Rozhodnutí UOHS 3899


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S133/03-151/3602/03-če
Instance I.
Věc
Výstavba sídla obce s rozšířenou působností Šlapanice
Účastníci Město Šlapanice
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 12.09.2003
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-3899.html
Rozhodnutí
        
Č. j.: S 133/03-151/3926/03-če V Brně dne 1. září 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 1.8.2003 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., na návrh ze dne 1.8.2003 uchazeče - společnosti Zlínstav, a. s. Zlín, tř. T. Bati 385, 763 02 Zlín, za niž jedná Miroslav Abrahám, předseda představenstva, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - město Šlapanice, Masarykovo nám. 7, 664 51 Šlapanice, zastoupené Ing. Janem Střechovským, starostou města, ze dne 23.7.2003 o námitkách jmenovaného uchazeče podaných dopisem ze dne 14.7.2003 proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 2.7.2003 ve veřejné zakázce "Výstavba sídla obce s rozšířenou působností Šlapanice", vyhlášené v Obchodním věstníku č. 14/03 dne 9.4.2003 pod zn. 168883-14/03, podle části druhé posledně citovaného zákona o zadávání veřejných zakázek, rozhodl takto: Správní řízení se podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb.,zastavuje. Odůvodnění Město Šlapanice, Masarykovo nám. 7, 664 51 Šlapanice, zastoupené Ing. Janem Střechovským, starostou města (dále jen "zadavatel"), vyhlásilo dne 9.4.2003 podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon"), v Obchodním věstníku č. 14/03 pod zn. 168883-14/03 obchodní veřejnou soutěž "Výstavba sídla obce s rozšířenou působností Šlapanice". Z dokumentace o zadání veřejné zakázky (zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 2.7.2003) vyplývá, že zadavatel do konce soutěžní lhůty obdržel celkem sedm nabídek, přičemž čtyři z nich vyhověly kontrole úplnosti. Na základě jejich hodnocení stanovila komise pro posouzení a hodnocení nabídek pořadí nabídek uchazečů, které zadavatel akceptoval, takto: Skanska CZ region Brno s. r. o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno, za niž jedná Ing. Jaroslav Stibůrek (dále jen "Skanska"), Zlínstav, a. s. Zlín, tř. T. Bati 385, 763 02 Zlín, za niž jedná Miroslav Abrahám, předseda představenstva (dále jen "Zlínstav"), IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno, za niž jedná Ing. Jiří Rulíšek, předseda představenstva (dále jen "IMOS"). Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 2.7.2003, oznámenému uchazečům dopisem z téhož dne, podal uchazeč Zlínstav dopisem ze dne 14.7.2003 námitky. Po posouzení oprávněnosti podaných námitek statutární zástupce zadavatele svým rozhodnutím ze dne 23.7.2003 námitkám uchazeče Zlínstav nevyhověl. Uchazeč předmětné rozhodnutí zadavatele obdržel podle doručenky dne 24.7.2003. Uchazeč Zlínstav využil svého práva a dopisem ze dne 1.8.2003, podal zadavateli návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách, který zadavatel podle vlastního podacího razítka obdržel dne 1.8.2003. Uchazeč podal jedno vyhotovení návrhu rovněž u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), který předmětný návrh obdržel dne 1.8.2003. Tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu. Uchazeč Zlínstav ve svém návrhu uvedl, že podle jeho názoru zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahovala všechny náležitosti ve smyslu § 37 odst. 1 zákona, čímž hodnocení nabídek nebylo transparentní. Z uvedeného důvodu uchazeč v návrhu žádá, aby orgán dohledu v případě shledání nedostatků zadavateli nařídil provedení nového výběru nejvhodnější nabídky. Účastníky tohoto správního řízení podle § 58 zákona jsou: zadavatel, uchazeč Skanska, jehož nabídka byla zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, uchazeč Zlínstav, který návrh podal a jehož nabídka byla zadavatelem vybrána jako v pořadí druhá nejvhodnější, uchazeč IMOS, jehož nabídka byla zadavatelem vybrána jako v pořadí třetí nejvhodnější. Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem ze dne 14.8.2003 (zadavatel předal orgánu dohledu dokumentaci o zadání předmětné veřejné zakázky dne 13.8.2003), ve kterém poskytl účastníkům řízení lhůtu, v níž se mohli ke zjištěným skutečnostem vyjádřit, popřípadě navrhnout doplnění šetření, nahlédnout do spisu tohoto řízení a pořizovat si z něho výpisy. K zahájení správního řízení se žádný z jeho účastníků ve stanovené lhůtě ani později nevyjádřil. Dne 20.8.2003 obdržel orgán dohledu dopis uchazeče Zlínstav ze dne 18.8.2003, kterým jmenovaný uchazeč bere svůj návrh ze dne 1.8.2003 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele zpět. Podle § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., "správní orgán zastaví řízení, vzal-li účastník návrh na jeho zahájení zpět a souhlasí-li s tím ostatní účastníci řízení…". S těmito skutečnostmi seznámil orgán dohledu ostatní účastníky správního řízení, dopisem ze dne 21.8.2003 a současně je požádal o vyjádření, zda se zastavením správního řízení souhlasí či nikoliv. Účastníci řízení vyjádřili se zastavením správního řízení souhlas, a to: zadavatel dopisem ze dne 22.8.2003, uchazeč Skanska dopisem ze dne 25.8.2003, uchazeč IMOS dopisem ze dne 26.8.2003. Orgán dohledu posoudil celý případ a vzhledem ke zpětvzetí návrhu a souhlasu všech účastníků správní řízení zastavil. Orgán dohledu současně uvádí, že v předmětné věci neshledal důvody k zahájení správního řízení z vlastního podnětu. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Obdrží účastníci správního řízení: Město Šlapanice, Masarykovo nám. 7, 664 51 Šlapanice, zast. Ing. Janem Střechovským Skanska CZ region Brno s. r. o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno, zast. Ing. Jaroslavem Stibůrkem Zlínstav, a. s. Zlín, tř. T. Bati 385, 763 02 Zlín, zast. Miroslavem Abrahámem IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno, zast. Ing. Jiřím Rulíškem

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/3899
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 519 lidí darovalo 1 439 354 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy