla orgánu dohledu doručena žádost uchazeče ŠKODA ENERGO s. r. o., o nahlédnutí do spisu dne 26.6.2003 v 11:00 hodin. Vzhledem k písemnému sdělení zadavatele, že dokumentace o zadání veřejné zakázky neobsahuje údaje, které jsou obchodním tajemstvím nebo utajovanými skutečnostmi, bylo žádosti jmenovaného uchazeče vyhověno v plném rozsahu. Nahlédnutí do správního spisu bylo zástupcům uchazeče ŠKODA ENERGO s. r. o., po předložení plné moci umožněno v navrhovaném termínu. O nahlížení do spisu byl pořízen protokol, podepsán všemi zúčastněnými osobami, přičemž jedno vyhotovení obdržel jmenovaný uchazeč a jedno vyhotovení je založeno ve správním spisu. Zadavatel se ke zjištěním orgánu dohledu, uvedeným v oznámení o zahájení správního řízení, vyjádřil podáním ze dne 4.7.2003, v němž ke sporné otázce uvádí, že tabulka o posouzení nabídek byla zpracována značně podrobně, z pohledu zákona je nadbytečná a zejména formálně chybně nazvaná. Tabulka měla být dále využita v procesu hodnocení nabídek, ale také při pozdějších konzultacích o zpracování jednostupňové projektové dokumentace (dále jen "JPD" - pozn. orgánu dohledu) a ve fázi plnění předmětu veřejné zakázky, aby zadavatel předešel požadavku na vypracování dalších spisových materiálů pro svou vlastní potřebu a zároveň snížil riziko přehlédnutí některých významných skutečností v technicky náročné a rozsáhlé veřejné zakázce. Komise se v závěru posouzení nabídek shodla na závěru, že všechny složky nabídky uchazeče ŠKODA ENERGO s. r. o., vyhověly podmínkám soutěže. Zadavatel ve svém stanovisku zdůrazňuje, že nebylo v jeho zájmu zvýhodnit či poškodit některého z uchazečů, a je přesvědčen, že k oběma uchazečům o veřejnou zakázku přistupoval objektivně a rovnocenně, v souladu se zákonem a základním cílem zadávacího procesu, tj. vybrat ekonomicky nejvhodnější nabídku, což dokládá i skutečnost, že jeho postupem nebyl ovlivněn rozsah, kvalita a cena díla. Přílohou uvedeného stanoviska byla tabulka se stručným komentářem k jednotlivým svazkům zadávací dokumentace ve srovnání s nabídkou uchazeče ŠKODA ENERGO s. r. o., konkrétně ke svazku D5 - Časový a prováděcí plán realizace díla, svazku D6 - Organizace díla, svazku D7 - Činnosti zajišťované objednatelem, svazku D8 - Plán jakosti, svazku D9 - Školení, svazku D10 - Náhradní díly a svazku D16 - Technická specifikace zhotovitele. Dne 8.7.2003 obdržel orgán dohledu od uchazeče ŠKODA ENERGO s. r. o., stanovisko k zahájenému správnímu řízení, v němž prohlašuje, že jím předložená nabídka z hlediska obsahového splňuje podmínky zadání, zadávací dokumentace i zákona, což dokládá také průvodní dopis svazku A jeho nabídky, v němž jednoznačně prohlašuje, že přijímá podmínky stanovené ve všech částech zadávací dokumentace. Uvedené prohlášení je následně podpořeno bezvýhradnou akceptací zadavatelem předloženého návrhu smlouvy o dílo, včetně příloh smlouvy, které jsou součástí zadávací dokumentace. Podmínky zadání nebyly ze strany uchazeče ŠKODA ENERGO s. r. o., žádným způsobem měněny a byly doplněny pouze zadavatelem vyjmenované části příloh v souladu s požadavky zadávací dokumentace. V závěru svého vyjádření se jmenovaný uchazeč vyjadřuje k posuzovaným požadavkům jednotlivých svazků nabídky. Vzhledem ke skutečnosti, že ohledně posouzení úplnosti nabídek ve svazku "D8 - Plán jakosti" měl orgán dohledu nadále pochybnosti o úplnosti nabídky uchazeče ŠKODA ENERGO s. r. o., zaslal zadavateli žádost č. j. VZ/S 89/02-152/3068/03-Der ze dne 14.7.2003 o doplnění jeho písemného vyjádření formou podání podrobnějšího vysvětlení ústně do protokolu, s možností dostavit se dne 17.7.2003 v 10:00 hodin. Zadavatel využil svého práva vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a v uvedeném termínu se dostavil k orgánu dohledu za účelem podání podrobnějšího stanoviska k zahájenému správnímu řízení, přičemž předmětem jednání bylo posouzení úplnosti nabídek v části D8 - Plán jakosti. O vyjádření zadavatele jako účastníka řízení byl sepsán protokol, podepsán všemi zúčastněnými osobami, přičemž jedno vyhotovení obdržel zadavatel a jedno vyhotovení je založeno ve správním spisu. Orgán dohledu přezkoumal na základě ustanovení § 57 zákona v návaznosti na ustanovení § 60a zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, přičemž po zhodnocení veškerých podkladů, zejména dokumentace o zadání veřejné zakázky a stanovisek předložených zadavatelem i uchazečem, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že v důsledku odstranění pochybností orgánu dohledu o souladu postupu zadavatele se zákonem odpadl důvod řízení a správní řízení se zastavuje. K šetřenému případu uvádí orgán dohledu následující skutečnosti. Důvodem, které vedly orgán dohledu k zahájení správního řízení, byl nejasný postup zadavatele při posuzování úplnosti nabídek uchazečů o předmětnou veřejnou zakázku, který zadavatel orgánu dohledu neobjasnil ani zaslaným doplňujícím stanoviskem ze dne 11.6.2003, současně s pochybnostmi o zachování principu rovného přístupu ke všem účastníkům soutěže. Stanovisko, jež zadavatel zaslal orgánu dohledu po zahájení správního řízení a jež se podrobněji vyjadřuje k jednotlivým svazkům zadávací dokumentace, vyjasnilo pochybnosti orgánu dohledu ohledně postupu zadavatele při posouzení úplnosti nabídek ve svazku D5 - Časový a prováděcí plán realizace díla, svazku D6 - Organizace díla, svazku D7 - Činnosti zajišťované objednatelem, svazku D9 - Školení, svazku D10 - Náhradní díly a svazku D16 - Technická specifikace zhotovitele. K objasnění pochybností orgánu dohledu rovněž významnou měrou přispělo stanovisko uchazeče ŠKODA ENERGO s. r. o., kterým se jmenovaný uchazeč vyjadřuje ke skutečnostem uvedeným v oznámení o zahájení správního řízení. Jak zjistil orgán dohledu ze zaslaných stanovisek a z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (zejména nabídky uchazeče ŠKODA ENERGO s. r. o.), přestože u některých z bodů jednotlivých svazků nabídek poznamenal zadavatel nesoulad se zadávací dokumentací, byla nabídka jmenovaného uchazeče ve výše uvedených svazcích úplná, neboť ve všech případech byly náležitosti požadované v zadávací dokumentaci obsaženy v jiných částech nabídky (akceptovaný návrh smlouvy o dílo, jednotlivé přílohy smlouvy o dílo, jiné svazky nabídky). Po podrobném prostudování obou stanovisek, současně s porovnáním dokumentace o zadání veřejné zakázky, včetně nabídky uchazeče ŠKODA ENERGO s. r. o., zůstal jediným sporným bodem postup zadavatele při posouzení úplnosti nabídky jmenovaného uchazeče ve svazku D8 - Plán jakosti, neboť některé podbody uvedeného svazku (zejména z oblasti specifických technických požadavků na předmět plnění veřejné zakázky) opatřila komise při posouzení úplnosti nabídky poznámkou, že nevyhovují požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci, avšak současně se nejedná o důvod vyloučení jmenovaného uchazeče ze soutěže. Stanovisko komise navíc nekorespondovalo s předchozím postupem zadavatele, který odpovědí na dotaz uchazeče ŠKODA ENERGO s. r. o., ve fázi před podáním nabídek umožnil všem uchazečům předložit vlastní plán jakosti, s podmínkou, že bude v souladu s normou ISO 10005. Z uvedeného důvodu poskytl orgán dohledu zadavateli možnost vyjádřit se k již zaslanému stanovisku podrobněji ústně do protokolu. Jak vyplynulo z obsahu ústního podání, zadavatel svůj předchozí souhlas s předložením vlastních plánů jakosti v nabídkách jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku zdůvodnil požadavkem stanoveným přímo v normě ISO 10005, v níž je stanoveno, že plán jakosti může mít jakoukoliv formu, která se považuje za vhodnou pro plnění dohodnutých požadavků. Z uvedené formulace vyplývá, že na dotaz uchazeče nebylo možno odpovědět jiným způsobem, přičemž odpověď, která upřesňuje zadávací dokumentaci a zjednodušuje podmínky zadání v části D8 - Plán jakosti, byla zaslána všem zájemcům o veřejnou zakázku. Podle vyjádření zadavatele je plán jakosti předložený uchazečem ŠKODA ENERGO s. r. o., po formální i obsahové stránce v souladu s obecnými požadavky normy ISO 10005. Současně je předmětný plán jakosti také v souladu se zadávací dokumentací, neboť zadavatel odpovědí na dotaz potvrdil, že předložení vlastního plánu jakosti je v souladu s podmínkami zadání. Zadavatel zároveň upozornil na skutečnost, že detailnější úpravu plánu jakosti je možno provést po vypracování JPD, která je součástí předmětu plnění veřejné zakázky. Ohledně jednotlivých konkrétních požadavků zadavatele na plán jakosti a otázky jejich dohledání v nabídce uchazeče ŠKODA ENERGO s. r. o., odkázal zadavatel přímo na svazek D8 nabídky, na vyjmenované přílohy v nabídce uchazeče a na vnitřní normy uchazeče ŠKODA ENERGO s. r. o., jež jmenovaný uchazeč v předloženém plánu jakosti výslovně uvádí. V závěru zadavatel konstatoval, že není možno vyloučit jakéhokoliv uchazeče pro neúplnost nabídky v části D8 - Plán jakosti, neboť vyloučení by bylo v rozporu s obecným ustanovením normy ISO 10005 a v rozporu s upřesněním zadávací dokumentace na základě odpovědi na dotaz, kterou bylo uchazečům povoleno předložení vlastního plánu jakosti, pokud bude v souladu s normou ISO 10005. Současně zadavatel opakovaně zdůraznil přesvědčení, že žádný z uchazečů o veřejnou zakázku nebyl ani poškozen ani zvýhodněn. Po provedeném podrobnějším vysvětlení zadavatele dospěl orgán dohledu k závěru, s přihlédnutím k ostatním podkladům pro rozhodnutí, že pochybnosti orgánu dohledu týkající se postupu zadavatele při posuzování úplnosti nabídky uchazeče ŠKODA ENERGO s. r. o., v části D8 - Plán jakosti byly odstraněny. Při posuzování sporné skutečnosti vzal orgán dohledu v úvahu, že náležitosti nabídky, které původně zadavatel označil za neúplné, byly dohledány v jiných částech nabídky, v přílohách smlouvy o dílo a v odkazech na interní normy jakosti jmenovaného uchazeče. Současně orgán dohledu přihlédl k vyjádření zadavatele, že detailnější úpravu není možno provést bez vypracované JPD, která je součástí předmětu plnění veřejné zakázky. Umožnil-li zadavatel v rámci zodpovídání dotazů všem uchazečům o veřejnou zakázku předložit vlastní plán jakosti, postupoval v souladu se zákonem, pokud žádného z uchazečů z důvodu předložení vlastního plánu jakosti v nabídce nevyloučil. Orgánem dohledu nebylo shledáno, že by zadavatel svým postupem porušil § 11 odst. 1 zákona a zvýhodnil některého z uchazečů o předmětnou veřejnou zakázku. Pro úplnost orgán dohledu dodává, že je plně v kompetenci zadavatele, jaký prostor vymezí uchazečům o veřejnou zakázku pro jejich soutěživost prostřednictvím jím stanovených kritérií (a je nutno potvrdit, že takový prostor byl všem uchazečům ze strany zadavatele poskytnut) a jaké stanoví další předpoklady pro plnění veřejné zakázky, u nichž může posoudit pouze jejich faktické splnění či nesplnění. Orgán dohledu dospěl v šetřeném případě k závěru, že všem uchazečům o veřejnou zakázku byl dostatečným způsobem vymezen a poskytnut rovnocenný prostor pro jejich prezentaci za účelem získání předmětu plnění veřejné zakázky v rámci předložených nabídek. Podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., správní orgán zastaví řízení zahájené z vlastního podnětu, odpadl-li důvod řízení. Vzhledem k tomu, že všechny pochybnosti orgánu dohledu byly v průběhu správního řízení vyjasněny a postup zadavatele při posuzování úplnosti nabídek proběhl v souladu se zákonem, rozhodl orgán dohledu o zastavení správního řízení. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Obdrží: ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, zast. Ing. Jaroslavem Mílem, M.B.A. ŠKODA ENERGO s. r. o., Tylova 1/57, 316 00 Plzeň, zast. Ing. Janem Musilem, CSc. Na vědomí: ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany, 675 50 Dukovany, zast. Ing. Josefem Sedlákem

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/rozhodnuti-uohs/zaznamy/3784
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 675 lidí darovalo 1 838 977 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy