Rozhodnutí UOHS 402


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S046/02-151/1649/02-Jak
Instance I.
Věc
Dům s pečovatelskou službou (dostavba) v Horní Suché
Účastníci obec Horní Suchá
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 15.05.2002
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-402.html
Rozhodnutí
        
Č. j. VZ/S 46/02-151/1649/02-Jak V Brně dne 15.4.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.2.2002 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., na základě návrhu ze dne 20.2.2002 obchodní společnosti SIDOSTAVBY spol. s. r. o., nábřeží Míru 82, 737 01 Český Těšín, za niž jedná Domitrios Sidopulos, jednatel, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 20.2.2002 JUDr. Vlastimilem Burešem, advokátem, Šance 13, 739 98 Mosty u Ja-blunkova, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - obec Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá, zastoupená Ing. Janem Lipnerem, starostou - ze dne 18.2.2002, kterým nevyhověl námitkám uchazeče ze dne 15.2.2002 proti rozhodnutí zadavatele ze dne 8.2.2002 o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na "Dům s pečovatelskou službou (dostavba)" v Horní Suché zadávané formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 cit. zákona o zadávání veřejných zakázek písemnou výzvou ze dne 10.1.2002, rozhodl takto: Zadavatel obec Horní Suchá porušil: ustanovení § 49 odst. 4 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., v návaznosti na § 2h odst. l a 2 téhož zákona tím, že v zadávací dokumentaci neposkytl uchazečům jedno-značné vymezení množství a druhu požadovaných prací, ustanovení § 49 odst. 4 písm. c) posledně cit. zákona v návaznosti na § 6 téhož zákona tím, že ve výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky nestanovil jednoznačná kritéria hodnocení nabídek. Podle ustanovení § 59 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., se ruší rozhodnutí zadavatele ze dne 8.2.2002 o výběru nejvhodnější nabídky" a současně se ruší i zadání veřejné zakázky "Dům s pečovatelskou službou (dostavba)" zadávané formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 posledně cit. zákona písemnou výzvou ze dne 10.1.2002. Odůvodnění Zadavatel Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá, zastoupená Ing. Janem Lipnerem, starostou (dále jen "zadavatel"), se rozhodl zadat veřejnou zakázku na "Dům s pečovatelskou službou (dostavba)" v Horní Suché formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb.,zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2002 Sb. (dále jen "zákon"), a to písemnou výzvou ze dne 10.1.2002 (dále jen "výzva"). Jako kritéria hodnocení nabídek zadavatel v podmínkách výzvy stanovil: celková výhodnost předloženého návrhu smlouvy o dílo, celková nabídková cena, záruka na jakost a záruční podmínky, systém řízení jakosti. Z předložené dokumentace vyplývá, že zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek obdržel celkem pět nabídek. Jako nejvhodnější byla zadavatelem vybrána nabídka uchazeče Karel Szarowski, nar. 9.2.1974, Řadová 1117, 735 14 Orlová-Poruba. O výběru nejvhodnější nabídky zadavatel rozhodl dne 8.2.2002, což oznámil uchazečům o veřejnou zakázku dopisem z téhož dne. Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal uchazeč SIDOSTAVBY spol. s. r. o., nábřeží Míru 82, 737 01 Český Těšín, za niž jedná Domitrios Sidopulos, jednatel, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 20.2.2002 JUDr. Vlastimilem Burešem, advokátem, Šance 13, 739 98 Mosty u Jablunkova (dále jen "SIDOSTAVBY"), dopisem ze dne 15.2.2002 námitky, kterým zadavatel nevyhověl, což jmenovanému uchazeči oznámil svým rozhodnutím ze dne 18.2.2002, které uchazeč obdržel dle doručenky dne 19.2.2002. Uchazeč SIDOSTAVBY využil svého práva podat u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který je orgánem dohledu nad dodržováním zákona (dále jen "orgán dohledu"), dopisem ze dne 20.2.2002 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách. V uvedeném návrhu uchazeč uvedl (zestručněno), že zadavatel svým postupem porušil ustanovení § 39 zákona, neboť oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nemělo zákonem stanovené náležitosti (nebyli uvedeni uchazeči, kteří se umístili na 2. a 3. místě, nebyly uvedeny nabídkové ceny, uchazeči nebyli seznámeni s nabídkovými cenami, obálky nebyly otevírány veřejně) a § 37 zákona (zadavatel uchazeči neumožnil nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek). Uchazeč navrhuje, aby orgán dohledu zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a zadavateli bylo uloženo provedení nového výběru. Orgán dohledu obdržel výše uvedený návrh dne 22.2.2002. Tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu. Podle § 58 zákona účastníky tohoto řízení jsou: zadavatel, uchazeč SIDOSTAVBY, uchazeč Karel Szarowski. Dopisem ze dne 26.2.2002 sdělil zadavatel své stanovisko k návrhu uchazeče SIDOSTAVBY, ve kterém uvedl (zestručněno), že nesouhlasí s návrhem a argumentací uchazeče, a že je přesvědčen, že při žádném z jeho úkonů nebyl porušen zákon. Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu účastníkům řízení dopisem ze dne 6.3.2002 č. j. VZ/S 46/02-150/1146/01-Jak a stanovil lhůtu, ve které účastníci řízení mohli navrhnout doplnění šetření. Platebním výměrem ze dne 6.3.2002 č. j. VZ/ S 46/02-150/1147/02-Jak orgán dohledu vyměřil uchazeči SIDOSTAVBY správní poplatek, který uchazeč ve stanovené lhůtě uhradil. Orgán dohledu prošetřil dokumentaci o zadání veřejné zakázky a úkony zadavatele a zjištěné skutečnosti oznámil účastníkům správního řízení doplněním oznámení o zahájení dopisem ze dne 25.3.2002 č.j. VZ/S 46/02-150/1509/02-Jak s tím, že účastníkům správního řízení poskytl další lhůtu pro vyjádření. Zadavatel své stanovisko k doplnění oznámení o zahájení správního řízení sdělil dopisem ze dne 4.4.2002, jehož podstatný obsah týkající se jednotlivých částí veřejné zakázky je uveden vždy v příslušné části odůvodnění s tím, že některé argumenty orgán dohledu uznal a dále se jimi v odůvodnění rozhodnutí nezabýval. Žádný jiný z účastníků správního řízení se k oznámení o zahájení správního řízení nebo jeho doplnění nevyjádřil. Orgán dohledu po přezkoumání a zhodnocení všech podkladů dospěl k následujícím rozhodným skutečnostem a dospěl k následujícím závěrům s tím, se zabýval jak dodržením ustanovení zákona ohledně vyhlášení výzvy tak i postupem a úkony zadavatele při posu-zování a hodnocení nabídek a výběru nejvhodnější nabídky, neboť podle § 57 odst. 5 zákona není vázán návrhem uchazeče. . K jednotlivým porušením zákona Podle § 2h odst. l zákona je zadávací dokumentace souhrn údajů a informací nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace musí být i jednoznačné vymezení množství a druhu požadovaných prací, dodávek nebo služeb. Za úplnost a správnost údajů obsažených v zadávací dokumentaci odpovídá zadavatel. Podleustanovení § 2h odst. 3 zákona zadávací dokumentace pro veřejné stavební zakázky se stanoví v rozsahu projektové dokumentace nutné ke stavebnímu řízení, rozšířené o vý-kaz výměr, soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky. Z výše uvedeného vyplývá, že je nutno rozlišovat samostatné zadávání veřejných zakázek na vypracování projektové dokumentace a na vlastní provedení stavby, která bude realizovaná na základě projektové dokumentace, kterou jako podklady - dokumentaci o zadání veřejné zakázky - předá uchazečům zadavatel a uchazeči musí stavbu podle ní realizovat. Přílohou výzvy byly "Podmínky pro zpracování nabídky" (dále jen "podmínky"), ve kte-rých zadavatel mimo jiné uvedl, že rozsahem nabídky je zpracování kompletní nabídky stavebně montážních prací pro danou stavbu dle zpracované projektové dokumentace a výkazu výměr. Dále zadavatel uvedl, že předmět zadání je definován zadávací dokumentací. Uchazeč je povinen do své nabídky zahrnout veškeré práce a dodávky, které jsou v zadávací dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo výkresové části. Kromě toho musí do své nabídky zahrnout i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale uchazeč je mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Zadávací dokumentace obsahuje i výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí, který má pouze orientační charakter a uchazeč je povinen si ještě před podáním nabídky prověřit jeho soulad s ostatními částmi zadávací dokumentace. Do celkové nabídkové ceny pak musí zahrnout všechny práce a dodávky bez ohledu na to, zda byly či nebyly součástí výkazu výměr. Zadavatel ve svém vyjádření uvedl (zestručněno), že jako zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky poskytl uchazečům projektovou dokumentaci v rozsahu zpracovaném pro stavební řízení. Výkaz výměr zpracovaný dle této projektové dokumentace byl jednoznačně vymezen pro zpracování nabídky uchazečem. Text, který následoval dále, byl použit jako doplňující a zadavatel jím chtěl po špatných zkušenostech přimět uchazeče k důslednému zpracování nabídek. Zadavatel tím, že vymezil rozsah plnění předmětu veřejné zakázky výše uvedeným způsobem, porušil § 2h odst. l a 3 zákona, neboť v zadávací dokumentaci neposkytl ucha-zečům jednoznačné vymezení množství a druhu požadovaných prací, dodávek a služeb. Svým postupem porušil zadavatel jednu ze základních zásad zadávacího procesu - transparentnost. Podle § 49 odst. 4 písm. c) zákona musí výzva k podání nabídky obsahovat způsob hodnocení nabídek (§ 6). Podle § 6 odst. 1 zákona se hodnocení nabídek prování podle výše nabídkové ceny nebo ekonomické vhodnosti nabídek v souladu s kritérii uvedenými v podmínkách soutěže. Podle § 5 odst. 3 rozhodne-li se zadavatel pro hodnocení podle ekonomické vhodnosti nabídek (§ 6) uvede jednotlivá kritéria hodnocení v podmínkách soutěže. Učiní tak v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim přisuzuje. Zadavatel ve výzvě uvedl jako kritérium hodnocení nabídek č.1 "celková výhodnost předloženého návrhu smlouvy o dílo". Na výzvu orgánu dohledu k vyjasnění obsahu předmětného kritéria zadavatel ve svém vyjádření uvedl, že u tohoto kritéria požadoval splnění požadavků na jednotný způsob zpracování nabídky dle podmínek a že tyto podmínky uchazeči splnili. Další podkritéria nestanovil, neboť (citace): "v případě, že by je stanovil, nemohl by hodnotil celkovou výhodnost návrhu smlouvy. Zadavatel posuzoval u jednotlivých návrhů smluv o dílo např. obchodní podmínky, které jsou při plnění závazků veřejné zakázky pro zadavatele důležité (postup v případě odstoupení od smlouvy, záruka pro stávající část stavby, která byla od začátku předmětem sporným " (konec citace). Takto stanovené kritérium hodnocení se bez toho, aniž by zadavatel v podmínkách zadání veřejné zakázky (příp. v zadávací dokumentaci), upřesnil co a jak bude v rámci kritéria hodnoceno, jeví jako netransparentní (není zřejmé, co si zadavatel konkrétně představuje pod pojmem "celková výhodnost předloženého návrhu smlouvy o dílo"). Uchazeči nemohli předem při zpracování nabídky vědět, jak má vypadat nabídka, aby tomuto kritériu vyhověla, případně vyhověla nejlépe. Zadavatel měl ve vyhlášení podmínek zadání upřesnit kritérium tak, aby uchazeči věděli, co bude v rámci uvedeného kritéria zadavatel hodnotit. Zadavatel svým postupem porušil ustanovení § 49 odst. 4 písm. c) v návaznosti na § 6 zákona, neboť ve výzvě nestanovil jednoznačná kritéria hodnocení nabídek. K hodnocení nabídek orgán dohledu poznamenává, že zadavatel musí vždy vycházet z toho, že provedené hodnocení nabídek musí být dostatečně transparentní, a to nejen pro uchazeče, ale i pro orgán dohledu při jeho případném přezkoumávání postupu zadávání veřejné zakázky, tzn., že hodnocení nabídek musí být dostatečně průhledné a průkazné. Nabídky musí být hodnoceny podle všech kritérií zveřejněných v zadání veřejné zakázky, přičemž důležitou podmínkou pro provedení objektivního hodnocení nabídek je provedení důkladného posouzení nabídek z hlediska splnění všech podmínek uvedených zadavatelem v zadání veřejné zakázky. Hodnocení nabídek pomocí více kritérií je klíčovou etapou celého procesu řízení o veřejných zakázkách. Zadavatel by měl zvolit kritéria, která umožní přehledné a jednoznačné hodnocení nabídek s ohledem na předmět a rozsah veřejné zakázky. Vyjádření k obsahu návrhu Uchazeč SIDOSTAVBY ve svém návrhu uvádí, že zadavatel svým postupem porušil ustanovení § 37 a § 39 zákona. Orgán dohledu konstatuje, že veřejná zakázka byla zadána podle § 49 zákona výzvou více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky. Postup zadavatele je upraven v tomto ustanovení a v ustanoveních, na které je v něm odkazováno, přičemž odkaz na § 37 a 39 zákona mezi nimi není. Uvedené ustanovení musí zadavatel dodržovat pouze v případě zadání veřejné zakázky formou obchodní veřejné soutěže. Zásady rovného a transparentního přístupuke všem uchazečům jsou hlavními principy, které musí zadavatel aplikovat v procesu zadávání veřejných zakázek. Princip transparentnosti a rovného přístupu k uchazečům, který zákonodárce zakotvil v ust. § 11 zá-kona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou rovněž obligatorními principy při pořádání výběrových řízení v podmínkách zemí EU, přičemž je na ně kladen důraz v rozhodovací praxi Evropského soudního dvora (viz. např. čj. C - 87/94 ze dne 25.4.1996 a č.j. T-203/96 ze dne 17.2.1998). Po posouzení případu ve všech souvislostech orgán dohledu konstatuje, že porušení zákona, která se týkají obligatorních podmínek zadání veřejné zakázky, svým charakterem neumožnila jako nápravu uložit zadavateli provedení nového výběru nejvhodnější nabídky a přičemž nápravu v šetřeném případě nešlo tedy zjednat jiným způsobem, než zadání veřejné zakázky zrušit. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Petr Hanák ředitel odboru Obdrží: obec Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá zast. Ing. Janem Lipnerem JUDr. Vlastimil Bureš, advokát, Šance 13, 739 98 Mosty u Jablunkova Karel Szarowski, nar. 9.2.1974, Řadová 1117, 735 14 Orlová-Poruba Na vědomí: SIDOSTAVBY spol. s. r. o., nábřeží Míru 82, 737 01 Český Těšín zast. Domitriosem Sidopulosem

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/402
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomožte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 302 lidí darovalo 824 600 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy