Rozhodnutí UOHS 3900


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S108/03
Instance I.
Věc
Dodání 2 ks plně nízkopodlažních trolejbusů, schváleného typu pro provoz v městské hromadné dopravě
Účastníci Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 23.10.2003
Související řízení http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-4251.html
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-3900.html
Rozhodnutí
        
Č. j. VZ/S 108/03-152/3663/03-SH V Brně dne 18. srpna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7. 7. 2003 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., na základě návrhu ze dne 2. 7. 2003 uchazeče ŠKODA OSTROV s. r. o., Dolní Žďár 43, 363 29 Ostrov, za niž jednají Ing. Karel Majer a Ing. Aleš Jedlička, jednatelé společnosti, ve správním řízení právně zastoupené na základě plné moci ze dne 15. 5. 2000 JUDr. Petrem Orctem, advokátem, advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík, Na Vyhlídce 53, 360 21 Karlovy Vary, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Městského dopravního podniku Opava, a. s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, zastoupené Ing. Petrem Urbánkem, předsedou představenstva, ze dne 26. 6. 2003 o námitkách ze dne 17. 6. 2003 proti jeho rozhodnutí ze dne 6. 6. 2003 o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na "Dodání 2 ks plně nízkopodlažních trolejbusů, schváleného typu pro provoz v městské hromadné dopravě", zadávané výzvou ze dne 6. 5. 2003 více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., rozhodl takto: Návrh uchazeče ŠKODA OSTROV s. r. o., Ostrov, ze dne 2. 7. 2003 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Městského dopravního podniku Opava, a. s., Opava, ze dne 26. 6. 2003 o námitkách sepodle § 57 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., zamítá. Odůvodnění Městský dopravní podnik Opava, a. s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, zastoupená Ing. Petrem Urbánkem, předsedou představenstva (dále jen "zadavatel"), obeslal podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon"), výzvou ze dne 6. 5. 2003 dva zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku "Dodání 2 ks plně nízkopodlažních trolejbusů, schváleného typu pro provoz v městské hromadné dopravě" (dále jen "výzva"). Z dokumentace o zadání veřejné zakázky vyplývá, že zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek obdržel dvě nabídky a že žádná z nich nebyla vyřazena z dalšího posouzení a hodnocení. Po provedeném posouzení a hodnocení nabídek zadavatel dne 6. 6. 2003 rozhodl, že nejvhodnější nabídku podal uchazeč Dopravní podnik Ostrava a. s., Ostrava. Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal uchazeč ŠKODA OSTROV s. r. o., Ostrov, námitky, které zadavatel obdržel dne 20. 6. 2003 a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl, což jmenovanému uchazeči oznámil podle § 56 odst. 2 zákona rozhodnutím ze dne 26. 6. 2003, které jmenovaný uchazeč převzal podle doručenky rovněž dne 26. 6. 2003. Vzhledem k tomu, že uchazeč nepovažoval rozhodnutí zadavatele za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 2. 7. 2003 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále "orgán dohledu") obdržel výše uvedený návrh dne 7. 7. 2003 a tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách. Podle § 58 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, účastníky správního řízení jsou: zadavatel, ŠKODA OSTROV s. r. o., Dolní Žďár 43, 363 29 Ostrov, za niž jednají Ing. Karel Majer a Ing. Aleš Jedlička, jednatelé společnosti, ve správním řízení právně zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 5. 2000 JUDr. Petrem Orctem, advokátem, advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík, Na Vyhlídce 53, 360 21 Karlovy Vary, jejíž nabídka se umístila jako druhá v pořadí, Dopravní podnik Ostrava a. s., Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava-Moravská Ostrava, za niž jedná Ing. František Vaštík, předseda představenstva, jejíž nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. Zahájení řízení oznámil orgán dohledu účastníkům řízení dopisem č. j. VZ/S 108/03- -152/3137/03-SH ze dne 22. 7. 2003; současně byli účastníci řízení poučeni o možnosti vyjádřit se ve stanovené lhůtě ke skutečnostem, které budou podkladem pro rozhodnutí, jakož i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout doplnění šetření podle § 33 správního řádu. Orgán dohledu rovněž vyzval uchazeče ŠKODA Ostrov s. r. o., Ostrov (dále jen "uchazeč ŠKODA"), k předložení dokladu, který by prokazoval doručení jednoho vyhotovení návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele zadavateli ve lhůtě stanovené v § 57 odst. 2 zákona. K výše uvedenému oznámení o zahájení správního řízení se uchazeč ŠKODA vyjádřil ve stanovené lhůtě dopisem ze dne 5. 8. 2003, ve kterém uvádí mj. následující. Rozhodnutí zadavatele o námitkách uchazeče ŠKODA bylo jmenovanému uchazeči doručeno dne 26. 6. 2003. Uchazeč ŠKODA podal návrh adresovaný zadavateli i orgánu dohledu shodně dne 3. 7. 2003. Návrh byl orgánu dohledu doručen dne 7. 7. 2003, zadavateli však až o den později, tj. dne 8. 7. 2003. Uchazeč ŠKODA uvádí, že desetidenní lhůta pro podání návrhu stanovená v § 57 odst. 2 zákona je vymezena počtem kalendářních dnů, což znamená, že návrh musí být nejpozději poslední den lhůty doručen orgánu dohledu i zadavateli. Nepostačí tedy tento návrh poslední den lhůty podat k poštovní přepravě, příp. jej podat k poštovní přepravě i dříve a spoléhat na to, že bude nejpozději v poslední den lhůty doručen orgánu dohledu i zadavateli. Uchazeč ŠKODA si je vědom skutečnosti, že zákonnou lhůtu pro doručení návrhu zadavateli ve smyslu výše citovaného ustanovení zákona nedodržel. Dále však uchazeč ŠKODA konstatuje, že striktní výklad cit. ustanovení zákona je na jeho újmu, neboť je mu v podstatě přičítáno k tíži, že držitel poštovní licence doručuje zásilky v různých, nijak nezaručených lhůtách, a není tak v reálných možnostech uchazeče lhůtu pro doručení zásilky jakkoliv ovlivnit. Jediným možným způsobem, jak by uchazeč mohl zajistit doručení návrhu v zákonem stanovené lhůtě, je podle názoru uchazeče ŠKODA doručení návrhu zadavateli i orgánu dohledu osobně. Uvedená možnost se však podle uchazeče ŠKODA nejeví jako reálná, nehledě na skutečnost, že zadavatel není povinen zásilku převzít a že s takovým postupem nejsou pro něho spojeny žádné negativní účinky. Uchazeč ŠKODA dále uvádí, že dodržení lhůty rovněž závisí na tom, zda vůbec, resp. v jaký den výběrní lhůty si zadavatel návrh zasílaný doporučeně u držitele poštovní licence vyzvedne. Podle uchazeče ŠKODA dodržení předmětné lhůty, tj. obecně přístup uchazeče k opravným prostředkům, ve větší míře závisí na splnění subjektivních podmínek, tj. na chování držitele poštovní licence a zadavatele, a je tak zcela nezávislé na vůli uchazeče. Nelze vyloučit ani případ, že uchazeč podá návrh k poštovní přepravě hned den následující po doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách, a přesto tento návrh v zákonem stanovené lhůtě doručen nebude, ať už v důsledku pomalého postupu držitele poštovní licence při doručování či záměrného pozdního vyzvednutí zásilky ze strany zadavatele. Uchazeč ŠKODA se domnívá, že ust. § 57 odst. 2 zákona představuje zásadní omezení přístupu uchazeče k opravným prostředkům, když možnost řádného podání opravného prostředku je vázána na to, zda bude zadavateli (protistraně) v zákonem stanovené lhůtě (pouze desetidenní) doručen návrh. Podle názoru uchazeče ŠKODA je taková konstrukce přístupu k ochraně práv nezákonná a v právním státě neakceptovatelná. V závěru svého vyjádření uchazeč ŠKODA žádá orgán dohledu, aby vzal v úvahu skutečnost, že návrh byl doručen v takové lhůtě, že nemohlo dojít k poškození zadavatele ani jiného uchazeče, a aby považoval za splněné podmínky pro přezkoumání návrhu ve smyslu ust. § 57 a násl. zákona. Orgán dohledu přezkoumal na základě ustanovení § 57 a násl. zákona případ ve všech souvislostech. Po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání veřejné zakázky a vyjádření účastníků správního řízení, a na základě vlastních zjištění uvádí následující rozhodné skutečnosti. Poštovní zásilka obsahující předmětný návrh byla podána podle výše uvedeného vyjádření uchazeče ŠKODA dne 3. 7. 2003 a určeným adresátem, tj. zadavatelem, byla podle razítka podatelny zadavatele přijata dne 8. 7. 2003. Uchazeč ŠKODA nepředložil orgánu dohledu žádný důkaz, který by prokázal doručení jednoho vyhotovení návrhu zadavateli v zákonné lhůtě, tj. nejpozději dne 7. 7. 2003. Právní úprava počítání lhůt pro podání návrhu je vymezena v ustanovení § 57 odst. 2 zákona a představuje lex specialis vůči úpravě počítání lhůt obsažené v § 27 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 57 odst. 2 zákona se návrh podává ve dvojím vyhotovení do 10 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele;jedno vyhotovení zasílá uchazeč orgánu dohledu a jedno zadavateli. V návrhu musí být uvedeno, kdo jej podává, proti kterému úkonu zadavatele směřuje, v čem je spatřováno porušení zákona a čeho se uchazeč domáhá. Součástí návrhu je i přesné označení a adresa zadavatele a doklad o složení uvolněné jistoty (§ 25 odst. 7 zákona). Návrh, který nemá tyto náležitosti nebo u něhož uchazeč tyto náležitosti nedoložil ve lhůtě stanovené orgánem dohledu, jakož i návrh došlý po uplynutí stanovené lhůty, orgán dohledu zamítne. Z dokumentace o zadání veřejné zakázky orgán dohledu zjistil, že zadavatel podle § 56 odst. 1 zákona přezkoumal námitky uchazeče ze dne 17. 6. 2003 proti svému rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a námitkám nevyhověl. Své rozhodnutí ze dne 26. 6. 2003 o námitkách oznámil zadavatel uchazeči dopisem z téhož dne, ve kterém uchazeče řádně poučil o možnosti podat návrh u orgánu dohledu (do deseti dnů od obdržení rozhodnutí) a který uchazeč převzal podle doručenky dne 26. 6. 2003. Návrh uchazeče ze dne 2. 7. 2003 obdržel ve stanovené lhůtě pouze orgán dohledu, a to dne 7. 7. 2003; zadavatel jej obdržel až po uplynutí stanovené lhůty, a to dne 8. 7. 2003. Orgán dohledu konstatuje, že uchazeč nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách, který se podle § 57 odst. 2 zákona podává ve dvojím vyhotovení do 10 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele; jedno vyhotovení zasílá uchazeč orgánu dohledu a jedno zadavateli. Z uvedeného vyplývá, že příslušný návrh musí být doručen v zákonem stanovené lhůtě na obě zákonem určená místa. V daném případě byl posledním dnem pro podání návrhu 7. červenec 2003 (pondělí), neboť konec desetidenní lhůty připadl na den pracovního klidu (neděle). V této lhůtě byl návrh doručen pouze orgánu dohledu, nikoliv zadavateli. Z dokumentace o zadání veřejné zakázky vyplývá, že zadavateli byl předmětný návrh podle razítka podatelny doručen dne 8. 7. 2003 (úterý). Vzhledem k tomu, že návrh uchazeče nebyl podán v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, musí jej orgán dohledu podle § 57 odst. 2 zákona, zamítnout. V této souvislosti orgán dohledu odkazuje např. na rozsudek VS Olomouc čj. 2A 10/2001 ze dne 1. 3. 2002 (viz správní spis), ze kterého vyplývá, že zadavatel má právo po marném uplynutí lhůt podle § 57 zákona uzavřít smlouvu. Vrchnímu soudu nepřipadá správné, aby byl zadavatel v nejistotě plynoucí např. z komplikací spojených s doručováním, přičemž uvádí, že v současné době není technických překážek k tomu, aby zásilka byla zaslána tak, aby návrh došel ve lhůtě zákonem stanovené. K hypotézám uchazeče ŠKODA uvedeným v jeho vyjádření ze dne 22. 7. 2003 a týkajícím se záměrného pozdního vyzvednutí zásilky zadavatelem orgán dohledu uvádí, že není důvod jinak konstruovat lhůtu pro doručení návrhu zadavateli, neboť by to nebylo možné opřít o text zákona a navíc by tak byl vytvářen jiný postup pro zadavatele. Je nutné mít na zřeteli právo zadavatele činit po marném uplynutí lhůty k podání návrhu úkony směřující k dokončení zadání veřejné zakázky, resp. uzavřít smlouvu ve smyslu § 57 odst. 4 zákona. Zamítnutím návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele podle § 57 odst. 2 zákona z důvodu jeho opožděného podání není dotčena možnost orgánu dohledu zahájit správní řízení z úřední povinnosti v případě jeho pochybností o souladu úkonů zadavatele se zákonem při zadávání předmětné veřejné zakázky, pokud by byla ovlivněna regulérnost výběru nejvhodnější nabídky. Po zhodnocení všech skutečností, a to jak v jejich vzájemné souvislosti, tak i jednotlivě, orgán dohledu rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Obdrží: Městský dopravní podnik Opava, a. s., Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, zast. Ing. Petrem Urbánkem JUDr. Petr Orct, advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík, Na Vyhlídce 53, 360 21 Karlovy Vary Dopravní podnik Ostrava a. s., Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, zast. Ing. Františkem Vaštíkem Na vědomí: ŠKODA OSTROV s r. o., Dolní Žďár 43, 363 29 Ostrov, zast. Ing. Karlem Majerem a Ing. Alešem Jedličkou Orgán dohledu přezkoumal dosavadní postup zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky a neshledal důvody pro zahájení správního řízení z úřední povinnosti. K zahájení takového správního řízení by orgán dohledu přistoupil, pokud by přes obligatorní zamítnutí opožděně podaného návrhu byly skutečnosti tam uvedené důvodné, nebo pokud by shledal jiná, byť v návrhu nespecifikovaná, porušení zákona zadavatelem. Dopisem č. j. VZ/S 108/03-152/3137/03-SH ze dne 22. 7. 2003 protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 9. 8 . 2002 vyplývá, že zadavatel do konce soutěžní lhůty obdržel pět nabídek a že všechny vyhověly kontrole úplnosti. Tři z nich byly následně na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek rozhodnutím zadavatele ze dne 9. 9. 2002 vyřazeny a uchazeči vyloučeni z další účasti v soutěži. V rozhodnutí o vyloučení uchazeče IDOP Olomouc, akciová společnost, Řepčínská 82, 779 00 Olomouc, za niž jedná Ing. Ladislav Janeček, předseda představenstva (dále jen "uchazeč"), zadavatel uvedl, že důvodem vyloučení uchazeče je nesplnění podmínek soutěže, které zadavatel spatřuje v nesplnění kvalifikačních předpokladů tím, že uchazeč v nabídce nepředložil čestné prohlášení podle § 2b odst. 1 písm. d) zákona u dvou členů statutárního orgánu - Ing. Martina Janečka a Ing. Bohumila Běhala. Podle zadavatele se čestné prohlášení předložené uchazečem v nabídce vztahuje pouze na uchazeče (právnickou osobu), nikoliv na členy statutárního orgánu, jak je požadováno v § 2b odst. 2 zákona. Podle zadavatele uchazeč nesplnil ani požadavek uvedený v bodě 6. 2 podmínek soutěže na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, neboť nezpracoval cenovou nabídku v členění na jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění s vyčíslením DPH. Uchazeč převzal rozhodnutí o svém vyloučení dne 11. 9. 2002 a dopisem ze dne 17. 9. 2002 podal proti tomuto rozhodnutí námitky, které zadavatel obdržel dne 18. 9. 2002 a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl, což uchazeči oznámil podle § 56 odst. 2 zákona rozhodnutím ze dne 25. 9. 2002, které uchazeč obdržel podle doručenky dne 27. 9. 2002. Uchazeč využil svého práva a dopisem ze dne 4. 10. 2002 podal návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále "orgán dohledu") obdržel výše uvedený návrh dne 7. 10. 2002 a tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách. Podle § 58 zákona účastníky správního řízení jsou: Zadavatel, IDOP Olomouc, akciová společnost, Olomouc. Zahájení řízení oznámil orgán dohledu účastníkům řízení dopisem č. j. VZ/S 182/02- -152/5016/02-SH ze dne 17. 10. 2002; současně byli účastníci řízení poučeni o možnosti vyjádřit se ve stanovené lhůtě ke skutečnostem, které budou podkladem pro rozhodnutí, jakož i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout doplnění šetření podle § 33 správního řádu. Orgán dohledu rovněž vyzval uchazeče k předložení dokladu, který by prokazoval doručení jednoho vyhotovení návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele zadavateli ve lhůtě stanovené v § 57 odst. 2 zákona. Na žádost orgánu dohledu uchazeč jako přílohu svého dopisu ze dne 21. 10. 2002 čj. 349/He/2002 zaslal notářsky ověřený opis listu podací knihy poštovních zásilek. V předmětném listu je dne 7. 10. 2002 potvrzeno poštou Olomouc 9 podání poštovní zásilky určenému adresátovi, tj. Nemocnici Liberec. Poštovní zásilka byla podána doporučeně a určeným adresátem byla podle razítka podatelny zadavatele přijata dne 8. 10. 2002. Po přezkoumání dokumentace o zadání veřejné zakázky a všech podkladů pro rozhodnutí, včetně podání účastníků správního řízení, uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti. Podle § 57 odst. 2 zákona se návrh podává ve dvojím vyhotovení do 10 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele;jedno vyhotovení zasílá uchazeč orgánu dohledu a jedno zadavateli. V návrhu musí být uvedeno, kdo jej podává, proti kterému úkonu zadavatele směřuje, v čem je spatřováno porušení zákona a čeho se uchazeč domáhá. Součástí návrhu je i přesné označení a adresa zadavatele a doklad o složení uvolněné jistoty (§ 25 odst. 7 zákona). Návrh, který nemá tyto náležitosti nebo u něhož uchazeč tyto náležitosti nedoložil ve lhůtě stanovené orgánem dohledu, jakož i návrh došlý po uplynutí stanovené lhůty, orgán dohledu zamítne". Z dokumentace o zadání veřejné zakázky orgán dohledu zjistil, že zadavatel podle § 56 odst. 1 zákona přezkoumal námitky uchazeče ze dne 17. 9. 2002 proti svému rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné zakázce a námitkám nevyhověl. Své rozhodnutí ze dne 25. 9. 2002 o námitkách oznámil zadavatel uchazeči dopisem z téhož dne, který uchazeč převzal podle doručenky dne 27. 9. 2002. Návrh uchazeče ze dne 4. 10. 2002 obdržel ve stanovené lhůtě pouze orgán dohledu, a to dne 7. 10. 2002; zadavatel jej obdržel až po uplynutí stanovené lhůty, a to dne 8. 10. 2002. Orgán dohledu konstatuje, že uchazeč nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách, který se podle § 57 odst. 2 zákona podává ve dvojím vyhotovení do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele; jedno vyhotovení zasílá uchazeč orgánu dohledu a jedno zadavateli. Z uvedeného vyplývá, že příslušný návrh musí být doručen v zákonem stanovené lhůtě na obě zákonem určená místa. V daném případě byl posledním dnem pro podání návrhu 7. říjen 2002 a v této lhůtě byl návrh doručen pouze orgánu dohledu, nikoliv zadavateli. Uchazeč sice orgánu dohledu zaslal v příloze dopisu ze dne 21. 10. 2002 ověřený doklad prokazující odeslání, nikoliv však doručení, jednoho vyhotovení návrhu zadavateli ve stanovené lhůtě, a to ze dne 7. 10. 2002, tedy v poslední den lhůty. Z dokumentace o zadání veřejné zakázky vyplývá, že návrh uchazeče byl zadavateli doručen podle razítka podatelny dne 8. 10. 2002. Vzhledem k tomu, že návrh uchazeče nebyl podán v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, musí jej orgán dohledu podle § 57 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 424/2002 Sb., zamítnout. V této souvislosti orgán dohledu odkazuje např. na rozsudek VS Olomouc čj. 2A 10/2001 ze dne 1. 3. 2002 (viz. správní spis), ze kterého vyplývá, že zadavatel má právo po marném uplynutí lhůt podle § 57 zákona uzavřít smlouvu. Vrchnímu soudu nepřipadá správné, aby byl zadavatel v nejistotě plynoucí např. z komplikací spojených s doručováním, přičemž uvádí, že v současné době není technických překážek k tomu, aby zásilka byla zaslána tak, aby návrh došel ve lhůtě zákonem stanovené. Orgán dohledu přezkoumal dosavadní postup zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky a neshledal důvody pro zahájení správního řízení z úřední povinnosti. K zahájení takového správního řízení by orgán dohledu přistoupil, pokud by přes obligatorní zamítnutí opožděně podaného návrhu byly skutečnosti tam uvedené důvodné, nebo pokud by shledal jiná, byť v návrhu nespecifikovaná, porušení zákona zadavatelem. Po zhodnocení všech skutečností, a to jak v jejich vzájemné souvislosti, tak i jednotlivě, orgán dohledu rozhodl, jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Obdrží: Nemocnice Liberec, Husova 10, 460 63 Liberec, zast. MUDr. Jaroslavem Krutským IDOP Olomouc, akciová společnost, Řepčínská 82, 779 00 Olomouc, zast. Ing. Ladislavem Janečkem

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/3900
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 392 lidí darovalo 1 100 466 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy