Rozhodnutí UOHS 4082


Číslo jednací ÚOHS-VZ/S128/03
Instance I.
Věc
VUT-Slaboproudé rozvody pro Integrovaný objekt v areálu Pod Palackého vrchem - část strutkurovaná kabeláž
Účastníci Vysoké učení technické
Typ řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí Veřejná zakázka
Nabytí právní moci 04.11.2003
Související řízení
Zdroj na UOHS http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-4082.html
Rozhodnutí
        
Č.j.: VZ/S128/03-153/4549/03-GS V Brně dne 20. října 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 1. 8. 2003 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zá-kona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., na základě návrhu ze dne 1. 8. 2003 společnosti NETPROSYS, s. r. o., Hradilova č. p. 4, č. or. 3, 615 00 Brno, za niž jedná Pavel Kocour, jednatel, právně zastoupená na základě plné moci ze dne 11. 10. 2001 Mgr. Hanu Šnyrchovou, advokátkou, Veveří 46, 602 00 Brno, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, zastoupené prof. RNDr. Ing. Janem Vrbkou, DrSc., rektorem - ze dne 23. 7. 2003 o námitkách ze dne 15. 7. 2003 proti jeho rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 10. 7. 2003 ve veřejné zakázce na komplexní dodávku provozního souboru "VUT - Slaboproudé rozvody pro Integrovaný objekt v areálu Pod Palackého vrchem - část strukturovaná kabeláž", zadávané písemnou výzvou ze dne 11. 6. 2003 podle § 49 odst. 1 citovaného zákona, rozhodl takto: Zadavatel - Vysoké učení technické v Brně - porušil § 49 odst. 10 v návaznosti na § 6 cit. zákona, když v rámci podkritéria "kvalita navrhovaného řešení dle čl. 2. 11. (aktivní prvky)" hodnotil v případě uchazeče NETPROSYS s. r. o., i obsah nabídky a nikoli kvalitu nabídky dle hodnotícího podkritéria, a rovněž tím, že při hodnocení nabídek uchazečů v rámci kritéria "délka autorizované a systémové záruky na dodávaný systém" nerozlišil rozdíl délek poskytnutých záruk. Podle § 59 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., serozhodnutí zadavatele ze dne 10. 7. 2003 o výběru nejvhodnější nabídky rušía zadavateli se ukládáprovést nové posouzení a hodnocení nabídek, a to do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Splnění uložené povinnosti zadavatel oznámí v téže lhůtě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Odůvodnění Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, zastoupené prof. RNDr. Ing. Janem Vrbkou, DrSc., rektorem (dále jen "zadavatel"), vyzvalo písemnou výzvou ze dne 11. 6. 2003 podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen "zákon"), pět zájemců o veřejnou zakázku k podání nabídky. Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky vyplývá, že nabídku na předmět plnění veřejné zakázky podalo celkem pět uchazečů. Způsob hodnocení nabídek stanovil zadavatel ve výzvě v bodě 6. takto: "Nabídky budou hodnoceny ve smyslu odst. 2 § 6 zákona podle ekonomické vhodnosti pomocí více kritérií v sestupném pořadí podle významu: 6.1. Kvalita pokrytí technologických požadavků (váha 35): Míra dodržení a splnění rozsahu a technologických požadavků na kabelový systém dle zadávací projektové dokumentace, Kvalita pokrytí dílčích požadavků dle čl. 2.1. - 2.9. včetně, Kvalita navrhovaného řešení dle čl. 2.11. (aktivní prvky), 6.2. Cena kompletní dodávky bez DPH a s DPH (váha 30), 6.3. Reference (váha 25): Reference na realizované zakázky (dodávku a montáž) kabeláže ve třídě E kat. 6, Reference na dodávku aktivních prvků s uvedením rozsahu, 6.4. Délka autorizované a systémové záruky na dodávaný systém (váha 10). Po provedeném posouzení a hodnocení nabídek sestavil zadavatel pořadí jednotlivých nabídek takto (viz zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 9. 7. 2003): ASEC - elektrosystémy s. r. o., Havelkova 689/23, 625 00 Brno, za niž jedná Ing. Jiří Uher, jednatel (dále jen "ASEC"), NETPROSYS, s. r. o., Hradilova č. p. 4, č. or. 3, 615 00 Brno, za niž jedná Pavel Kocour, jednatel (dále jen "NETPROSYS"), SPECTRUM, spol. s r. o., Smetanovo nábřeží 26, 682 01 Vyškov, za niž jedná Josef Surka, jednatel (dále jen "SPECTRUM"). Výběr nejvhodnější nabídky zadavatel oznámil uchazečům dopisem ze dne 10. 7. 2003, který uchazeč NETPROSYS převzal dne 14. 7. 2003, což vyplývá z doručenky. Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal uchazeč NETPROSYS dopisem ze dne 15. 7. 2003 námitky, kterým zadavatel nevyhověl. Uvedenou skutečnost sdělil zadavatel uchazeči NETRPOSYS dopisem ze dne 23. 7. 2003, doručeným jmenovanému uchazeči dne 23. 7. 2003 (viz doručenka). Uchazeč NETRPOSYS využil svého práva a podal u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") návrh ze dne 1. 8. 2003 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách, který orgán dohledu obdržel dne 1. 8. 2003, a tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona, zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu. Zadavateli byl návrh doručen rovněž dne 1. 8. 2003. Ve svém návrhu uchazeč NETPROSYS uvedl, že vybraná technologie AVAYA (nabízená vybraným uchazečem ASEC) pro slaboproudé rozvody nesplňuje požadavek zadavatele uvedený v čl. 2.3. výzvy - provést nestíněnou kabeláží typu UTP třídy E, kat. 6 v souladu s novým vydání norem ČSN/EN50173, ČSN/EN50174 a ISO/IEC11801. Systém AVAYA je systémem americké společnosti, a proto tento systém splňuje pouze normy EIA/TIA platné v USA a Kanadě. Systém AVAYA z tohoto důvodu nesplňuje komponentovou certifikaci od nezávislé testovací laboratoře na komponentovou kat. 6., jím uvedené cena bez DPH není v rozporu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona a tato skutečnost by neměla být přičítána k tíži uchazeče. V zadávací dokumentaci nebylo stanoveno, že aktivní prvky se budou nakupovat až příští rok, u kritéria č. 3 reference (váha 25) komise přehodnotila navrhované váhy jednotlivých podkritérií, kdy byly upřednostněny reference na strukturovanou kabeláž oproti referencím na aktivní prvky. Vítězná společnost byla totiž teprve nedávno certifikována na tyto aktivní technologie, proto nemá žádné reference, kritérium "délka autorizované a systémové záruky na dodávaný systém" (váha 10) nebylo vyhodnoceno objektivně, když jeho nabídka byla pro zadavatele výhodnější než u vybraného uchazeče, neboť jím nabízený systém AMP poskytuje totiž 25 let systémovou garanci oproti 20 letům u systému AVAYA vybrané firmy. Zadavatel se s touto námitkou vůbec nevypořádal, když toliko konstatuje, že dle názorů členů komise s přihlédnutím k praktickému hledisku, nemá rozdíl u nabízených lhůt 20, resp. 25 let, žádný význam. Rozdíl jednoho bodu se pak jeví v hodnocení nabídek jako neodpovídající, zadavatel zadal zpracování projektové dokumentace společnosti PROJECT Building s. r. o., Brno, která coby speciálního subdodavatele měla sjednanou firmu ASEC, jejíž jednatel je uveden jako osoba zodpovědná za správnost projektové dokumentace a zároveň i jak kontrolor. Vybraný uchazeč se tak mohl s podmínkami zadání seznámit již daleko dříve než ostatní oslovení uchazeči, je přesvědčen, že jeho nabídka byla ekonomicky a kriteriálně výhodnější než nabídka vítězné společnosti, zadavatel rovněž porušil § 56 odst. 2 zákona a § 57 odst. 2 zákona tím, že v rozhodnutí o námitkách ze dne 23. 7. 2003 uvedl, že "Uchazeč může podat do 10 dnů návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele u orgánu dohledu", přičemž dle ust. § 56 odst. 2 a § 57 odst. 2 zákona, má uchazeč možnost proti rozhodnutí o námitkách podat do 10 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele orgánem dohledu. Závěrem se uchazeč NETPROSYS domáhá, aby orgán dohledu uložil zadavateli provést nový výběr nejvhodnější nabídky. Podle § 58 zákona jsou účastníky tohoto řízení: zadavatel, ASEC, jejíž nabídka se umístila jako první v pořadí, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 4. 9. 2003 Mgr. Martou Hubkovou, advokátkou, se sídlem SAK Veveří 46, 602 00 Brno, NETPROSYS, jejíž nabídka se umístila jako druhá v pořadí, SPECTRUM, jejíž nabídka se umístila jako třetí v pořadí. Dne 12. 8. 2003 orgán dohledu obdržel od zadavatele stanovisko k návrhu (tj. dopis ze dne 8. 8. 2003), v němž uvedl, že tvrzení, že technologie AVAYA nesplňuje požadavek daný výše uvedenými normami, není opodstatněné. Produkt je homologován ČTÚ a v případě, že by nesplňoval požadavky závazných norem, ČTÚ by takové rozhodnutí nevydal. Technologie AVAYA (systimax) je na VUT dlouhodobě používána a byla navržena (po odsouhlasení investorem) jako možné řešení v projektové dokumentaci jako etalon, uchazeč NETPROSYS ve své nabídce uvádí neúplnou cenu aktivních prvků (bez DPH ve výši cca 400 tis. Kč), jejichž dodávka je reálná až v roce 2004 a platnost výjimky na osvobození platí do 31. 12. 2003. Dle čl. 7 výzvy je zřejmé, že byla požadována jednoznačná kalkulace ceny dle položek s uvedením ceny bez DPH, výše DPH a celkem s DPH. Současně z výzvy čl. 5 vyplývá termín dokončení prací 04/2004. Z tohoto důvodu byla v bodovém hodnocení tato skutečnost oprávněně také zohledněna, avšak v kritériu č. 1, podkritérium č. 3, váhy subkritérií kritéria reference (bod 6. 3. ve výzvě) byly stanoveny komisí před jednáním a hodnocením nabídek, což je plně v kompetenci komise. Naopak cena byla hodnocena dle matematického vzorce doporučeného ÚOHS tak, aby nabízené ceny byly ohodnoceny přesně v lineárním průběhu v daném rozmezí. To bylo stanoveno vzhledem k nabízeným cenám tak, že nejnižší cena získala 100 % a nejvyšší 40 %, autorizovaná a systémová záruka - dle názorů členů komise s přihlédnutím k praktickému hledisku, nemá u nabízených lhůt 20, resp. 25 let rozdíl žádný význam. Protože však jde o vyčíslitelné údaje, byl tento rozdíl v bodovém hodnocení zohledněn 1 až 2 body ve prospěch produktu AMP. Poskytnutí systémové garance bylo prokázáno zákonným způsobem, na seznámení s projektem a jeho prostudování měli všichni uchazeči více než zákonnou lhůtu. To, že společnost ASEC projekt zpracovala zadavatel samozřejmě věděl. Vybraný uchazeč se však v žádném případě nemohl seznámit s podmínkami zadání dříve, neboť ty formuloval zadavatel sám těsně před odesláním výzvy a sám je také rozesílal uchazečům, argumenty týkající se názoru o ekonomicky výhodnější nabídce předložené společností NETPROSYS jsou z hlediska subjektivního pohledu uchazeče pochopitelné, avšak ne fakticky podložené. O výsledku nerozhodla pouze cena, ale vícekriteriální způsob individuálních hodnocení, což je při složení a počtu členů komise (8) dostatečně objektivním výsledkem, poslední argument, že uchazeč byl nesprávně poučen o možnosti podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele, nemá žádnou právní validitu, neboť uvedením lhůty 10 dnů bez bližšího označení znamená dny kalendářní. Dle uchazeče "nesprávné" poučení nemělo vliv na uchazeče v tom smyslu, že by byl zkrácen na svých právech či že by mu bylo znemožněno využít všech právních prostředků, které mu zákon umožňuje. Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem č. j. VZ/S128/03-153/3593/03-GS ze dne 13. 8. 2003, ve kterém účastníkům řízení poskytl lhůtu, v níž mohli navrhnout doplnění šetření (§ 33 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb.). V předmětném dopise orgán dohledu vyzval zadavatele, aby mu sdělil datum obdržení návrhu a aby uvedenou skutečnost doložil. Orgán dohledu vyzval rovněž uchazeče NETPROSYS, aby mu sdělil, zda zaslal jedno vyhotovení návrhu zadavateli a aby doložil datum, kdy zadavatel návrh obdržel. Dopisem ze dne 18. 8. 2003 zadavatel orgánu dohledu sdělil, že obdržel návrh dne 1. 8. 2003, což doložil kopií první strany návrhu obsahující razítko z podatelny zadavatele. Dne 26. 8. 2003 obdržel orgán dohledu dopis ze dne 26. 8. 2003 od uchazeče NETPROSYS, v jehož příloze jmenovaný uchazeč orgánu dohledu zaslal kopii návrhu, z něhož je zřejmé, že zadavatel převzal jedno vyhotovení návrhu dne 1. 8. 2003 a dále plnou moc ze dne 11. 10. 2001 zmocňující Mgr. Hanu Šnyrchovou k zastupování jmenovaného uchazeče ve všech právních věcech. Dopisem ze dne 22. 8. 2003 vyzval orgán dohledu zadavatele, aby mu sdělil výše nabídkových cen vč. DPH uchazečů NETPROSYS a SPECTRUM, neboť oba jmenovaní uchazeči ve svých nabídkách uvedli dvě nabídkové ceny pro dvě varianty týkající se aktivních prvků, přičemž zadavatel u obou uchazečů hodnotil pouze jednu variantu. Uvedenou skutečnost zjišťoval orgán dohledu z důvodu stanovení základu pro výpočet správního poplatku. Zadavatel reagoval dopisem ze dne 26. 8. 2003 v němž uvedl, že celkové řešení s kaskádním provedením aktivních prvků (v nabídce uchazeče NETPROSYS varianta 2) nebylo po odborné diskusi hodnoceno u žádného uchazeče z těchto důvodů: kaskádní (lacinější) řešení je pro nižší technologickou úroveň v porovnání s vybraným Modulárním řešením méně perspektivní, kaskádní řešení je z pohledu servisních a provozních podmínek tvořeno dvěma různými typy zařízení HP řady 53xx a řady 26xx oproti Modulárnímu řešení, které je řešeno pouze jedním zařízením na HP 53xx - zde se jedná zejména o servisní výhody pro záruční a pozáruční provozování zařízení v dané lokalitě, začlenění Modulárního řešení do vyšší sítě VUT v Brně a BAPS (Brněnská akademická počítačová síť) je plně transparentní a technicky jednodušší oproti Kaskádní variantě, výkon sběrnice Modulárního řešení je vyšší oproti kombinované Kaskádní variantě. Orgán dohledu vyměřil uchazeči NETPROSYS podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správní poplatek stanovený podle položky 62 písm. b) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o správních poplatcích, a to rozhodnutím č. j. VZ/S128/03-153/3882/03-GS ze dne 28. 8. 2003 (dále jen "platební výměr"). Jmenovaný uchazeč správní poplatek zaplatil po lhůtě vyměřené v platebním výměru. K tomu orgán dohledu uvádí, že podle § 6 odst. 3 zákona o správních poplatcích zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtě, správní orgán uzná zaplacení poplatku a postupuje v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud v mezidobí nebylo pravomocně rozhodnuto o zastavení řízení. Rovněž je třeba uvést, že lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy neběží v období od zaslání výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokázání jeho zaplacení (viz § 6 odst. 4 zákona o správních poplatcích). Dopisem ze dne 27. 8. 2003 vyzval orgán dohledu uchazeče ASEC, NETPROSYS a SPECTRUM, aby mu sdělili, zda předmět plnění uvedený v nabídkách jednotlivých uchazečů, splňuje požadavek uvedený ve výzvě v bodě 2. 3., a rovněž aby uvedli část nabídky, ze které vyplývá, že předmětný požadavek je splněn, příp., aby splnění tohoto požadavku doložili příslušnými certifikáty, potvrzeními, atd. Uchazeč SPECTRUM reagoval dopisem ze dne 2. 9. 2003 (orgán dohledu obdržel faxem dne 3. 9. 2003 a poštovní přepravou dne 4. 9. 2003) v němž sdělil, že nabízený kabel strukturované kabeláže je metalický kabel, výrobce AMP, typ UTP, třída E, cat. 6. Tento kabel kvalitativně splňuje požadavky nových vydání norem ČSN/EN 50173 a ISO/IEC 11801 viz test Report č. Danak-19J1149, Attestation of Conformity No. 2003-111-Data communication cable, Category 6 a Declaration of Conformance Emea. Osobou zodpovědnou za instalaci strukturované kabeláže na výše uvedené akci za firmu SPECTRUM byl ve výběrovém řízení určen pan Petr Tuček, proškolený na instalaci kabelážních systémů firmou AMP, viz AMP Diploma Reg. - Nr.: CZ033, dle normy ČSN/EN 50174, dále jako montážní a vedoucí pracovníci byli určení pan Hradil Radek a pan Miroslav Kolář splňující tuto normu také absolvováním certifikačního školení na systému AMP Netconnect, viz Prohlášení o úspěšném absolvování školení ACT I a Prohlášení k absolvovanému školení. Uvedené certifikáty zaslal uchazeč SPECTRUM v příloze svého vyjádření ze dne 2. 9. 2003. Uchazeč NETPROSYS reagoval dopisem ze dne 5. 9. 2003, v němž uvedl, že předmět plnění uvedený v jeho nabídce splňuje požadavek dle bodu 2. 3. výzvy, tedy že strukturované rozvody TYCO AMP odpovídají normě kat. 6 linky třídy D do 250 MHz dle posledního vydání norem. Své tvrzení doložil jmenovaný uchazeč Prohlášením společnosti TYCO AMP s popisem způsobu certifikace (viz písemnost ze dne 2. 9. 2003 zaslaná v příloze předmětného dopisu) a Certifikátem od nezávislé certifikační zkušebny na komponentovou výkonnost nabídnutých komponentů dle platných norem kat. 6 linky třídy E do 250 MHz (viz Report of testing ze dne 10. 9. 2002 zaslaný v příloze předmětného dopisu). Uchazeč ASEC reagoval dopisem ze dne 5. 9. 2003 (orgán dohledu obdržel faxem dne 6. 9. 2003 a poštovní přepravou dne 8. 9. 2003) v němž uvedl, že jím nabízená technologie AVAYA, systém Systimax plně splňuje požadavek uvedený v bodě 2. 3. výzvy, Norma ISO/IEC 11801 je mezinárodní normu, která je nadřazená normě EN 50173. Norma EN 50173 je evropskou normou, která vychází z uvedené normy mezinárodní a je s touto identická. V případě rozporu evropské normy s normou mezinárodní platí norma mezinárodní. Českým překladem normy EN 50173 vznikla norma ČSN/EN 50173. Opět platí, že pokud je česká norma ČSN/EN 50173 v rozporu s normu evropskou EN 50173, platí znění evropské normy, pokud technologie splňuje podmínky mezinárodní normy, splňuje tak automaticky i podmínky normy evropské, kvalita nabízeného systému a jeho parametry byly v nabídce osvědčeny v souladu se zadáním, tedy v souladu s požadavky na předložení dokladů dle bodu 2. 6., 2. 7. a 2. 8. výzvy. V rámci nabídky pak nelze doložit, že předmětný požadavek byl splněn v souladu s novým vydáním normy ČSN/EN 50174 (instalační postup), neboť instalace bude teprve probíhat. Z těchto důvodů zadavatel nepožaduje doložení této podmínky, pouze požaduje plnění v souladu s touto normou, v rámci zadání (výzva bod 2. 3. a násl.) bylo doloženo prohlášení o shodě vydané zástupcem výrobce technologie dne 28. 2. 2002 a rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 1. 2. 2003, certifikát opravňující k instalaci systému dle norem pak vydává jeho výrobce a byl taktéž součástí nabídky, skutečnost, že jím nabízený systém splňuje nejvyšší normy, tedy mezinárodní normy ISO/IEC 11801 potvrzuje předložený certifikát mezinárodních laboratoří UL ze dne 22. 5. 2003. V příloze předmětného dopisu uchazeč ASEC dále předložil různé dokumenty týkající se jím nabízeného systému. Dopisem ze dne 27. 8. 2003 požádal orgán dohledu Český normalizační institut (dále jen "ČSNI"), Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "ÚNMZ") a Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "MPO"), aby mu sdělili datum, od kterého normy ČSN/EN 50173, ČSN/EN 50174 a ISO/IEC 11801 a jejich případné novely vstoupili v platnost a následně v účinnost, jakým způsobem (certifikátem, osvědčením, rozhodnutím, povolením, atp.) prokazuje právnická osoba skutečnost, že její produkt splňuje výše uvedené normy, které instituce jsou oprávněny vydávat právnickým osobám příslušné doklady (certifikát, osvědčení, rozhodnutí, povolení, atp.) o skutečnosti, že jejich produkt je v souladu s výše uvedenými normami. ČSNI reagoval dopisem ze dne 1. 9. 2003 v němž uvedl: ČSN EN 50173 "Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy" přejímá EN 50173:1995, byla vydána v dubnu 1999 s účinností 1. 5. 1999. V prosinci 2000 s účinností 1.1. 2001 byla vydána změna k této normě, která přejímá EN 50173:1995/A1:2000 včetně opravy EN 50173/A1/Cor.:2000. Uvedené evropská norma byla zavedena do soustavy českých technických norem překladem, ČSN EN 50174-1 "Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality", která přejímá EN 50174-1:2000, byla do soustavy českých technických norem zaveden překladem v srpnu 2001 s účinností 1. 9. 2001, ČSN EN 50174-2 "Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách", která přejímá EN 50174-2:2000, byla do ČSN zavedena v srpnu 2001 s účinností 1. 9. 2001 nejprve schválením k přímému používání a následně přeložena a překlad normy byl schválen v prosinci 2002 s účinností 1. 1. 2003, norma ISO/IEC 11801 "Information technology - Generic cabling for customer premises" z roku 2002 ani její opravy z října a prosince 2002 nebyly dosud do soustavy českých technických norem převzaty. MPO reagovalo dopisem ze dne 4. 9. 2003, v němž uvedlo stejné skutečnosti týkající se norem jako ČSNI ve svém vyjádření. MPO dále uvedlo, že záležitosti prokázání splnění uvedených technických norem a institucí k tomu oprávněných upravuje zejména zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. Citovaný zákon spadá do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, přičemž výkonným orgánem státního odborného dozoru je ve smyslu tohoto zákona Český úřad bezpečnosti práce. Dne 4. 9. 2003 obdržel orgán dohledu stanovisko ÚNMZ (tj. dopis ze dne 2. 9. 2003), v němž je uvedeno, že výrobce nebo dovozce je povinen před uvedením stanoveného výrobku na trh vydat písemné prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy a o dodržení postupu posouzení shody, který je stanoven příslušným nařízením vlády. U některých postupů posuzování shody je nezbytná účast třetí nezávislé strany, kterou vykonávají podle zákona tzv. autorizované osoby. Výstupem z činnosti autorizovaných osob může být certifikát, protokol o zkoušce nebo jiný dokument podle nařízení vlády, který slouží jako podklad pro prohlášení o shodě, které vydává výrobce nebo dovozce. Na žádost uchazeče ASEC (tj. dopis ze dne 4.9. 2003) umožnil orgán dohledu dne 5. 9. 2003 nahlédnout jmenovanému uchazeči do spisu tohoto řízení (viz protokol o nahlédnutí do spisu). Současně uchazeč ASEC orgánu dohledu předal plnou moc ze dne 4. 9. 2003 zmocňující Mgr. Martu Hubkovou k zastupování ve věci předmětného správního řízení. Na žádost uchazeče NETPROSYS umožnil orgán dohledu dne 9. 9. 2003 nahlédnout jmenovanému uchazeči do spisu tohoto řízení (viz protokol o nahlédnutí do spisu). Dne 11. 9. 2003 obdržel orgán dohledu vyjádření uchazeče ASEC v němž uvedl, že uchazeč NETPROSYS ve svém návrhu neuvedl, kdo jej podává, návrh je pouze podepsán jednatelem společnosti NETPROSYS a rovněž návrh neobsahuje přesné označení zadavatele, tzn. IČ a sídlo, firma Avaya Ireland Ltd., Bray, Irsko, je výrobce technologie - systému Systimax, který je distribuován firmou ANIXTER Austria Gesellschaft m.b.H, se dílem Rakousko, Schwechat, Concorde Business Park 82. Pro ČR je distributor zastoupen svojí organizační složkou, společností ANIXTER Austira Gesellschaft m.b.H, org. složka, se sídlem 102 10 Praha 10, V Chotejně 7. Tato společnost je výhradním dovozcem a distributorem uvedeného systému a zastupuje výrobce, firmu Avaya na českém trhu. Firma ASEC je proškolena firmou ANIXTER a její oprávnění k instalaci tohoto systému je potvrzeno certifikátem. Společnost ASEC je v podstatě pokračovatelem podnikání jediného společníka této firmy, pana Ing. Jiřího Uhra - ASEC, který v dané oblasti podniká již od roku 1994, je pravdou, že ČTÚ ze zákona není certifikačním orgánem a tedy nevlastní testovací kanceláře. Testovací laboratoře, které by mohly potřebné zkoušky provést a vydat osvědčení o tom, zda technologie splňuje požadavky normy mezinárodní a evropské včetně české normy v ČR neexistují. Z těchto důvodů byl systém Systimax technologie AVAYA testován nezávislou mezinárodní testovací laboratoří, přičemž nejnovější certifikát byl vydán dne 22. 5. 2003, na základě způsobilosti technologie osvědčené tímto certifikátem vydal ČTÚ potvrzení o homologaci systému, na okraj uvádí, že s účinností od 31. 3. 2003 není dle prohlášení ČTÚ potvrzení o homologaci potřebné, neboť toto je plně nahrazeno prohlášením o shodě, které je vydáváno v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., a nařízením vlády č. 426/2000 Sb. Tato prohlášení vydává dovozce nebo výrobce technologie, navrhovatel ve své nabídce uvedl pouze cenu bez DPH, čímž nesplnil podmínky zadání, přičemž chtěl tímto získat neoprávněnou výhodu, v jeho nabídce byl doložen pouze poslední (aktuální) certifikát, přičemž certifikát ze zásady neověřuje praxi v oboru. Společnost ASEC dokládala své reference česnými prohlášeními, dále označením zakázek a kontaktními údaji na osoby, u kterých lze dříve provedené zakázky ověřit, záruka na technologii AVAYA, systém Sistymax, je poskytována jako záruka rozšířená, která se vztahuje na jednotlivé komponenty, dále na EMC a na aplikace systému a vztahuje se nejen na instalovaný systém, ale i na jeho aplikace, které budou vytvořeny v následujících 20-ti letech po instalaci, námitka navrhovatele o narušení rovnoměrného soutěžního prostředí by měla reálný základ pouze v případě, že zadávací dokumentace by podléhala ochraně ve smyslu § 17 obchodního zákoníku, při zpracování dokumentace nemá zpracovatel možnost ovlivnit zadání, přičemž tím, že se firma ASEC podílela na zpracování zadávací dokumentace, tak nezískala výhodu ani časovou, ani z hlediska možnosti ovlivnit zadání, ani vědomostní. Závěrem uchazeč ASEC navrhuje, aby orgán dohledu návrh uchazeče NETPROSYS zamítl. V příloze předmětného vyjádření zaslal jmenovaný uchazeč orgánu dohledu rovněž vyjádření společnosti ANIXTER Austria GmbH, org. složka, Praha, v němž dokladuje skutečnost, že systém Systimax splňuje dané normy. Dne 6. 10. 2003 obdržel orgán dohledu od zadavatele dopis ze dne 6. 10. 2003, v němž laskavě žádá, aby při přezkoumávání daného případu zohlednil časovou prioritu, a to z důvodu negativního dopadu na postup prací na stavbě a možných problémů vzniklých v akademickém roce 2004/2005. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přezkoumal na základě ustanovení § 57 zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání veřejné zakázky, dokumentů předložených zadavatelem i uchazeči, vyjádření účastníků řízení, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při posuzování a hodnocení nabídek porušil zákon o zadávání veřejných zakázek, a proto se ruší rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Ke svému rozhodnutí uvádí orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti. Předmět plnění vymezil zadavatel ve výzvě pod bodem 2., přičemž v bodech 2. 1. až 2. 11. byly stanoveny požadavky, které musí být v souvislosti s předmětem plnění splněny. V bodě 2. 3. byl vymezen tento požadavek: "metalické rozvody ke všem přípojným místům provést nestíněnou kabeláží typu UTP třídy E, kat. 6 v souladu s novým vydáním norem ČSN/EN 50173, ČSN/EN 50174 a ISO/IEC 11801." Součástí dokumentace o zadání šetřené veřejné zakázky (dále jen "dokumentace") je i tabulka (datovaná ze dne 7. 7. 2003), která obsahuje přehled o tom, jakým způsobem jednotliví uchazeči splnili požadavky uvedené v bodech 2. 1. až 2. 11. ve výzvě. U požadavku vymezeném v bodě 2. 3. ve výzvě je u všech uchazečů uvedeno "splněno". Orgán dohledu zjistil, že zadavatel nikde v zadání veřejné zakázky (ani ve výzvě ani v zadávací dokumentaci) výslovně neuvedl, jakým způsobem, resp. formou mají uchazeči doložit splnění požadavků definovaných v bodech 2. 1. až 2. 11. ve výzvě. Ze zadání předmětné veřejné zakázky nevyplývá, zda je v nabídce nutné předložit jednotlivé certifikáty či potvrzení vztahující se k požadavkům uváděných v bodech 2. 1. až 2. 11. ve výzvě. Pod bodem 7. ve výzvě zadavatel vymezil "povinný obsah nabídky", přičemž ani zde nestanovil, že doložení jednotlivých certifikátů, či potvrzení dle požadavků 2. 1. až 2. 11. je povinné. Jelikož však v rámci kritéria "kvalita pokrytí technologických požadavků" byla hodnocena rovněž "kvalita pokrytí dílčích požadavků dle bodů 2. 1. až 2. 9." a "kvalita navrhovaného řešení dle bodu 2. 11.", je zřejmé, že způsob, resp. forma prokázání jednotlivých požadavků byl ponechán v kompetenci jednotlivých uchazečů. Orgán dohledu pro úplnost přezkoumal nabídku uchazeče ASEC, přičemž zjistil, že nabídka obsahuje rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 1. 2. 2002, v němž je mj. uvedeno: "Na základě posouzení vlastností a technických parametrů stanovených pro tento druh zařízení předpisovou základnou podle § 6 zákona, a to: ISO/IEC 11801, EN 50173 bylo prokázáno, že zařízení splňuje požadavky uvedených technických předpisů." Součástí nabídky jmenovaného uchazeče byly rovněž certifikáty osob, které byly proškoleny na instalaci kabelážních systémů. Na základě všech výše uvedených skutečností dospěl orgán dohledu k závěru, že nabídka uchazeče ASEC byla předložena v souladu s požadavky zadání předmětné veřejné zakázky, přičemž je na straně zadavatele, jakým způsobem si dále ošetří a zajistí ve smluvních podmínkách, aby při realizaci předmětu plnění byly ze strany dodavatele (tedy vybraného uchazeče) splněny všechny požadavky. K úplnosti nabídkové ceny uchazeče NETPROSYS orgán dohledu uvádí, že podle § 49 odst. 9 zákona nabídku uchazeče je zadavatel povinen posoudit podle § 2c zákona a podle dalších požadavků stanovených v zadání nebo v zadávací dokumentaci. Neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů nebo nesplní-li další požadavky stanovené zadavatelem, zadavatel ho z další účasti na veřejné zakázce vyloučí. Hodnocení nabídek zadavatel provede podle kritérií stanovených v zadání způsobem uvedeným v § 6 zákona (viz § 49 odst. 10 zákona). Uchazeč NETPROSYS ve své nabídce stanovil nabídkovou cenu v členění dle bodu 7. výzvy, přičemž u aktivních prvků bylo stanoveno DPH ve výši 0,-- Kč. V poznámce uchazeč NETPORSYS uvedl, že "v případě odběru aktivních prvků v roce 2003 garantuje Zhotovitel dodávku a instalaci aktivních prvků bez účtování DPH" (viz str. 33 nabídky uchazeče NETPROSYS). Podkritérium č. 3 kritéria č. 1 bylo definováno jako "kvalita navrhovaného řešení dle čl. 2. 11. (aktivní prvky)". Z definice předmětného kritéria hodnocení, resp. jeho podkritéria č. 3 nevyplývá, že by zadavatel v rámci tohoto podkritéria hodlal zohlednit i aspekty týkající se nabídkové ceny. Nabídková cena byla hodnocena v rámci kritéria hodnocení č. 2. Orgán dohledu uvádí, že zadavatel je povinen posoudit danou nabídku v souladu s § 49 odst. 9 zákona. Ve výsledku tohoto posouzení je následně konstatováno, buď že nabídka splňuje všechny požadavky stanovené zadavatelem v zadání a může být tedy dále hodnocena, a nebo, že nabídka nesplňuje některý z požadavků, je tedy neúplná, a musí být vyřazena z dalšího hodnocení. Zadavatel však nemůže zohledňovat neúplnost nabídky v rámci některého z kritéria hodnocení. Zadavatel je povinen hodnotit v rámci daného kritéria jen ty skutečnosti, které jsou obsahem tohoto kritéria. Obsahem podkritéria č. 3 kritéria č. 1 bylo hodnocení kvality navrhovaného řešení dle čl. 2. 11 (aktivní prvky). Zadavatel tedy nemohl v rámci tohoto kritéria hodnotit jiné údaje z nabídky, než ty, které se týkají kvality řešení dle čl. 2. 11. Výše DPH uváděná uchazečem NETRPOSYS u aktivních prvků s kvalitou navrhovaného řešení dle č. 2. 11. nijak nesouvisí, a proto nemůže být v podkritériu č. 3 kritéria č. 1 bodově zohledněna. Pro úplnost orgán dohledu dodává, že "podrobná kalkulace ceny díla dle položek s uvedením ceny bez DPH, výše DPH a celkem s DPH" byla zadavatelem zahrnuta do povinného obsahu nabídky (viz bod 7. výzvy) a je tedy na posouzení zadavatele, aby rozhodl, zda nabídka uchazeče NETPROSYS je z tohoto hlediska úplná či nikoliv. Z tabulek hodnocení orgán dohledu zjistil, že pět členů komise při hodnocení nabídek v rámci kritéria č. 4 "délka autorizované a systémové záruky na dodávaný systém" bodově zohlednilo poskytnutí delší záruky uchazečem NETPROSYS oproti uchazeči ASEC, a to buď jedním či dvěma body ve prospěch uchazeče NETPROSYS. Tři členové komise však přidělili oběma uchazečům stejný počet bodů. K hodnocení nabídek v rámci kritéria hodnocení č. 4 orgán dohledu konstatuje, že se jedná o kritérium kvantitativní. Údaje uvedené v nabídkách jednotlivými uchazeči týkající se délky autorizované a systémové záruky je možné vzájemně kvantitativně porovnávat a bodově ohodnotit. Jelikož zadavatel v zadání veřejné zakázky (tj. ve výzvě nebo v zadávací dokumentaci) neuvedl, že rozdíl např. pěti let v poskytnuté záruce jednotlivými uchazeči, nebude mít pro něho z hlediska výhodnosti nabídky žádný význam, nemůže přidělit stejný počet bodů dvěma uchazečům nabízející rozdílnou délku záruky. Na základě výše uvedených skutečností orgán dohledu dospěl k závěru, že zadavatel porušil § 49 odst. 10 v návaznosti na § 6 cit. zákona, když v rámci podkritéria "kvalita navrhovaného řešení dle čl. 2. 11. (aktivní prvky)" hodnotil v případě uchazeče NETPROSYS s. r. o., i jiné skutečnosti, než ty, které vyplývají z definice tohoto podkritéria, tzn. obsah nabídky a nikoliv její kvalitu, a rovněž tím, že při hodnocení nabídek uchazečů v rámci kritéria "délka autorizované a systémové záruky na dodávaný systém" nerozlišil rozdíl délek poskytnutých záruk. Zadavateli se tedy ukládá nové posouzení a hodnocení nabídek tím způsobem, aby nabídka s delší poskytnutou zárukou byla hodnocena jako výhodnější, tedy vyšším počtem bodů než nabídka s kratší poskytnutou zárukou. V případě stanovení stupně důležitosti kritérií hodnocení orgán dohledu zjistil, že zadavatel ve výzvě uvedl váhy jednotlivých kritérií hodnocení v sestupném pořadí (viz odůvodnění na str. 2). Z výzvy je rovněž zřejmé, že dvě kritéria hodnocení (ve výzvě uvedená pod body 6. 1. a 6. 3.) se dále člení na subkritéria. Ze "zprávy o posouzení a hodnocení nabídek" (dále jen "zpráva") vyplývá, že zadavatel hodnotil nabídky jednotlivých uchazečů podle kritérií hodnocení uvedených ve výzvě s tím, že stupeň důležitosti jednotlivých kritérií hodnocení byl vyjádřen váhami v sestupném pořadí, tak jak bylo stanoveno ve výzvě. Zpráva rovněž dokládá, že zadavatel změnil váhu jednotlivých subkritérií u kritéria hodnocení "reference", avšak váha tohoto "celkového" kritéria vyjadřující jeho stupeň důležitosti zůstala zachována, tj. 25 %. Orgán dohledu uvádí, že zákon neukládá zadavateli zveřejňovat předem v zadání veřejné zakázky váhy ani u kritérií hodnocení ani u subkritérií. Tím, že zadavatel váhy u jednotlivých kritérií hodnocení ve výzvě stanovil, zajistil, aby proces hodnocení nabídek byl transparentnější a průhlednější. Postup zadavatele, kdy změnil váhy subkritérií, nelze považovat za porušení zákona, neboť váha "celkového" kritéria byla zachována. K problematice zpracování projektové dokumentace orgán dohledu uvádí, že neshledal v postupu zadavatele, kdy zadal zpracování projektové dokumentace společnosti PROJECT Building s. r. o., Brno, která měla jako speciálního subdodavatele sjednanou společnost ASEC, pochybení, neboť z dokumentace je zřejmé, že podmínky zadání šetřené veřejné zakázky (tj. výzva ze dne 11. 6. 2003) obdrželi všichni uchazeči ve dnech od 17. do 18. 6. 2003, což vyplývá z dodejek. Lhůta pro podání nabídek končila dne 4. 7. 2003 v 10:00 hod (viz bod 10. ve výzvě). Všem uchazečům tedy byla poskytnuta lhůta pro podání nabídek v souladu s § 49 odst. 6 zákona na seznámení se se zadáním šetřené veřejné zakázky a na vypracování své nabídky. K problematice ekonomické výhodnosti orgán dohledu poznamenává, že zadavatel zvolil způsob hodnocení nabídek podle jejich ekonomické vhodnosti (viz § 49 odst. 9. zákona v návaznosti na § 6 odst. 2 zákona). Výběr ekonomicky nejvhodnější nabídky je pak výsledkem hodnocení nabídek jednotlivých uchazečů, na základě způsobu hodnocení, který je definován zadavatelem v zadání veřejné zakázky, tj. v konkrétním případě ve výzvě pod bodem 6. Argumentaci uchazeče NETRPORSYS, že je přesvědčen, že jeho nabídka je ekonomicky nejvýhodnější nelze přijmout, neboť o tom je subjektivně přesvědčen každý uchazeč podávající nabídku. Ekonomicky nejvhodnější nabídka je ta, která je vybrána jako nejlepší (např. obdrží nejvyšší počet bodů) na základě zvoleného způsobu hodnocení. V případě poučení o možném podání námitek orgán dohledu zjistil, že rozhodnutí zadavatele ze dne 23. 7. 2003 o námitkách poučení o možnosti podat návrh u orgánu dohledu obsahovalo. I když toto poučení nebylo v rozhodnutí o námitkách zadavatelem doslovně citováno tak jak uvádí zákon, smysl poučení zůstal identický s citací uvedenou v zákoně. Sám uchazeč NETPROSYS možnosti podat návrh u orgánu dohledu využil a nebylo mu "nesprávným poučením" znemožněno toto učinit. Orgán dohledu tedy konstatuje, že zadavatel uvedením předmětného poučení v rozhodnutí o námitkách neporušil zákon o zadávání veřejných zakázek. Na základě posouzení všech důkazů, a to jak jednotlivě, tak i v jejich vzájemné souvislosti, rozhodl orgán dohledu tak, jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Obdrží: Vysoké učení technické, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, zast. Prof. RNDr. Ing. Janem Vrbkou, DrSc. Mgr. Hana Šnyrchová, advokát, Veveří 46, 602 00 Brno Mgr. Marta Hubková, advokát, Veveří 46, 602 00 Brno SPECTRUM, spol. s r. o., Smetanovo nábřeží 26, 682 01 Vyškov, zast. Josefem Surkou Na vědomí: ASEC - elektrosystémy s. r. o., Havelkova 689/23, 625 00 Brno, zast. Ing. Jiřím Uhrem NETPROSYS, s. r. o., Hradilova č. p. 4, č. or. 3, 615 00 Brno, zast. Pavlem Kocourem

Záznam v JSON https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/DatasetItem/rozhodnuti-uohs/4082
Popis API

Databáze nově na Hlídači

Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.

Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 384 lidí darovalo 1 020 795 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy